Used-REF Huawei BBU3910

Used-REF Huawei BBU3910 for sale
sales@1com.com

1

Huawei

02310VTE or 02310WYG

BBU3910 Rack (WD2M048BBU10)

100+

2

Huawei

03031MXR

GTMUc Board

100+

3

Huawei

02310CHK

FANe Unit

100+

4

Huawei

02315639

UEIU

100+

5

     Huawei

02310SFM

UPEUd

100+

6

 Huawei

021QJX

USCUb1 Board

100+

Used-REF Huawei BBU3910 for sale