Huawei Core for sale

Huawei Core for sale
sales@1com.com
Huawei LS8M548PWR 0231A531
Huawei LS8E46502 0212A029
Huawei LS-6502-XG-POE-OVS 0235A195
Huawei GS37MM8 03052756
Huawei GS34AED 03051951
Huawei GS31SMMD0/CN21SMMD0 030ESN/03051838
Huawei GS34AD 03051825
Huawei IN87SMSA16 03052901
Huawei GS32X0/GS3GEFC 03051857
Huawei GS35MM8 03052903
Huawei AE32X2 03053520
Huawei IN89SMS24 03053756
Huawei CN2E21FFB(FAN) 02120408
Huawei GS32X1 03051830
Huawei IN87SMC16 03052898
Huawei IMC5SMSGW8 03051738
Huawei TI49BSS48 03053789
Huawei IM85SMSAS8 03051835
Huawei GS37MM16 03052730
Huawei CN21HCSA3 03052330
Huawei ATEA AT8220 chassis 02300620/02351304
Huawei GS37MM16 03051741
Huawei HDD 9F4066-043
Huawei HDD 9FK066-066
Huawei Quidway S5328(LS5328-EI) 02351610/02351897
Huawei LS5D00E4GF01(Quidway s5300) 020MDP
Huawei ES5D00ETPB00 020MLA
Huawei CX7M1PWD 02316784
Huawei CX7E1FANA(Quidway s5300) 02351651
Huawei S5624p 0235A126
Huawei(Eudemon 1000e) 0235G053
Huawei SUPE1FBX 0212G000
Huawei HSP100-S12D 0227G001
Huawei SU4B21UAC 0211G032
Huawei Pwr Sply PSL130-AD-H
Huawei Quidway S2300(S2318TP-EI) 02351368
Huawei Quidway S3328TP-EI 02351378
Huawei Quidway S3026-DC 02350507
Huawei Quidway S3900 0235A055
Huawei Quidway S3528G-DC 02312036
Huawei CN6K01FRA CHASSIS 02300627
Huawei MI12INU0 03051815
Huawei CN21UPB0 03051739
Huawei CN6E01FFB Fan 021204459
Huawei CN21SMMD0 030ESN
Huawei CN21SDMC0 030DJB
Huawei CN21SWU0 03051752
Huawei CN21USI1 03051746
Huawei CN21SWI0 03051754
SeaGate HDD 9FJ066-066
Huawei TGOE1FAN 02120196
Huawei KWB2SIWU0 030GSA
Huawei KWB3SIWU0 030HVQ
Huawei KWB1SIWC0 037108
Huawei TG0B3SPC 02111812
Huawei KWB1SIWU0 037107
Huawei GP2K2PCU chassis PCU6000) 02300576
Huawei GP22RPPU3 03051446
Huawei GP21POMU2 03051445
Huawei Fan KW3E1SFNS(sgsn9810) 02120200
Huawei SF3E4SXFS(Fan) 02120187
Huawei SF3K4CPS(chassis) 02300461
Huawei KW3K2PSM(SGSN9810 CHASSIS) 02300468
Huawei KW3KBNET(Sgsn 9810 Chassis) 02300467
Huawei GP12E1TM 03051448
Huawei GP21BSU0 03051447
Huawei GP21HSC2 03051444
Huawei UG01MSPF0(MSPF) 03050515
Huawei UG03MSPF0(MSPFc) 03051617
Huawei UG01MRPU0(MRPU) 03050387
Huawei UG02MS2L0 03051774
Huawei UG01MS2L 03050584
Huawei UG01ME32 03050388
Huawei UG02ME320 03050537
Huawei UG0E4MFAN 02120184
Huawei UG0E8MFAN 02120557
Huawei UG0K1MNBS(chasis) 02300514
Huawei UG0K2MNBS(chasis) 02300459
Huawei UG01MNET0 03050409
Huawei UG02MNET0 03051276
Huawei UG01MTNB0 03050771
Huawei UG01MNLU0 03050914
Huawei UG01MBLU0 03050396
Huawei UG02MBLU0 03050546
Huawei UG01MHRD2 03051769
Huawei UG02MFLU0(MFLUb) 03050548
Huawei UG01MFLU0(MFLU) 03050402
Huawei UG01MMPU0 03050380
Huawei UG01MASU0 03050395
Huawei UG01MPPB0 03050383
Huawei UG01TCLU0 034750
Huawei UG02MASU0(MASUb) 03050401
Huawei UG01MG1O0 03050475
Huawei UG01MA4L0 03050477
Huawei UG01MRPU0 03050387
Huawei UG01MTCB5 03050714
Huawei UG02MTNC2 03051772
Huawei UG01MTCB2 03050711
Huawei UG01MECU0 03050454
Huawei UG02MECU1(MECUb) 03051777
Huawei UG01MOMU0 03050379
Huawei UG02MOMB0(MOMBb) 03051765
Huawei UG02MMPB0(MMPBb) 03051766
Huawei UG01MCMF 03050511
Huawei SG25SBPU0 03052267
Huawei SG25HSYS0 03052265
Huawei SG02ALUI0 03051697
Huawei SG25SBPI0 03052266
Huawei SG02SEPU 03052134
Huawei SG01VIEB 026181
Huawei SF31WHSC0 03052577
Huawei SF01HBIU0 034720
SF35WCKI0 03051558
SF31WCKI0(HLR) 03050126
Huawei SF32WIFM0 03050600
Huawei SF32WCCU0 06050606
Huawei SF32WSMU0 03050599
Huawei SF32WCSU0 03050602
Huawei SF32WBSG0 03050607
Huawei SF31WALU0 03050151
Huawei SF31WSIU0 03050148
Huawei SF31WBFI0 03050111
Huawei SF31WHSC2 03052577
Huawei SF31WHSC0 03050145
Huawei SF31WEPI0 03050142
Huawei SF32WEPI0 03050932
Huawei SF32WVDB0 03050597
Huawei SF32WMGC0 03050608
Huawei SF32WCDB0 03050601
Huawei KW3M3UPWR 02312525
Huawei SF3E1SBDF 02120183
Huawei UG0E3MDDB 02120185
Huawei CN6E01DPD 02120435
Huawei DPD100-2-20 21030164
Huawei APD63-2-24 02120421
Huawei AI1E00DPD 02120537
Huawei Disk Enclosure 0235G6FV
Huawei OceanStor Fan STLZ02FAN 0235G6BH
Huawei OceanStor PSU HSP480-S12 02130671
Huawei OceanStor PSU (HSP480-S12) 0213G006
Huawei STL1DESA 02G258
Huawei ST92SPCS04 03G030
Huawei ST91SPCS04 030HMA
Huawei ST92HDES 02G132
Huawei ST91TID 020CSX
Huawei ST92TID 02G206
Huawei OceanStor pwr supply 02270085
Huawei ST9M04S23ED 0231G276
Huawei ST9MMODSPED(S2300E) 0231G488
Huawei ST9M03S23ED(S2300E) 0231G274
Huawei ST9M3DME6D-SAS 0231G213
Huawei ST9Z1D300(HDD) 0235G002
Huawei Enclosure 0235G6GR
Huawei Fan STLZ01CFBA 0235G6ES
Huawei Pwr Sply HSP650-S12A 02460054
Huawei PWR Sply 0213G008
Huawei STL1SPCBA 02G279
Huawei STL1CONT03 0305G06J
Huawei STLZ19SPES (ENCLOSURE) 0235G6GR
Huawei STHZ03N2SD 0235G6K7
Huawei LS8M1GP48 0231A504
Huawei LS8M2SRPG 0231A504
Huawei LS8M1GT48 0231A360
Huawei PSR-70D(PWR SPLY) 02460005
Huawei LS8M1P12T 0231A510
Huawei LS8M1T32P-XG 0231A507
Huawei LS-6506-DC-XG-POE-OVS 0235A212
Huawei LS8E16506(FAN) 02120124
Huawei LMA Cables(BBU3900 USB) 04050386
Huawei Cables (Vb Cab Console) 04021300
Huawei Cables (Vb Aux Cables) 04021299
Huawei Cables(VO-DL2164) 04021259
Huawei Cables(VB) 04042302
Huawei Cables(VB) 04046175
Huawei Cables(VD Fan 48v) 04042266
Huawei Cables(Vb) 04060171
Huawei Cables(V1-DL4140) 04025303
Huawei Cables(VB monitor) 04042265
Huawei Cables(Vb Power In) 04042266
Huawei Cables(V1) 04042264
Huawei Cables(Vc-CLK Board) 04042399
Huawei Cables(VB-8K -Out) 04042842
Huawei Cables(VA) 04046699
Huawei Cables(Vb-Shielded Straight) 04040805
Huawei Cables(Vb 1.6mtr) 04070004
Huawei Cables(V1) 04041970
Huawei Cables(VA) 04045848
Huawei Cables(VB 8K Out) 04042520
Huawei Cables(Va) 04070006
Huawei Cables(V0) 04042216
Huawei Cables(2.2mtr) 04070005
Huawei Cables(V0-STC-3M) 04027102
Huawei Cables(VD) 04150065
Huawei Cables(Vb Straight Cbl ) 04040688
Huawei Cables(2.2mtr) 04041054
Huawei Cables 0404105
Huawei Cables(V0) 04040540
Huawei Cables 04070001
Huawei Cables 04044234
Huawei KW32UGBI0 (SGSN9810) 03050589
Huawei KW32USPU0 (SGSN9810) 03050580
Huawei KW32UGTP0 (SGSN9810) 03050591
Huawei KW35URCU0 (SGSN9810) 03050988
Huawei KW33URCU0 (SGSN9810) 03050708
Huawei KW32UALU0 (SGSN9810) 03051075
Huawei KW31UFCU0 03051005
Huawei KW31UCKI0 03050556
Huawei KW31UGFU0 03051003
Huawei KW31USIG0 03051069
Huawei KW31UHPU0 03050085
Huawei KW32ULPU0 03050163
Huawei KW32ULIP0 03050593
Huawei KW32UMPU0 03050162
Huawei KW31ULPUc0 03050061
Huawei KW34UBIU0 03050579
Huawei KW31UPIU0 03050827
Huawei KW32UACU 03053194
Huawei KW31UACU0 03050028
Huawei KW32UBSU0 03050568
Huawei KW32UFSU0 03050569
Huawei KW33UEPI0 03050907
Huawei KW31ULAN0 03050509
Huawei KW33UCDR0 SGSN9810 03050596
Huawei KW32UCDR0 03050446
Huawei KW32UNET0 03050161
Huawei WP11EIUa 03051121
Huawei W1E2PFNS(FAN) 02120370
Huawei WP1K1PBCs Chassis 02300562
Huawei WP11TNUa 03051118
Huawei WP11DPUa 03051120
Huawei WP11OIUa 03051122
Huawei WP13DPUc 03051813
Huawei WP11GCUa 03051116
Huawei CR52SFUD0 030AUG
Huawei CR53E8GFB0 030KNE
Huawei CR53E8GF0 030EYA
Huawei CR52SRUa1 030GED
Huawei CR52LXX0 030GSK
Huawei CR52LPUKD0 030KJY
Huawei CR53LPUFC0 030FUK
Huawei CR52P8CFG0 030EDB
Huawei CR5E2TSR(FAN) 02120406
Huawei Chassis CR5Z2BBKPB 02351014/02351320
Huawei PSU (NE40E) 02270059
Huawei 020DTB
Huawei 030ETS
Huawei 030EDB
Huawei 030KNE
Huawei CR53LPUf0 038461
Huawei SRUe 030ASM
Huawei CR0E4GSR (fan)NE40series 02120141
Huawei CR01SRUb 034764
Huawei CR0B6GSR (Chassis) 02111293
Huawei CR018CE10 036335
Huawei PSU 02270018
Huwei CR01C4CF0 034810
Huawei CR01E4GC0 033738
Huawei CR01C4CF0 036622
Huawei CR01LPUf0 036268
Huawei CR01EGFEE0 037832
Flash Card SLCF512MM1U
Huawei LPU(CR01C2CF0) 036605
Huawei LPU(CR01LPUf) 036268
Huawei CR01E4GFF0(CR4xGE-SFP 030CWB
Huawei CR01C4CF0(CPOSOC-3/STM-1.-SFP) 034810
Huawei CR01EGFEF1(URPIM-16xWAN-RJ45 037499
Huawei CR018CE10(UR-PIM-8xCE1-RJ45) 036355
Huawei UR01P2CFF0(UR-PIM-2xSTM1/POS-SFP) 037445
Huawei CR01E2GFF0(UR-PIM-2xGE-WAN-SFP) 036622
Huawei NEPS DC/DC pwr Supply 02270017
Huawei RPU (RTP1ERPUB2) 030KSB
Huawei RTP1E2GFF(RT-HIC-2GE) 03051017
Huawei RTP1E1GFF(RT-HIC-1GE) 03051058
Huawei RTP1E8FE0(RT-HIC-8FE) 03051018
Huawei NPU(Quidway NE20E) 030BET
Huawei DC/DC power Module 02270066
Huawei NE40-4 chassis 02111294
Huawei NE40-2 chassis 02111295
Huawei BackPlane(CR01BAKD) 025668
WD2M000FAN08 02311CHK
WD2M00UEIU00 02315639
WD2M000PEU03 02319897
WD2M048BBU10(BBU3910) 02310VTE

Huawei Core and Wireless for sale

Huawei Core and Wireless for sale
sales@1com.com
Huawei WP1K1PBCs Chassis 02300562
Huawei KW32UGBI0 SGSN9810 03050589
Huawei KW32USPU0 SGSN9810 03050580
Huawei KW32UGTP0 SGSN9810 03050591
Huawei KW35URCU0 SGSN9810 03050988
Huawei KW33URCU0 SGSN9810 03050708
Huawei KW32UALU0 SGSN9810 03051075
Huawei KW33UCDR0 SGSN9810 03050596
Huawei KW31UFCU0 03051005
Huawei KW31UCKI0 03050556
Huawei KW31UGFU0 03051003
Huawei KW31USIG0 03051069
Huawei KW31UHPU0 03050085
Huawei KW32ULPU0 03050163
Huawei KW32ULIP0 03050593
Huawei KW32UMPU0 03050162
Huawei KW31ULPUc0 03050061
Huawei KW34UBIU0 03050579
Huawei KW31UPIU0 03050827
Huawei KW32UACU 03053194
Huawei KW31UACU0 03050028
Huawei KW32UBSU0 03050568
Huawei KW32UFSU0 03050569
Huawei KW33UEPI0 03050907
Huawei KW31ULAN0 03050509
Huawei KW32UCDR0 03050446
Huawei KW32UNET0 03050161
Huawei WP11EIUa 03051121
Huawei W1E2PFNS FAN 02120370
Huawei WP11TNUa 03051118
Huawei WP11DPUa 03051120
Huawei WP11OIUa 03051122
Huawei WP13DPUc 03051813
Huawei WP11GCUa 03051116
Huawei CR52SFUD0 030AUG
Huawei CR53E8GFB0 030KNE
Huawei CR53E8GF0 030EYA
Huawei CR52SRUa1 030GED
Huawei CR52LXX0 030GSK
Huawei CR52LPUKD0 030KJY
Huawei CR53LPUFC0 030FUK
Huawei CR52P8CFG0 030EDB
Huawei CR5E2TSR FAN 02120406
Huawei Chasis CR5Z2BBKPB 02351014/02351320
Huawei PSU NE40E 02270059
Huawei 020DTB
Huawei 030ETS
Huawei 030EDB
Huawei 030KNE
Huawei CR53LPUf0 038461
Huawei SRUe 030ASM
Huawei CR0E4GSR fan NE40series 02120141
Huawei CR01SRUb 034764
Huawei CR0B6GSR Chasis 02111293
Huawei CR018CE10 036335
Huawei PSU 02270018
Huwei CR01C4CF0 034810
Huawei CR01E4GC0 033738
Huawei CR01C4CF0 036622
Huawei CR01LPUf0 036268
Huawei CR01EGFEE0 037832
Flash Card SLCF512MM1U
Huawei LPU CR01C2CF0 036605
Huawei LPU CR01LPUf 036268
Huawei CR01E4GFF0 CR4xGE-SFP 030CWB
Huawei CR01C4CF0 CPOSOC-3/STM-1.-SFP 034810
Huawei CR01EGFEF1 URPIM-16xWAN-RJ45 037499
Huawei CR018CE10 UR-PIM-8xCE1-RJ45 036355
Huawei UR01P2CFF0 UR-PIM-2xSTM1/POS-SFP 037445
Huawei CR01E2GFF0 UR-PIM-2xGE-WAN-SFP 036622
Huwei NEPS DC/DC pwr Supply 02270017
Huawei RPU RTP1ERPUB2 030KSB
Huawei RTP1E2GFF RT-HIC-2GE 03051017
Huawei RTP1E1GFF RT-HIC-1GE 03051058
Huawei RTP1E8FE0 RT-HIC-8FE 03051018
Huawei NPU Quidway NE20E 030BET
Huawei DC/DC power Module 02270066
Huawei NE40-4 chassis 02111294
Huawei NE40-2 chassis 02111295
Huawei BackPlane CR01BAKD 025668
Huawei UBRIb 022ACJ
Huawei WMPT 020JQE
Huawei GBRi 03052995
Huawei WBBPd2 020QYR
Huawei WBBPb4 020JVJ
Huawei WBBPb4 020GSA
Huawei GTMU 030HNK
Huawei CMPT WD22CMPT1 030HKL
Huawei HCPMA QC1HCPMA 020FXD
Huawei UELP wd22UELP 020FED
Huawei UEIU 02315639
Huawei UPEUA 02315528
Huawei BBU3900 fan WD2E1FAN 02120458
Huawei bbu3900 Box 02319940
Huawei BBU3900 QWLM1BBU2 02315848
Huawei bbu3900 Box 02112722
Huawei BBU3900 Fan 02120577
WD2M000FAN08 02311CHK
WD2M00UEIU00 02315639
WD2M000PEU03 02319897
WD2M048BBU10 BBU3910 02310VTE
Huawei Quidway S5328 LS5328-EI 02351610/02351897
Huawei LS5D00E4GF01 Quidway s5300 020MDP
Huawei ES5D00ETPB00 020MLA
Huawei CX7M1PWD 02316784
Huawei CX7E1FANA Quidway s5300 02351651
Huawei S5624p 0235A126
Huawei Eudemon 1000e 0235G053
Huawei SUPE1FBX 0212G000
Huawei HSP100-S12D 0227G001
Huawei SU4B21UAC 0211G032
Huawei Pwr Sply PSL130-AD-H
Huawei Quidway S2300 S2318TP-EI 02351368
Huawei Quidway S3328TP-EI 02351378
Huawei Quidway S3026-DC 02350507
Huawei Quidway S3900 0235A055
Huawei Quidway S3528G-DC 02312036
Huawei LS8M548PWR 0231A531
Huawei LS8E46502 0212A029
Huawei LS-6502-XG-POE-OVS 0235A195
Huawei GS37MM8 03052756
Huawei GS34AED 03051951
Huawei GS31SMMD0/CN21SMMD0 030ESN/03051838
Huawei GS34AD 03051825
Huawei IN87SMSA16 03052901
Huawei GS32X0/GS3GEFC 03051857
Huawei GS35MM8 03052903
Huawei AE32X2 03053520
Huawei IN89SMS24 03053756
Huawei CN2E21FFB FAN 02120408
Huawei GS32X1 03051830
Huawei IN87SMC16 03052898
Huawei IMC5SMSGW8 03051738
Huawei TI49BSS48 03053789
Huawei IM85SMSAS8 03051835
Huawei GS37MM16 03052730
Huawei CN21HCSA3 03052330
Huawei ATEA At8220 chasis 02300620/02351304
Huawei GS37MM16 03051741
Huawei HDD 9F4066-043
Huawei HDD 9FK066-066
Huawei Core and Wireless for sale

Huawei for sale

Huawei for sale
sales@1com.com
H303RSPA0
GM11GNET0
H533EADB1
SS61SD1A02
H531ESMB1
H561SCUB1
SS61E75S
SS61EXCS01
SS62SCC01
SS27SL4A01
SS42OI2D01
TND2ML1A
TND1AUXQ
TND1EF8F
SSR1PIUB
RTC1RSHC0
GP22RPPU1
RTC2RSUA0
RTC1VIEU
GP21HSC2
SSN1D75S
GP21BSU0
SS63SL4A01
SS11EFTE01
H523EADA1
GP22RPPU3
SR01MPUB0
BS22LPUC1
SN01LPUH0
BS22BFMA0
SSF1FSCC01
WD2MUPEUA
MA5616-AC
Opix OSN 2000
SSD1AUX
SSD1LA1
SSD1SCC01
SSD1SL1A02
SSD1SD4A02
SSD1XCS1A02
SSD1PT1A-75
Optix OSN 1500
SSR2AUX01
SSR2PD1A01-75
WD22GTMUb
SmartAX MA5620
PTN 960
TND3CXPB
TND1EM8F0
D2EG2
SF32WSMU0
SF31WALU0
SF32WCSU0
KW33UEPI0
SF31WHSC0
SF31WCKI0
Quidway S6506
LS81SRPU0
RTM1RPUA1
FW112FE0
Quidway A8010
AS31VSUA
AS31VSPB0
AS32SMBA0
RTC2ALUA0
RTC2VIUB0
Quidway S6503
LS82SRPB0
AG11ASIB
MA5105
H521MIEA0
Optix OSN 6800
TN12OAU105
TN12SC201
TN12OLP03
TN52SCC01
optix PTN 950
D2CXP TND2CXP
EF8T TND1EF8T
D3ML1A TND3ML1A
CCUB H831CCUB
PDIA H831PDIA
RTN 910I ATN 910IDC
Optix PTN 910
CXPG TNC1CXPG
USPU KW32USPU0
UOMU KW33UOMU0
UBSU KW32UBSU0
UGBI KW32UGBI0
URCU KW33URCU0
UCDR KW32UCDR0
UGTP KW32UGTP0
UALU KW31UALU0
UEPI KW32UEPI0
UPWRb KW3M3UPWR
ULAN
UACU KW31UACU0
UBIU
UFSU KW32UFSU0
UGBIb KW32UGBI0
USPUb KW32USPU0
URCUb KW35URCU0
UALU KW32UALU0
UBIU KW34UBIU0
UGBIb
USPUb
URCUb
UICPb KW32UICP0
UALU
WEPI
UEPI
UACU
UBIU
WSIU SF31WSIU0
WHSC
WSIU
WEPI
WSMU
PCU 6000
POMU GP31POMU2
E1TMb GP12E1TM
3008 GRRU BXX_1800a.80
3008 900M
MRRU BXX-1800A.080
MRRU 13XX 1800A
02230BPF
DBS3900 GSM
RRU 3004 900M
RRU 3004 1800M
RRU 3804 2100M
Optix metro 6040
MR4 SSL2MR402-11121314
SC1 SSL2SC107
DMR1 SSLM2DMR102
SCC SSC8SCC01
LDG SSCM6CLDG
LWX SSCM8CLWX01
RPU
MVPD UG01MVPD1
MMPU UG01MMPU0
MTNB UG01MTNB0
MNET UG02MNET0
VXUA AS31VSUA0
VSPA AS21VSPA0
VSUA
E6 2200
PBU SS361PBUO1
SQ1 SS61SQ1A02-S1.1
S16 SS62S1601-S16.1
XCS1 SS64XCX01
SS61E753
SS61EIPCO1
PQ1 SS61PQ1AO1
SCC
SQ1 SS63SQ1A02-S1.1
S16 SS62S1607-Le16.2
S16
SL1
PQ1
S16 SS62S1608-S16.2
XCS
PD1 SS61PD1A01
extreme networks
G24T51052 IP5IMLPEAB
MSM-350017 IP2CUZOHAA
G16X51051 IP5IMKOEAA
SRP-10G RV:A00
ISG2000
ISG GB2-TX
ISG GB2
CPCIS-33101AC(ES)
CPC-H325/AC
ISSP-08 DT-08
ISSP-08 MB-256
ISSP-08 IVR-256
NUIPC CPCI-6760D
Bighammer 6808
BH-48FE-TX
BH6-MCU2
BH-2GTX10-GBIC
Xmarster 200
DTU
FEI
SBS155/622
SL1 SS103-S1.1
STG SS13STGB0
TSS CB01TSS0
GTC
SCC SS13XCCO
P9008-MSC
P90S1-4XP1-XFP
P9008
VBPI
VBPM
DIC 48T8OO5VA
HONET-ONU
Quidway AR46-20
8E1(75) RTG18E1
SPH Optix Metro H1100
FPIU SSF1FDIUA01
3026E
SCB SS49SCBI01-16E164.1
EGS4 SSN4EGS411
TN81AIE
SL16A SSA2 SL16A01/S16.1
SL01 SSN2 SL01 10-S-1.1
EFT8A
SL16A SSN3SL16A 07 S-16.1
81EG8 TN81EG8
BTS 3006C-GMV1BFAN
BTS 3006C-GMV1BFAN
Huawei BTS 3006C-GMV1BFAN
MBLU UG01MBLU0
MTNU UG01MTNU0
TCLU UG01TCLU0
ME32 UG01ME320
MS2Lb UG012MS2L0
MSPF UG01MSPF0
MTCB UG01MTCB4
MOMU UG01MOMU0
MCMF UG01MCMF0
MPPB UG01MPPB0
MVPDb UG02MVPD05
EIUa
PEUa WPAAPEUA
EITW GP11EITM
VIBU RTC2VIUB0
VIUA
VIEU
RSUB RTC2 RSUB0
HAU RTC2 HAU0
RSEU RTC1 RSEY0
optix BWS 1600G
VA4 SSE1VA401
SC2 SSE1SC209
OBU SSE3OBUC03C
BBU3900
PL1 SSD1PL1A-75
PIU SSD1PIUD1
FIU TN12FIU01
VA4 TN12VA401
PIU TN11PIU02
AUX TN11AUX02
CXL4 SSQ2CXL410-S4.1
EOW SSR1EOW01
U-SYS IAD132E(T)
ESPA S531ESPA1
HSE1FCBB
MA5608t 10ge AC
MA5680t 10ge DC
GPFD C+
GPBD C+
hg8546m 1ge+3fe+1pot+wifi
hs8545m5 1ge+3fe+1pot+wifi
hg8310m 1ge 12$
hs8145v 4ge+1pot+2.4/5G wifi
ADGE H568ADGE
ADCE H513ADCE0
1000BASE-X-GBIC 1000BASE-X-GBIC LS81GB8U0
10/100BASE-TX-RJ45 LS81FT480
Optix 155/622H(Metro 1000)
Quidway Eudemon 200
Huawei for sale

Huawei for sale

Huawei for sale
sales@1com.com
SST1AUX T1AUX
SSN1PD301 PD3
SSN1D12S D12S
SSN1D12B D12B
SSL2VOA01 VOA
SSL2VOA01 VOA
SSL2SC207 SC2
SSL2SC207 SC2
SSL2SC107 SC1
SSL2MCA-C MCA
SSCM9LBFT01 LBF
SSCM8LBFT01 LBF
SSCM8CLDG01 LDG
SSCM7TMXT01 TMX
SSCM6TMX01 TMX
SSCD4001 D40
SSC6V4001 V40
SSC6SCC02 SCC
SSC6SCC02 SCC
SSC6OBU03 OBU
SSC6OBU02 OBU
SSC6OAU03A OAU
SSC6OAU01A OAU
SSC6FIU01 FIU
SSC6FIU01 FIU
SSC6FAN SSC6FAN
SSC6DPFU DPFU
SSC6D4001 D40
SSAK1AFB Subrack
SSAE2FAN FAN UNIT
SSAE1FAN FAN UNIT
SSA2SL16A04-SL16A
SSA1SLQ4A02-SLQ4A
SSA1SLQ402-SLQ4
SSA1SL1604 SL16
SSA1SL1603-SL16
SSA1SL1603 SL16
SSA1EXCS01 EXCS
SSA1EXCS01 EXCS01
SSA1ASTI01 ASTI
SSA1ASTI01 ASTI01
SSA1APIU APIU
SSA1APIU APIU
SSA1AMXS01 AMXS
SSA1AEOW01 AEOW01
SSA1AEOW01 AEOW01
SSA1ACOM01 ACOM
SS6K22500 Chassis
SS62XCS01 XCS
SS62SFU System Card
SS62SCC01 SCC
SS62S1608-S16.2 S16
SS62S1601-S16.1
SS62S1601-S16
SS62PD1B01 PD1
SS62P1U System Card
SS61SQ1A02-S1.1 SQ1
SS61SQ1A02 SQ1
SS61SL4A01-S4.1 SL4
SS61SD4A01-S4.1 SD4
SS61PM101 PM1
SS61ET101 ET1
SS61EMT8 EMT8
SS61E75B System Card
SS61E12S System Card
SS4E1CASE Chassis
SS4B1CASE Chassis
SS45SP2B01 SP2
SS45PL3ET01 PL3T
SS43SP1D01
SS43SCBE01
SS43POIA POI
SS42SP2B01
SS42POIA POI
SS42PL3ES0
SS42PL3ES01
SS42OI4A02-S4.1
SS42OI2S01-S1.1
SS42FA2A FAN
SS3E1FAN Fan Unit
SS33SL202-S1.1 SL2
SS32SCC02 SCC
SS32OHP01 OHP
SS31OHPA0 OHP
SS31C12B01 C12B
SS28SL4A02-L4.1 SL4
SS27SL4A01-S4.1 SL4
SS1E1FAN FAN UNIT
SS15SL104-S1.1 SL1
SS15SL101-Ie1 SL1
SS14STG01 STG
SS14STG01 STG
SS13SCC0 SSC
SS13PL1F01 PL1
SS13GTC01 GTC
SS12PD1F01 PD1
SS12GTC01 GTC
SS11PCO01 PCO
SS11ET101 ET1
SS11CCI01 CCI
SF32ALUI0 ALUI
SCC6SCC02 SCC
SCC6PMU01 PMU
SCC6OPU02 OPU
RTXM191-400 SFP
NE40-Air Filter NE40-Air Filter
LS-3928P-EI-OVS Quidway S3928P-EI
LS-2403H-HI-DC-OVS-Y S2403H-HI
HFCT 5760 TP 21CFR J 1300nm
CX7M1PWD Power Module
CR5-E5GF0-600 LPU
CR52SFUF0 SFU
CR17-9120 DC12V/100WMAX
CR0E6GSR Chassis
CR0BBGSR Chassis
CR01SRUC0 SRUC
CR01LPUF0 LPU
CR01E2GFF1 UR-PIM-2xGE-LAN-SFP
CR01E2GFF0 UR-PIM-2xGE-WAN-SFP
Huawei Optix Metro 100
3032808 1031 SSA1ASTI01
3032808 101A SSA1ASTI01
21500307 A2 Filter panel
19-04021299-1011750713 VB-AUX Cable
0235A055 S3900-EI LS-3928-EI-OVS
21040565 DKLBA4.124.0774.Air Filter
21021305 Power Supply
4043678 M1000 16-Port E1-Kabel (78pol) 30m
04040729 M1000 2-Port E1-Kabel 30m(4xf.SS-SP1-D)
04040729 M1000:2-Port E1 Kabel 30m
03293601 SL01
03052760 WP11UOIC
03051122 WP11OIUA
03050551 FS1L
03039186 SC207
03038470 SSC6OPU02
03037477 V0A
03031240 SS420I2D01-S1.1/S1.1
02400376 NE40E-X3/X8 Power Distribution
02314127 LWX
02313088 LWM
02312771 LQS
02311184 MR3
02311065 LWM
02311065 LWM
02311054 LWX
02311054 LWX
02311054 LWX
02300519 Chassis
02300384 Huawei
02130872 EPW50-48A
02120182 Fan Module
02120130 Fan Module
02120104 Fan Module
02120101 Power Supply
02120076 Huawei
038688 C6SCC
Huawei for sale

Huawei UMG8900 & MSOFTX3000 IN STOCK for sale

Huawei MSC UMG8900 & MSOFTX3000 for sale
Lead time 3 days. One year warranty
sales@1com.com
Description Qty
MVPD UG01MVPD1 34
MVPD UG01MVPD1 1
MMPb UG02MMPB0 4
UG0E3MDDB UG0E3MDDB 7
FAN TRAY UG0E7MFA 2
UMG8900 SUB RACK UG0K1MMBS 6
MCMF UG01MCMF0 33
FAN UNIT UG0E4MFAN 13
MECU UG01MECU0 22
MMPU UG01MMPU0 20
MVPD UG01MVPD1 6
MSPFb UG02MSPF0 7
UMG8900 SUB RACK UG0K2MNBS 11
MNLU UG01MNLU0 10
MTNCb UG02MTNC1 4
1000BASE-SX-SFP 4
MTNC UG01MTNC2 6
ME32b UG02ME320 35
MS2L UG01MS2L0 22
MTNB UG01MTNB0 8
0.5KMSFP 4
850NM LASER PROD SFP 4
1300NM SFP 34
UPWRb KW3M3UPWR 63
WBFI SF31WBFI0 3
WHSC SF31WHSC0 36
WSIU SF31WWSIU0 36
WALU SF31WALU0 16
WCCU SF32WCCU0 76
WIFM SF32WIFM0 3
WSMU SF32WSMU0 26
MONITOR ALARM SF3E1SBDF 5
FAN TRAY SF3E4SXFS 15
MSOFTX3000 SF3K4CPS 16
WBSG SF32WBSG0 16
WVDB SF32WVDB0 10
WSMUc SF35WSMU0 6
WBFI SF31WBFI0 2
WEPI SF32WEPI0 23
WBSGc SF35WBSG0 6
WCCUc SF35WCCU0 36
WEAM SF35WEAMO 5
WIFMc SF35WIFM0 1
WVDBc SF35WVDB0 10
MG1O UG01MG1O0 14
1000BASE-SX-SFP 48
MNETb UG02MNET0 4
MBLUb UG02MBLU0 12
1000BASE-SX-SFP 38
MHRU UG01MHRU0 2
MFLUb UG02MFLU0 12
QUIDWAY S3000 SERIES LS-3026C-DC48 2
MOMU UG01MOMU0 2
MSPF UG01MSPF0 10
MTCB UG01MTCB1 20
MTCB UG01MTCB4 5
MTCB UG01MTCB5 2
SIWC KWB1SIWC0 4
SIWU KWB1SIWU0 6
SUB RACK TG0B3SPC 2
SIWF TG0E1FAN 2
MCLK UG01MCLK0 2
MCMB UG01MCMB0 6
ME32 UG01ME320 26
MNET UG01MNET0 16
MPPB UG01MPPV0 10
TCLU UG01TCLU0 12
QUIDWAY S3900 SERIES LS-3928P-EI-OVS 2
MOMB UG01MOMB0 1
MOMBb UG02MOMB0 1
MCLK UG03MCLK0 2
QUIDWAY S3500 SERIES LS-3528G-DC48 2
WCKI SF32WCKI0 4
SERVER SF3T6BAM 1
WCSU SF32WCSU0 14
WCDB SF32WCDB0 2
WMGC SF32WMGC0 2
1000BASE-SX-SFP 12
MBLU UG01MBLU0 10
MTNU UG01MTNU0 2
MTCB UG01MTCB2 19
MLFU UG01MFLU0 10
MMPB UG01MMPB0 4
MVPD UG01MVPD2 1
MASUb UG02MASU0 6
MHRUb UG02MASU0 4
MA4L UG01MA4L0 12
MASU UG01MASU0 6
WEAM SF32WEAM0 1
MVPD UG01MVPD2 03051272 2
MASU UG01MASU0 03050395 2
MSPFb UG02MSPF0 03050757 2
MOMB UG01MOMB0 03050549 2
MCMF UG01MCMF0 03050511 2
MHRU UG01MHRU0 03050420 2
MCLK UG02MCLK0 03050554 2
MA4L UG01MA4L0 03050477 2
ME32b UG02ME320 03050537 2
MTNC UG01MTNC3 03050805 2
MCMB UG01MCMB0 03050384 2
MG1 UG01MG10 03050475 2
MHRUb UG02MHRU0 3051068
MMPBb UG02MMPB0 3051766
MSPFb UG02MSPF0 3050757
ME32b UG02ME320 3050537
MG1O UG01MG1O0 3050475
MTNCb UG02MTNC1 3051771
MCMB UG01MCMB0 3050384
MCLK UG03MCLK0 3051301
MOMB UG02MOMB0 3051765
MCMF UG01MCMF0 3050511
MPPB UG01MPPB0 3050383
MHRUb UG02MHRU0 3051068
MMPU UG01MMPU0 3050380
MSPFb UG02MSPF0 3050757
ME32b UG02ME320 3050537
MG1O UG01MG1O0 3050475
MTNB UG01MTNB0 3050771
MNET UG01MNET0 3050409
MCMB UG01MCMB0 3050384
MS2Lb UG02MS2L0 3051774
ME32 UG01ME320 3050388
TCLU UG01TCLU0 3475010
MSPF UG01MSPF0 3050515
MCMF UG01MCMF0 3050511
MVPD UG01MVPD0 3051463
MHRU UG01MHRU0 3050420
MOMU UG01MOMU0 3050379
MCLK UG01MCLK0 3050415
MPPB UG01MPPB0 3050383
MS2L UG01MS2L0 3050584
MFLUb UG02MFLU0 3050548
MBLUb UG02MBLU0 3050546
MVPB UG01MVPB0 3050487
MFLU UG01MFLU0 3050402
MBLU UG01MBLU0 3050396
MTNU UG01MTNU0 3050392
MSPF UG01MSPF0 3050515
MVPDb UG02MVPD12 3052568
MASUb UG02MASU0 3050401
ME32b UG02ME320 3050537
ME32b UG02ME321 3053912
ME32 UG01ME320 3050388
MECU UG01MECU0 3050454
MTNU UG01MTNU0 3050392
MCLK UG03MCLK0 3051301
MFLU UG01MFLU 3050402
MTCB UG01MTCB5 3050714
MS2L UG01MS2L0 3050584
MS2Lb UG02MS2L0 3051774
MG1O UG01MG1O0 3050475
MNET UG01MNET0 3050409
MNETb UG02MNET0 3051276
MRPU UG01MRPU0 3050387
MRPUb UG02MRPU0 3050399
MECUb UG02MECU1 3051777
MTCBb UG02MTCB4 3051935
MPPB UG01MPPB0 3050383
TCLU UG01TCLU0 03475010
MCMF UG01MCMF0 3050511
MNLU UG01MNLU0 3050914
MHRD UG01MHRD2 3051769
FCLK Y-UG02FCLK0 3050553
FCLK UG02FCLK0 3050553
FVPD UG01FVPD2 3050808
FTUUG01FTNU0 3050393
FE32 UG02FE320 3050536
FHRU UG01FHRU0 3050503
FTNC UG01FTNC1 3050703
FTNC2 UG01FTNC2 03050747
FE8T UG01FU8T0 3050404
FOMB UG01FOMB0 3050550
Huawei MSC UMG8900 & MSOFTX3000 for sale

Huawei for sale

Huawei for sale
sales@1com.com
02300538, GGSN CHASSIS, 02300582, 0230058202300582
WP1K1PBCS,PARC 690002300605, OPTIX RTN 610, SL6K1AFB02300606
OPTIX RTN 620, N,SL6K2AFB02300619, SSQESUBRACK, ENHANCED SUBRACK,
02310376,PSU AC,DC02310510,BTS312 TRX,M1800, 02310510, GMKM1TRX, 1800M
TRX,40W, 02310577, BTS312, TRX02310822, BTS3012 PMU-B102310822, GSM BTS POWER SUPPLY,02310CET, WRFUD 210002310CEW, MRFUD, 90002310CGR,RRU 392802310CGS, RRU FOR WCDMA 2100MHZ, 02310CRC1,BTS3900 MRFU 900C, WD5MJFUA88C, 02310CRC1, WD5MJFUA88C, Huawei BTS3900 MRFU 900C02310CRU1, WD5MJFUA83A,BTS3900 MRFU 1800D02310DRL,1-PORT ADSL2+ ANNEX A,M WAN INTERFACE MODULE 02310DRL,004, 02310DRL, 004,02310DRM,1-PORT ADSL2+ ANNEX B WAN INTERFACE MODULE,02310DRN,1 PORT 4 PAIR G,SHDSL WAN INTERFACE MODULE, 02310EWH,LS6MCABLE001 SFP+ STACKING CABLE,100CM, TWO STACKING M02310EWH,004 02310EWH, 004,02310EWJ, SFP+STACKING CABLE, STACKING MODULE,02310EWJ,004, 02310EWJ,004,02310EWK, LS6MCABLE010 SFP+ STACKING CABLE,1000CM, TWO STACKING02310FSD, CODEC,1080P25,30 DUAL 720P25,30, VPC500 CAMERA VPM21002310FVM 2-PORT ISDN S,T VOICE INTERFACE MODULE, 02310GAX,AR0MSLA1XA01 1-PORT ADSL2 ANNEX WAN INTERFACE MODULE,02310GAX 004, 02310GAX, 02310GBA, AR0MSLB1XA01 1-PORT ADSL2+ ANNEX B WAN INTERFACE MODULE, 02310GBC,1080P25, VPC500, Huawei 02310HEX, RP10046A, RP10046B, SINGLE S02310HEY, HRP10046A RP10046B, WD5MJRUC88CB, DBS3900 RRU 3926 900M, 02310HGB WD5MJRUC83DB, Huawei DBS3900 RRU3926, Huawei 1800 M02310HLE, IFD1202310HLE, IFD1202310HQF, Huawei 0602310JLJ
PORT VDSL2 OVER POTS WAN INTERFACE MODULE, 02310JLJ02310JLJ,004, 02310JLJ,004,02311160, PRI,02311161, Huawei 02311309, TRX,M900, GM5M2TRX, 02311309,02311309,GM5M2TRX, Huawei BTS312 TRX, M900, 02311374, E1, CE1, Huawei 02311376,1-PRT ISDN-BR SIC02311482, MAIN CONTROL,OUT SDH MODULE,02311483,DRU02311484,DIGITAL RADIO FREQUENCY 1800 MHZ02311683, LIGHTNING PROOF BOX BTS 31202311735,AR 28-11 E1,CE1,PRI 1-PT02312018, 02312018B, QUIDWAY AR46-20 10, 100BASE-TX MODULE, 02312022, PRI,02312068, QUIDWAY AR 46-40 AC, RTM, T3, CT302312147, 2-PORT 10,100M ETHERNET IF MODULE,RJ45,02312170,SFP TRANSCEIVER MODULE,02312193 GM5M3TRX, BTS312 E-TRX02312197 GM5M4TRX,BTS312 TRX02312334, PRI,02312369,02312525,CORE NETWORK UPWRB 0231252502312525,KW3M3UPWR MSOFTX3000 UPWRB02312580, RETR,GM5MTTRX, 02312580, 02312580 GM5MTTRX,BTS 312 RETR02312619
DRU BTS3002C 1800MHZ,02313034,1800M EDGE TRANSCEIVER 02313034 1800M,BTS 312 DETR 1800M 02313076,4860 POWER SYSTEM MONITORING, 02313080, 02313080, 02313355, MTRU, B2,8W,1T2R 2C, QWCM, FAN02120577, WD2E1FANC,DBS3900-BBU FAN02120602, DCDU-11A02120604 FAN 03B02120613, AR0MDF05A000, AR224002120614, AR0MDF03A000, AR32600212A00V SPARE FAN TRAY 02130376
LSQE17506E0212A012,FAN TRAY0212A015, QUIDWAY S8508 PSU-BOARD, 3012A, 31202130543, AC, DC40DEGC, 65DEGC-150, 300VAC-27V,27A 02130550, SWITCHING POWER SUPPLY02130600, AC,DC, 10DEGC,90V-280V 53, 5V, 20A, 102130600, AC, DC,-10DEGC,90V-280V,53,5V,20A 102130608,BTS3900A EPW30-48A02130608, 0213060802130878 250W AC POWER MODULE, 0213087802130879,02130879,004
02130879, 004, 02135528, WD2MUPEUA, BTS3900-BBU-W UPEU 02140003 B13003300013, 02160223, 02170014 BUTTONS PANEL,021706,DTER DUMMY
021HPL1,WD22LBBPD4,DBS3900-BBU-LTE LBBP021HPL6T, LBBPD4
RRU FOR WCDMA WD2D0LBBPD00 021HPL6T LRFUe 02311EQL MRFUd 02311GNF MRFUd
02310QMT UBBPg1 3059888 LRFUe 02311QBK
Huawei

Huawei C&C08 for sale

Huawei C&C08 STP V800 for sale
sales@1com.com
C&C08 STP V800 Spare Parts
Item code Description
02111028 C&C08 STP,SP0B4PMC,B68-21 Main Control Assembly Cabinet V800R001
02350181 C&C08 STP,SP0Z1TER,Alarm Signal Transfer
03034352 C&C08 STP,SP01HSYS0,System Board,V800R001
03035957 U-SYS SG7000,SG01HSCU0,Hot Swappable Control Unit,V100R001
03053885 C&C08 STP,SP02HCOM0,High-Speed Communications Unit,V800R001
03053946 Finished Board Unit,CC08 STP,SP03HPMC0,High-Speed Package Message Cross-Exchange Unit 750B
02111029 C&C08 STP,SP0B5PMC,Main Control Assembly Case DC,V800R001
03032170 Quidway NetEngine,RTC2ALUA0,System Monitoring Administration Unit
03034720 SoftX3000,SF01HBIU0,High-Level System Board Back Interface Unit
03034129 C&C08 STP,SP01HDLB0,HDLC Back Interface Card
02311452 C&C08 STP,SP0M6IOC,Input/Output Controller
02312250 C&C08 STP,SP0M9IOC,Input/Output Controller
02351897 Quidway S5328C-EI, CX7Z128CM, L3 Ethernet Switch 24GE+4SFP Combo+PSU
03026180 U-SYS SG7000,SG01VIEA,Versatile Interface Extension Unit A
03030BYX C&C08 STP,SP01HPUD0,High Speed Link Processing Board,With 2M Link Interface
02110760 C&C08 STP,SP2B1LPDT,LPDT Cabinet Assembled Cabinet
02300320 C&C08 STP,SP2K1LPDT,Link Interface Subrack Assembled Cabinet
03023965 C&C08 STP,SP02HBI,HDLC BUS Driver Board,1*2 Assembled Board
03020560 C&C08 STP,SP01PWS,Secondary Power Board
03031862 C&C08 STP,SP01HPUA0,High-Speed Link Processing Board,With E1 Interface
03030895 C&C08 STP,SP01NDR0,Network Drive Board
03037866 C&C08 STP,SP01LDT1,E1 Interface Board
03032443 C&C08B,CC08MPU0,Used For R002,R003,AM16,Main Control Board
02110759 C&C08 STP,SP2B1DXC,DXC Cabinet Assembled Cabinet
02300262 Backplane Frame,C&C08B,CB0K3CKB,CKS Clock Frame With Cable Distribution For Assembled Rack
02300155 C&C08B,CB0K1MCB,B-Model Exchange Main Control Frame,Including Two TBL and Two TBR
02300030 C&C08B,CB0K0TMB,C&C08B Switch Trunk Plug Frame
02300201 C&C08B,CB0K2CKB,Clock Frame C&C08B Switch,With CKS Board With Cables
03030892 Finished Board,C&C08STP,SP01NOD0,Communication Master Node
03030814 C&C08B,CB02NETA0,C&C08B Switch NetWork Board
03021124 C&C08B,CB01CKV,C&C08B Switch Clock Driving Board
03030183 C&C08A,CC03EMA0,Emergency Action Board
03020230 C&C08A,CC03PWC,Secondary Power Board,5V/20A
03030117 C&C08B,CB01ALM0,C&C08B Alarm Board
03020580 C&C08Q (B)-CB01HWC HW distribution card of B type intelligent switch
03033213 C&C08C,C842CKS0,128-SM Clock Board Stratum-2 Stratum-3 Clock Combined
03033088 C&C08STP,SP02NOD0,Communication primary node
Huawei C&C08 STP V800 for sale

Huawei for sale

Huawei for sale
sales@1com.com
63 CH E1/T1 MIXED SUB-BOARD
42XE1 ELECTRICAL INTERFACE BOARD(75OHM)
8 CHANNELS FAST ETHERNET OPTICAL INTERFACE BOARD
8CH ATM STM-1 OPTICAL INTERFACE BOARD
950 HYBRID, SWITCHING, CONTROL AND CLOCK BOARD
ANT. DXX-1710-2690/1710-2690-65/65-19.5I/19.5I-M/M,4X7/16 DF
ANTENNA,DXXXX-690-960/690-960/1710-2690/1710-2690
APMB30H ver E 220VAC 15 RRU
APMB30H ver E 220VAC 21 RRU
BBU3910 Box A3 (UPEUd)
BTS3900,WD53UBRI,BTS3900
CGA CN21ETIA1 UNIVERSAL REAR BOARD
COUPLER,7+8G,UBR84,6DB XMC
DCDU12B DC Power Distribution Unit
DOOR MAGNETIC SWITCH ALWAYS OPEN COVERT INSTALLATION TYPE
DUALBAND(2LOWBANDS)
DXXX-790-862/880-960/1710-2690-65/65/65-15.5I/16I/18I-M/M/M
DXXX-790-960/1710-2690/1710-2690-65/65/65-15I/17.5I/17.5I
DXXXXX-790-862/880-960/1710-2690/1710-2170/2490-2690
32 CH E1/T1 MIXED SUB-BOARD
11300MB/S-1530.33NM-LC-40KM
2-PORT CHANNELIZED STM-1 SUB-BOARD
32 CH 75-OHM E1 MIXED INTERFACE BOARD
32 X E1 75-OHM ELECTRICAL INTERFACE BOARD
24-PORT 100/1000BASE-X INTERFACE CARD(SA,SFP)
ELECTRONIC LABEL IDENTITY
EMIA FILTER INTERFACE BOARD PTN3900-8
EMIB FILTER INTERFACE BOARD PTN3900-8
ESFP 1310NM 2.67GB/S-5 0DBM-21DBM LC SM 15KM
ESFP 1550NM 1.25GB/S-5 0DBM-22DBM LC SM 40KM
ESFP-1310NM 155M 2,67G/S LC SINGLE MODE 2KM
FAN,36V,57V,175*69MM,600MM,4PIN,34W,565M3/H
FULL OUTDOOR MICROWAVE RTN 380 81G-3 F81210000AHA 10000MHZ
FULL OUTDOOR MICROWAVE RTN 380 81G-3 F81210000ALA 10000MHZ
FUNCTION MODULE ODN GPX147-FAT3203D-6 FIBER ACCESS TERMINAL
GTMUc Main Control and Transport unit
HERT MPE WD22DLPC DC POWER LIGHTNING PROTECTION BOARD 1X1
IBBS200D Cabinet Ver.E-48VDC
IDU RTN905-2A. 4XGE(RJ45)+2XGE(SFP)+16XE1+2XTDM
INDICATOR ROUND 41MM TRANSPARENT HEAD LAMP 48V
ISV3. VERSATILE IF BOARD WITH XPIC AND 1024QM
MANUFACTURED BOARD TP48200A EN21DETA01 USER INTERFACE BOARD
MICROWAVE ACCESSORY COUPLER 6G UDR70 3DB XMC
MICROWAVE ACCESSORY COUPLER 6G UDR70 6DB XMC (ENGLISH DOC)
Microwave Accessory,Coupler,15G,R140,3dB,With English doc
MICROWAVE ACCESSORY,FLEXIBLE WAVEGUIDE,28+32+38G,0.9M,PBR320
Microwave Accessory,ODU Adapter,15G,UBR140,With English doc
Microwave Outdoor Unit,Optix RTN600,15G,HP,15S0420APH,420MHz,Sub Band A,High site,h,14921MHz-15033MHz
Microwave Outdoor Unit,Optix RTN600,15G,HP,15S0420DNH,420MHz,Sub Band D,Low site,h,14816MHz-14928MHz
Microwave Outdoor Unit,Optix RTN600,15G,HP,15S0420DPH,420MHz,Sub Band D,High site,h,15236MHz-15348MHz
NAKED CRIMPING TERMINAL OT 6MM2 M8 TIN PLATING 12-10AWG YELL
ODU 18GHZ-3 HIGH SITE H 18695MHZ 19240MHZ 17685MHZ 18230MHZ
ODU 18GHZ-3 LOW SITE H 17685MHZ 18230MHZ 18695MHZ 19240MHZ
ODU 26GHZ-3 HIGH SITE H 26117MHZ 26453MHZ 25109MHZ 25445MHZ
ODU 26GHZ-3 LOW SITE H 25109MHZ 25445MHZ 26117MHZ 26453MHZ
ODU 38GHZ-3 X383HA HIGH SITE H 38864MHZ 39452MHZ 37604MHZ
ODU 38GHZ-3 X383LA LOW SITE H 37604MHZ 38192MHZ 38864MHZ
ODU XMC 6G-2 252.04MHZ SUB BAND A HIGH SITE H 6175MHZ-6275MH
ODU XMC 6G-2 252.04MHZ SUB BAND A LOW SITE H 5925MHZ-6025MHZ
ODU XMC 6G-2 252.04MHZ SUB BAND B HIGH SITE H 6250MHZ-6350MH
ODU XMC 6G-2 252.04MHZ SUB BAND B LOW SITE H 6000MHZ-6100MHZ
ODU XMC 6G-2 252.04MHZ SUB BAND C HIGH SITE H 6325MHZ-6425MH
ODU XMC 6G-2 252.04MHZ SUB BAND C LOW SITE H 6075MHZ-6175MHZ
OPT TRANSC ESFP 1310NM STM1-15-8DBM-31DBM LC SM 15KM
OPT TRANSC SFP+ 1310NM 10GB/S-8.2 .5DBM-12.6DBM LC SM 10KM
OPTICAL ADAPTER-2LC/PC-2LC/PC-BLUE-SHELL:PLASTIC-SLEEVE
OPTICAL CABLE ASSEMBLY,DLC/PC,DLC/PC,MULTI-MODE,GYFJH 2A1A
OPTICAL SPLITTER FOR ODN,SPL2605-2XF1002-LC/UPC
OPTIX OSN 1800, OSC120N02, OPTICAL TRANSCEIVER,ESFP,1491NM,1
OptiX OSN 1800,TN11PDU01,DC Power Distribution Unit-8*32A+4*10A
OPTIX PTN 950 TND2CXPC 1X1
OPTIX RTN PI-DC A10 POWER INJECTOR
OPTIX WS OPM GEN,SSX4T2XP27,10.71G Optical Transponder(-19dBm~0dBm,1550nm;800ps/nm,-1dBm~2dBm,195.90THz,LC/PC),100GHz
NetEngine40E,CR57E2NLBX22,1-Port 100GBase-CFP + 12-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Integrated Line Processing Unit (LPUI-240)
OSC080N00 OPTICAL TRANSCEIVER ESFP
PANGEA STL1IF84 4X8GBPS FIBRE CHANNEL I/
PDU01D 100A for APM30HverE
POWER ARRESTER 60KA 2000V 230VAC RAIL MOUNTING
POWER OVER ETHERNET GIGABIT ETHERNET BOARD + SWITCH FUNCTION
POWER SPD 60KA 1500V 150VAC 255VAC TERMINAL CONNEC
POWER3000 PMU 02C1 POWER MONITORING UNIT INCLUDE NETBOARD
PRECISION AIR-CONDITIONER 1000W 220V 50HZ-15/55 DEGC R134A
PROTECTION TUBE SLOW BLOW FUSE 60V 30A IEC SPEC 0.0015OHM UL
PROTECTION TUBE SLOW BLOW FUSE 60V 5A IEC SPEC 0.0015OHM UL
PTN950 SYSTEM WITH PROTECTION
QUIDWAY S9303 MAIN CONTROL UNIT A
QWF1EBBC, ENHANCED BASE-BAND CARD
R4830N2 EN1MRC3N1A1 1740W NORMAL EFFICIENCY RECTIFIER MODULE
R4850S1 EN1MRC5S1A1 1U 3000W SUPER HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
RRU3268 LRRU 2x40W 2T2R 800M IBW20M 9.8
RRU3281 LRRU 4x40W4T4R 2600M IBW60M-48V
RRU3281,KUNLUN,TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz,-48VDC,9.8G,4T4R,4*40W
RRU3839,Blade MRRU V3,2x60W, 2100M,-48V
RRU3929 FOR 1800MHZ (2*60W)
RRU3938 Blade MRRU V3,2x40W, 900M,-48V
RRU3959 Blade MRRU V3,2x60W,1800M,-48V
RRU3962,KUNLUN,TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,2T4R*2,2*80W
RRU3962d,KUNLUN,TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,9.8G,2T4R*2,2*80W
RRU3965,KUNLUN,TX925-960MHz/RX880-915MHz, TX791-821MHz/RX832-862MHz,-48VDC,9.8G,2T2R*2,2*80W
RRU3965d,KUNLUN,TX925-960MHz/RX880-915MHz, TX791-821MHz/RX832-862MHz,-48VDC,9.8G,2T2R*2,2*80W
RTN 360-60G–1-F6010000ATA-0MHZ-A-L-59000MHZ-64000MHZ-DC-2-W
S4850G1 EN61SSUA 3000W SOLAR SUPPLY UNIT POWER ONLY
SFP+ 1310NM 6.144G +0.-8.4DBM 5DBM-13.8
SL91EM6D 2X10GE/GE+4XGE ETHERNET SERVICE PROCESSING BOARD WITH SUPER DUAL BAND FEATURE
SP3DA: 32*E1 120 OHM TRIBUTARY BOARD
SYNCHRONOUS TIMING INTERFACE BOARD PTN3900-8
SYSTEM AUXILIARY INTERFACE BOARD PTN3900-8
SYSTEM CONTROL, X-CONNECT + MULTI-PROTOCOL UNIT PTN3900-8
SYSTEM CONTROL,X-CONNECT + MULTI-PROTOCOL UNIT PTN1900 40G
TN11D4001 40-CH DEMULTIPLEXING BOARD
TN12DCP01 DOUBLE CHANNEL PROTECT BOARD(SM)
TN12OBU103- C-BAND OPTICAL BOOSTER UNIT(MAX-3DBM
TN52STG01 CLOCK BOARD
TN57NS4T51 100GBIT/S LINE SERVICE PROCESSING BOARD
TND1FAN: RTN950 FAN UNIT
TP48200A PW31UMIE MONITORING INTERFACE BOARD 1X1
UBBPe4 (L06x4T4R or U12 1024)
UBBPe5
UBBPe6 (L12x4T4R or U12 1024)
UMPTb2 with GPS
UPEUd (650W)
VERSATILE DUAL IF BOARD
VRLA 48V,100Ah, EnerSys 12TD100F4
WD6M1RBH2 PRRU POOL AND POE SUPPORT (2XCPRI SFP 8XCPRI)
XFP|SFP+ Transceiver,SFP+,850nm,6.144G,-9dBm,-1dBm,-11.1dBm,LC,MMF,0.12km
XMC-3 13G A HIGH
XMC-3 13G A LOW
XMC-3 15G B HIGH
XMC-3 15G B LOW
XMC-3 23G A HIGH
XMC-3 23G A LOW
02120400-001
02310CJV
02310CPB
02310FPM
02310JHF
02310KHG
02310MDA
02310THY
02310UXU
02310XXX
02317370
03020ERR
03020GBT
03020GDL
03020GJC
03020LEC
03020LMC
03020MEM
03020NWR
03020PRR
03020QYH
03020RAR
03020RNB
03020RUQ
03020RVX
03020TRX
03020UGF
03020UGG
03020UXK
03020WXJ
03021AER
03021MCG
03021MXJ
03021PFK
03021PKH
03021RFX
03022VHK
03023GHT
0302G248
03030EKL
03030ETE
03030HED
03030HUT
03030LBV
03030LGB
03030LKH
03030LMP
03030LSV
03030SSB
14131103
14170013
14300001
19020140
19020151
19040161
19040172
23050068
27010814
27011339
27011357
27011359
27011410
27011663
27011908
3054693
32030077
33010007
34060327
34060333
34060336
34060495
34060528
34060530
34060607
34060675
34060787
45200430
52270128
52411894
52411899
52411900
52413280
52413281
52413282
52413283
52413284
52413285
52413780
52413781
52413846
52413847
52413848
52413849
52413862
52413863
52413880
52413881
52413902
52413903
52440200
52440316
52440319
52440560
52440746
52440747
52450608
52450609
52450775

Ericsson & Huawei for sale

Ericsson & Huawei for sale
sales@1com.com
Large QTYs of each line item
AMM 20p B -10 w NPU1 C R5 Kit NTM1010154/7
AMM 20P-10 Kit NTM1010154/1
AMM 2p B NPU3 C R5 Kit NTM1010292/9
AMM 2p B R4 w NPU3C Kit NTM1010292/8
AMM 6P B Kit NTM1010158/3
AMM 6p C NPU3 C R5 Kit NTM1010158/16
AMM 6p C R4 w NPU3B Kit NTM1010158/10
AMM 6p C R4 w NPU3C Kit NTM1010158/14
ANT0 2.4 10/11 HP UKY22019/SC12
ANT0 2.4 7/8 HPX UKY22001/DC12
ANT2 0.3 23 HP UKY21073/SC15
ANT2 0.3 28 HP UKY22071/SC15
ANT2 0.6 18 HP UKY22044/SC15
ANT2 0.6 23 HP UKY22045/SC15
ANT2 0.6 28 HP UKY22047/SC15
ANT2 0.9 28 HPX UKY22032/DC15
ANT2 1.2 10/11 HP UKY22017/SC15
ANT2 1.2 10/11 HPX BFZ62234/2D03H
ANT2 1.2 23 HP UKY21044/SC15
ANT2 1.2 7/8 HP UKY21040/SC15
ANT2 1.2 7/8 HPX UKY21040/DC15
ANT2 1.8 10/11 HP UKY22018/SC15
ANT2 1.8 10/11 HPX BFZ62235/2D03H
ANT2 1.8 10/11 HPX UKY22018/DC15
ANT2 1.8 7/8 HP UKY21050/SC15
ANT2 1.8 7/8 HPX UKY21050/DC15
Antenna 0.6m Compact 23GHz HP UKY21078/SC15
Antenna 790-960/1710-2180MHz,15/17.5dBi,65/65deg,+/-45,0-14/0-10deg,4*7/16 DIN Female, (DXX-790-960/1710-2180-65/65-15i/17.5i-M/M) 27010829
Antenna Feeder Accessories,Fixing Clip Which can Locked 3pcs Optical Cables and 3pcs Power Cables,1 27150086
Antenna Feeder Accessories,RCU136,Agisson RET Antenna RCU,Antenna,10~30V 27150136
Antenna parts,dule band pass filter,GSM anti-block filter,RX:880.1~890MHz~TX:925~935MHz,DIN(female), 99040YPC
Antenna support and Antenna Tube dia 75mm, L=3000mm 99040DJF
Antenna Support, Tower Mounted (NO SXK1072126/1
ANTENNA/1.2 M COMPACT ANTENNA 7/8 GHZ UKY21040/SC11
ANTENNA/2.4 M COMPACT ANTENNA 7/8 G UKY22001/SC12
ANTENNA/ANT2 0.3 23 HP UKY22069/SC15
ANTENNA/ANT2 1.2 18 HP UKY21043/SC15
ANTENNA/ANT2 1.8 18 HP UKY21053/SC15
ANTENNA/ANTm 0.3 28 HP/HPX UKY23041/09H
ANTENNA/ANTm 0.3 38 HP/HPX UKY23041/11H
ANTENNA/ANTm 0.6 18 HP/HPX UKY23042/06H
ANTENNA/ANTm 0.6 28 HP/HPX UKY23042/09H
ANTENNA/ANTm 0.6 38 HP/HPX UKY23042/11H
ANTENNA/ANTm 1.2 10/11 HP/HPX UKY23044/03H
2200W DC Power Supply 02310QNN
Enhanced Service Processing Unit 03052293
Main Processing Unit B4 03053557
Media gateway Back Link Unit(b) 03050546
Media gateway Front Link Unit(b) 03050548
Mini-Computer,HP DL980G7,8*E6540 6core 2.0G,64G(16*4GB),2*300G 10K,1*Integrated 1000M(4 ports),1 06131763
Shared Interworking Function Conctrol Board 03036751
Switch Fabric Unit G 03052636
Universal Main Processing & Transmission unit with 4E1 and 2FE/GE interface UMPTb1 03054885
Universal Media Gateway Assembly Cabinet(V2R9 Double 3*DC) 02113272
900GB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″) 02350BVQ
Data Processing Unit (335 Mbps/3350 Erl) 03052799
Extensible Processing Unit 03052780
Media Gateway Link Unit 03050914
Media Gateway Front Signalling Processing Unit(c) 03051617
Media Gateway High-speed Routing Unit D2(D1GO) 03051769
Media gateway Main Processing Unit 03050380
Media Gateway Operation & Maintenance Unit B(b) 03051765
Media gateway Packet Switch Unit 03051276
Media gateway TDM switching Net Unit B 03050771
Media Gateway TDM switching Net Unit C2(With 2 TDM Cascade Ports)(b) 03051772
Media Gateway Voice Processing Unit D (b) 03051779
Operation and Maintenance Component 02238806
PARC Business Cabinet 02101113
PARC Business Cabinet (3U Power Distribution Box) 02112682
S2600 Storage Array(Dual-Controller,8*4G FC Host Interface,4GB Memory,220V AC,12*450G 15K SAS Har 0235G289
Signaling Processing Unit 03052781
Sun M5000 Single,8CPU*2.53GHz(4core),64G(32*2G),2*146G,1*Integrated 1000M NIC(2 Ports),1*1000M NI 06131612
Tape Drive,SUN LTO4,Rack Type,Apply To SAS,1*SAS line,English Doc 06430150
Universal Media Gateway High Density Extended Assembly Cabinet,with SIWF N68E-22 02113076
Universal Media Gateway NGN Backplane Subrack 02300459
00Nm-F012-G1 F012G1
1-port Enhanced Sync/Async Interface Card 02312550
1-port Sync/Async Serial Port Interface Card 02311373
1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM GLC-LH-SMD=
1410R Sub Rack 2×2.5G SDH BH I/F BFZ901115
16*E1(TDM)/2*STM-1(SFP)/4*GE(RJ45)/2*GE(SFP) Hybrid System Control and Cross-connect Board 03021UDH
16*E1(TDM)/2*STM-1(SFP)/4*GE(RJ45)/2*GE(SFP) Hybrid System Control and Cross-connect Board 03022TLJ
1600 2M BAL 63P TRIB EXPAND SK60BD
1600 4U LTU COVER . SK73A
1664 FIBRE MANAGEMENT UNIT SK25E
2-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ + 24-Port 100/1000Base-X-SFP Integrated Line Processing Unit (LPUI-51) 03054412
2,2m Router Assembly Cabinet with Double Swing Doors 02113041
2.5mm2, 1.0m, G/Y SXK111699/1
2*10GE/GE+4*GE Ethernet Service Processing Board with Super Dual Band Feature 03023GHT
20-Port 100/1000Base-X-SFP Flexible Card(P40) 03036967
24-Port-40G Interface Card(EC1,QSFP+) 03022VLL
2kW DC Power Module A9K-2KW-DC
2KW DC Power Module Version 2 (Cisco) PWR-2KW-DC-V2
2MBIT 45 DEGREE TRAFFIC UNIT BALANCE KOP MP93DB
3900 Siries DBS,Site Auxiliary Material Kit(G/U/L) 02239349
40-Port 100/1000Base-RJ45 Flexible Card (Occupy two sub-slots) 03030JUJ
40-Port 100/1000Base-SFP Flexible Card (Occupy two sub-slots) 03030JUL
40-Port GE Line Card, Requires SFPs A9K-40GE-B
44-Port GE + 4-Port 10GE ASR 9000v DC Power ETSI Chassis (Cisco) ASR-9000V-DC-E=
460W GOLD AC Power Module 02131042
48-Port 10/100/1000BASE-T Interface Card(EA,RJ45) 03022BEU
48-Port 100/1000Base-X-SFP Integrated Line Processing Unit E(LPUI-51-E) 03055053
48-Port-10GE Interface Card(ED,SFP+) 03021UFM
5-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Integrated Line Processing Unit E(LPUI-51-E) 03055051
641280-DF Diplex filter 900/1800 (inline, outdoor, possibly to stack 7/16) 641280-DF
8 100/1000Base-X-SFP/ 8-Port 100 03030KNE
80G Modular Linecard Packet Transport Optimized (spare) A9K-MOD80-TR=
900 MHZ GSM/WCDMA filter AF3-BP835A02YZ
A9K 24-port 10GE, Transport Optimized LC, 12port Base (PayG) (Cisco) A9K-24X10-120G-TR=
A9K 24-port 10GE, Transport Optimized LC, 12port Base (PayG) (Cisco) A9K-24X10-120G-TR=.
AC/DC Converter,S1B9000Z,HRS1150-9000,Single 48V/20A Output Rectifier A02130518
AC/DC module,H3413Z,220VAC Input, 48V/30A Output,HD4830-3 Deliverable AC/DC module A02130557
ACCESSORIES/AIR FILTER BKZ10264/1R1
Actuator AISG 2.0 default protocol ATM200-A20
ADAPTER/ANT2 I/F 10/11 HPX/SHPX URS19901/2D03
ADAPTER/ANT2 I/F 18 HP/SHP URS19901/2S06
ADAPTER/ANT2 I/F 28 HP/SHP URS19901/2S09
ADAPTER/ANT2 I/F 28 HPX/SHPX URS19901/2D09
ADAPTER/ANT2 I/F 38 HP/SHP URS19901/2S11
ADAPTER/ANT3 A I/F 38 HPX/SHPX URS19901/3D11
AIR PLATE/AIR GUIDE PLATE SEA91024/1
AISG RET Control cable, 3m ATCB-DB9-003
ALR1200/90209 Repeater EGSM900. HSPA+(including remote control unit) ALR1200/90209
ANTENNA/ANTm 1.8 10/11 HP/HPX UKY23045/03H
ASR 9000 20-port 1GE Modular Port Adapter (spare) A9K-MPA-20X1GE=
ASR 9000 4-port 10GE Modular Port Adapter (spare) A9K-MPA-4X10GE=
ASR 9000 750W DC Power Supply for ASR-9001 A9K-750W-DC
ASR 9001 Chassis ASR-9001
ASR 9001 Fan Tray ASR-9001-FAN
ASR-9006 Chassis (Cisco) ASR-9006-SYS
ASR-9006 DC Chassis ASR-9006-DC
ASR-9006 Fan Tray (Cisco) ASR-9006-FAN-V2
ASR9001 ASR
ASR9K DC Power Entry Module Version 2 (Cisco) ASR9K-DC-PEM-V2
ASR9K Fabric, Controller 4G memory A9K-RSP-4G
ASR9K Route Switch Processor with 440G/slot Fabric and 6GB (Cisco) A9K-RSP440-TR=
ASR9K Route Switch Processor with 880G/slot Fabric (Cisco) A9K-RSP880-TR
Assembled ETSI 2200x600x300mm rac MR31JB
Base Station Controller 9 Fan Box 02120370
Baseband Processing Unit (6Cell, CE:UL192/DL192) 03020SSA
Baseband Processing Unit (6Cell, CE:UL384/DL384) 03020QYR
Baseband Processing Unit(CE:768)-WBBPf3(03021VHD) 03021VHD
Batt.stand 24*10 OPzV1000-4E.Hor.R1(24×10 OPzV 100, 48/2x1170Ah) 279790
Battery Backup Unit 03031MPJ
BATTERY FIAM 12FFT 130 12V 130Ah (130Ah FIAMM 12VDC block) 12FFT130
Battery FIAMM 12FFT 160 12V 160Ah 9832115
Battery FIAMM 12VDC block 180 12V 180Ah 12FIT180
Battery rack 4 X 6 cells 222608
Battery Rack,4-layer horizontal rack,1900*411*931mm,Both sides cabling,Match for battery group part 24040008
BBU Box 02315848
BBU Box 02319940
BBU3900-WD22UMPTb1-UMPTb1 03054887
BOLSET BBS 2000I NTM2013444/1
BTS Environment Status Monitor 02313841
Cabinet 02113573
Cable Distribution Rack,P143207ZB,P143207Z Cable Distribution Rack, A02400472
Cable Distribution Rack,W14A3ZB51, W14A3Z Delivery Distribution Rack(1.6m) A02400536
Cable Distribution Rack,W74C5ZB5,PS48600-3/2900 Cable Distribution Rack,Dual Input with Manual Switc A02400436
Cable Ladder Kit, 2×2.25m (In) NTM2013160/1
Cable Ladder Kit, 2×2.25m (outdoor) NTM2013138/1
Cavity 2 Way Power Splitter,698-2700MhHz,300W,N-F,IM3-150dBc@2x43dBm,Indoor or Outdoor 27020299
CE12800S Main Processing Unit A 03022UGT
CE12800S Switch Fabric Unit C 03022UGR
Chassis NR8250 NR8250
Cisco SFP for 10-Gigabit Ethernet Long Reach Single Mode SFP-10G-LR=
CN210/4Mbps 4E1 BFZ60106/01
Coaxial Cable ,Copper-clad Aluminium Wire,50ohm,7.6mm,4.8mm,1.8mm,Black,5D 25070149
CR52MPUD2,Main Processing Unit D2(Including 2G Memory and 2G USB) 03054206
CR57EMGFC00,48-Port 100/1000Base-X-SFP Integrated Line Processing Unit L(LPUI-51-L) 03054528
CR57L4XFB20, 4-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Integrated Line Processing Unit (LPUI-51) 03054397
CX61-BKPE-4U-DC CX600-X3 Integrated DC Chassis Components (include 1 FanFrame and 2 PowerFrames) BKPE
D.C. CONVERTER/DC/DC PSU BMR91165/1
Data Processing Unit (1024 PDCH) 03053369
Data Processing Unit REV:d 03051814
DC Power Distribution Unit 02120479
DC Power Distribution Unit 02120472
DC Power Distribution Unit 02120731
DC PowerDistribute DCPD4
Directional Antenna,806~960MHz,18dBi,65deg,+/-45,0r,500W,Attached with Support,7/16-Female,2.6m 27010419
Directional Antenna,DXX-790-960/1710-2180-65/65-15i/17.5i-M/M,4*7/16 DIN Female,Downtilt kit packed separately 27010829-001
DKBA8.807.0202,Outdoor label,cBTS3612,55*20*0.5,GE 8B35,T0.5 29040907
DKBAO.480.0497,Waterproof Adhesive Tape,50mm*1.65mm*3.0m 30070011
Downtilt Kit-B 27150232
DUMMY UNIT/DUMMY UNIT 115MM, IN PAC 033/BFY1120401/W
Duplex patch Cord -2LC/UPC-2FC/UPC-G.657A2- 5m-2mm*4mm 14131680
E15V87PO2-A Single GSM Dielectric Filter (indoor/outdoor)(6 Pole) E15V87P02
EARTHING SET/FOR CABLE D=10MM NGT21104/7
ETU2 ROJR208008/1
ETU3 ROJR211007/1
Evolved General Processing Unit 03054296
Evolved Operation and Maintenance Unit 03054294
Eyebolts,M12,Zinc Electroplating, iridescent yellow,GB825-88 26010722
Fan Box,HERT BBU,WD2E1FANC,2U Fan Module 02120577
Fan Box,HERT BBU,WD2E1FANC,2U Fan Module D 02120458
FAN/FAN TRAY (Alarm) BKV106083/2R1B
FAU1 Kit NTM101728/1
FAU2 ROJR219011/1
Flat Pack 2 2000W 48v 241115.100
Flat Pack 2000W 48v 241115.105
FlatPack 2 System,6kW (FP2 48V 8kW 400V+NBDLD SPD OD) C20434.006
Flex Waveg Kit 10-13 0.90 SXK111659/2
Flexible Card Line Processing Unit(LPUF-21, 2 sub-slots) A (L3VPN, MVPN,IPv6 Enchanced) 03052533
Flexible Card Line Processing Unit(LPUF-21,2 sub-slots) A 03052276
Flexible Card Line Processing Unit(LPUF-40,2 sub-slot(s) A (L3VPN, MVPN, IPv6 Enhanced) 03030KWD
Flexible Card Processing Unit(LPUF-51,2 sub-slots) 03055314
FP2 48V 8kW 400V+N BDLD SPD (Outdoor cabinet Flatpack2 withaninstalled capasity of 6kW Aircon T43) C20434.009 T43
FP2 48V 8kW 400V+N Bold SPD C20434.009_old
FP2 8kW 48V 3p400VAC BD LD (Optional Design/Huawei HUB, FlatPack2 Integrated 8kW48v) CTO20405.1045
FP2 8kW 48V 3p400VAC BDLD CTO20405.1044
GE Switching and Control Unit 03053067
GE Switching and Control Unit REV:a 03051117
General Clock Unit REV:a 03051116
Green Insulating Adhesive PVC Tape 21101321
H-3-CPUSE-D-A 3db coupler H3C3DBC
Heater Subassembly,P143207Z,P143207Z1,P143207ZB For North Type cabinet, A02350498
Huawei Storage 600W DC-DC Power Supply 02270131
Huawei Storage 960W DC-DC Power Supply 02270132
Indoor IFC cabinet 276908
Installation Board/Bracket,DMBM8.610.1477,Bottom Frame,For P143207Z,, A21240043
Integr Kit ANT2 10/11 HPX UPB90101/2
Integr Kit ANT2 18 HPX UPB90102/3
Integr Kit ANT2 7/8 HPX UPB90101/1
Integrated DC Chassis Components(CX600-X3)-4U 02351598
Integrated DC Chassis Components(NE40E-X3)-4U 02351596
IP Interface Unit (12 FE/4 GE, Electric) 03052761
IP Interface Unit (4 GE, Optical) 03052762
IP Interface Unit (4 STM-1, Channelized) 03052748
IPS2 11 Sym UPA90111/2
IPS2 28 Sym UPA10135/2
IPS2 7/8 Asym UPA90114/1
ISV3 XPIC Kit (per IF) 0302FK
Kath 741785, X-pol 21dBi, 30deg. 87 KRE1011954/1
Ladder(outdoor) 52220015
Load,0-3Ghz,100W,IM3–110dBc@2x43dBm,NM,Indoor 27110102
LTE Baseband Processing Unit D (2T2R, FDD)-LBBPd1 03021WVF
LTE Baseband Processing Unit D (2T2R, FDD)-LBBPd3 03021HPK
LTE Baseband Processing Unit D (4T4R, TDD)-LBBPd2 03021HPJ
LTU 32/1 ROJ1192342/1
Main Control and Transport unit(4E1&1 electrical FE&1 optical FE) 03030LPM
Main Processor Unit D(Including 1*2G Memory and 1*1G CF Card) 03052546
MBTS DBS Cable Suite Label 29080025
Media Gateway 1-port GE Optical Interface Card 03050475
Media Gateway 1*155M SDH/SONET optical interface card 03050552
Media Gateway 32E1 Port TDM Interface Board(b) 03050537
Media Gateway Back Connection Maintenance Unit 03050384
Media Gateway Clock Unit 03050554
Media Gateway Front Connection Maintenance Unit 03050511
Media Gateway Front Signalling Processing Unit(d) 03052951
Media Gateway High-speed Routing Unit 03050420
Media Gateway Operation & Maintenance Unit B 03050549
Media Gateway TDM switching Net Unit C5(With 2 TDM Cascade Ports) 03051333
Media Gateway Voice Processing Unit D(1K TC,64ms EC) 03051272
Media gateway 2*155M SDH/SONET Optical Interface Card(b) 03051774
Media gateway Clock Unit 03051301
Media gateway Echo Canceller Unit 03051777
Media Gateway Voice Processing Unit D (3K TC) (c) 03052950
MGW Assembly Cabinet (V2R2, Double 3 channel DC Input 02352076
Micro BTS3902E (Built-in antenna, AC 220V/110V, 2100M) 02310MVC
Microwave Antenna,18GHz,1200mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC) 52431389
Microwave Antenna,18GHz,600mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC) 52431387.
Microwave Antenna,23GHz,300mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC) 52431391
Microwave Antenna,38GHz,300mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC) 52431404
Microwave Antenna,A18D06HAC,18G,600mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,38.3dBi,2.1deg,30dB,With English doc,C3 wooden box 52432029
Microwave Antenna,A18D06HAC,18G,600mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,38.3dBi,2.1deg,67dB,30dB,With English doc,C3 52431387
Microwave Antenna,A18D09HAC,18G,900mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,41.7dBi,1.2deg,30dB,With English doc,C3 52431388
Microwave Antenna,A23D03HAC,23G,300mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,34.7dBi,3deg,30dB,With English doc,C3 wooden box 52432030
Microwave Antenna,A23D06HAC,23G,600mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,39.9dBi,1.7deg,65dB,30dB,With English doc,C3 52431392
Microwave Antenna,A38D03HAC,38G,300mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,39.1dBi,1.6deg,30dB,With English doc,C3 wooden box 52432038
Microwave Antenna,A38D06HAC,38G,600mm,HP,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,44.2dBi,0.9deg,30dB,With English doc,C3 wooden box 52432039
Microwave Antenna,A38D06HAC,38G,600mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,44.2dBi,0.9deg,64dB,30dB,With English doc,C3 52431405
Microwave ODU,RTN XMC,18G,-3,High site,H,19190MHz,19710MHz,18180MHz,18700MHz,Without doc,WR-42,H01,1010MHz/1008MHz,Sub Band B/B,19190MHz/19190MHz,1971 52413851
Microwave ODU,RTN XMC,38G,-3,High site,H,38304MHz,38892MHz,37044MHz,37632MHz,Without doc,WR-28,H01,1260MHz,Sub Band A,38304MHz,38892MHz 52413845
Microwave Outdoor Unit, RTN XMC,38G,-2,1260MHz,Sub Band A,High site,H ,38304MHz,38892MHz,Without doc,WR-28,H01 52413074
Microwave Outdoor Unit, RTN XMC,38G,-2,1260MHz,Sub Band A,Low site,H ,37044MHz,37632MHz,Without doc,WR-28,H01 52413075
Microwave Outdoor Unit,RTN XMC,18G,-2,1010/1008MHz,Sub Band B,High site,H,19190MHz,19710MHz,Without doc,WR-42,H01 52413079
Microwave Outdoor Unit,RTN XMC,18G,-2,1010/1008MHz,Sub Band B,Low site,H,18180MHz,18700MHz,Without doc,WR-42,H01 52413078
Microwave Outdoor Unit,RTN XMC,23G,-2,1008MHz,Sub Band A,High site,H ,22998.5MHz,23338MHz,Without doc,WR-42,H01 52412479
Microwave Outdoor Unit,RTN XMC,23G,-2,1008MHz,Sub Band A,Low site,H ,21990.5MHz,22330MHz,Without doc,WR-42,H01 52412478
Microwave Outdoor Unit,RTN XMC,23G,-2,1008MHz,Sub Band B,High site,H ,22274MHz,22610MHz,Without doc,WR-42,H01 52412481
MINI-LINK 6363 38/12H BFZ61173/12H
MINI-LINK 6363 38/12L BFZ61173/12L
Mini-shelter V100R003 MS_ V100R003
MiniShelter ITS1000M,ITS1000M Cabinet,EPS,1 Unit 1 Cabin,19″ Rack&2 layers battery Rack,2.1m,Integrated Equipment Shipping 52210593
MiniShelter,ITS1000M,ITS1000M Cabinet,EPS,1 Unit 1 Cabin,19″ Rack&2 layers battery Rack,2.1m,Integrated Equipment Shipping 99043VKY
MMU2 B 4-34 ROJ2081301/1
MMU2 B 4-34 Kit NTM203015/1
MMU2 H ROJ2081308/1
MMU2 K ROJ2081308/4
MODEM UNIT/MMU2 B 4-34 KIT NTM203135/1
Monitor Module,M143207Z,PSM-BB,System Monitor Module, A02440018
Monitoring Module,W2442Z,M2442Z,PSM-A10,Test Monitoring Module Of PS48100-2/25A Power System A02440021
MRRU V2 for Multi-Mode 900MHz EGSM (Bottom 25M) 02318968
NPU 3B Kit ROJR211006/1
NPU1 C ROJR208011/1
NPU1 C Replacement unit NTM1011688/1
ODF
Omnidirectional Ceiling Antenna,698-960MHz/5dBi,1710-2700MHz/6dBi,Vertical Dual Polar,PIM-140dBc 2x33dBm, N-Female,With Bracket 27011978
Optical Cable Parts,DLC/UPC,DLC/UPC,single mode,30m,2 cores,0.03m/0.34m,GYFJH-2G.657A2,7.0mm,2mm,LSZH,Armored branch 14130643
Optical Transceiver,Enhanced SFP,850nm,2.125G Series ,-2.5~-9.5dBm,-17dBm,LC,0.5Km 34060286_old
Optical transceiver,eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-9-3dBm,-20dBm,LC,Single Mode,10km 34060473
Optical Transceiver,eSFP,850nm,2.125Gb/s(Multi rate) ,-9.5~-2.5dBm,-17dBm,LC,MM,0.5km 34060286
Optical Transceiver,eSFP,850nm,4.25G multi-rate,-9dBm~-1.1dBm,-15dBm,LC,MM,0.3km 34060365
Optical Transceiver,SFP+,1310nm,6.144G,-8.4dBm~+0.5dBm,-13.8dBm,LC,SM,2km 34060517
Optical Transceiver,SFP+,1310nm,9.8G,-8.2dBm~+0.5dBm,-10.3dBm,LC,SM,1.4km 34060713
Optical Transceiver,SFP+,850nm,6.144G,-9dBm,-1dBm,-11.1dBm,LC,MMF ,0.12km 34060607
OPTICAL TRANSCEIVER/SFP CPRI & 1000BASE- RDH10247/2
OPTICAL TRANSCEIVER/XFP I64.1/10GBE LR/L RDH102102/1
OptiX RTN,PI-DC B10,power injector 02310NJB
Orange Insulating Adhesive PVC Tape 21101327
Outdoor Cabinet,P143207Z,APM200-4860NE Outdoor Power System, A02620016
OVP-01 Lighting Arrester 21030116
Packet over electronic 8-port FE or 2-port GE ethernet Interface Unit REV:a 03051488
PARC Base Shelf 02300562
PARC PARC Separated Fan Shelf 02300636
Patch Cord,LC/PC-LC/PC,Singlemode,2mm,10m 14130199
PFU 3B ROJR219014/1
PFU3 ROJR219012/1
PFU3 B Kit NTM1010653/2
PFU3 Kit NTM1010653/1
PLUG-IN UNIT/FAU4 BFB102103/1
PLUG-IN UNIT/LTU 155E/O ROJR208003/1
Power and Environment interface Unit(-48V) 02319897
Power and Environment interface Unit(-48V) A 02315528
Power Distribution Unit MR55AC
POWER DIVIDER/INT POWER SPLIT 23 GHZ ASY UPA10133/1
Power Entry Module,REV:a(PARCb) 02120757
PRINTED BOARD ASSEMB/10GE XFP mainboard ROJ1192409/1
PSU Module EPW50-48A 02130872
PSU Module(AC/DC),50A 02310ERS
Purple Insulating Adhesive PVC Tape 21101326
Quidway 3680E, RTJM116ASE, 16-Port Asynchronous Serial Interface Card (RJ45) 02312007
Quidway AR 28-09-RTHM11ADP-1,1-Port ADSL over POTS Interface Card 0231A08N
Quidway AR 28-10 Router Host, 1 MIM Slot, 2 SIC Slots, 1 10/100BASE-TX Port, 1 Sync/Async Serial Por 0231A126
Quidway AR 28-31, RTJM32831, Router Host V3(AC), VRP3 Overseas Version 0231A132
QWL3WBBPD3,Baseband Processing Unit(CE:768)-WBBPd3(03020XCN) 03020XCN
QWL3WBBPF1,Baseband Processing Unit ( CE:448)-WBBPf1 03021VHB
QWL3WBBPF3,Baseband Processing Unit(CE:768)-WBBPf3 WBBP
Rack Alarm Unit MR57B
RADIO LINK EQUIPMENT/AMM 6p C NPU3 D R5 BFZ62101/2
RADIO LINK EQUIPMENT/MINI-LINK 6352 80/2 BFZ61157/21L
RADIO LINK EQUIPMENT/MINI-LINK 6352 80/2 BFZ61157/21H
Radio Unit (RAU2 23/45HP) UKL40111/45HP
Radio Unit (RAU2 23/47HP) UKL40111/47HP
Radio Unit (RAU2 X 28/42) UKL40176/42
Radio Unit (RAU2 X 28/46) UKL40176/46
Radio Unit (RAU2 X 7/11 Kit) UKL40170/11
Radio Unit (RAU2 X 7/15 Kit) UKL40170/15
RAU1 7/15 HP UKL40105/15HP
RAU2 23/45 HP Kit NTM203085/45HP
RAU2 23/47 HP Kit NTM203085/47HP
RAU2 X 10/31 UKL40166/31
RAU2 X 10/31 Kit NTM203153/31
RAU2 X 10/35 Kit NTM203153/35
RAU2 X 10/A72 HP Kit NTM203153/A72HP
RAU2 X 10/A76 HP Kit NTM203153/A76HP
RAU2 X 11/A06 HP Kit NTM203194/A06HP
RAU2 X 18/11 Kit NTM203152/11
RAU2 X 18/11HP Kit NTM203152/11HP
RAU2 X 18/15 Kit NTM203152/15
RAU2 X 18/15HP Kit NTM203152/15HP
RAU2 X 18/A11 HP Kit NTM203152/A11HP
RAU2 X 18/A15 HP Kit NTM203152/A15HP
RAU2 X 23/82 UKL40163/82
RAU2 X 23/82 HP Kit NTM203171/82HP
RAU2 X 23/82 Kit NTM203171/82
RAU2 X 23/86 UKL40163/86
RAU2 X 23/86 HP UKL40163/86HP
RAU2 X 23/86 HP Kit NTM203171/86HP
RAU2 X 23/86 Kit NTM203171/86
RAU2 X 23/A01 HP Kit NTM203171/A01HP
RAU2 X 23/A05 HP Kit NTM203171/A05HP
RAU2 X 23/A82 Kit NTM203171/A01
RAU2 X 23/A86 Kit NTM203171/A05
RAU2 X 28/42 Kit NTM203167/42
RAU2 X 28/46 Kit NTM203167/46
RAU2 X 28/A03 Kit NTM203167/A03
RAU2 X 28/A07 Kit NTM203167/A07
RAU2 X 38/A12 Kit NTM203163/A12
RAU2 X 38/A16 Kit NTM203163/A16
RAU2 X 7/11 HP Kit NTM203161/11HP
RAU2 X 7/11 Kit NTM203161/11
RAU2 X 7/15 HP Kit NTM203161/15HP
RAU2 X 7/15 Kit NTM203161/15
RAU2 X 8/73 HP Kit NTM203162/73HP
RAU2 X 8/73 Kit NTM203162/73
RAU2 X 8/73 Kit UKL40171/73 R6A
RAU2 X 8/77 HP Kit NTM203162/77HP
RAU2 X 8/77 Kit NTM203162/77
RAU2 X 8/77 Kit UKL40171/77 R4A
RAU2 X 8/A14 HP Kit NTM203162/A14HP
RAU2 X 8/A18 HP Kit NTM203162/A18HP
RRU for Multi-Mode 1800MHz A 02317164
RRU for WCDMA/LTE 2100MHz (2*40W) 02315940
RRU3838 for WCDMA/LTE 2100M (2*40W) 02310MAA
RRU3839 for WCDMA 2100M (2*60W) 02310TQF
RRU3908 V2 for Multi-Mode 850MHz 02319644
RRU3926 for Multi-mode 1800MHz 02310HFX
RRU3928 for Multi-Mode 900MHz EGSM 02310CGR
RRU3929 for Multi-Mode 1800MHz (IBW 75MHz) 02310CJV
RRU3936 for Multi-mode 1800MHz 02310MNR
RRU3938 for Multi-Mode 900MHz EGSM 02310PYC
RRU3952 for Multi-Mode 850MHz(2*60W) 02311BNY
RRU3959 for Multi-mode 1800MHz (2*60W) 02311BYE
RRU3959 for Multi-mode 2100MHz (2*60W) 02311GYV
RRU5909 for Multi-mode 1800MHz (2*60W) 0231PP
RRU5909 for Multi-Mode 2100MHz(2*60W) 02311TBD
RRU5909 for Multi-Mode 900MHz(2*60W) 02311TBA
RTN 950A Assembly Chassis(-48V) 02113821
RTN905 02310KHG
RTN950 IDU Required Delivery Accessory, Installation Material (Without Power Cable) 02239644
RTN950A Assembly Chassis(-48V) 02310NQW
S3328TP-EI Mainframe(24 10/100 BASE-T ports and 2 Combo GE(10/100/1000 BASE-T+100/1000 Base-X) ports 02351377
S3900-M300 Controller Enclosure(DC,32GB Cache,16 FC Host Port,4*3m+4*10m Fiber,24*600G SAS Disk,HW Storage Array Control System Software,SPE31C0224) 0235G6R9
S6348-EI Mainframe (48 GE SFP/10 GE SFP+, Chassis, Dual Slots of power, Without Power Module) 02352765
SALES OBJECT/MINI-LINK SP 310, DC FAB8020112/1
SAS Service Processing Controller Unit(1*Intel E5 2620 V2,3*8G Cache) 03056450
Sep Kit RAU2 10-13 0.90 SXK111656/2
Sep Kit RAU2 7/8 0.90 SXK1115184/2
SET OF MATERIALS/AMM 20P B-10 R3 KIT NTM1010154/4
SET OF MATERIALS/AMM 2p B NPU3 B R4 Kit NTM1010292/7
SET OF MATERIALS/AMM 2p Kit NTM1010292/1
SET OF MATERIALS/AMM 2P WALL MOUNTI NTM1010397/1
SET OF MATERIALS/EXPANDERBOLTS,M12X110MM NTM2012977/1
SET OF MATERIALS/PFU1 KIT NTM101727/1
SET OF MATERIALS/RAU1 7/11 HP KIT RA0701111/00
SET OF MATERIALS/RAU1 7/15 HP KIT RA0701115/00
SET OF MATERIALS/RAU2 23/45 HP KIT RA2311145/00
SET OF MATERIALS/RAU2 23/47 HP KIT RA2311147/00
SFP+ SM 10.3Gb/s 10km 1310nm RDH10265/3
Shelter Auxiliary components-ZXJ-400-Ladder-Indoor 400mm,config sheet 99031761
Single Cable,Straight Through Cable,10.00m,MP8-I,(CC4P0.5GY),MP8-I,Unshield,DL2761 04023275
SM-10xGE-32xMAP-B [T2.5G/P10G] ROA1283719/1
SM-1x10GE-20xGE-B ROA1283721/1
Structure set, DKBA0.480.0773, Antenna Pole,TK02-BG-7630, Antenna 99040HLC
Structure set, DKBA0.480.1215, Antenna Pole, Alutube-dia.75, Antenna 99040SFD
SUBRACK(AMM 20P) BFD599028/1
SUBRACK(AMM 2P R4) BFD599031/2
SUBRACK(AMM 6P C) BFD599030/3
SUBRACK/AMM 2P B BFD599031/2
SUPPORT/FOR 50-115 MM TUBE SXA120106/1
Switch Fabric Unit B200 03054301
SXK111539/1 SXK111539/1
TDM switching Network Unit REV:a 03051118
Telecom antennas PW7331.00
TFL 424 02, 5M NTM20379/5
Three-way Reactive Power Splitter, 698–2700 MHz S-3-CPUSE-H-Di6
TIE STRAP/STAINLESS STEEL L=679 SET12506/1
TP48200A-AX21D1 01072154
TP48200B-N20A5-0A (Cabinet for Indoor Site) 01071297
TPR48202B-N20C1/TPR48202B-N20C1 01071328
Transcoder Unit (960 Channel for TDM /3740 Channel for IP) 03051813
Transcoder Unit(1920 Channel for TDM /3840 Channel for TDM&IP/7680 Channel for IP&IP) 03053299
Two-way Reactive Power Splitter, 698–2700 MHz S-2-CPUSE-H-Di6
Unified Bussiness Architecture Base Shelf(PARCb) 02300708
Universal Baseband Processing Unit d5 03022HEL
Universal Baseband Processing Unitd1 03022HEG
Universal BaseBand Radio Interface Board (6 CPRI interface,UBRIb) 03022ACJ
Universal E1/T1 Lighting Protection unit 03020FED
Universal Environment Interface control Unit 02315639
Universal FE Lighting Protection unit 03020FQG
Universal Media Gateway Middle specification Backplane Subrack 02300514
WCDMA Main Control Unit (4 E1&1 Electrical FE&1 Optical FE) 03020JQE
WD2BBBUC, HEART BBU Box 02112722
Wire,450/750V,227 IEC 02(RV)16mm^2,black,85A 25030428
Wire,450/750V,227 IEC 02(RV)16mm^2,blue,85A 25030430
XPIC Cable XPCAB
ZXD1500 (V4.0) ZXD1500V4.0
ZXDU58 B121 (V2.0) CSU ZXDU58B121
ANDREW DBXDH-6565A-A2M DBXDH-6565A-A2M
ANDREW DBXDH-6565A-A2M w/o actuator *DBXDH-6565A-A2M-2
CELLMAX-O-CPUSE,omni 2 dbi CELLMAX-O
CELLMAX-D-CPUSE,directional 7dbi CELLMAXDCPUSE7
790-960 MHz LDX-6516DS-VTM LDX-6516DS-VTM
DBXLH-6565EC-VTM DBXLH-6565EC-VTM
TBXLHA-6565B-VTM TBXLHA-6565B-VTM
TBXLHB-6565A-VTM TBXLHB-6565A-VTM
7782.00А 778200A
HWX-6516DS1-VTM HWX-6516DS1-VTM
support ASOA1108
APBC40
48V 1170AH 10OPzV 1000 BATT(battery title 48V/2x1170Ah 24x10OPzV 1000) 276613
Andrew DBXDH-6565A-A2M, DualPol Dual Band Teletilt Antenna, 790–960 and 1710–2180 MHz, 65° horizontal beam width, RET compatible. Model with Factory I 99044LAF
12В 150 12B150
ODU-XMC-2 38 GHz LH GHz LH
ODU-XMC-2 38 GHz RH GHz RH
ODU RRL ODU
ODU A400 18 ZXMW NR8250 ODU40018
ODU A400 23 ZXMW NR8250 ODU40023
ODU A400 38 ZXMW NR8250 ODU38G
ZXD1500 VZDX1500
Ericsson & Huawei for sale

Huawei for sale

Huawei for sale
sales@1com.com
BBU3900 HECM QCU4HECMA1 020SNV10
BBU3900 UPEU WD2MUPEUA 02315528
BBU3900 UTRP QCU1UTRP4 03052133
BBU3900 BBU3806 QWFMDBBUM 02314539
BBU3900 BBU3806 QWFMHBBUQ 02314819
BBU3900 BBU3806 QWFMIBBUS 02315615
BBU3900 BBU3806 QWFMQBBUE 02315968
BBU3900 CRFU 800 QCUM00800A04 02316176
BBU3900 DCDU-03 WD2E3DCDU03DB 02120472
BBU3900 EBBC QWF1EBBC 020GJC10
BBU3900 EBBCd QWF1EBBCD 020QYN10
BBU3900 LBBPd0 WD2D0LBBPD00 021HPL6T
BBU3900 LBBPd4 WD22LBBPD4 021HPL10
BBU3900 MRRU.BXX-1800 WD5M1A2DC1 02317754
BBU3900 RRU.B01-2100 WD5M21382603 02310XFC
BBU3900 RRU3939-1800 WD5M18393901 02310U0N
BBU3900 RRU3939-1800 WD5M18393902 02310YEY
BBU3900 RRU3235E WD5MPMRQG90S 02311JPT
BBU3900 RRU3652 WD5MAW365206 02311MSQ
BBU3900 RRU3824 WD5M21382400 02310KKP
BBU3900 SRRU.B05-0450 QDBM1RRUA 02317151
BBU3900 UBBPb TD11UBBPB 020SNBW0
BBU3900 UBBPc TD11UBBPC 020VRUW0
BBU3900 UBBPd4 WD2DUBBPD400 03057155
BBU3900 UBBPd5 WD2DUBBPD500 022HEL4M
BBU3900 UBBPd6 WD2DUBBPD600 022HEM10
BBU3900 UBBPd8 WD2DUBBPD800 022HEN10
BBU3900 UBBPd9 WD2DUBBPD900 022NJR9W
BBU3900 UBBPe2 WD2DUBBPE2OO 03057153
BBU3900 UBBPe4 WD2DUBBPE400 03057155
BBU3900 UBBPe9 WD2DUBBPE900 03057159
BBU3900 UMPTb1 WD2DUMPTB101 03054885
BBU3900 UMPTb2 WD2D0UMPTB02 03054886
BBU3900 UMPTb2 WD2D0UMPTB01 03054888
BBU3900 UMPTb3 WD22UMPTb3 03055045
BBU3900 UMPTb4 WD22UMPTb4 03055046
BBU3900 UMPTb7 WD22UMPTb7 03055047
BBU3900 UPEU WD2MUPEUA 02315528
BBU3900 UPEUc WD2M000PEU03 02319897
BBU3900 CRFU WD2MCRFU80A 02316176
BBU3900 WD2D0LBBPD00 021HPL10
BBU3900 LBBPd4 WS22LBBPD4 021HPL10
BBU3900 UMPT01 WD2D00UMPT01 03055045
BBU3900 UMPT0 WD2D00UMPT00 03055046
BBU3910 FAN2 WD2M000FAN02 02120577
BBU3910 FANd WD2M000FAN07 0310WYF6
BBU3910 FANe WD2M000FAN08 02311CHK
BBU3910 UMPTb4 WD2D00UMPT00 03055701
BBU3910 UMPTb5 WD22UMPTb5 03054949
BBU3910 UMPTb9 WD2DUMPTB901 03055702
BBU3910 UPEUc WD2M000PEUC 02319897
BSC6900 OIUa WP11OIUa 03051122
BSC6900 POUc WP11POUc 03052748
BSC6900 SCUa WP11SCUa 03051117
BSC6900 SPUb WP11SPUb 03052781
BSC6900 TNUa WP11TNUa 03051118
BSC6900 XPUa WP11XPUa 03051119
BSC6900 XPUb WP11XPUb 03052780
BSC6900 DPUc WP13DPUc 03051813
BSC6900 DPUd WP13DPUd 03051814
BSC6900 DPUe WP11DPUe 03052799
BSC6900 FG2a WP11FG2a 03051488
BSC6900 GOUc WP11GOUc 03052762
UMG8900 MPPB UG01MPPB0 03050383
UMG8900 MRPU UG01MRPU0 03050387
UMG8900 FTNU UG01FTNU0 03050393
UMG8900 FVPD UG01FVPD2 03050808
UMG8900 MASUb UG02MASU0 03050401
UMG8900 MBLU UG01MBLU0 03050396
UMG8900 MCLK UGO3MCLK0 03051301
UMG8900 MCMB UGO1MCMB0 03050384
UMG8900 MCMF UG01MCMF0 03050511
UMG8900 ME32 UG01ME32O 03050388
UMG8900 ME32b UG02ME320 03050537
UMG8900 MECU UG01MECU0 03050451
UMG8900 MFLU UG01MFLUO 03050402
UMG8900 FCLK UG02FCLK0 03050553
UMG8900 FE8T UG01FE8T0 03050404
UMG8900 FHRU UGO01FHRU0 03050503
UMG8900 FOMB UG01FOMB0 03050550
UMG8900 FTNC UG01FTNC 03050703
UMG8900 MFLUb UGO2MFLU0 03050548
UMG8900 MG1O UG01MG1O0 03050475
UMG8900 MHRD UGO1MHRD2 03051769
UMG8900 MHRU UG01MHRU0 03050420
UMG8900 MHRUb UG02MHRU0 03051068
UMG8900 MMPBb UG02MMPB0 03051766
UMG8900 MMPU UG01MMPU0 03050380
UMG8900 MNET UG01MNET0 03050409
UMG8900 MNETb UG02MNET0 03051276
UMG8900 MNLU UG01MNLU0 03050914
UMG8900 MOMB UG01MOMB0 03050549
UMG8900 MS2L UG01MS2L0 03050584
UMG8900 MS2Lb UG02MS2L0 03051774
UMG8900 MSPF UG01MSPF0 03050515
UMG8900 MSPFb UG02MSPF0 03050757
UMG8900 MTCB UG01MTCB5 03050714
UMG8900 MTCBb UGO2MTCB5 03051935
UMG8900 MTNB UG01MTNB0 03050771
UMG8900 MTNCb UG02MTNC0 03051771
UMG8900 MTNU UG01MTNUO 03050392
UMG8900 MVPB UGO1MVPB0 03050487
UMG8900 MVPD UG01MVPD8 03051463
UMG8900 MVPDb UG02MVPD12 03052568
UMG8900 TCLU UG01TCLU0 03475010
UMG8900 FE32 UG02FE320 03050536
UMG8900 MECUb UG02MECU1 03051777
UMG8900 MRPUb UG02MRPU0 03050399
UMG8900 MBLUb UG02MBLUBO 03050546
HLR9820 CPS SF3K4CPS 02300461
HLR9820 INU KW61INU0 03051573
HLR9820 Oceanstor S3100 02315197
HLR9820 Quidway S3500 LS-3528G-DC48
HLR9820 SBDF SF3E1SBDF 02120183
HLR9820 SMMD CN21SMMD0 030ESN10
HLR9820 ST373455FC
HLR9820 SWI0 KW61SWI0 03051573
HLR9820 SWU0 CN21SWU0 03051752
HLR9820 SXFS SF3E4SXFS 02120187
HLR9820 UPB0 CN21UPB0 03051739
HLR9820 UPB1 CN21UPB1 03051745
HLR9820 UPWRb KW3M3UPWR 02312525
HLR9820 USI1 CN21USI1 03051754
HLR9820 USI3 CN21USI3 03051748
HLR9820 WALU SF31WALU0 03050151
HLR9820 WCKI SF32WCKI0 03050933
HLR9820 WCSU SF32WCSU0 03050602
HLR9820 WEPI
HLR9820 WHSC SF31WHSC0 03050145
HLR9820 WSIU SF31WSIU0 03050148
HLR9820 WSMU SF32WSMU0 03050599
GGSN9811 2GB PATA SSD-C02GI-4500
GGSN9811 FTLF8519P2BNL-HW
GGSN9811 LPU WP21EFFFG0 03052278
GGSN9811 SPUd WP21ESPUd 03052293
GGSN9811 SRU KW51ESRU0 030HAT10
GGSN9811 2.125G-0.5km-850nm 03406031
GGSN9811 SPUd WP21ESPUd 03052293
GGSN9811 KW51RD2M1
SGSN9810 UACU KW32UACU 03053194
SGSN9810 UALU KW32UALU0 03050107
SGSN9810 UBIU KW34UBIU0 03050579
SGSN9810 UCKI KW31UCKI0 03052680
SGSN9810 UEPI KM33UEPI0 03050907
SGSN9810 UFSU KW32UFSU0 03050569
SGSN9810 UGBIc KW34UGBI0 03051984
SGSN9810 UGTPc KW34UGTP0 03051988
SGSN9810 ULAN KW31ULAN0 03050509
SGSN9810 UOMUb KW34UOMU0 03051985
SGSN9810 UPWRb KW3M3UPWR 02312525
SGSN9810 URCUc KW37URCU0 03051986
SGSN9810 UACU KW32UACU0 03053194
SGSN9810 UALU KW32UALU0 03051075
SGSN9810 UBIU
SGSN9810 UBSU KW32UBSU0 03050568
SGSN9810 UCDR KW33UCDR0 03050596
SGSN9810 UCKI KW31UCKI0 03050556
SGSN9810 UEPI
SGSN9810 UFSU KW32UFSU0 03050569
SGSN9810 UGBIc KW34UGBI0 03051984
SGSN9810 UGFU KW31UGFU0 03051003
SGSN9810 UGTPc KW34UGTP0 03051989
SGSN9810 UICPc KW34UICP0 03051988
SGSN9810 ULIPc KW34ULIP0 03051991
SGSN9810 UOMUb KW34UOMU0 03051985
SGSN9810 UPIU
SGSN9810 UPWRb KW3M3UPWR 02312525
SGSN9810 URCUc KW37URCU0 03051986
SGSN9810 USIGc KW34USIG0 03051990
SGSN9810 USPUc KW34USPU0 03051987
SGSN9810 KW3K2PSM KW3K2PSM 02300468
SGSN9810 SF3E1SBDF 02120183
SGSN9810 SF3E4SXFS 02120187
BCS6800 NETC QW11WNETc0 03051123
BCS6800 WB1Eb QW11WBIEb0 03050875
BCS6800 WFMRb QW11WFMRb0 03050874
BCS6800 WHPU QW11WHPU0 03050077
BCS6800 WLPU QW11WLPU0 03050003
BCS6800 WMPU QW11WMPU0 03050004
BCS6800 WMUXb QW11WMUXb0 03050873
BCS6800 WSPUb QW11WSPUb0 03050583
GGSN9811 LPUCR01EGFE0 03283710
GGSN9811 SPU CSPC KW51CSPC0 030AQN10
GGSN9811 SRU CR01SRUB0 03476410
GGSN9811SINGLE FRAME
HLR9820 UPWRb KW3M3UPWR 02312525
HLR9820 WALU SF31WALU0 03050151
HLR9820 WCKI SF32WCKI0 03050933
HLR9820 WCSU SF32WCSU0 03050602
HLR9820 WEPI
HLR9820 WHSC SF31WHSC0 03050145
HLR9820 WSIU SF31WSIU0 03050148
HLR9820 WSMU SF32WSMU0 03050599
MSOFTX3000 UPWRb KW3M3UPWR 02312525
MSOFTX3000 WALU SF31WALU0 03050151
MSOFTX3000 UPWRb KW3M3UPWR 02312525
MSOFTX3000 UPWRb KW3M3UPWR 02312525
MSOFTX3000 WALU SF31WALU0 03050151
MSOFTX3000 WBFI SF31WBFI0 03050111
MSOFTX3000 WBSG SF32WBSG0 03050607
MSOFTX3000 WCCU SF32WCCU0 03050606
MSOFTX3000 WCDB SF32WCDB0 03050601
MSOFTX3000 WCKI SF32WCKI0 03050933
MSOFTX3000 WCKIc SF35WCKI0 03051558
MSOFTX3000 WCSU SF32WCSU0 03050602
MSOFTX3000 WEPI SF32WEPI0 03050932
MSOFTX3000 WHSC SF31WHSC0 03050145
MSOFTX3000 WIFM SF32WIFM0 03050600
MSOFTX3000 WMGC SF32WMGC0 03050608
MSOFTX3000 WSIU SF31WSIU0 03050148
MSOFTX3000 WSMU SF32WSMU0 03050599
MSOFTX3000 WVDB SF32WVDB0 03050597
MSOFTX3000 WBFI SF31WBFI0 03050111
MSOFTX3000 WBSG SF32WBSG0 03050607
MSOFTX3000 WCDB SF32WCDB0 03050601
MSOFTX3000 WCKI SF32WCKI0 03050933
MSOFTX3000 WCSU SF32WCSU0 03050602
MSOFTX3000 WEPI
MSOFTX3000 WHSC SF31WHSC0 03050145
MSOFTX3000 WIFM SF32WIFM0 03050600
MSOFTX3000 WMGC SF32WMGC0 03050608
MSOFTX3000 WSIU SF31WSIU0 03050148
MSOFTX3000 WSMU SF32WSMU0 03050599
MSOFTX3000 WVDB SF32WVDB0 03050597
MSOFTX3000(SINGLE FRAME)
PCU6000 BSU GP21BSU0 03051447
PCU6000 E1TMb GP12E1TM 03051448
PCU6000 HSC GP21HSC2 03051444
PCU6000 POMU GP21POMU2 03051445
PCU6000 RPPU
PCU6000 UPWRb KW3M3UPWR 02312525
PCU6000 UPWRb KW3M3UPWR 02312525
PCU6000SINGLE FRAME
PRAC DPUa WP11DPUa 03051120
PRAC EIUa WP11EIUa 03051121
PRAC GCUa WP11GCUa 03051116
PRAC SCUa WP11SCUa 03051117
PRAC TNUa WP11TNUa 03051118
PRAC XPUa WP11XPUa 03051119
PRACSINGLE FRAME
Quidway AR46-40 fire wall
Quidway200 fire wall
SGSN9810 UACU KW31UACU0 03050028
SGSN9810 UALU KW32UALU0 03051075
SGSN9810 UBIU
SGSN9810 UBSU KW32UBSU0 03050568
SGSN9810 UCDR KW33UCDR0 03050596
SGSN9810 UCKI KW31UCKI0 03050556
SGSN9810 UEPI
SGSN9810 UFCU KW31UFCU0 03051005
SGSN9810 UFSU KW32UFSU0 03050569
SGSN9810 UGBIb KW32UGBI0 03050589
SGSN9810 UGFU KW31UGFU0 03051003
SGSN9810 UGTPb KW32UGTP0 03050590
SGSN9810 UICPb KW32UICP0 03050591
SGSN9810 ULAN
SGSN9810 ULIPb KW32ULIP0 03050593
SGSN9810 UOMU KW33UOMU0 03050450
SGSN9810 UPIU
SGSN9810 UPWRb KW3M3UPWR 02312525
SGSN9810 UPWRb KW3M3UPWR 02312525
SGSN9810 URCUb KW35URCU0 03050988
SGSN9810 USPUb KW32USPU0 03050580
SGSN9810SINGLE FRAME
UMG8900 MA4L UG01MA4L0 03050477
UMG8900 MASU UG01MASU0 03050395
UMG8900 MCLK UG02MCLK0 03050554
UMG8900 MCMB UG01MCMB0 03050384
UMG8900 MCMF UG01MCMF0 03050511
UMG8900 ME32b UG02ME320 03050537
UMG8900 MG1O UG01MG1O0 03050475
UMG8900 MHRU UG01MHRU0 03050420
UMG8900 MOMB UG01MOMB0 03050549
UMG8900 MSPFb UG02MSPF0 03050757
UMG8900 MTNC UG01MTNC3 03050805
UMG8900 MVPD UG01MVPD2 03051272
UMG8900 UG01MHRU1 03050420
UMG8900 SINGLE FRAME
A32 CC0HASL0 031192D0
ASL CC0KASL0 031309W0
LS81FS24A LS81FS24A 03733010
LS81GB8UA LS81GB8UA 02715310
RSP H303RSPA0 03583610
LS81FS24A0 03733010
Quidway NetEngine 40 Series E4GC RS01E4GC0 03583210
Quidway NetEngine 40 Series EGFE RS01EGFE0 03393710
Quidway NetEngine 40 Series EGFEE
Quidway NetEngine 40 Series LPU CR01E4GC0 03373810
Quidway NetEngine 40 Series SRU CR01SRUB0 03476410
Quidway NetEngine 40 Series SRU CR01SRUB0 03476410
Quidway NetEngine 40 Series CR01EGFE0 03283710
Quidway NetEngine 40 Series CR01EGFEE0 03783210
Quidway NetEngine 40E LPU CR52E5GFG0 030FNU10
Quidway NetEngine 40E MMXV H511MMXV0 030AXS10
Quidway NetEngine 40E SFU CR52SFUD0 030AUG10
Quidway NetEngine 40E SRU CR52SRUA1 030GED10
Quidway NetEngine 80E MPU CR52MPUB0 030DGS10
Quidway NetEngine 80E SFU CR52SFUG0 030GSJ10
Quidway NetEngine ME60 BSU ME01E5GFB0 030EYG10
Quidway NetEngine ME60 EBGF ME03EBGF1 030LLG10
Quidway NetEngine ME60 ME01EAGFB1 030EYB10
Quidway NetEngine ME60 ME01MPUB1 030GWH10
Quidway NetEngine ME60 ME01SFUA1 030GFW10
Quidway NetEngine ME60 ME01SFUB0 030DAV10
PQ1 SS62PQ1A01 03235010
LPU CR52EFGEG0 030FNF10
MPU CR52MPUB0 030DGS10
SFU CR52SFUC0 03909210
CR52P1XXBZ0 030HND10
CR53LPUF0 030FUK10
PWX CC03PWX 020229W0
S16 SS62S1601-S16.1 03124210
SCC SSG2SCC01 03224110
SD4 SS61SD4A01-S4.1 03167510
SQ1 SS61SQ1A02-S1.1 03131710
XCS SS63XCS01 03392610
Optix OSN 2000 AUX SSD1AUX 020ABN10
Optix OSN 2000 EFT0 SSD1EFT0 02809710
Optix OSN 2000 ETFS8 SSD1ETFS8 020DML10
Optix OSN 2000 PIU SSD1IPIU 020AAX10
Optix OSN 2000 SCC SSD1SCC01 030CXM10
Optix OSN 2000 XCS4A SSD1XCS4A02 03051711
SMARTAX MA5605 ADCE H523ADCE0 037907D0
SMARTAX MA5605 MFEB H521MFEB0 030BDPD0
OSN6800/8800 AUX TN11AUX02 030LMFD0
OSN6800/8800 CXP TN72CXP01 030KHJ0A
OSN6800/8800 D4O TN11D4O02 030GFLD0
OSN6800/8800 EF8F TND1EF8F 020MEM6T
OSN6800/8800 ITL TN11ITL01 030GDYD0
OSN6800/8800 LSX TN11LSXT04 030FVL10
OSN6800/8800 M40V TN11M4DV02 030GXSD0
OSN6800/8800 M4O TN11M4001 030ETD10
OSN6800/8800 MCA4 TN11MCA401 030DTA10
OSN6800/8800 OLP TN11OLP01 030ESY10
OSN6800/8800 PIU TN11PIU02 020JTND0
OSN6800/8800 TDG TN11TDG01 030EWP10
OSN6800/8800 TMX TN1M1TMXT01 02315464
OSN6800/8800 VA1 TN12VA101 030GYQD0
OSN6800/8800 WMU TN11WMU01 030FWM10
OSN6800/8800 CXP TND1CXP 020LLT6T
OSN6800/8800 M40 TN11M4002 030GFK10
BBU3900 CMPT WD22CMPT01 020MRN4M
BBU3900 FAN BBU-WS2E1FAN-2U 02120458
PCS HCPM QCU1HCPMA 020FXD4M
BBU3900 HECM QCU4HECMA1 020SNV10
BBU3900 UPEU WD2MUPEUA 02315528
BBU3900 UTRP QCU1UTRP4 03052133
BBU3900 BBU3806 QWFMDBBUM 02314539
BBU3900 BBU3806 QWFMHBBUQ 02314819
BBU3900 BBU3806 QWFMIBBUS 02315615
BBU3900 BBU3806 QWFMQBBUE 02315968
BBU3900 CRFU 800 QCUM00800A04 02316176
BBU3900 DCDU-03 WD2E3DCDU03DB 02120472
BBU3900 EBBC QWF1EBBC 020GJC10
BBU3900 EBBCd QWF1EBBCD 020QYN10
BBU3900 LBBPd0 WD2D0LBBPD00 021HPL6T
BBU3900 LBBPd4 WD22LBBPD4 021HPL10
BBU3900 MRRU.BXX-1800 WD5M1A2DC1 02317754
BBU3900 RRU.B01-2100 WD5M21382603 02310XFC
BBU3900 RRU3939-1800 WD5M18393901 02310U0N
BBU3900 RRU3939-1800 WD5M18393902 02310YEY
BBU3900 RRU3235E WD5MPMRQG90S 02311JPT
BBU3900 RRU3652 WD5MAW365206 02311MSQ
BBU3900 RRU3824 WD5M21382400 02310KKP
BBU3900 SRRU.B05-0450 QDBM1RRUA 02317151
BBU3900 UBBPb TD11UBBPB 020SNBW0
BBU3900 UBBPc TD11UBBPC 020VRUW0
BBU3900 UBBPd4 WD2DUBBPD400 03057155
BBU3900 UBBPd5 WD2DUBBPD500 022HEL4M
BBU3900 UBBPd6 WD2DUBBPD600 022HEM10
BBU3900 UBBPd8 WD2DUBBPD800 022HEN10
BBU3900 UBBPd9 WD2DUBBPD900 022NJR9W
BBU3900 UBBPe2 WD2DUBBPE2OO 03057153
BBU3900 UBBPe4 WD2DUBBPE400 03057155
BBU3900 UBBPe9 WD2DUBBPE900 03057159
BBU3900 UMPTb1 WD2DUMPTB101 03054885
BBU3900 UMPTb2 WD2D0UMPTB02 03054886
BBU3900 UMPTb3 WD22UMPTb3 03055045
BBU3900 UMPTb4 WD22UMPTb4 03055046
BBU3900 UMPTb7 WD22UMPTb7 03055047
BBU3900 UPEU WD2MUPEUA 02315528
BBU3900 UPEUc WD2M000PEU03 02319897
BBU3900 CRFU WD2MCRFU80A 02316176
BBU3900 WD2D0LBBPD00 021HPL10
BBU3900 LBBPd4 WS22LBBPD4 021HPL10
BBU3900 UMPT01 WD2D00UMPT01 03055045
BBU3900 UMPT0 WD2D00UMPT00 03055046
BBU3910 FAN2 WD2M000FAN02 02120577
BBU3910 FANd WD2M000FAN07 0310WYF6
BBU3910 FANe WD2M000FAN08 02311CHK
BBU3910 UMPTb4 WD2D00UMPT00 03055701
BBU3910 UMPTb5 WD22UMPTb5 03054949
BBU3910 UMPTb9 WD2DUMPTB901 03055702
BBU3910 UPEUc WD2M000PEUC 02319897
BBU3910 UPEUd WD2M00PEIUD2 02310SFM
LPUF-21-A/LPUF-21-B 03030KJY CR52LPUKD
LPUF-40-A 03030KWD CR52LPUF40A
LPUF-40-B 03030KWD CR52LPUF40A
SFUI-40-C 03030KSY CR57CFU40C0
SRU 03030LBB CR52SRUA3
12X100/1000BASE-SFP-A 03030KKQ CR52EBGFB0
LPUF-21-A/LPUF-21-B 03030KJY CR52LPUKD
P40-2X10GBASE LAN/WAN-XFP-A 03038466 CR52L2XXNB
SFU 03030AUG CR52SFUD
SRU 03030LBB CR52SRUA3
LPUF-40-A 03030KWD CR52LPUF40A
LPUF-40-A 03030KWD CR52LPUF40A
LPUF-40-B 03030KWD CR52LPUF40A
SFUI-40-C 03030KSY CR57CFU40C0
BBU3900 FAN WD2E1FAN-2U
FAN WD2E1FAN
FAN C WD2E1FANC
FAN C WD2M000FAN02
FANe BBU3910 WD2M000FAN08
GTMU 03030HNK WD22GTMU1
GTMUb 03030LPM WD22GTMUB
GTMUc 03031MXR GTM5D0GTMUC00
LBBPd1 WD2DLBBPD101
UBBPd5 03020HEL WD2DUBBPD500
UEIU WD2M1UEIU 2102315639
UELP 03020FED WD22UELP
UFLP 03020FQG WD22UFLP
UPEU WD2MUPEUA
UPEUc WD2MUPEUC
UPEUc WD2M000PEU03
UPEUc WD2MUPEUC
UTRP 030522088 QWM2UTRP4
WBBPb3 03020PSS QWL2WBBPB3
WBBPd2 03020QYR QWL1WBBPD2
WBBPf4 QWMDWBBPF400 021HPR
WMPT 03020JQE WD22WMPT
ADPD 03020EGE H802ADPD
CITD 03020LKL
FAN H80F1FCBB
FG2A 03051488 WP11FG2A
GSCA 03020HCK
PRTE 03020NDE
SCUF 03020FWG H801SCUF
SHLB 03020EEE H802SHLB
WP21ESPUD 03052293
P40-20XGE/FE-SFP-A CR52EEGFNB 3020QLT 03037070
12×100/1000Base-SFP-A CR52EBGFB 03030KKQ
P100-5X10GB BASE LAN/WAN-XFP-A CR56L5XX 03030MXM
P40-2-Port 10GBase LAN/WAN-XFP-A CR52L2XXNB 03038466
SFUI-40-C CR57SFU40C0 03030KSY SFUI-40-C
SRUA CR57SRU40A4 03030KSR SRUA
SRUA3 CR52SRUA3 03030LBB SRUA3
LPUF-40-B CR52LPUF40A 03030KWD LPUF-40-B
LPUF-40-B CR52LPUF40A 03030KWD
CXL4 SSQ2CXL4
LPUF-40-B CR52LPUF40A 03030KWD
LPUF-40-B CR52LPUF40A 03030KWD
DCDU-12B 2120731 TD1MDCU12B0
RR4 MULTI 02310PYC
TPM 27100050
BBU 3900 SHELF 02112722 BBU 3900 SHELF
BBU 3900 SHELF 02112722 BBU 3900 SHELF
CMPT 03020MRN CMPT
FAN WD2E1FAN FAN
FAN WD2E1FAN FAN
FAN 02120577 FAN
HCPM 03020FXD HCPM
HECM QCU1HECMA HECM
HECM QCU1HECMA
OPTIC OSN 1800 TNFB2CASE OSN1800 OPTIC OSN 1800
UEIU WD2M1UEIU UEIU
UMPT WD2DUMPTA100 UMPT
UPEU 02315528 UPEU
UPEU 02315528 UPEU
UPEU 02315528 UPEU
WBBP QWMDWBBPF400 WBBP
WBBP QWL1WBBPD1 WBBP
WMPT WD22WMPT WMPT
UBBPD5 022HEL
UMPTB2 03054886 WD2D0UMPTB02
RECTIFIER PSU4850A
PMU01B WD2M1EPM
2.125G-850NM-0.5KM-MM-ESFP FTLF8519P3BTLHW1
2.5G-1310NM-2KM-SM-ESFP RTXM192-400
8 PORTS CHANNELIZED STM-1 03020PLS
SPUD Firewall Processing unit SPU-X8X16-20-0-E8KE 03056635
POWER SUPPLY WD2MR4850G00 R4850G
WD2M303PMU01 PMU 11A
SCC TN11SCC01 030CBF10
SCC TN51SCC01 030JUXW0
XCS TN11XCS01 030DSV10
PTN910 TN81FAN
PTN910 TN81SCA
PTN910 TN81PIU
PTN910 TN81D12
PTN910 TN82XCS
PTN910 TN81MP1
PTN910 TNC1FAN
PTN910 TNC1PIU
PTN910 TNC1CXPH
PTN910 TND2ML1B
PTN910 TNC2CXPI
PTN910 TND1EF8T
PTN910 TN82EG16
PTN910 TN81EFG2
PTN910 TN81ETFC
Huawei for sale

Huawei for sale

Huawei for sale
sales@1com.com
H565ADBF, H56D00ADEF01 ADBF 64-channel ADSL2+
OptiX 155/622H,S4BlCASE,Assembly Chassis D-48VD
NetEngine40-8,CR0B6GSR,NE40-8 Integrated Chassis With Dual DC Power
SIWF, TG0B3SPC, Uniform Assembly Chassis
UMG8900,UG0E4MFAN,Universal Media Gateway NGN Fan Box
SoftX3000,SF3E4SXFS,Fan Box,NGN
BTS3606,QCLE3FAN,Fan Module
BSC6600,QClElFAN,Fan Box,NGN
BTS3012,GM5ElBFAN,Fan Box
BTS3606AE,QCSE1BFAN,Baseband Fan Box
BTS3606C BCKM QCK2BCKM6 03030FLJ BTS3606
Fan Box,PARC,WPlE2PFNS,Base Station Controller 9 Fan Box
BTS3606AE,QCSElOFAN,ODU Fan Box
BTS3606AE,QCSE2LPFB,Lightning Protection and Filtering Box,110V
Power Distribution Box-PARC-WPlE01DPD-DPD100-6-20 DC Power
MSOFTX3000,KWAT2BAM,BAM Server Terminal,IBM X3650 Server
MSOFTX3000,KWAT1BAM,BAM Server Terminal,DELL 2950 Server
MSOFTX3000,KWAT5BAM,BAM Server Terminal,WinSvr2003 R2
UMG8900,UG0K2MNBS,Universal Media Gateway SSM-256
SoftX3000,SF3K4CPS,Service Control Shelf,NGN
Backplane Frame-WCDMA NODEB BTS3806A-Power System
03051838 GS31SMMD0
03053304 AI23SGPU0
03020PSW CH11MPWRA
03054125 AI21RHDU2
03030DJB CN21SDMC0
03051857 GS32X0
03053125 AI21RSMU0
03053520 AE32X2
03052807 TI47SDU16
03052756 GS37MM0
03052673 TI47OCG24
PFIA0 030LBV CN21PFIA0
SSIA2 03053246 CN21SSIA2
USIA7 03052509 CN21USIA7
SWIA1 03052365 CN21SWIA1
PFIA0 030LBV CN21PFIA0
SSIA2 03053246 CN21SSIA2
SWIA0 03052366 CN21SWIA0
UPBA3 03052608 CN21UPBA3
SWUA1 03052367 CN21SWUA1
MSPB0 03052602 CN21MSPB0
UPBA6 03053401 CN22UPBA6
UPBA3 03052608 CN21UPBA3
MSPB0 03052602 CN21MSPB0
SWUA1 03052367 CN21SWUA1
OptiX OSN 3500,SSN1AFB,Subrack
OptiX OSN 2500,SSQ1AFB,Subrack
OptiX OSN 1500,SSR1AFB,Subrack
UMG8900,UG0K1MMBS,Universal Media Gateway SSM-32
PCU6000,GP2K2PCU,3 DC Power Module Configuration Chassis
BTS3606E.QCRK1BFAN,Baseband Fan Shelf
OptiX OSN 1500,SSRlAFB,Subrack
M900BTS30,GM5M1TRX,900M Transceiver UnitD40WD
PSM-A,PS481000-5/100 Power System Control Unit
Function Module,AC/DC PMU,For GSM BTS Power Supply
QuidwayR3680E,RTDMT4El,4-Port cEl/PRI Interface Module
Quidway S3526C,LS6M8GTlUA,Single Port 1000M Ethernet
Quidway SS3526C,LS6MEGSlUA,Single Port 1000M Ethernet
Function Module,PS48100-2,PSM-10,Monitoring Module
Function Module,PSM-B5,4845 Power System Monitoring Module
Quidway S3528G,LSAMP48,Ethernet Switch D-48VD,Overseas Version
Quidway S3528G,LSAMP220,Ethernet Switch D220VD,Overseas Version
Quidway S3528P,LSAMQ48,Ethernet Switch D-48VD,Overseas Version
Quidway Eudemon 200,FWlM12FE,2-port 10/100M Ethernet
SGSN9810,KW3M3UPWR,PSM Subrack Power Module
BTS3606,QCLMlCTRM,Compact-BTS Transceiver Module,450MHz
BTS3606,QCLM1BRFM,3606 Fan Module
BTS3606,QC5M2BRFM,RF Fan Module
Quidway Eudemon 1000,FW4MlE8FE,High Speed 8-Port
Security Platform Software
BTS3612A,PSM-B7A,Power System Monitor Unit
3051119 PARC WP11XPUa Extensible Processing Unit REV:a
3051481 PARC WP12DPUb Data Processing Unit REV:b
3051813 PARC WP13DPUc Data Processing Unit REV:c
Eudemon 200,FWlM3E200A,Eudemon 200 ChassisDACD With 2FE
Quidway Eudemon 200,FW1M1GP4U,Gigabit Ethernet Small UnitQ850nm,0.55km,LCD
Quidway Eudemon 200,FW1M3GP4U,SFP Gigabit Electrical Interface ModuleDRJ45D
Eudemon 1000,FW4MlE2GFF,High Speed 2-Port Gigabit Ethernet Optical DSFPD
Function Module,PSM-BA,GEPS4820 Power System Monitor Module
BTS3606,QCKMlCMPA,Compact-BTS Multi-carrier Power Amplifier Module,800MHz
Function Module-WCDMA NODEB BTS3812A-Power System Monitor Module-EPMUOl
Function Module,PSM-B9,4860 Power System Monitoring Module
BTS3012A,GM5M1EMUA2432,24VDC 32 Port EMUA Environment Monitoring Module
Function Module,GSM BTS3006A,EPMU11-P,Power System Monitor Module
BTS3606,QCKM2CMTR,Compact-BTS Multi-carrier Transceiver Module,800MHz
BTS3606,QCKM2CMPA,Compact-BTS Multi-carrier Power Amplifier Module,800MHz
G3BTS3012,GM5M2DTRU,Double Transceiver Unit.M900
BTS3012,GMKMlDDPU,Dual Duplexer Unit for DTRU BTS,DCS- TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz
BTS3606E,QCKM3CMTR,Indoor Multi-carrier Transceiver Module D800MHzD
BTS3606AE,QCKMlOMTR,Outdoor Multi-carrier Transceiver Module D800MHZD
BTS3606E,QCKMllDFUAB,lndoor-BTS Duplexer and Filter Unit,800MAB,TX:869-888.5MHz
BTS3606AE,QCKMlOMPA,Outdoor Multi-carrier Power Amplifier Module D800MHZ D
BBU3806.QWF1EMUA1.32 Port EMUA Environment Monitoring ModuleD- 48VDCD
BTS3606AE,QCKMlODFUA,Outdoor-BTS Duplexer and Filter Unit,800MA,TX:869-880MHz
BTS3012,GM5M6DTRU,Double Transceiver Unit,M900
BTS3606E,QCKM4CMTR,Indoor Multi-carrier Transceiver Module D800MHz D Six Channels
BTS3012,GM5M6DDPU,Dual Duplexer Unit for DTRU BTS,PGSM- TX935-960MHz/RX890-915MHz
BTS3606AE,QCKM2OMTR,Outdoor Multi-carrier Transceiver Module D800MHZ D
BTS3012,GMKM6DTRU,Double Transceiver Unit,M1800
BTS3012,GMKM6DDPU,Dual Duplexer Unit for DTRU BTS,DCS- TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz
Switch Products,DP0M0ESFP,Optical Transceiver,eSFP,GE,Multi-mode ModuleD850nm,0.5km,LCD
Datacom Products,DP0M0GBIC,Optical Transceiver,GBIC,GE,Single-mode ModuleQ1300nm,10km,SCQ
Functional Module,HERT BBU,WD2M1UEIU,Universal Environment Interface control Unit
BTS3606E,QCKM5CMTR,Indoor Multi-carrier Transceiver Module D800MHZ D,20MHz
BTS3012,GM5M0DDPU,Dual Duplexer Unit for QTRU BTS,PGSM- TX935-960MHz/RX890-915MHz
Eudemon 1000,FW4MlE2GF,High Speed 2-Port Gigabit Ethernet Optical Interface DSFPD
Platform Software
Function Module,BTS3606AE,QCSM1HEU,Heat Exchanger,Temperature Control Unit,HX02-12DH
RRU3801E,WD3MlRRU4,Distributed Base Station Radio Remote UnitD- 48V,EDHT 40W,2100M,2.5G
Function Module,Power3000,CPMU01,Power System Monitor Module
BTS3900/A,WD5MGRFU83A,GSM Multiple Carriers Transceiver Unit,1800M RX1710-1755MHZ/TX1805-1850MHZ
S5300C,CX7M1PWD,DC Power Module
RRU3804,WD5MARU261,Distributed Base Station Radio Remote UnitD- 48V,EDHT 60W,2100M
03020JLT HERT BBU,WD22USCUB12,Universal Satellite card and Clock,with RT Satellite Card
02310CGB RRU3928,WD5MJRUA830,MRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit
03021WVF Manufactured Board,BBU3900,WD23LBBPD1,LTE Baseband Processing Unit
OptiX RTN 605,RTN 605 System SL72IRU101,3-FE+1-GE+16-E1+1-IF IDU UnitO-48VDCQ
DBS3900,WD5M1G2DA1,GRRU GSM Single-mode Multi-carriers Remote Radio UnitDDCS1800
DBS3900,WD5M1G2PQ1,GRRU GSM Single-mode Multi-carriers Remote Radio UnitDP-GSM900:RRU3008 PGSM ETSI
RRU3606,QCUM5RRUA,Transceiver & Power Amplifier ModuleD800M Band A,80W
Function Module,HERT MPE,WD2M1EPM,Power System Monitor Module,303
OptiX RTN 910,SLAM2HS12,RTN910 System.With 16 Channels ElQ120ohmO and 4 Channels FEDEIecticD
OptiX OSN 6800,TNlM3LSXT01,10Gbit/s Wavelength Conversion BoardDWavethlength TunableD,DWDM
BTS3900/A,WD5MGRFU78B,V2,GSM Multiple Carriers Transceiver Unit,900M RX890-915MHz/TX935-960MHz
BTS3900/A,WD5MGRFU73A,V2,GSM Multiple Carriers Transceiver Unit,1800M RX1710-1770MHz/TX1805-1865MHz
OptiX RTN 910,RTN 910 Basal Configuration 16ElD120OhmD+ 2FEDRJ45D+2GEDRJ45D
RRU3606,QCUM15RRUA,Transceiver & Power Amplifier ModuleDDC,60W,800M Band AD
Function Module-Quidway S8500-LSBM1GP24DB0-24 Port Gigabit Ethernet DDBD-DSFP,LCD-24 Gigabit Ethernet Optical
Quidway AR 28-80,RTJM14ElE,4-Port CE1/PRI Interface Module
Quidway AR 28-80,RTJM12ElE,2-Port CE1/PRI Interface Module
Quidway AR 28-80,RTJMllElE,l-Port CE1/PRI Interface Module
Quidway AR 28-11,RTJM32811,Router Host V3DACD,VRP3 Overseas Version
Quidway AR 28-31,RTJM32831,Router Host V3DACD,VRP3 Overseas Version
Quidway S3528G,LSAMPGT1U,GBIC Gigabit Ethernet Interface ModuleD100m,RJ45D
Quidway S8505,LSBM2POWER,DC Power Supply,1200W
Quidway S8500,LSBM2FT48B0,48 Ports 100Base-TX Ethernet OBQ
Quidway AR 46-80,RTMM1RPU, Router Process Unit
Quidway S8505,LSBM1SRP1N2,Switching-route Processing Board
Function Module-Quidway S8500-LSBM1GT24CA0-24 Port Gigabit Ethernet Electrical Interface Service Board
Quidway S6500,LS8M1T12PE,12-Port lOOOBase-T Gigabit Ethernet Electrical lnterface+4-Port 1000BASE-X Gigabit
Quidway S8500,LSBMAGP4U,SFP 1000M Ethernet Optical Interface Unit, D1310nm,10km,LCD
Quidway S6500,LS8M3GB8U,GBIC 1000M Ethernet Optical Interface Unit, Q1310nm,10km,SCO
Quidway S6500,LS8M7220,S6502 Ethernet Switch AC Power Supply Module,Overseas Version
Quidway S6500,LS8M1GT20A,20-Port lOOOBase-T Gigabit Ethernet Electrical Interface ModuleORJ45Q
Quidway AR 46-40,RTMM24640B,Router Basic Configuration (DC), Oversea Version and Without Router Process Unit
Quidway S8505, LSBM2SRP1N2,Switching-route Processing Board, 5-LPU
Quidway S3026C,LS3ZK220,Ethernet Switch Host (220V)
Quidway S3026C,LS3ZK48,Ethernet Switch Host048VQ
Quidway S2318TP-EI,CX4Z118AM,S2318TP-EI MainframeD16 10/100 BASE-T ports and 2 Combo GED10/100/1000 BASE-T+100/1000
Quidway S3328TP-EI,CX5Z128AM,S3328TP-EI Mainframe024 10/100 BASE-T ports and 2 Combo GED10/100/1000 BASE-T+100/1000
Quidway S5328C-EI,CX7Z128CM,S5328C-EI MainframeD24 10/100/1000Base-T,Chassis,Dual Slots of power
Quidway S5328C-EI-24S,CX7Z328CM,S5328C-EI-24S MainframeD24 100/1000Base-X,4 Combo GED10/100/1000 BASE-TD,Chassis
S3928P-EI Ethernet switchDAC 110/220V, DC 48VD
Quidway S5624P, LSHZ224P, L3 Ethernet SwitchD24GE+4SFP Combo+PSUD, Overseas Version
S6502 Ethernet Switch Chassis with fan and documents, support PoE and XGBUS, 2 power cord inputs
Quidway S3528P-EA Ethernet Switch with 24 10/100BASE-TX ports and 4 1000BASE-X SFP portsDAC/DCD
Quidway S2016TP-EA,LSNZ216TPBA,L2 Ethernet SwitchD16FE+2COMBOD,Overseas VersionD220VACD
S2000,ST9Z1D300,300GB 15K RPM SAS Disk Unit
S3900,STLZ14S600,600GB 10K RPM SAS Disk UnitD2.5″D,For S3900/S6900
Power Distribution Box,220V,50/60Hz,34000mA,DOC.in English and Chinese,for EPS300-27A
Power Distribution Cabinet,Three-phases AC Distribution Box,380V,50/60Hz,Type HWJF-PDL-100T
BTS3012,GM51DCSU,Combined Cabinet Signal Connection Adapter Coupling Board
BTS3606E,QCK2CSLM,Compact-BTS Serial Port Lightning-proof Module
BTS3012AE,GM51DELU,E1 Signal Lightning-Protection Unit for DTRU BTS
OptiX RTN 600,SL61PXC,Power and Cross-connect and Synchronous Timing Board
OptiX RTN 600,SL61IF1A,IF System Board
BTS3012AE,GM51DMLU,Monitor signal Lightning-Protection Unit for DTRU BTS
BTS3606AE,QCK2BBKMB,Baseband Backplane Module
BTS3012AE,GM51DGLU,Combined Group Signal Lightning-Protection Unit for DTRU
OptiX RTN 600,SL61FANA,Fan Board Assembled Board
DBS3800,WD22UELP,Universial El/Tl Lighting Protection unit
HERT BBU,WD22UPEA,Universal Power and Environment Interface Unit Type AD-48VD,
HERT BBU, WD22WMPT, WCDMA Main Processing Transmission unit D4E1 + 2FED
OptiX PTN 910 & 950,TND1IFE2,Packet Microwave Intermediate Frequency Board
OptiX OSN 6800,TNllPIU02,Power Interface Unit
HERT BBU, WD22CMPT01, CBTS Main Processing & Transmission unit D4E1 + 2FED,with RT GPS card
BTS3900,QCU3HCPMA,1X Channel Processing Module D256 Channel
BTS3900,QCU4HECMA1,DO Baseband Processing Unit D284 Channel
BTS3606,QCK3CECM,DO Channel Processing Module
Manufactured Board,MSU208,EW51TPB,MSU208 Secondary Power Board,2-3 Assembled Board
M900/M1800BTS30,GMKlTDU,Timing Distribution Unit
OptiX 2500+,SS61E75,63xEl/Tl Access BoardD75/120ohmD
BTS3812E,QC51BESP,BTS El Lightning Protection Board
OptiX 155/622H,SS44FA2A,D-48VDFan Board,1-2 Assembled Board
Manufactured Board,W4485Z,SPDllD,48V400A/50A Power System DC Surge Protect Board
Manufactured Board,BTS3012A,GMOlTCU,Temperature Control Unit
HONET,H601E8IA,8-Channel IMA El Electric Interface Pinch Board
OptiX OSN 3500,SSN1PIU,Power Interface Board,lxl Assembled Board
HONET,H601E2FN,2-Port 10/100M Ethernet Electrical Interface Pinched Board
OptiX OSN 3500,SSNlD75S,32xEl/Tl Electrical Interface Switching BoardD75 Ohm0,lxl Assemble Board
OptiX OSN 3500,SSNlEU08,8xSTM-l Electrical Interface Board,lxl Assembled Board
OptiX OSN 3500,SSNlOU08,8xSTM-l Optical Access BoardDLC.S-l.lD.lxl Assembled Board
OptiX OSN 3500,SSN1ETF8,8-Port 10M/100M BaseT Fast Ethernet Interface Board,lxl Assembled Board
OptiX OSN 3500,SSNlD12B,32xEl/Tl Electrical Interface Board,lxl Assembled Board
OptiX OSN 3500,SSNlEU04,4xSTM-l Electrical Interface Board,lxl Assembled Board
BITS,BT11MUTC,M12 And UT Satellite Card Interface Conversion Board
BTS3012,GM51DSAC,Signal Access Card for DTRU BTS
BTS3012,GM51DELC,E1 Signal Lightning-Protection card for DTRU BTS
BTS3012,GM51DMLC,Monitor signal Lightning-Protection card for DTRU BTS
BTS3012,GM51DCCU,Sinai adapter coupling board
02311HDH Function Module,RHUB3908,WD6MXRHUBAA,pRRU pool and PoE support
02311LMG Function Module,pRRU3911,WD6MXAAD6AR0,LampSite
3057252 Finished Board Unit,HERT BBU,WD22UMPTe2,Universal Main Processing Transmission Unit
02311JDH Function Module,pRRU3911,WD6MXAAD6AJ0,LampSite
OptiX 155/622,SSllPL3A0,3xE3 Electrical Interface Board 24mm
Finished board-C&C08Q-CQ02SPT0-trunk drive and voice board
OptiX OSN 2500,SSQ2CXL1602,STM-16 System Control,Cross-connect,Optical Interface BoardDS-16.1,LCD
OptiX OSN 2500,SSQ2CXL1603,STM-16 System Control,Cross-connect,Optical Interface Board0L-16.1,LCD
GGSN9811,KW53SPUB0,Service Process Unit
GGSN9811,KW51CSPC0,Compression Service Processing Card
NetEngine40,CR03SRUE0,Switch Router Unit,Enhanced
MA5200G,H521E2GFF0,2GEDSFPD Physical Interface Board
NetEngine20E-8,RTPlENPUB0,Network Processor Unit
NetEngine20E-8,RTPlERPUA0,Enhanced Router Process Unit 0512M Memory,with 2GE/FE Interface
GGSN9811,KW51CCU0,Content Charging Unit
BTS3012,GM51DTMU0,Transmission & Timing & Management Unit for DTRU BTS
SGSN9810,KW31UAIC0,UMSC ATM Interface Card
SGSN9810,KW31UEFC0,UMSC Ethernet Fiber Interface Card
HONET P3,H602IPMB0,IP Service Process Board of Master Frame
BTS3606,QC54BCIM0,Controlling Interface ModuleDIP 8E1/T1D
OptiX OSN 2500,SSQ2SAP01,System Auxiliary Process Board
BTS3606E,QCK2CCPMD0,Compact BTS Channel Processing ModuleD128 ChannelD
SoftX3000,SF32CDBI0,Central Data Base Unit,CDBI,03050532,SF32CDBI
HONET P3,H603ADRB0,32-port ADSL2+ Board,with Splitter/No Test in and out Access Relay
UMG8900,UG01MECJ0,Echo Canceller Pinch CardDlK Channels 64msQ
BTS3606E,QCK2BCKM0,Compact BTS Main Control Clock ModuleWith Resolution-T Receiver Module
BTS3606E,QCK1CRDM0,Compact BTS Resource Distribution Module
OptiX OSN 6800,TN11M40V01,40-Channel Multiplexing Board With VOADC Even,196.00THz 192.10THz,100GHz,LCQ
NetEngine20E-8,RTPlERPUB0,Enhanced Router Process UnitDIG Memory,with 2GE/FE InterfaceD
BTS3606,QCKlBCKMA0,Main Clock BoardDwith GPS ReceiverD,Resolution-T
OptiX OSN 6800,TN11CRPC01,C Band Backward Raman Processing Board,With Los Detection
RTN600,SL61PHlA,16xEl Electrical Interface BoardQ75ohmQ
OptiX Metro 1000,SS49SCBG01,System Control & Communication Board
OptiX OSN 6800,TN11CRPC03,C Band High Power Forward Raman Processing Board
OptiX RTN 950,TND1FAN02,RTN 950 Fan
OptiX OSN 6800, TN12TMXT01,STM-16/OTU1 Asynchronism MUX OTU2 Wavelength Conversion Board AFEC,Tunable,50GHz
OptiX OSN 6800,TN13LSXT01,10Gbit/s Wavelength Conversion Board DAFEC,TunableD,50GHzD800ps/nm
OptiX OSN 6800,TN12OAU103,C-BAND Optical Amplifier UnitOMAX -4dBm IN and 20dBm OUT,Gain 24 36dB0
OptiX OSN 6800,TN12OAU101,C-BAND Optical Amplifier UnitOMAX OdBm IN and 20dBm OUT.Gain 20 31dBQ
HERT BBU, WD22GTMUb, GBTS Main Processing & Transmission Unit D4E1 + 2FE + 6CPRI + 1EXTD
OptiX 155/622H,SS42SCB0,System Control & Communication Board
OptiX 155/622H,SS42OI2D01,2xSTM-l Optical Interface BoardDS-l.l,SCD
OptiX 2500+-SS62S1601,STM-16 Optical Interface BoardDS-16.1,SCD
OptiX 155/622,SS12TDA0,Multi-channel Audio & Data Interface BoardQ24mmQ
OptiX 155/622H,SS42SPlD01,8xEl Electrical Interface BoardD75/120ohmD
Finished Board,M900/M1800 BSC,GM13FTC0,Transcoder
OptiX 155/622H,SS43TDA0,Multi-channel Audio & Data Interface Board
M900MSC,GMllGNET0,Network Board Single Slot Handle BarD
OptiX 2500,SS32SCC02,System Control & Communication BoardQ24mmQ
OptiX 155/622H,SS42OI2S01,STM-l Optical Interface BoardDS-l.l,SCD
El Audio Card,E101DEIC0,PCI Bus Two-Channel El Audio Card
Finished Board,M900/M1800BTS30,GMK2TMU0,Timing/Transmission & Management Unit
OptiX 155/622,SS12GTC01,Cross-connect Board Without Crystal,24mm0
OptiX 2500+,SS62PQlA01,24mm Grey,63xEl Electrical Interface
OptiX 155/622H,SS42SP2A01,16xEl Electrical Interface
MUSA,H511SEPA0,System Extension Board
MUSA,H511O2CTG0,Single Mode 30Km,2-Channel 155M ATM
OptiX 155/622,SS14STG01,Timing Board
OptiX 2500+,SS61ET101,Ethernet Processing Board
NetEngine 80,CR01EGFE0,16-Port Fast Ethernet
MUSA,H511E8IT0,ATM Inverse Multiplexing Interface Board
HONET,H511CKMB0,SDH & TDM Clock Pinch Board
MA5100,H511AIUA0,ATM Interface Unit
C&C08A,CCOHASL1,32-Port, 48V Analog Subscriber Board
NetEngine80,CR01E4GC0,4-port GBIC Optical Interface Line Card_WAN
OptiX 10GDV2.0D,SSAlSL6426,STM-64 Optical Interface BoardDV-64.2b,SCD
OptiX 2500+,SS63XCS01,Cross-Connect & Clock Processing Board
OptiX 155/622H,SS44PD2TI01,48xEl Electrical Interface Board075ohmQ
UMSC9810L,KW31USS70,UMSC SS7 Signaling Link Processing Unit
MA5100,H511SMXB1,Slave Multiplexing and Control Board,Shielded Handle Bar
UMSC9810L,KW31UEPC0,UMSC Encryption Processing Card
BITS,BTllMITUO,Maintenance Interface and TOD Unit
NetEngine40-8/4,CR01SRUB0,Switch Router Unit
NetEngine 80,CR01C4CF0,4-Port Channelized OC-3/STM-1 to Tl/El SFP Optical Line Card
BITS,BTllTSOU0,Timing Signal Output Unit
BITS,BT11LCIM0,Line Clock Input and Measure unit
BITS,BT11SRCU0,Satellite signal receiver and Rubidium Clock Unit
MA5100,H511MMXCl,Main Multiplexing & Control Board,Shielded Front Panel
MA5100,H511LAND0,Ethernet Access Board
Finished Board,C9000L,GMMlGCKS0,Clock Board
BTS3606,QCKlCCPMA0,Compact BTS Channel Processing Module064- Channel
BTS3612,QC52BCIM0,Controlling Interface Module
MA5100,H513ADCG0,32-port ADSL2+ Board,with Splitter and In/Out Testing Function
NetEngine40,CR018CE10,8 Ports,RJ45,Channelized El,Flexible Card
OptiX OSN 3500,SSN1GXCSA01,General Cross-connect and Synchronous Timing Board
OptiX OSN 3500,SSN1EXCSA01,Enhanced Cross-connect and Synchronous Timing Board
NetEngine 40,CR01E2GFF0,2GE_SFP Flexible Plug Card_WAN
OptiX OSN 3500,SSN2EFS001,10M/100M Fast Ethernet Processing Board with LAN Switch
OptiX Metrol000,SS42EFS01,4-Port 10M/100M Fast Ethernet Electrical Interface Board
Quidway Eudemon 200,RTM1RPUA1,Quidway Eudemon 200 Main Process Board
OptiX OSN 3500,SSN1GSCC01,System Control and Communication Board
UMG8900,UG01SHPU0,Signaling High level link Processing Unit
OptiX OSN 3500,SSN1AUX01,System Auxiliary Interface Board
SIWF,KWB1SIWU0,Shared InterWorking Function Service Board
SIWF,KWBlSIWC0,Shared InterWorking Function Control Board
OptiX OSN 3500,SSNlPL301,3xE3/T3 Service Processing Board
OptiX OSN 3500,SSN1EFS401,4-Port 10M/100M Fast Ethernet Processing Board
OptiX OSN 3500,SSNlPQlA01,63xEl Service Processing Board075ohmQ
OptiX OSN 3500,SSN1SL16A02,STM-16 Optical Interface BoardOS-16.1,LCQ
OptiX OSN 3500,SSNlSLQ401,4xSTM-4 Optical Interface Board
OptiX OSN 1500,SSRlPDlA01,32xEl Service Processing BoardD75ohmD
OptiX OSN 3500,SSN1PQ1B01,63xE1 Service Processing Board012Oohm0
BTS3012,GM51DEMU0,Environment Monitoring Unit for DTRX BTS
OptiX Metro 6040,SSL2SCC,System Control & Communication unit
OptiX OSN 2500,SSQlSAP01,System Auxiliary Process Board
NetEngine40,CR01EGFEFl,16FE_RJ45 Flexible Card_WAN
NetEngine40,UR01P2CFF0,2POS155_SFP Flexible Plug Card
OptiX OSN 1500,SSR1AUX01,System Auxiliary Interface Board
OptiX OSN 1500,SSR1EOW01,Engineering Order Wire Board
HONET P3,H602PWX0,Secondary Power Board
MA5200G,H521E8FD0,8-Port Fast Ethernet Electrical Interface
MA5200G,H521OlGDG0,l-Port GBIC Optical Interface Line Card
MA5100,H511MMXC2,Main Multiplexing & Control Board
NetEngine 80,CR01EGFEE0,16 Ports FE RJ45 Interface Line Card WAN
HONET P3,H602ADMC0,16-port ADSL2+ Board,With Splitter.With Line Capturing Function
OptiX 155/622H,SS46SCBA01,16xEl/75ohm/2xSTM-lDS-l.lD System Control Communication Board
OptiX 155/622H,SS46SCBE01,2xSTM-lDS-l.lD System Control & Communication Board
USP,CN21EFSA0,Ethernet FC Switch
MA5200G,H521E16FF0,16FE_RJ45 Physical Interface Board
HONET P3,H601APMB0,ATM Service Process Board of Master Frame
OptiX Metro 1000.SS42EFTQ01.4 Port 10M/100M Ethernet Mapped To VC-12/VC3D
UA5000,H601PVMB0,Packet Voice Module
LoopStar 810,SSUlXO3D01,Cross-connect System Control & OpticalD2xOC 3D
HONET P3,H601RSU40,Remote Subscriber Processing Board
BSC6600,QCllGCKM0,cBSC GPS/GLONASS & ClocK Processing board Set/With M12+ Card
BSC6600,QC11CRMU0,CDMA2000 Resource Management Unit
BSC6600,QC11CFMR0,CDMA2000 Radio Frame Processing Board
BSC6600,QC11CMUX0,CDMA2000 System Multiplexing Unit
BSC6600,QC11CSPU0,CDMA2000 Signaling Processing Unit
BSC6600,QC11CBPU0,CDMA2000 Packet Data Buffer Processing Unit
BSC6600,QC11C1AM0,CDMA2000 1-155M ATM Multimode Optical Pinch Board
SoftX3000,SF31WBFI0,Back Insert FE Interface Unit
SoftX3000,SF31WCKI0, Clock Interface Unit
SoftX3000,SF31WEPI0,El_Pool Interface Unit
SoftX3000,SF31WHSC0,Hot-Swap And Control Unit
SoftX3000,SF31WSIU0,System Interface Unit
SoftX3000,SF31WALU0,Alarm Unit
UMG8900,UG01MMPU0,Media gateway Main Processing Unit
UMG8900,UG01FOMU0,Fixed Network Operation & Maintenance Unit
UMG8900.UG01FMPU0,Fixed Network Main Processing Unit
UMG8900.UG01MPPB0,Media gateway Back Protocol Processing Unit
UMG8900,UG01MCMB0,Media Gateway Back Connection Maintenance Unit
UMG8900,UG01MRPU0,Media gateway RTP Processing Unit
UMG8900,UG01ME320,Media gateway 32E1 Port TDM Interface Board
UMG8900,UG01MTNU0,Media gateway TDM Central Switching Net Unit
UMG8900,UG01ME8T0,Media Gateway 8-port 10/100M Ethernet Interface Board
UMG8900,UG01MNET0,Media gateway Packet Switch Unit
UMG8900,UG01MCLK0,Media gateway Clock Unit
MSOFTX3000,SF32WSGU0,Signaling Gateway Unit
SGSN9810,KW33UOMU0,Operation And Maintenance Processing Unit
BSC6600,QC13CLPC0,CDMA2000 Line Process Unit With 2 622M Engine
UMG8900,UG01MGlO0,Media Gateway 1-port GE Optical Interface Card
Quidway Eudemon 200,FW112FE0,2-Port 10/100M Ethernet CardORJ450
SGSN9810,KW31ULAN0,SGSN Lanswitch Processing Unit
UMG8900,UG01MCMF0,Media Gateway Front Connection Maintenance Unit
UMG8900,UG01FCMF0,Fixed Network Front Connection Maintenance Unit
UMG8900,UG01MSPF0,Media gateway Front Signalling Processing Unit
SoftX3000,SF32IFMI0,IP Forward Module
SoftX3000,SF32MRCA0,Media Resource Control UnitOATypeO
SoftX3000,SF32MRIA0,Fixed Network Media Resource Interface UnitOA TypeO
UMG8900,UG02ME320,Media Gateway 32E1 Port TDM Interface BoardDbD
UMG8900,UG02MBLU0,Media gateway Back Link UnitObO
UMG8900,UG02MFLU0,Media gateway Front Link UnitObO
UMG8900,UG01MOMB0,Media Gateway Operation & Maintenance Unit B
UMG8900,UG01MS1L0,Media Gateway 1,155M SDH/SONET optical interface card
UMG8900,UG02MCLK0,Media Gateway Clock Unit
SGSN9810,KW31UCKI0,UMSC Clock Interface Unit
SGSN9810,KW32UBSU0,PSM Rack Back Storage Unit
SGSN9810,KW32UFSU0,PSM Sub-Rack Back Storage Unit,Flash Hard Disk
SGSN9810,KW34UBIU0,SGSN Back Interface Unit
SGSN9810,KW32USPU0,SGSN Packet Service Signaling Processing Unit
UMG8900,UG01FMIU0,Flexible Multifunction Interface Unit
SGSN9810,KW32UGBI0,SGSN GB-lnterface Processing Unit
SGSN9810,KW32UGTP0,SGSN GTP Processing Unit
SGSN9810,KW32UICP0,SGSN IU_PS Interface Control Processing Unit
SGSN9810,KW32ULIP0,SGSN Lawful Interception Processing Unit
SGSN9810,KW33UCDR0,Charging Detail Record Unit
MSOFTX3000,SF32WVDB0,VLR Data Base unit
MSOFTX3000,SF32WSMU0,System Management Unit
MSOFTX3000,SF32WIFM0,IP Forward Module
MSOFTX3000,SF32WCDB0,Central Data Base Unit
MSOFTX3000,SF32WCSU0,Call Control And Signaling Processing Unit
MSOFTX3000,SF32WCCU0,Call Control Unit
MSOFTX3000,SF32WBSG0,Broadband Signaling Gateway
MSOFTX3000,SF32WMGC0,Media Gateway Control unit
OptiX OSN 3500,SSN1SL110,STM-1 Optical Interface BoardDS-l.l.LCD
OptiX OSN 3500,SSNlSLQ110,4xSTM-l Optical Interface Board (S-l.l.LCD
OptiX OSN 2500,SSQlCXL410,STM-4 System Control,Cross-connect
OptiX OSN 3500,SSNlSLQ410,4xSTM-4 Optical Interface BoardOS-4.1,LCQ
OptiX OSN 3500,SSNlSLQ114,4xSTM-l Optical Interface BoardOI-l,LCO
BSC6600,QC13CMPU0,CDMA2000 Main Process Unit
UMG8900,UG01MTCB2,Media gateway TransCode Unit B2D1024 CH TC with ECD
MRS6100, MS02MSUB0, Media Service Unit
MRS6100,MS02MRIA0,Media Resource Interface Unit
UMG8900,UG01MTNC2,Media Gateway TDM switching Net Unit C2DWith 1 TDM
UMG8900,UG01MMPB0,Media Gateway Main Processing Unit B
UMG8900,UG02MSPF0,Media Gateway Front Signalling Processing UnitDbD
UMG8900,UG01MTNB0,Media gateway TDM switching Net Unit B
UMG8900,UG01FOMD0,Flexible Operation maintenance & Main control Unit DDFE
SGSN9810,KW31UPIU0,UMSC Packet Interface Unit
OptiX OSN 3500,SSN2EGS211,2-port Gigabit Ethernet
UMG8900,UG01FVPD0,Fixed Network Voice Processing Unit D
UMG8900,UG01MNLU0,Media Gateway Net Link Unit
MSOFTX3000,SF32WEPIO,E1 Pool Interface Unit
Finished Board,MSOFTX3000,SF32WCKI0,Clock Interface Unit
OptiX OSN 2500,SSQ2CXL410,STM-4 System Control,Cross-connect
OptiX OSN 3500,SSNlSLT110,12xSTM-l Optical Interface
OptiX OSN 2500,SSQ2CXL110,STM-1 System Control,Cross-connect
SGSN9810,KW31UGFU0,UMSC GTP Forwarding Unit
SGSN9810,KW31UFCU0,UMSC Frame Connect Unit
UMG8900,UG01MVPD0,Media Gateway Voice Processing Unit D
UMG8900,UG01MVPD1,Media Gateway Voice Processing Unit DD1K TCD
NetEngine20E,RTPlE8FE0,8-port 100M Ethernet High Speed
URP8100,AI11ROMUO,URP Operation & Maintenance Unit
URP8100,AI11RE320,URP 32E1 Port TDM Interface Board
URP8100,AI11RTNU0,URP TDM Central Switching Net Unit
URP8100,AI11RE8T0,URP 8-port 10/100M Ethernet Interface Board
URP8100,AI11RNET0,URP Packet Switch Unit
URP8100,AI11RCLK0,URP Clock Unit
URP8100,AI11RHRU0,URP High-speed Routing Unit
URP8100,AI11RVPB0,URP Voice Processing UnitQIK G.711/G.723/G.729D
URP8100,AI11RSMU0,URP System Management Unit
URP8100,AI11RSIU0,URP System Interface Unit
URP8100,AI11RALU0,URP Alarm Unit
URP8100,AI11RHSC0,URP Hot-Swap And Control Unit
URP8100,AI11RHSC1,URP Hot-Swap And Control Unit,Support GE
URP8100,AI11RIFM0,URP IP Forward Module
URP8100,AI11RBFI0,URP Back Insert FE Interface Unit
URP8100,AI11RCSU0,URP Call Control And Signaling Processing Unit
URP8100,AI11RBSG0,URP Broadband Signaling Gateway
URP8100,AI11RCDB0,URP Central Data Base Unit
URP8100 AI11RVRB0 URP Narrowband Media Resource Processing Unit
URP8100 AI11RERI0 URP Narrowband Media Resource Interface Unit
URP8100,AI11REPI0,URP El_Pool Interface Unit
URP8100,AI11RCKI0,URP Clock Interface Unit
UMG8900,UG02MHRU0,Media Gateway High-speed Routing UnitObO
ATAE,GS31DB4F,Database Cell,4,LC Optical Interface/Multimode
ATAE,GS31MM4F,Management Maintenance Cell,4,LC Optical Interface/Multimode
SGSN9810,KW32UALU0,Universal Alarm Unit
BSC6600,QC14C4AM0,4-Port 155M ATM Multi Mode Optical Subboard
infoX MMSCJM61MMSC4F,Multimedia Messaging Service Management Unit,4,LC Optical Interface/Multimode
infoX MDSP,IM81DSMU4,Mobile Data Service Management Unit
INtess SMAXII,IN81SMCU4F,SMSC Main Unit,4,LC Optical Interface/Multimode
infoX WISG,IM31MDA4,Mobile Data Application Service Function Unit
PARC WPllGCUa General Clock Unit REV:a
PARC WPllSCUa GE Switching and Control Unit REV:a
PARC WPllXPUa Extensible Processing Unit REV:a
PARC WPllDPUa Data Processing Unit REV:a
PARC WPllElUa 32-port El/Tl circuit Interface Unit REV:a
PARC WPllOlUa 1-port channelized Optical Interface Unit REV:a
BSC6600,QC11CBPE,CDMA2000 Abis Interface Packet Equipment over El/Tl
BSC6600,QCllCSPUb,CDMA2000 Signaling Processing Unit
UMG8900,UG01MVPD2,Media Gateway Voice Processing Unit D01K TC,64ms ECO
UMG8900,UG01MVPD4,Media Gateway Voice Processing Unit DOTDM Tone
UMG8900,UG02MNET0,Media gateway Packet Switch Unit
BSC6600,QCllCPCUb0,CDMA2000 PCF Control Board
RAC6610,QCllCPDU0,Packet Data Processing Unit
UMG8900,UG03MCLK0,Media gateway Clock Unit
UMG8900,UG01MTNC5,Media Gateway TDM switching Net Unit C50With 2 TDM Cascade Ports
RAC6610,QC13CFMRbO,Radio Frame Processing Board
Board,PCU6000,GP21HSC2,Hot Swap Control Unit
PCU6000,GP21POMU2,Operation Maintenance Main Control Unit
PCU6000,GP22RPPU3,Wireless Packet Processing Unit
PCU6000,GP21BSU0,PSM Rack Back Storage Unit
M900/1800GPRS,GP12E1TM,E1 Transmission Module
PARC WPllPEUa 32-port Packet over E1/T1/J1 Interface Unit REV:a
RAC6610,QC13CBIEbO,Base Station Interface board
RAC6610,QC13CMUXbO,RAC System Multiplexing Unit
UMG8900,UG02MOMB0,Media Gateway Operation & Maintenance Unit BObO
UMG8900,UG02MMPB0,Media Gateway Main Processing Unit BObO
UMG8900,UG02MTNCl,Media Gateway TDM switching Net Unit with 1 TDM Cascade Port
PARC WP13DPUC Data Processing Unit REV:c
PARC WP13DPUd Data Processing Unit REV:d
BBU3900,QCU1UTRP4,CBTS IP Packet Over El/Tl Interface Unit
PARC WPllXPUb Extensible Processing Unit REV:b
Optix RTN 900,SL91EM6F02,4 FE 0RJ450/2 GE0SFP0 Fast/Gigabit Ethernet Board
SGSN9810,KW32UACU PSM Subrack Auxiliary Control Unit
ATAE,GS34AED,Interface Cell,6 Rear GE2 Loopback FC
URP8100,AI11RE321,URP 32E1 Port TDM Interface Board ObO
OSTA 2.0,CN21UPSA5,Universal Process Blade
ATAE,GS31240,Service Process Cell Board only for service part
OSTA 2.0,CN21WBSA4,LVXeon Server
PFIA0,030LBV,CN21PFIA0,SSIA2,03053246,CN21SSIA2,USIA7,03052509,CN21USIA7,SWIA1,03052365
CN21SWIA1,PFIA0,030LBV,CN21PFIA0,SSIA2,03053246,CN21SSIA2,SWIA0,03052366,CN21SWIA0,UPBA3
03052608,CN21UPBA3,SWUA1,03052367,CN21SWUA1,MSPB0,03052602,CN21MSPB0,UPBA6,03053401,OSTA2.0
CN22UPBA6,UPBA3,03052608,CN21UPBA3,MSPB0,03052602,CN21MSPB0, SWUA1, 03052367, CN21SWUA1
Microwave ODU,Pasolink NEO,llG,530MHz,Sub Band C.High Site.With English doc
Microwave ODU,Pasolink NEO,llG,530MHz,Sub Band C,LowSite,With English doc
Microwave ODU,Pasolink NEO,13G,266MHz,Sub Band D,High Site.With English doc
Microwave ODU,Pasolink NEO,13G,266MHz,Sub Band D,Low Site.With English doc
Microwave ODU-Pasolink NEO-15G-420MHz-Sub Band E-High Site-With English doc
Microwave ODU-Pasolink NEO-15G-420MHz-Sub Band E-Low Site-With English doc
Microwave ODU-Pasolink NEO-15G-420MHz-Sub Band F-High Site-With English doc
Microwave ODU-Pasolink NEO-15G-420MHz-Sub Band F-Low Site-With English doc
Microwave ODU-Pasolink NEO-18G-1010MHz-Sub Band E-High Site-With English doc
Microwave ODU-Pasolink NEO-18G-1010MHz-Sub Band E-Low Site-With English doc
Microwave ODU,Pasolink NEO,L18G,1010MHz,Sub Band F.High Site.With English doc
Microwave ODU-Pasolink NEO-18G-1010MHz-Sub Band F-Low Site-With English doc
Microwave ODU-Pasolink NEO-23G-1232MHz-Sub Band B-High Site-With English doc
Microwave ODU-Pasolink NEO-23G-1232MHz-Sub Band B-Low Site-With English doc
Microwave ODU-Pasolink NEO-23G-1232MHz-Sub Band C-High Site-With English doc
Microwave ODU-Pasolink NEO-23G-1232MHz-Sub Band C-Low Site-With English doc
Microwave ODU, RTN 600, SDH, ODU, 13G, SP,13S0266DNS, 266MHz,D,Lo,S,12919MHz-12982MHz,WR-75,S6C
Microwave ODU, RTN 600, SDH, ODU, 13G, SP,13S0266DPS,266MHz,D,Hi,S,13185MHz-13248MHz,WR-75,S6C
Microwave ODU, RTN 600, SDH, ODU, 18G, SP, 18S1010CNS,1010/1008MHz,C,Lo, S,18180MHz-18480MHz, WR-42,S6C
Microwave ODU,RTN 600,SDH,ODU,23G,SP,23S1232CPS,1232MHz,C,Hi,S,23011MHz-23325MHz,WR-42,S6C
Microwave Outdoor Unit.Optix RTN600,llG,SP,llS0530ANS,530MHz,Sub Band A,Lowsite,s,10675MHz-10855MHz,WR-75,S6C
Microwave ODU,OptiX RTN 600,6G,SPA,06S0252ANS,252.04MHz,Sub Band A,Lowsite,5915MHz-5990MHz,With RF cable S4G
Microwave ODU,OptiX RTN 600,6G,SPA,06S0252APS,252.04MHz,Sub Band A.High site,s,6167MHz-6242MHz mounting unit
PASOLINK NEO,STM-l,l+l,Optical InterfaceQS-l.lQ
PASOLINK NEO,16E1,1+0,120 ohm,El lnterface,Ethernet Card
PASOLINK NEO,16E1,1+1,120 ohm,El lnterface,Ethernet Card
PASOLINK NEO,48E1,1+1,120 ohm,El lnterface,Ethernet Card
Microwave Antenna,WTG16-59DAR-FD,NEC,PUTIAN.L6G,1600mm,HP,Single Polarization,Separate Mount
Microwave Antenna,WTG20-59DAR-FD,NEC,PUTIAN,L6G,2000mm,HP,Single Polarization,Separate Mount
Microwave Antenna,A13D12HS,13G,1200mm,HP,Dual,Separate Mount,41.5dBi,1.4deg,30dB
Microwave Accessory,l/0 Board,NEC,GUILINNEC,16E1,75 ohm,Electronic Port,Transfer D-Sub Interface to BNC
Microwave Accessory,Hybrid,NEC,GUILINNEC,6GHz
MicrowaveJDU CTRL Card,NEC,GUILIN NEC,Pasolink Neo
MicrowaveJDU MODEM Card,NEC,GUILIN NEC,With English Doc,for Pasolink NEO
MicrowaveJDU 16E1 CARD+LAN Card,NEC,GUILIN NEC,16El
MicrowaveJDU 48E1 CARD,NEC,GUILIN NEC,48El,With English Doc
Microwave Accessory,STM-l optical interface Ds-1.ID,NEC,PASOLINK NEO
Microwave Accessory,Modem,NEC,5000S,128QAM,W/O XPIC
Microwave Accessory,LMS Module,NEC,5000S
Microwave Accessory,RF Cable,NEC,6G,Pasolink NEO,The RF Cable Made in China include transducer
Microwave electric Accessory,Antenna feed,L6G,PDR70,For 52430324 antenna
Microwave electric Accessory,Antenna feed,L6G,PDR70,For 52430325 antenna
5000S,TRP UNIT,6G,128QAM,l+0,LowPower
5000S,TRP UNIT,6G,128QAM,l+0,High Power
5000S,SD UNIT,6G,128QAM
DKBA0.480.0306-Outer FanDDCD for Heat Exchanger D220VD-BTS3806A
DKBA0.480.0307-lnner FanDDCD for Heat Exchanger D220VD-BTS3806A
4046454 Single cable,High speed cable,1.0m,D36M-II,3,100CC4P0.4B(S),D36M-II,BBU3806
34060290 Low Speed Transceiver,eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-9dBm,-3dBm,-19dBm,LC(-40~85),10km
2237111 Operation and Maintenance Component,with SuSE LINUX Enterprise Server and Driver Software Package
2237123 Operation and Maintenance Component,with Windows Server and SQL software (English)
02311CHK Function Module,HERT BBU,WD2E1FANE,2U FAN Module,FanCfgP32S2328
02310MNR RRU3936,WD5MJRUD830B,MRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit
03030YGX Finished Board,USU3910,WD21ULPUa,Universal Line Process Unit
03031BBD Finished Board,USU3910,WD21UEFUa,Universal Enhanced Switch Fabric Unit
3052995 BTS3900,WD53UBRI,BTS3900 BaseBand Radio Interface Board
3053299 PARC WP11DPUf Data Processing Unit REV:f
3053369 PARC WP11DPUg Data Processing Unit REV:g
02310SFM Function Module,HERT BBU,WD2MUPEUD2,Power and Environment interface Unit(-48V)
2317773 DBS3900,WD5M2A2DD1,MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit
2318969 DBS3900,WD5MJRUAC8B,MRRU V2,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit
2319527 DBS3900,WD5MJRUAC8B,MRRU V2, Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit
02311JKG RRU3278,WD5MPRUBCA0,MRRU V6,Single-mode Multi-carriers Remote Radio Unit
34060662 OMXD30008 Optical Transceiver,QSFP+,850nm,41.25Gbps,-7.6dBm,0.5dBm,-9.5dBm,MPO,MMF,0.15km
34060473 eSFP-1310nm-1000Base-Lx SM Optical transceiver,eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-9~3dBm,-20dBm,LC,Single Mode,10km
electrical SFP Electrical Transceiver,SFP,GE,Electrical Interface Module(100m,RJ45)
2314171 electrical SFP Electrical Transceiver,SFP,GE,Electrical Interface Module(100m,RJ45)
34060495 OSX001001 Optical transceiver,SFP+,1310nm,10Gb/s,-8.2~0.5dBm,-12.6dBm,LC,SM,10km
2301070 SE9K00OSTA01 OSTA5.0 3U AC Subrack
02311BEW AC PSU
3055261 CH80MXUA0 Multi-function Switch Unit A0
3055263 CH80SPUA1 Service Processing Unit A1
3056014 CH80VPUA1 Voice & Video Processing Unit A1 (Transcoding)
02231GRR SE2900 Integrative Package Delivery Accessory
2301070 SE9K00OSTA01 OSTA5.0 3U AC Subrack
02311BEW AC PSU
3055261 CH80MXUA0 Multi-function Switch Unit A0
3055263 CH80SPUA1 Service Processing Unit A1
34060473 eSFP-1310nm-1000Base-Lx SM Optical transceiver,eSFP,1310nm,1.25Gb/s,9-3dBm,-20dBm,LC,Single Mode,10km
electrical SFP
34060495 OSX001001 Optical transceiver,SFP+,1310nm,10Gb/s,-8.2,0.5dBm,-12.6dBm,LC,SM,10km
2301070 SE9K00OSTA01 OSTA5.0 3U AC Subrack
02311BEW AC PSU
3055261 CH80MXUA0 Multi-function Switch Unit A0
3055263 CH80SPUA1 Service Processing Unit A1
3056014 CH80VPUA1 Voice & Video Processing Unit A1 Transcoding
Huawei for sale

Huawei MSC core in stock

Huawei MSC core in stock
sales@1com.com
Model Part Code PART NUMBER MFG Qty
MVPD UG01MVPD1 03051015 HUAWEI 34
MVPD UG01MVPD1 03051463 HUAWEI 1
MMPb UG02MMPB0 03051766 HUAWEI 4
UG0E3MDDB UG0E3MDDB 02120185 HUAWEI 7
FAN TRAY UG0E7MFA 02120524 HUAWEI 2
UMG8900 SUB RACK UG0K1MMBS 02300514 HUAWEI 6
MCMF UG01MCMF0 03050511 HUAWEI 33
FAN UNIT UG0E4MFAN 02120184 HUAWEI 13
MECU UG01MECU0 03050454 HUAWEI 22
MMPU UG01MMPU0 03050380 HUAWEI 20
MVPD UG01MVPD1 03051273 HUAWEI 6
MSPFb UG02MSPF0 03050757 HUAWEI 7
UMG8900 SUB RACK UG0K2MNBS 02300459 HUAWEI 11
MNLU UG01MNLU0 03050914 HUAWEI 10
MTNCb UG02MTNC1 03051771 HUAWEI 4
MTNC UG01MTNC2 03050746 HUAWEI 6
ME32b UG02ME320 03050537 HUAWEI 35
MS2L UG01MS2L0 03050584 HUAWEI 22
MTNB UG01MTNB0 03050771 HUAWEI 8
UPWRb KW3M3UPWR 02312525 HUAWEI 63
WBFI SF31WBFI0 03050111 HUAWEI 3
WHSC SF31WHSC0 03050145 HUAWEI 36
WSIU SF31WWSIU0 03050148 HUAWEI 36
WALU SF31WALU0 03050151 HUAWEI 16
WCCU SF32WCCU0 03050606 HUAWEI 66
WIFM SF32WIFM0 03050600 HUAWEI 3
WSMU SF32WSMU0 03050599 HUAWEI 26
MONITOR ALARM SF3E1SBDF 2120183 HUAWEI 5
FAN TRAY SF3E4SXFS 02120187 HUAWEI 15
MSOFTX3000 SF3K4CPS 02300461 HUAWEI 16
WBSG SF32WBSG0 03050607 HUAWEI 16
WVDB SF32WVDB0 03050597 HUAWEI 10
WSMUc SF35WSMU0 03052042 HUAWEI 6
WBFI SF31WBFI0 03051103 HUAWEI 2
WEPI SF32WEPI0 03050932 HUAWEI 23
WBSGc SF35WBSG0 03051107 HUAWEI 6
WCCUc SF35WCCU0 03051110 HUAWEI 36
WEAM SF35WEAMO 03050955 HUAWEI 5
WIFMc SF35WIFM0 03051105 HUAWEI 1
WVDBc SF35WVDB0 03051108 HUAWEI 10
MG1O UG01MG1O0 03050475 HUAWEI 14
MNETb UG02MNET0 03051276 HUAWEI 4
MBLUb UG02MBLU0 03050546 HUAWEI 12
MHRU UG01MHRU0 03050420 HUAWEI 2
MFLUb UG02MFLU0 03050548 HUAWEI 12
MOMU UG01MOMU0 03050379 HUAWEI 1
MSPF UG01MSPF0 03050515 HUAWEI 10
MTCB UG01MTCB1 03050710 HUAWEI 20
MTCB UG01MTCB4 03050713 HUAWEI 5
MTCB UG01MTCB5 03050714 HUAWEI 2
SIWC KWB1SIWC0 03710810 HUAWEI 4
SIWU KWB1SIWU0 03710710 HUAWEI 6
SUB RACK TG0B3SPC 02111812 HUAWEI 2
SIWF TG0E1FAN 02120196 HUAWEI 2
MCLK UG01MCLK0 03050415 HUAWEI 2
MCMB UG01MCMB0 03050384 HUAWEI 6
ME32 UG01ME320 03050388 HUAWEI 26
MNET UG01MNET0 03050409 HUAWEI 16
MPPB UG01MPPV0 03050383 HUAWEI 10
TCLU UG01TCLU0 03475010 HUAWEI 12
MOMBb UG02MOMB0 03051765 HUAWEI 1
MCLK UG03MCLK0 03051301 HUAWEI 2
WCKI SF32WCKI0 03050933 HUAWEI 4
SERVER SF3T6BAM 02244808 HUAWEI 1
WCSU SF32WCSU0 03050602 HUAWEI 14
WCDB SF32WCDB0 03050601 HUAWEI 2
WMGC SF32WMGC0 03050608 HUAWEI 2
MBLU UG01MBLU0 03050396 HUAWEI 10
MTNU UG01MTNU0 03050392 HUAWEI 2
MTCB UG01MTCB2 03050711 HUAWEI 19
MLFU UG01MFLU0 03050402 HUAWEI 10
MMPB UG01MMPB0 03050748 HUAWEI 4
MVPD UG01MVPD2 03051272 HUAWEI 1
MASUb UG02MASU0 03050401 HUAWEI 6
MHRUb UG02MASU0 03051068 HUAWEI 4
MA4L UG01MA4L0 03050477 HUAWEI 12
MASU UG01MASU0 03050395 HUAWEI 6
WEAM SF32WEAM0 03050709 HUAWEI 1
TOTAL 925
Huawei MSC core in stock

Huawei for sale

Huawei for sale
sales@1com.com
03050955 CS WEAM
03051103 CS WBFI
03051104 CS WCDB
03051105 CS WIFM
03051106 CS WMGC
03051107 CS WBSG
03051108 CS WVDB
03051986 PS KW-URCUc
03051075 PS KW-UALU
03051003 PS KW-UGFU
03051005 PS KW-UFCU
03030CAG PS KW-UAIC
03051989 PS KW-UGTPc
03051985 PS KW-UOMUb
03050569 PS KW-UFSU
03050556 PS KW-UCKI
03050509 PS KW-ULAN
03051987 PS KW-USPUc
03051984 PS KW-UGBIc
03051988 PS KW-UICPc
03051990 PS KW-USIGc
03030CAJ PS KW-UEFC
03034311 PS KW-USS7
03050907 PS KW-UEPI
03033343 PS KW-UFEU
03050988 PS KW-URCUb
03050028 PS KW-UACU
03050579 PS KW-UBIU
03050827 PS KW-UPIU
03050590 PS KW-UGTPb
03050596 PS KW-UCDR
03050568 PS KW-UBSU
03050450 PS KW-UOMUa
03050580 PS KW-USPUb
03050589 PS KW-UGBIb
03050591 PS KW-UICPb
03051069 PS KW-USIGb
02351894 PS KW3P0V9OMU01
02351885 PS KW3P0V9EPU01
02351886 PS KW3P0V9ECU01
03020LGW PS KW3D00EFCA01
03053246 PS KW4D0SSIA201
03051747 PS KW-USI2
03052366 PS KWAD0SWIA001
03052589 PS KWA0USIA701
03052365 PS KWAD0SWIA101
03030LBV PS KW3D0ETIA101
02352304 PS KW3P00UPBA01
03030LGL PS KW-EMPU
03052636 PS CR53-SFUG
03052293 PS KW-ESPU
03052278 PS CR52-24xGE/FE-SFP
34060219 PS eSFP-1310nm-1000Base-Lx SM
03050511 CS UMG8900,UG01MCMF0,Media Gateway Front Connection Maintenance Unit
03050537 CS UMG8900,UG02ME320,Media Gateway 32E1 Port TDM Interface Board b
03050548 CS UMG8900,UG02MFLU0,Media gateway Front Link Unit b MFLU
03051110 CS WCCU Module
03051558 CS MSOFTX3000,SF35WCKI0, Clock Interface Unit
03051617 CS Media Gateway Front Signalling Processing Unit c
03051774 CS Media gateway 2-155M SDH/SONET Optical Interface Card b
03052587 CS OSTA2.0,CN21ETIA2,Swtich Unit, 16 E1/T1 + 2GE
03053219 CS Media gateway 4-155M SDH/SONET Optical Interface Card S4L
03034750 CS TDM Convergence and Link Unit
03050151 CS WALU
03050380 CS UMG8900,UG01MMPU0,Media gateway Main Processing Unit
03050546 CS UMG8900,UG02MBLU0,Media gateway Back Link Unit b MBLU
03050771 CS UMG8900,UG01MTNB0,Media gateway TDM switching Net Unit B TNC
03051276 CS UMG8900,UG02MNET0,Mobile Network Packet Switch Unit
03051301 CS Media gateway Clock Unit
03051766 CS Media Gateway Main Processing Unit B b MPB
03051769 CS Media Gateway High-speed Routing Unit D2 D1GO
03051769 CS Media Gateway High-speed Routing Unit D2 D1GO
03051772 CS Media Gateway TDM switching Net Unit C2 With 2 TDM Cascade Ports TNB
03051779 CS Media Gateway Voice Processing Unit D b
03052289 CS OSTA2.0,CN21UPBA1,Universal Process Blade,2CPU+2-4G DDR2+2-146G HDD
03052950 CS Media Gateway Voice Processing Unit D 3K TC
03053065 CS 63E1 TDM Interface Board
03053137 CS Media gateway Connection & Management Enhanced Unit CME
02120183 CS DC Power Distribution Frame
02120184 CS UMG8900,UG0E4MFAN,Universal Media Gateway NGN Fan Box
02120185 CS DC Power Distribution Frame for MGW
02120187 CS SoftX3000,SF3E4SXFS,New Fan Box,NGN
02120540 CS ATCA MSS Fan
02300667 CS Universal Media Gateway NGN Backplane Subrack
02300668 CS SIWF-2U Backplane Subrack
03020EKT CS Sub-card of Connection & Management Unit
03030HVP CS Shared InterWorking Function Control Board
03030HVQ CS Shared Interwoking Function Service Board
03036751 CS Shared Interworking Function Conctrol Board
03037088 CS UMG8900,UG01SHPU0,Signaling High level link Processing Unit
03050379 CS Mobile network Operation & Maintenance Unit OMU
03050383 CS Mobile Network Back Protocol Processing Unit PPU
03050384 CS Media Gateway Back Connection Maintenance Unit MCMB
03050392 CS Mobile network TDM central switching Net Unit
03050396 CS Media gateway Back Link Unit
03050399 CS Mobile Network RTP Processing Unit RPU
03050402 CS Media gateway Front Link Unit
03050475 CS Mobile Network 1-port GE Optical Interface Card
03050515 CS Mobile Network Front Signalling Processing Unit
03050710 CS Mobile Network TransCode Unit B1 1536 CH TC
03050914 CS UMG8900,UG01MNLU0,Media Gateway Net Link Unit
03051015 CS Media Gateway Voice Processing Unit D 1K TC
03051068 CS Media Gateway High-speed Routing Unit HRD
03051765 CS Media Gateway Operation & Maintenance Unit B b
03051771 CS Media Gateway TDM switchinig Net Unit C2 With 1 TDM Cascade Port
03052182 CS CGA,CN21SMU1,System Management Unit
03052284 CS OSTA2.0,CN21UPBA0,Universal Process Blade,2CPU+6-4G DDR2+4G FLASH
03052365 CS OSTA2.0,CN21SWIA1,Swtich Unit Interface, 8 Base GE + 8Fabric GE + L2/L3 clock module
03052367 CS OSTA2.0,CN21SWUA1,Swtich Unit, 8 Base GE + 8 Fabric GE + TDM module
03052372 CS OSTA2.0,CN21ETIA0,Swtich Unit, 2-16 E1/T1
03052588 CS OSTA2.0,CN21USIA1,Universal Service Interface, 2-2GE
03052589 CS OSTA2.0,CN21USIA7,Universal Service Interface, 3-2GE+RTCA
03052831 CS OSTA2.0,CN21UPBA5,Universal Process Blade,2CPU+2-4G DDR2+2-300G HDD
03052951 CS Media Gateway Front Signalling Processing Unit d
03053058 CS Media Gateway Main Processing Enhanced Unit MPE
03053138 CS Media Gateway Operation & Maintenance Enhanced Unit OME
03053216 CS Media Gateway TDM switching Net Unit D MTNd
06210126 CS HD,146GB,SAS Interface,10000rpm,2.5 inch,Hot-Swappable,Built-In.
06210133 CS HD,300GB,SAS Interface,10000rpm,2.5 inch,16M,Hot-Swappable,Built-In
02316234 Datacom Flexible Card Line Processing Unit LPUF-21,2 sub-slots A L3VPN, MVPN, IPv6 Enhanced
02316100 Datacom 4-port 10GBase WAN/LAN XFP Flexible Card Occupy two sub-slots
02316099 Datacom 40-port 10/100/1000Base-RJ45 Flexible Card Occupy two sub-slots
02316912 Datacom 12-Port 100/1000Base-SFP Flexible Card A Supporting 1588V2
02315486 Datacom Flexible Card Line Processing Unit LPUF-10
02270089 Datacom DC/DC Power Module,8000W,-5degC,55degC,-38V-75V,-36V-75V
02315534 Datacom 12-Port 10/100/1000Base-TX-RJ45 Flexible Card
02315492 Datacom 12-Port 100/1000Base-X-SFP Flexible Card
03030LBB Datacom Switch and Route Processing Unit A3 Supporting 1588v2
03030AUG Datacom Switch Fabric Unit D
02316042 Datacom 1GB CF Module
02270059 Datacom DC/DC Power Module,3700W,-5degC,55degC,-38V,-75V,-36-75VDC
02315064 Datacom 512MB CF Module
03036365 Datacom 16FE_RJ45 Flexible Card_LAN
03036622 Datacom 2GE_SFP Flexible Plug Card_WAN
03036268 Datacom Flexible card Line Processing Unit NE40
03038215 Datacom NetEngine 40,CR01E2GFF1,2GE_SFP Flexible Plug Card_LAN
03030ASM Datacom Switch Router Unit Enhanced
03406028 Datacom Optical Transceiver,eSFP,850nm,2.125Gb/s Multi rate ,-9.5-2.5dBm,-17dBm,LC,MM,0.5km
34060473 Datacom Optical transceiver eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-9dBm-3dBm,-20dBm,LC,SM,10km
14130276 Datacom Patch Cord,LC/PC,SC/PC,Single Mode,30m,Deliver Code14130276
14130282 Datacom Patch Cord,LC/PC,LC/PC,Single Mode,2mm,30m
34060359 Datacom Optical transceiver,eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-9.5-3dBm,-20dBm,LC,10km
0231G225 Datacom 2-port Gigabit Ethernet Interface Module RJ45&SFP
0231G226 Datacom 4-port Fast Ethernet Electrical Interface Module RJ45
03020KRM Datacom 24-Port 100/1000BASE-X and 8-Port 100/1000BASE-T Combo Interface Card SA,SFP/RJ45
02315200 Datacom Optical Transceiver,SFP,GE,Single-mode Module 1310nm,10km,LC
03030HAT Datacom Enhanced Switch and Route Processing Unit
03020NWR Datacom Quidway S9303 Main Control Unit A
0231A512 Datacom Switch and Route Processing Module with 12-port 1000BASE-X SFP
0235A055 Datacom S3928P-EI Ethernet switch AC 110/220V, DC 48V.
2351378 Datacom S3328TP-EI Mainframe 24 10/100 BASE-T ports and 2 Combo GE 10/100/1000 BASE-T+100/1000
2113089 Datacom S9303 Assembly Chassis
2316867 Datacom DC Power Module
03020JWJ Datacom 48-Port 100/1000BASE-X Interface Card EA,SFP
2314171 Datacom Electrical Transceiver,SFP,GE,Electrical Interface Module 100m,RJ45
2315200 Datacom Optical Transceiver,eSFP,GE,Single-mode Module 1310nm,10km,LC
0231A531 Datacom S6502 DC Power Supply Module, only for S6502
0231A512 Datacom S6502 Switch and Route Processing Module with 12-port 1000BASE-X SFP and 4-port 10/100/1000BASE-T RJ-45,SFP Req.
2315204 Datacom Optical Transceiver,ESFP,GE,Multi-mode Module 850nm,0.5km,LC
2351010 Datacom Eudemon 300 Chassis DC
2312566 Datacom High Speed 8-Port Fast Ethernet Electrical Interface Module RJ45
2312942 Datacom High Speed 2-Port Gigabit Ethernet Optical Interface Module SFP
2315204 Datacom Optical Transceiver,ESFP,GE,Multi-mode Module 850nm,0.5km,LC
14130222 Datacom Patch Cord,LC/PC-LC/PC,Multimode,2mm,10m

Huawei in stock for sale

Huawei in stock for sale
sales@1com.com
PN/Model Qty Product Description
MHRD1 UG01MHRD1 2 MHRD UMG8900
03051015 34 MVPD UG01MVPD1
03051463 1 MVPD UG01MVPD1
03051766 4 MMPb UG02MMPB0
02120185 7 UG0E3MDDB UG0E3MDDB
02120524 2 FAN TRAY UG0E7MFA
02300514 6 UMG8900 UG0K1MMBS
03050511 33 MCMF UG01MCMF0
02120184 13 FAN TRAY UG0E4MFAN
03050454 22 MECU UG01MECU0
02111812 2 SUB RACK TG0B3SPC
02120187 15 FAN TRAY SF3E4SXFS
02120196 2 SIWF TG0E1FAN
02244808 1 SERVER SF3T6BAM
02300459 11 UMG8900 UG0K1MMBS
02300461 16 MSOFTX3000 SF3K4CPS
02312036 2 QUIDWAY S3500 SERIES LS-3528G-DC48
02312525 63 UPWRb K3M3UPWR
02350507 2 QUIDWAY S3000 SERIES LS-3026C-DC48
0235A055 2 QUIDWAY S3900 SERIES LS-3928P-EI-OVS
03050111 3 WBFI SF31WBFI0
03050145 36 WHSC SF31WHSC0
03050148 36 WSIU SF31WWSIU0
03050151 16 WALU SF31WALU0
03050379 2 MOMU UG01MOMU0
03050380 20 MMPU UG01MMPU0
03050383 10 MPPB UG01MPPV0
03050384 6 MCMB UG01MCMB0
03050388 26 ME32 UG01ME320
03050392 2 MTNU UG01MTNU0
03050395 6 MASU UG01MASU0
03050396 10 MBLU UG01MBLU0
03050401 6 MASUb UG02MASU0
03050402 10 MLFU UG01MFLU0
03050409 16 MNET UG01MNET0
03050415 2 MCLK UG01MCLK0
03050420 2 MHRU UG01MHRU0
03050475 14 MG1O UG01MG1O0
03050477 12 MA4L UG01MA4L0
03050515 10 MSPF UG01MSPF0
03050537 35 ME32b UG02ME320
03050546 12 MBLUb UG02MBLU0
03050548 12 MFLUb UG02MFLU0
03050549 2 MOMB UG01MOMB0
03050584 2 MS2L UG01MS2L0
03050597 10 WVDB SF32WVDB0
03050599 26 WSMU SF32WSMU
03050600 3 WIFM SF32WIFM0
03050601 2 WCDB SF32WCDB0
03050602 14 WCSU SF32WCSU0
03050606 76 WCCU SF32WCCU0
03050607 16 WBSG SF32WBSG0
03050608 2 WMGC SF32WMGC0
03050709 1 WEAM SF32WEAM0
03050710 19 MTCB UG01MTCB1
03050711 19 MTCB UG01MTCB2
03050713 5 MTCB UG01MTCB4
03050714 2 MTCB UG01MTCB5
03050746 6 MTNC UG01MTNC2
03050748 4 MMPB UG01MMPB0
03050757 7 MSPFb UG02MSPF0
03050771 8 MTNB UG01MTNB0
03050914 10 MNLU UG01MNLU0
03050932 23 WEPI SF32EPI0
03050933 4 WCKI SF32WCKI0
03050955 5 WEAM SF35WEAMO
03051068 4 MHRUb UG02MASU0
03051103 2 WBFI SF31WBFI0
03051105 1 WIFMc SF35WIFM0
03051107 6 WBSGc SF35WBSG0
03051108 10 WVDBc SF35WVDB0
03051110 36 WCCUc SF35WCCU0
03051272 1 MVPD UG01MVPD2
03051273 6 MVPD UG01MVPD1
03051276 4 MNETb UG02MNET0
03051301 2 MCLK UG03MCLK0
03051765 1 MOMBb UG02MOMB0
03051771 4 MTNCb UG02MTNC1
03052042 6 WSMUc SF35WSMU0
03475010 12 TCLU UG01TCLU0
03050387 6 MRPU UG01MRPU0
03710710 6 SIWU KWB1SIWU0
03710810 4 SIWC KWB1SIWC0
02120183 5 MONITOR ALARM SF3E1SBDF
FTLF8519P2BNL-HW 48 1000BASE-SX-SFP
FTLT8519P2BNL-HW 12 1000BASE-SX-SFP
HFCT-5760TP 34 1300NM SFP
CN21UPBA2 9 HLR9820 UPBA2 CN21UPBA2 03052290
CN21UPBA1 2 HLR9820 UPBA CN21UPBA1 03052289
CN21SWU0 2 HLR9820 SWU0 CN21SWU0 03051752
CN21USI1 2 HLR9820 USI1 CN21USI1 03051746
GS31SMMD0 8 SMMD GS31SMMD0 03051838
KW61INU1 1 INU KW61INU1 03052576
LIM-A2P-72 8 LUCENT STINGER
BBU3900 67 Huawei Baseband Unit BBU3900
BBU3910 33 WITH UBBPD9 UBBP D9 X8
OSN6800A CHASSIS 2 OSN6800A CHASSIS WITH POWER SUPPLY
SSE2CC02 1 BWS 1600G
SSE3OBUC03C 1 BWS 1600G
SSE2OBU03 6 BWS 1600G OBU BOARD
SSE2OLP03 3 BWS 1600G Optical Line Protection Unit
SPUD 1 SPU VERSION D
RTN620 SDE MODULE 2 RTN620
UBBPe4 7 03057155 3057155 UBBP e4 WD2DUBBPE400 BBU3910 plugin
UBBPd4 32 WD22UBBPe4,Baseband Processing and Interface Unit
UBBPd5 54 Baseband Processing and Interface Unit UBBPd5, WD2DUBBPD500
UBBPD6 122 UBBP d6 105 UNUSED NEW PULLS 17 USED condition
UMPTB2 54 UMPT b2
TN55TQX 03021ETL01 1 OSN8800 4 x 10G Tributary Service Processing Board
UG01FCMFO 1 FCMF
UBBPD9 8 UBBP D9 BBU3910 PLUGIN MODULE
WBBPF4 41 WBBP F4 FOR BBU3900
TN54NS3T01 2 OSN6800 OSN8800 40G Line Service Processing Board
TN52TQX01 1 OSN6800 Transmission Board
TN52NS3T01 1 NS3 50GHz OSN6800 OSN8800
TN52TOM01 1 OSN6800 board
TN52SCC01 2 OSN6800 board
TN1M1TQS01 1 OSN6800 Transmission Board
TN1M2LSXT01 1 Service Module Board OSN6800
TN11LOGT04 1 OSN6800 8xG Ethernet Transmission Unit OSN6800
TN11NS2T03 1 Transmission Board OSN6800
TN13LSXT02 1 10Gbit/s Wavelength Conversion Board(AFEC Super WDM Tunable) 50GHz
TMC11H-D 1 CABINET
SSE3OBUC03C 1 OBU BWS 1600G
SSEM3LWFS01 1 LWFS BWS 1600G
SSEM3LBFST01 1 LBFST BWS 1600G
TN11MCA801 1 OSN6800
SSEM8LBFST01 2 023172761 BWS 1600G BOARD
SSE9LBFST01 2
SSE1TMX40ST01 BWS 1600G BOARD
TN1K3AFB 3 OSN6800 chassis
TN12XCS02 2 OSN6800 Centralized Cross Connect Board
TN11PIU02 4 OSN6800 Power Interface Unit
TN11AUX02 4 Power Interface Unit OSN6800
TN11AUX02 2 System Auxiliary Interface Board OSN6800
TN1E2FAN 2 Fan Board (10X) OSN6800
TN11AFB 2 Back Plane OSN6800
TN11M40V01 1 OSN6800 40-Channel Multiplexing Board
TN11D4001 1 OSN6800 40-channel Demultiplexing Board
TN11DCU01 2 OSN6800 Dispersion Compensation Board
TN11OBU102 1 Amplifier 23DB Board OSN6800
TN11SC201 1 Bi-Direction Optical Supervision board
TN11WMU01 4 OptiX OSN8800 Wavelength Monitored Unit
TN11TMXT03 3 4x STM-16/OTU1 ASYNCH MUX OTU2 Wavelength board
TN11LSXT04 2 OptiX OSN3800 Huawei LSXT
TN11ITL01 2 OptiX OSN8800 Interleaver Board(C Band)
TN11OLP01 6 Optical Line Protection Board(SM)
TN11TDG01 2 Optical Transmission board
TN11MCA401 6 OSN6800 board
TN11D4002 6 OSN6800 board
TN72CXP01 6 OSN6800 board
TN12VA101 6 OSN6800 board
TN11AUX02 6 OSN6800 board
TN11PIU02 6 OSN6800 board
LEY97AE S5:5 1 LEY97AE OC192 294562 CM2704AES11
HSS9860 10 Many parts for HSS9860
HSS9860 10 NE 40E-X3 Router
USN 9810 10 USN 9810
UGW9811 10 UGW 9811
CG9812 10 CG9812
TN54NS3T01 2  NS3 50Gbit/s OSN6800 OSN8800
TN55NS3T01 2 NS3 50Gbit/s OSN6800 OSN8800
SSEM1TMX40T02 1 BWS 1600G BWS 1600G
SSEM1LOG 19230PK 2 BWS 1600G BWS 1600G
SSEM1LOG 19250PK 2 BWS 1600G BWS 1600G
SSE8LBFST01 2 BWS 1600G BWS 1600G
SSEM8ELOGST01 1 BWS 1600G BWS 1600G
10N10 power supply 2 PSAX 1000 P/S POWER SUPPLY
NS23N640AB 1 PSAX 1000 MP DS1
NS10N200AA 1 PSAX 1000
NTJ535BA-03 1 NTJ535BA-03
PSAX 1000 2WO 1 PSAX 1000 Voice 2WO (4ports)
WS-X2971-XL 1 ATM 155 SM-MR Fiber module
472652a.101 1 FZNI unit
BTS3900E 1 GSM
ZXSDR R8882 GUL1812 1 RRU 1800Mhz
ZXWR R8840 U216 1 RRU
KDU137 925/41 R1E 2 Baseband 5212
KRC 161 490/1 R1C/B 3 RADIO 2217
TN58NS4T65 1 100Gbit/s Line Service Processing (Metro,SDFEC2,wDCM,Coherent,Tunable,50GHz,LC)
TN12ST2 1 ST2 board OSN6800 OSN8800
TN12WSMD401 3 WSMD4 board OSN6800 OSN8800 Qty 2 pcs IN
RU3959w, PN 02311BTE 63 02311BTE RRU3959w (1800Mhz)
KRC161 444/2 R2B IRU2242 53 KRC161444/2 R2B IRU2242 IRU 2242
AAU3911 6 2600Mhz 2T4R 2*40W (UP)+AWS 2T4R 2*60W(Down); Antenna
Radio 0208 KRC1615721 9 Radio 0208 Radio0208 KRC 161 572/1 KRC1615721
WP21ESPUD, 03052293, 03030KMA SPUD 10 SPUD WP21ESPUD 03052293 03030KMA
UMPTe5 2 UMPTe, UMPTe5 latest version of UMPT
03030PWN 2 SSE9LBFST01, Huawei, 10G universal Transmit-receive Line WaveLength Conversion Board For 10GE LAN and WAN (AFEC,C_BAND,Super WDM Transponder,Tunable,50GHz,Rx1_PIN,LC
Ericsson Baseband 6630 1
Huawei in stock for sale

Huawei for sale

Huawei for sale
sales@1com.com
Huawei A02VH095 1
Huawei ACOMD2H09 3
Huawei AR28-31-AC 19
Huawei CB01CKV 2
Huawei CB01DRV0 1
Huawei CC08ASL0 40
Huawei CC0KASL1 8
Huawei CS41SRCO 1
Huawei DCDU-03 1
Huawei DKBA80404906 2
Huawei ESCU900M 1
Huawei FTLF8519P3BTLHW1 15
Huawei FTLX3811M332-HW 1
Huawei GM11GOPT0 1
Huawei GM14GMPU0 1
Huawei GM31E3M0 1
Huawei GM51DCCU 1
Huawei GM51DCMB 1
Huawei GM51DCSU 1
Huawei GM51DCTB 1
Huawei GM51DELC 1
Huawei GM51DEMU0 1
Huawei GM51DMLC 1
Huawei GM51DSAC 1
Huawei GM51DTMU0 5
Huawei GM52DTRB 1
Huawei GM5E1BFAN 1
Huawei GM5M1EMUA 3
Huawei GM5M1EMUA2416 1
Huawei GM5M3DCOM 4
Huawei GM5M3DDPU 2
Huawei GM5M3DTRU 15
Huawei GM5M8DDPU 7
Huawei GM5M8DTRU 2
Huawei GMKM2DTRU 1
Huawei GMKM7DTRU 1
Huawei GMSM3DTRU 2
Huawei GMVM2DDCM 1
Huawei GMVM2DDPM 2
Huawei GMVM2DDRM 1
Huawei GMVM2DSCM 1
Huawei GP22RPPU1 2
Huawei H304ESC0 1
Huawei H51E1PDBC 1
Huawei H531EADL1 2
Huawei H538EBDL 2
Huawei H601ESBB 1
Huawei H601HLEF 2
Huawei H601HLSF 1
Huawei H601SLTF 6
Huawei H601SPMU 6
Huawei H603PWX16 1
Huawei H60E2EMB 4
Huawei H801GICA 2
Huawei HG556A 2
Huawei HXFP8441 5
Huawei LTD1302-BC+1 1
Huawei LTD1311-BC+ 8
Huawei LTD8542-BE+ 63
Huawei M16E3U 3
Huawei MXPD-243S 30
Huawei PSL130-AD-H 6
Huawei PSL180-AD-H 3
Huawei PSR350-A 9
Huawei PSR350-A10 55
Huawei PSR70-A 1
Huawei QWD1HBBI0 3
Huawei QWD1NCCU 3
Huawei QWD1NMPT9 3
Huawei QWDE1NFAN 6
Huawei QWDM5MAFUA 5
Huawei QWDM5MTRU5 9
Huawei QWDMMAFUA 3
Huawei QWEM1RRUD 2
Huawei QWEM1RRUN 12
Huawei QWFMIBBUS 5
Huawei QWL1WBBPD2 1
Huawei RTB21FE 4
Huawei RTB22E1 1
Huawei RTB22FE 1
Huawei RTB24E10 2
Huawei RTF22FEB 5
Huawei RTJ11E1VI 2
Huawei RTJM32809 1
Huawei RTM1FCCBB 2
Huawei RTN905 2
Huawei RTV1S1BS 1
Huawei RTXM191-400 12
Huawei S4016351 2
Huawei SCMD3F1 1
Huawei SCP6G08-H2-BNE 4
Huawei SFP-STM1-SM/1310-LR 2
Huawei SG01SLPU0 1
Huawei SG05SBPU0 3
Huawei SIC-2FXO 2
Huawei SL61IFH2 1
Huawei SL91EM6FA 1
Huawei SL91ISV3 1
Huawei SS12PD1A01 2
Huawei SS44PD2SI01 1
Huawei SS44SP1 1
Huawei SS62S1603-L16.2 1
Huawei SS63XCS01 4
Huawei SSA1ETXC01 7
Huawei SSB1TSB1 1
Huawei SSB2XCS01 3
Huawei SSC1SCA02 1
Huawei SSC1SMCA01 1
Huawei SSC6LBE01 2
Huawei SSCM1LWX 1
Huawei SSE6SCC01 1
Huawei SSF1SPIUA01 2
Huawei SSM1PL1DA01 10
Huawei SSN1OU08 2
Huawei SSN1SEP1 3
Huawei SSN1SEP101 7
Huawei SSN1SLQ1A22 3
Huawei SSN1TSB8 1
Huawei SSN1TSBB 1
Huawei SSN1UXCSA01 2
Huawei SSN2PQ1A01 6
Huawei SSR1PIU 1
Huawei SSXE1FAN 4
Huawei SXP3102DA-H1-F310 6
Huawei SXP3102DA-H1-F320 4
Huawei TN12LDX02 1
Huawei TN12OAU1 1
Huawei TN51EFI2 1
Huawei V4-1E1 12
Huawei VB-1E1 8
Huawei WD22UFLPVER.A 1
Huawei WD22ULFP 36
Huawei X20373 1
Huawei X24286 8
Huawei X24287 8
Huawei X25000 2
Huawei X51205 2
Huawei X51526 1
Huawei X52080 2
Huawei X52264 1
Huawei X52273 1
Huawei X71753 7
Huawei X71938 2
Huawei XDM050
CC109129755 QS865AR550A/48V
CC109149340 QS865ATEZ50A/48V
CN21QFMA CN21QFMA
CN21SWIA0 SWIA0
CN21USI3 USI3
CN21XCBB1 NX20
CN21XCBBVER.A NX20
CN2K2INTF TECALT8223
CN6E00DPD DPD100-6-20
CR01E4GC0 LPU
CR01EGFE0 LPU
CR01P1UZ0 LPU
CR01R1UZ0 LPU
CR01SRUB0 SRU
CR03LPUD0 LPU
CR52EBGF0 12×100/1000Base-SFP
CR52EFGEG0 LPU
CR52FCBD FAN
CR52L1XX0 1x10GBASELAN/WAN
CR52LPUF40A LPUF-40-A
CR52LPUF40B LPUF-40-B
CR52LPUK LPU
CR52MPUD0 MPU
CR52PEMA FONTE 48V 42A
CR52SFUA0 SFU
CR52SFUD0 SFU
CR52SFUF0 SFU
CR52SRUA3 SRU
CR53SPUC0 SPU
CR56PEMF PEMF
CR56PMUA PMUA
CR57SRU40A4 SRUA
CR5M000FBX60 FAN
CR5M000PEM60 PEM
CR5M1LPUF LPU
CX22E4GF CX22E4GF
CX22ETPB CX22ETPB
CX600-X3 QUIDWAY CX600
CX7M1PWD FONTE PWD 48V
DDRM/DDPM/DSEM/DMCM
SHELFDDRM/DDPM/DSEM/DMCM
DM16E1 SSB13
E3731W E3731WRX
ES2-10GUPS2-MOD ES210GUPLINKLM
FANMA-10 FANMA-10
FONTE FONTE 48-60V 42 A
FW112FE0 2FE
FW1M3E200A QUIDWAYEUDEMON200-AC
FW3ZB2FEA QUIDWAY EUDEMON 500
FWEZ1BPOP FWEZ1BPOP
FWF1E5FEA 5ESW
FWGZ21DUHD 200ESERIES
FWME1200 QUIDWAY EUDEMON 200
GM11GALMO GALM
GM11GCKS0 GCKS
GM11GEMAO GEMA
GM11GNET0 GNET
GM11GOPTO GOPT
GM11GPWS0 GPWS
GM34BIE0 BIE
GM51ABA ABA
GM51ABB ABB
GM51DCCU DCCU
GM51DCSU DCSU
GM51DTMU0 DTMU
GM5M1PBU M900PBU
GM5M5TRX M900RETR
GM5M6DDPU DDPU
GMKM1PBU M1800PBU
GMKM2TRX M1800TRX
GMKM5TRX DETR
GNDR-1T-1RINGTIP PS-100
GS31ADF GS31ADF
H301HGB H301HGB
H301HWC HWC
H301PWX0 PWX
H302PV4A0 PV4
H302RSP0 RSP
H303PV80 PV8
H37E0FAN H37E0FAN
H37K0HIB H37K0HIB
H5-ZBPFBA MA5100
H51102CTB O2CTB
H51102CTG O2CTG
H511E8IT0 H511E8IT0
H511IMUB1 IMUB
H511LAND3 LAND
H511MMXC1 MMXC
H512ADLE1 ADLE
H513ADCE1 ADCE
H51E55103 FAN
H51ZBPFBA MA5100
H521ADLA0 ADLA
H521MIFE0 MIFE1
H521SMU0 SMU
H52Z148V MA5105
H53102GS H2GS
H531ESPA1 ESPA
H531O2GS H531O2GS
H53E1FCBA H53E1FCBA
H53K3ESBA H53K3ESBA
H569SHEB SHEB
H56E1FCBB FAN
H56K1UPBA MA5600
H56Z1UPBA MA5600
H60102GNE6 02GNE
H601RSU860 RSU8
H601TSSB60 TSSB
H602PWX60 PWX
H801GP1A GP1A
H801GPBC GPBC
H801MCUA0 MCUA
H801VSTL VSTL
H801X1CA0 X1CA
H82Z562801 SMARTAX MA5628
HG520V ECHOLIFE HG520V
HM48S24/700 DC/DCPSU
HT09767 M900/M1800PCU
HXFP8240 HXFP8240
IG21EAGFG0 LPU 10X1000BASE-SFP
IG21SFUD0 SFU
IG21SRUA1 MPU
IG2M1BMCM BH28
IM81DSMU4F MDSPDSMUH13
IN2M2BTU IN2M2BTU
INS6W18L10A INS6W18L10A
KNE-4850A MODULORETIFICADOR
KW31UEFC0 UEFC
KW31UFCU0 UFCU
KW31UGFU0 UGFU
KW31ULPI0 ULPI
KW3E1SNS SHELFSGSN9810
KW3M2UPWR UPWRA
KW3M3UPWR UPWRB
KW51CSPC0 SPU
KW51SRUB0 SRUb
KW52SPUB0 SPU
KW5B2GPSM GGSN9811
KW5K2GSPM GGSN9811
KWB1SIWC0 SIWU
LE02G48SA G48SA
LE02PSD16 FONTE
GMKM1DCOM 02314148 DCOM
LE0B1SA04 QUIDWAYS9303
LS-2008-HI-AC-OVS-Y QUIDWAY S2000 SERIES
LS-3528-AC QUIDWAYS3500SERIES
LS-3528G-DC48 QUIDWAY S3500 SERIES
LS-3928-EI-OVS QUIDWAYS3928P-EI
LS-S3528G-DC48 QUIDWAY S3500 SERIES
LS4Z3220 QUIDWAYS3026-AC
LS6Z1220 QUIDWAY S3500 SERIES
LS6Z648 QUIDWAY S3526
LS7M3GT4U 1000BASE-TGTMODULE
LS8BB6506 QUIDWAYS6506R
LSB1MCXBVER.A LSB1MCXB
LSB2FT48B0 FT48B
LSBZ38505 QUIDWAYS505-AC
LSJZ352E QUIDWAYS3952P-EI
M4-SEEP-SO16 PROGRAMMINGMODULE
M4-SEEP-SO8A PROGRAMMINGMODULE
MDP-34MB-25C INDOORUNIT
ME0B0BKP1630 ME60-X16 MULTISERVICEENGINE 60 SERIES
MSR 20-11 3COM MSR 20-11
MY0NR694125556C10DPI HD80GBWD800JD
NE40E-X3 NETENGINE 40E SERIES
NEPS1200-D NEPS1200-D
NOINFORMADO MDULODELGICADESCA
NT0H04AB08 OCLD
NT0H04CC08 2XGE/FC
NT0H21CB06 OCLD
OHP OHP
OPTIX 155/622H (METR OPTIX 155/622H
OPTIXMETRO6040 SHELFOPTIXMETRO6040
OT925-G ECHOLIFE OT925-G
PBC-2200WA PBC-2200WA
PDB480D-16DC PDB480D-16DC
PM3328BP-6 PM3328BP-6
PSE150-A PSE150-A
PSE350-A PSE350-A
QUIDWAY NET ENGINE 4 QUIDWAY NET ENGINE 40E
QW11QMUXB0 WMUXb
QW11WBIEB0 WBIEb
QW11WFMRB0 WFMRb
QW11WHPU0 WHPU
QW11WLPU0 WLPU
QW11WNET0 WNET
QW11WNP10 WMPU
QW11WSPUB0 WSPUb
QW1E2WFNS FAN
QW1K2WRSS BSC6800
QW1K3WRBS BSC6800
QWD1HBBI0 HBBI
QWD1NUTI0 NUTI
QWEM1RRUD RRU3801C
QWLM1BBU2 BBU3900
QWM2UTRP3 UTRP
R4001E QUIDWAY4000ESERIES
RHD10247/2R2A GBICS
RPS-12GE-8SFP4C-S RPS-12GE-8SFP4C-S
RRU3801C RRU.B1.A.40W.1T2R.2/2C
RT-1812 QUIDWAYAR18-12
RT-2ADSL-I 2ADSL-I
RT-4E1-V2Y 40,001
RT-4EM 4E&M
RT-AR1810-AC-OVS QUIDWAYAR18-10
RT-AR1834E-AC-OVS QUIDWAYAR18-34E ROUTER
RT-AR1910-AC-OVS QUIDWAY AR 19-10
RT-AR1961-AC-OVS Y QUIDWAY AR 19-61
RT-AR2901-AC-OVS QUIDWAY AR 29-01
RT-AR2921-AC-OVS QUIDWAYAR29-21
RT-SIC-2FX0 SIC2FXO
RT4001E3 QUIDWAY 4000E SERIES
RTB12VI0 2VI
RTB18AS0 8AS
RTB22AT0 2FXO
RTB24AL0 4FXS
RTB24AT0 4FX0
RTBM32FE 2FE
RTBM54FX0 4FX0
RTBM82FX0 2FXO
RTBM92FXS 2FXS
RTC18EKA 8EKA
RTC1ATKB ATKB
RTC1ATPA0 ATPA
RTC1CEPA0 CEPA
RTC1E8IP0 E8IP
RTC1ETKA ETKA
RTC1ETPA ETPA
RTC1GEKB GEKB
RTC1PAKA PAKA
RTC1PAKB PAKB
RTC1QEKA QEKA
RTC1RSEU0 RSEU
RTC2ATPB0 ATPB
RTC2HAU0 HAU
RTC2RSUB0 RSUB
RTCB516E QUIDWAY NETENGINE 16E
RTCB608E QUIDWAY NETENGINE 08E
RTGN72631E QUIDWAYR2631E
RTJ14E1EY1 40,001
RTJM12ADI 2ADSL-I
RTJM24SAE 4SAE
RTJM32809 QUIDWAYAR28-09
RTJM32811 QUIDWAY AR 28-11
RTJM32880 QUIDWAYAR28-80
RTM11AMM0
RTM11FE0 1FE
RTM11MFX0 1MFX
RTM11SFX 1SFX
RTM11SFX0 1SFX
RTM1E8FEF RT-HIC-8FE
RTM1ERPUA ERPU
RTM1LVIA 2SAE
RTM1NPUA NPU
RTM1RPUA.2 RPU
RTM2ERPUY1 ERPU
RTMM12FXO 2FXO
RTNM12810 QUIDWAY AR 28-10
02314148 GMKM1DCOM DCOM
RTXM159-400 WHTD454101
S3328TP-EI QUIDWAY S3300 SERIES
S5352C-E1 QUIDWAY S5300 SERIES
SBS155/622 SBS155/622
SC12DTU SC1/DTU/4
SC12MCU SC1/MCU
SC13MRU SC1/MRU/128
SC1E21F95 SOFTCO 9500
SC1Z1AC95 SHELF SOFTCO9500
SC5M1PT32 SC-POTS-32
SF31WHSC0 WHSC
SF31WSIU0 WSIU
SF32HSC10 HSCI
SF32SIUI0 SIUI
SF32WCDB0 WCDB
SF32WCKI0 WCKI
SF32WCSU0 WCSU
SF32WIFM0 WIFM
SF32WSMU0 WSMU
SF3E4SXFS SF3E4SXFS
SG01SLPU0 SG01SLPU0
SG01VIEA VIEA
SL61SCC SCC
SL61SD102 SD1
SL91CSH CSH
SL91EM6T EM6T
SL91IFU2 IFU2
SLA1CSHCB CSHC
SLAK1AFB OPTIX RTN 910
SM1800-50-33-DR MR11
SMM5321000 SMM
SPD40C SPD40C
SS02PMU PMU
SS11ET101 ET1
SS11GTCF0 GTC
SS11PD1AO PD1
SS11PD1AOREV.C PD1
SS12PL3A01 PL3
SS13GTC01 GTC
SS13SCC.1REV.C SCC
SS13SCC.1VER.C SCC
SS13SLE02 SLE
SS13STG.3REV.C STG
SS13STGB0 STG
SS13STGBO STG
SS14SLEA01 SLE
SS14SLEA02 SLE
SS14STG01 STG
SS15SL104 SL1
SS15SLL1043REV.C SL1
SS1PIU PIU
SS27SL4A01-S4.1 SL4
SS2N64VER.A N64
SS2S1608 S16
SS310HPA0 OHP
SS31FAN.2 SS31FAN.2
SS32OHP01 OHP
SS32SCC02 SCC
SS33SE2A01 SE2
SS33SL202-S1.1 SL2
SS420I2S01-S1.1 SS420I2S01-S1.1
SS420I4A02-S4.1 OPTIX155/622H
SS42AIUA02-IE1/S1.1 SS42AIUA02-IE1/S1.1
SS42EFS01 EFS
SS42EFTQ01 EFT
SS42ET101 SS42ET101
SS42OI2S01-S1.1 SS42OI2S01-S1.1
SS42PL3ES0 SS42PL3ES0
SS42POIA POIA
SS43SCB01 SCB
SS440I4A02-S4.1 O14
SS44FA2A FAN
SS44OI4A02-S4.1 OI4
SS44PD2D101 PD2
SS44PD2SI01 PD2
SS46SCBG01 SS46SCBG01
SS481CASE OPTIX155/622H
SS49SCBI01-16ES4.1 SCB
SS61AL101 AL1
SS61AOQ1A SS61AOQ1A
SS61DM12A01 DM12
SS61DX101 DX1
SS61E75S.2REV.0 SS61E75S
SS61EMS101 EMS1
SS61EMT8 SS61EMT8
SS61EMTB EMT8
SS61PQ1A PQ1
SS61PQ1A01 PQ1
SS61Q34S Q34S
SS61SCC0 SCC
SS61SD1A02-S1.1 SD1
SS61SL1A02-S1.1 SL1
SS61SL4A01-S4.1 SL4
SS62C34SA C34S
SS62EFT01 EFT
SS62EGT211 EGT2
SS62PL3A01 PL3
SS62PQ1A01 PQ1
SS62S1608 S16
SS62SQE01 SQE
SS63S16B02-LE-16.2 S16
SS63SD1A02-S-1.1 SD1
SS63SD401-S4.1 SD4
SS63SL4A01-S4.1 SL4
SS63SL4A02-L-4.1 SL4
SS63SQ1A01-IE-1 SQ1
SS63SQ1A02-S1.1 SQ1
SS662EFT01 EFT
SSA1ACOM01 ACOM
SSA1AMXS01 AMXS
SSA1ASTI01 ASTI
SSA1ATPR01 ATPR
SSA1SL6422-I64.2 SL64
SSA1SL6423-S64.2B SL64
SSA1SLQ401 SLQ4
SSA1SLQ401-S4.1 SLQ4
SSA1SP0801 SP08
SSA2EGS201-LX-I EGS2
SSA2EGS202-SX-I EGS2
SSA2EGS203 EGS2
SSA2SP0801 SP08
SSA3SLO101-S1.1 SLO1
SSAAE1FAN FAN
SSB1D75B D75B
SSB1ETF4 ETF4
SSB2BPIU01 BPIU
SSB2XCS01 XCS
SSC60AU01B OAU
SSC60PU01 OPU
SSC6D4001 D40
SSC6OBU01 OBU
SSC6PMU01 PMU
SSC6SCC01 SCC
SSCM6LDG01 LDG
SSCM6LWX-19260ABS LWX
SSCM6LWX-19270ABI LWX
SSCM8LOMT01 LOM
SSE1LBEST01 LBES
SSE1OCP01 OCP
SSE1SCE01 SCE
SSE1SCS01 SCS
SSE20LP02 OLP
SSE2LWF16 LWF
SSE2M3201 M32
SSE2OLP02 OLP
SSE5OBUC05A OBU
SSEM1LWF-19210PKS LWF
SSEM1LWF-19430PGS LWF
SSF1FPIUA01 FPIU
SSF1SPIUA01 SPIU
SSJ1JCOM01 JCOM
SSJ1JD16A02 JD16
SSJ1JSCC01 JSCC
SSJ1JSTI JSTI
SSJ2JSCC01 JSCC
SSL1DPFU DPFU
SSL1SCC01 SCC
SSL2DFIU01 DFIU
SSL2SC207 SC2
SSL2WBA05 WBA
SSLB2CASE OPTIX METRO 6040
SSLM1EC8-19210AWM EC8D
SSLM1LDG-19320AWM LDGD
SSLM1LWX-19210AWM LWXD
SSLM1MR2 MR2
SSLM1MR2-92109240 MR2
SSLM20AD201 OAD2
SSLM2EC8-19210AAI EC8
SSLM2LWC-19210AAI LWC
SSLM2MBS201 HSKU1000
SSM1FEOW01 FEOW
SSM1FSCC01 FSCC
SSM1PL1DA01 PL1D
SSM1XCS01 XCS
SSM1XCS102-S1.1 XCS1
SSM1XCS103-L1.1 XCS1
SSM1XCS104-L1.2 XCS1
SSM1XCS402-S4.1 XCS4
SSN10U08 OUO8
SSN1AUX01 AUX
SSN1BA201-014M+3 BA2
SSN1BPA02-G22017 BPA
SSN1C34S C34S
SSN1D75S D75S
SSN1EAS210 EAS2
SSN1EFS401 EFS4
SSN1EFT801 EFT8
SSN1EGS210 EGS2
SSN1EMS411 EMS4
SSN1EXCSA01 EXCSA
SSN1GSCC01 GSCC
SSN1IXCSA01 IXCSA
SSN1OU08 OUO8
SSN1PIUB PIUB
SSN1PQ1B01-12 PQ1
SSN1SEP101 SEP1
SSN1SEP102-B2 SEP1
SSN1SLD6402-S64.2B-S SLD64
SSN1SLH102 SLH1
SSN1SLH103 SLH1
SSN1SLQ1624 SLQ16
SSN1SLQ410 SLQ410
SSN1SLT110 SLT1
SSN20U08 OUO8
SSN2EGS210 EGS2
SSN2EGT2 EGT2
SSN2PQ1A02 PQ1
SSN2SLD410 SLD4
SSN2SLQ410 SLQ4
SSN2SLQ410S-4.1 SLQ4
SSN4GSCC GSCC
SSN4SLD6402 SLD64
SSN4SLD6402S-64 SLD64
SSN4SLQ1602 SLQ16
SSN4SLQ1602S-16.1 SLQ16
SSN5EFS0 EFSO
SSQ1CXL1612-S16.1 CXL 16
SSQ2CXL1602-S16.1 CXL16
SSR1AFB OPTIX OSN 1500
SSR1AUX01 AUX
SSR1EFT401 EFT4
SSR1EOW01 EOW
SSR1PD1A01 PD1
SSR1PIU PIU
SST1AUX AUXPA
SST1GXCSA01 GXCSA
SSXE1FAN FAN
SV0411N
HD40GBSV0411N
TCA40-05
TN11AUX02 AUX
TN11PIU02 PIU
TN11WSMD901 WSMD9
TN12OAU103 OAU1
TN12OBU103 OBU1
TN12ONU103 OBU1
TN12TDX01 TDX
TN13FIU01 FIU
TN51SCC01 SCC
TN81AD101 AD1
TN81PDU TN81PDU
TND1AUXQ AUXQ
TND1CD1 CD1
TND1IFE2A IFE2
TND1ML1 ML1
TNH1ISUC01-21E75S1.1 ISU
TNHB1CASE OPTIX OSN 500
TNK2XCT XCT
UG01FE320 FE32
UG01MCON UG01MCON
UG01MTCB2 MTCB
UG01MTCB5 MTCB
UG01MTNU0 MTNU
UG02MEMCU1 MECUB
UG0M1APWM 100-240V50/60HZ
UJD-4002 UJD
UR01AMB UR-PIM-2XSTM1/ATMSFP
UR01P4CFFVER.B RT-HIC-1POS
UR50A/-48V/4.1.2 UR50A/-48V/4.1.2
WD22UELP UELP
WD2B1BBU4 BBU3900
WD2BBBUC BBU3900
WD2M1UEIU UEIU
WD2MUPEUA UPEU
WD2MUPEUC UPEU
WD5MILDU81-FG RRU3808
WD5MIRU281 WD5MIRU281
WD5MMRFU73A MRFU1800A
WD5MMRFU73B MRFU1800
02314148 GMKM1DCOM DCOM
WFB1248HE FAN
WP11EIUA EIUA
WP11OIUA OIUA
WP11OUIA OUIA
WP11POUA POUA
WP11POUC POUC
WP11SCUA SCUA
WP13DPUC PARC
Huawei for sale