Huawei Core and Wireless for sale

Huawei Core and Wireless for sale
sales@1com.com
Huawei WP1K1PBCs Chassis 02300562
Huawei KW32UGBI0 SGSN9810 03050589
Huawei KW32USPU0 SGSN9810 03050580
Huawei KW32UGTP0 SGSN9810 03050591
Huawei KW35URCU0 SGSN9810 03050988
Huawei KW33URCU0 SGSN9810 03050708
Huawei KW32UALU0 SGSN9810 03051075
Huawei KW33UCDR0 SGSN9810 03050596
Huawei KW31UFCU0 03051005
Huawei KW31UCKI0 03050556
Huawei KW31UGFU0 03051003
Huawei KW31USIG0 03051069
Huawei KW31UHPU0 03050085
Huawei KW32ULPU0 03050163
Huawei KW32ULIP0 03050593
Huawei KW32UMPU0 03050162
Huawei KW31ULPUc0 03050061
Huawei KW34UBIU0 03050579
Huawei KW31UPIU0 03050827
Huawei KW32UACU 03053194
Huawei KW31UACU0 03050028
Huawei KW32UBSU0 03050568
Huawei KW32UFSU0 03050569
Huawei KW33UEPI0 03050907
Huawei KW31ULAN0 03050509
Huawei KW32UCDR0 03050446
Huawei KW32UNET0 03050161
Huawei WP11EIUa 03051121
Huawei W1E2PFNS FAN 02120370
Huawei WP11TNUa 03051118
Huawei WP11DPUa 03051120
Huawei WP11OIUa 03051122
Huawei WP13DPUc 03051813
Huawei WP11GCUa 03051116
Huawei CR52SFUD0 030AUG
Huawei CR53E8GFB0 030KNE
Huawei CR53E8GF0 030EYA
Huawei CR52SRUa1 030GED
Huawei CR52LXX0 030GSK
Huawei CR52LPUKD0 030KJY
Huawei CR53LPUFC0 030FUK
Huawei CR52P8CFG0 030EDB
Huawei CR5E2TSR FAN 02120406
Huawei Chasis CR5Z2BBKPB 02351014/02351320
Huawei PSU NE40E 02270059
Huawei 020DTB
Huawei 030ETS
Huawei 030EDB
Huawei 030KNE
Huawei CR53LPUf0 038461
Huawei SRUe 030ASM
Huawei CR0E4GSR fan NE40series 02120141
Huawei CR01SRUb 034764
Huawei CR0B6GSR Chasis 02111293
Huawei CR018CE10 036335
Huawei PSU 02270018
Huwei CR01C4CF0 034810
Huawei CR01E4GC0 033738
Huawei CR01C4CF0 036622
Huawei CR01LPUf0 036268
Huawei CR01EGFEE0 037832
Flash Card SLCF512MM1U
Huawei LPU CR01C2CF0 036605
Huawei LPU CR01LPUf 036268
Huawei CR01E4GFF0 CR4xGE-SFP 030CWB
Huawei CR01C4CF0 CPOSOC-3/STM-1.-SFP 034810
Huawei CR01EGFEF1 URPIM-16xWAN-RJ45 037499
Huawei CR018CE10 UR-PIM-8xCE1-RJ45 036355
Huawei UR01P2CFF0 UR-PIM-2xSTM1/POS-SFP 037445
Huawei CR01E2GFF0 UR-PIM-2xGE-WAN-SFP 036622
Huwei NEPS DC/DC pwr Supply 02270017
Huawei RPU RTP1ERPUB2 030KSB
Huawei RTP1E2GFF RT-HIC-2GE 03051017
Huawei RTP1E1GFF RT-HIC-1GE 03051058
Huawei RTP1E8FE0 RT-HIC-8FE 03051018
Huawei NPU Quidway NE20E 030BET
Huawei DC/DC power Module 02270066
Huawei NE40-4 chassis 02111294
Huawei NE40-2 chassis 02111295
Huawei BackPlane CR01BAKD 025668
Huawei UBRIb 022ACJ
Huawei WMPT 020JQE
Huawei GBRi 03052995
Huawei WBBPd2 020QYR
Huawei WBBPb4 020JVJ
Huawei WBBPb4 020GSA
Huawei GTMU 030HNK
Huawei CMPT WD22CMPT1 030HKL
Huawei HCPMA QC1HCPMA 020FXD
Huawei UELP wd22UELP 020FED
Huawei UEIU 02315639
Huawei UPEUA 02315528
Huawei BBU3900 fan WD2E1FAN 02120458
Huawei bbu3900 Box 02319940
Huawei BBU3900 QWLM1BBU2 02315848
Huawei bbu3900 Box 02112722
Huawei BBU3900 Fan 02120577
WD2M000FAN08 02311CHK
WD2M00UEIU00 02315639
WD2M000PEU03 02319897
WD2M048BBU10 BBU3910 02310VTE
Huawei Quidway S5328 LS5328-EI 02351610/02351897
Huawei LS5D00E4GF01 Quidway s5300 020MDP
Huawei ES5D00ETPB00 020MLA
Huawei CX7M1PWD 02316784
Huawei CX7E1FANA Quidway s5300 02351651
Huawei S5624p 0235A126
Huawei Eudemon 1000e 0235G053
Huawei SUPE1FBX 0212G000
Huawei HSP100-S12D 0227G001
Huawei SU4B21UAC 0211G032
Huawei Pwr Sply PSL130-AD-H
Huawei Quidway S2300 S2318TP-EI 02351368
Huawei Quidway S3328TP-EI 02351378
Huawei Quidway S3026-DC 02350507
Huawei Quidway S3900 0235A055
Huawei Quidway S3528G-DC 02312036
Huawei LS8M548PWR 0231A531
Huawei LS8E46502 0212A029
Huawei LS-6502-XG-POE-OVS 0235A195
Huawei GS37MM8 03052756
Huawei GS34AED 03051951
Huawei GS31SMMD0/CN21SMMD0 030ESN/03051838
Huawei GS34AD 03051825
Huawei IN87SMSA16 03052901
Huawei GS32X0/GS3GEFC 03051857
Huawei GS35MM8 03052903
Huawei AE32X2 03053520
Huawei IN89SMS24 03053756
Huawei CN2E21FFB FAN 02120408
Huawei GS32X1 03051830
Huawei IN87SMC16 03052898
Huawei IMC5SMSGW8 03051738
Huawei TI49BSS48 03053789
Huawei IM85SMSAS8 03051835
Huawei GS37MM16 03052730
Huawei CN21HCSA3 03052330
Huawei ATEA At8220 chasis 02300620/02351304
Huawei GS37MM16 03051741
Huawei HDD 9F4066-043
Huawei HDD 9FK066-066
Huawei Core and Wireless for sale