Used-REF Huawei BBU3910

Used-REF BBU3910 for sale
sales@1com.com
Huawei 02310VTE or 02310WYG BBU3910 Rack (WD2M048BBU10) 100+
Huawei 03031MXR GTMUc Board 100+
Huawei 02310CHK FANe Unit 100+
Huawei 2315639 UEIU 100+
Huawei 02310SFM UPEUd 100+
Huawei 021QJX USCUb1 Board 100+
Used-REF BBU3910 for sale

Huawei Core for sale

Huawei Core for sale
sales@1com.com
Huawei LS8M548PWR 0231A531
Huawei LS8E46502 0212A029
Huawei LS-6502-XG-POE-OVS 0235A195
Huawei GS37MM8 03052756
Huawei GS34AED 03051951
Huawei GS31SMMD0/CN21SMMD0 030ESN/03051838
Huawei GS34AD 03051825
Huawei IN87SMSA16 03052901
Huawei GS32X0/GS3GEFC 03051857
Huawei GS35MM8 03052903
Huawei AE32X2 03053520
Huawei IN89SMS24 03053756
Huawei CN2E21FFB(FAN) 02120408
Huawei GS32X1 03051830
Huawei IN87SMC16 03052898
Huawei IMC5SMSGW8 03051738
Huawei TI49BSS48 03053789
Huawei IM85SMSAS8 03051835
Huawei GS37MM16 03052730
Huawei CN21HCSA3 03052330
Huawei ATEA AT8220 chassis 02300620/02351304
Huawei GS37MM16 03051741
Huawei HDD 9F4066-043
Huawei HDD 9FK066-066
Huawei Quidway S5328(LS5328-EI) 02351610/02351897
Huawei LS5D00E4GF01(Quidway s5300) 020MDP
Huawei ES5D00ETPB00 020MLA
Huawei CX7M1PWD 02316784
Huawei CX7E1FANA(Quidway s5300) 02351651
Huawei S5624p 0235A126
Huawei(Eudemon 1000e) 0235G053
Huawei SUPE1FBX 0212G000
Huawei HSP100-S12D 0227G001
Huawei SU4B21UAC 0211G032
Huawei Pwr Sply PSL130-AD-H
Huawei Quidway S2300(S2318TP-EI) 02351368
Huawei Quidway S3328TP-EI 02351378
Huawei Quidway S3026-DC 02350507
Huawei Quidway S3900 0235A055
Huawei Quidway S3528G-DC 02312036
Huawei CN6K01FRA CHASSIS 02300627
Huawei MI12INU0 03051815
Huawei CN21UPB0 03051739
Huawei CN6E01FFB Fan 021204459
Huawei CN21SMMD0 030ESN
Huawei CN21SDMC0 030DJB
Huawei CN21SWU0 03051752
Huawei CN21USI1 03051746
Huawei CN21SWI0 03051754
SeaGate HDD 9FJ066-066
Huawei TGOE1FAN 02120196
Huawei KWB2SIWU0 030GSA
Huawei KWB3SIWU0 030HVQ
Huawei KWB1SIWC0 037108
Huawei TG0B3SPC 02111812
Huawei KWB1SIWU0 037107
Huawei GP2K2PCU chassis PCU6000) 02300576
Huawei GP22RPPU3 03051446
Huawei GP21POMU2 03051445
Huawei Fan KW3E1SFNS(sgsn9810) 02120200
Huawei SF3E4SXFS(Fan) 02120187
Huawei SF3K4CPS(chassis) 02300461
Huawei KW3K2PSM(SGSN9810 CHASSIS) 02300468
Huawei KW3KBNET(Sgsn 9810 Chassis) 02300467
Huawei GP12E1TM 03051448
Huawei GP21BSU0 03051447
Huawei GP21HSC2 03051444
Huawei UG01MSPF0(MSPF) 03050515
Huawei UG03MSPF0(MSPFc) 03051617
Huawei UG01MRPU0(MRPU) 03050387
Huawei UG02MS2L0 03051774
Huawei UG01MS2L 03050584
Huawei UG01ME32 03050388
Huawei UG02ME320 03050537
Huawei UG0E4MFAN 02120184
Huawei UG0E8MFAN 02120557
Huawei UG0K1MNBS(chasis) 02300514
Huawei UG0K2MNBS(chasis) 02300459
Huawei UG01MNET0 03050409
Huawei UG02MNET0 03051276
Huawei UG01MTNB0 03050771
Huawei UG01MNLU0 03050914
Huawei UG01MBLU0 03050396
Huawei UG02MBLU0 03050546
Huawei UG01MHRD2 03051769
Huawei UG02MFLU0(MFLUb) 03050548
Huawei UG01MFLU0(MFLU) 03050402
Huawei UG01MMPU0 03050380
Huawei UG01MASU0 03050395
Huawei UG01MPPB0 03050383
Huawei UG01TCLU0 034750
Huawei UG02MASU0(MASUb) 03050401
Huawei UG01MG1O0 03050475
Huawei UG01MA4L0 03050477
Huawei UG01MRPU0 03050387
Huawei UG01MTCB5 03050714
Huawei UG02MTNC2 03051772
Huawei UG01MTCB2 03050711
Huawei UG01MECU0 03050454
Huawei UG02MECU1(MECUb) 03051777
Huawei UG01MOMU0 03050379
Huawei UG02MOMB0(MOMBb) 03051765
Huawei UG02MMPB0(MMPBb) 03051766
Huawei UG01MCMF 03050511
Huawei SG25SBPU0 03052267
Huawei SG25HSYS0 03052265
Huawei SG02ALUI0 03051697
Huawei SG25SBPI0 03052266
Huawei SG02SEPU 03052134
Huawei SG01VIEB 026181
Huawei SF31WHSC0 03052577
Huawei SF01HBIU0 034720
SF35WCKI0 03051558
SF31WCKI0(HLR) 03050126
Huawei SF32WIFM0 03050600
Huawei SF32WCCU0 06050606
Huawei SF32WSMU0 03050599
Huawei SF32WCSU0 03050602
Huawei SF32WBSG0 03050607
Huawei SF31WALU0 03050151
Huawei SF31WSIU0 03050148
Huawei SF31WBFI0 03050111
Huawei SF31WHSC2 03052577
Huawei SF31WHSC0 03050145
Huawei SF31WEPI0 03050142
Huawei SF32WEPI0 03050932
Huawei SF32WVDB0 03050597
Huawei SF32WMGC0 03050608
Huawei SF32WCDB0 03050601
Huawei KW3M3UPWR 02312525
Huawei SF3E1SBDF 02120183
Huawei UG0E3MDDB 02120185
Huawei CN6E01DPD 02120435
Huawei DPD100-2-20 21030164
Huawei APD63-2-24 02120421
Huawei AI1E00DPD 02120537
Huawei Disk Enclosure 0235G6FV
Huawei OceanStor Fan STLZ02FAN 0235G6BH
Huawei OceanStor PSU HSP480-S12 02130671
Huawei OceanStor PSU (HSP480-S12) 0213G006
Huawei STL1DESA 02G258
Huawei ST92SPCS04 03G030
Huawei ST91SPCS04 030HMA
Huawei ST92HDES 02G132
Huawei ST91TID 020CSX
Huawei ST92TID 02G206
Huawei OceanStor pwr supply 02270085
Huawei ST9M04S23ED 0231G276
Huawei ST9MMODSPED(S2300E) 0231G488
Huawei ST9M03S23ED(S2300E) 0231G274
Huawei ST9M3DME6D-SAS 0231G213
Huawei ST9Z1D300(HDD) 0235G002
Huawei Enclosure 0235G6GR
Huawei Fan STLZ01CFBA 0235G6ES
Huawei Pwr Sply HSP650-S12A 02460054
Huawei PWR Sply 0213G008
Huawei STL1SPCBA 02G279
Huawei STL1CONT03 0305G06J
Huawei STLZ19SPES (ENCLOSURE) 0235G6GR
Huawei STHZ03N2SD 0235G6K7
Huawei LS8M1GP48 0231A504
Huawei LS8M2SRPG 0231A504
Huawei LS8M1GT48 0231A360
Huawei PSR-70D(PWR SPLY) 02460005
Huawei LS8M1P12T 0231A510
Huawei LS8M1T32P-XG 0231A507
Huawei LS-6506-DC-XG-POE-OVS 0235A212
Huawei LS8E16506(FAN) 02120124
Huawei LMA Cables(BBU3900 USB) 04050386
Huawei Cables (Vb Cab Console) 04021300
Huawei Cables (Vb Aux Cables) 04021299
Huawei Cables(VO-DL2164) 04021259
Huawei Cables(VB) 04042302
Huawei Cables(VB) 04046175
Huawei Cables(VD Fan 48v) 04042266
Huawei Cables(Vb) 04060171
Huawei Cables(V1-DL4140) 04025303
Huawei Cables(VB monitor) 04042265
Huawei Cables(Vb Power In) 04042266
Huawei Cables(V1) 04042264
Huawei Cables(Vc-CLK Board) 04042399
Huawei Cables(VB-8K -Out) 04042842
Huawei Cables(VA) 04046699
Huawei Cables(Vb-Shielded Straight) 04040805
Huawei Cables(Vb 1.6mtr) 04070004
Huawei Cables(V1) 04041970
Huawei Cables(VA) 04045848
Huawei Cables(VB 8K Out) 04042520
Huawei Cables(Va) 04070006
Huawei Cables(V0) 04042216
Huawei Cables(2.2mtr) 04070005
Huawei Cables(V0-STC-3M) 04027102
Huawei Cables(VD) 04150065
Huawei Cables(Vb Straight Cbl ) 04040688
Huawei Cables(2.2mtr) 04041054
Huawei Cables 0404105
Huawei Cables(V0) 04040540
Huawei Cables 04070001
Huawei Cables 04044234
Huawei KW32UGBI0 (SGSN9810) 03050589
Huawei KW32USPU0 (SGSN9810) 03050580
Huawei KW32UGTP0 (SGSN9810) 03050591
Huawei KW35URCU0 (SGSN9810) 03050988
Huawei KW33URCU0 (SGSN9810) 03050708
Huawei KW32UALU0 (SGSN9810) 03051075
Huawei KW31UFCU0 03051005
Huawei KW31UCKI0 03050556
Huawei KW31UGFU0 03051003
Huawei KW31USIG0 03051069
Huawei KW31UHPU0 03050085
Huawei KW32ULPU0 03050163
Huawei KW32ULIP0 03050593
Huawei KW32UMPU0 03050162
Huawei KW31ULPUc0 03050061
Huawei KW34UBIU0 03050579
Huawei KW31UPIU0 03050827
Huawei KW32UACU 03053194
Huawei KW31UACU0 03050028
Huawei KW32UBSU0 03050568
Huawei KW32UFSU0 03050569
Huawei KW33UEPI0 03050907
Huawei KW31ULAN0 03050509
Huawei KW33UCDR0 SGSN9810 03050596
Huawei KW32UCDR0 03050446
Huawei KW32UNET0 03050161
Huawei WP11EIUa 03051121
Huawei W1E2PFNS(FAN) 02120370
Huawei WP1K1PBCs Chassis 02300562
Huawei WP11TNUa 03051118
Huawei WP11DPUa 03051120
Huawei WP11OIUa 03051122
Huawei WP13DPUc 03051813
Huawei WP11GCUa 03051116
Huawei CR52SFUD0 030AUG
Huawei CR53E8GFB0 030KNE
Huawei CR53E8GF0 030EYA
Huawei CR52SRUa1 030GED
Huawei CR52LXX0 030GSK
Huawei CR52LPUKD0 030KJY
Huawei CR53LPUFC0 030FUK
Huawei CR52P8CFG0 030EDB
Huawei CR5E2TSR(FAN) 02120406
Huawei Chassis CR5Z2BBKPB 02351014/02351320
Huawei PSU (NE40E) 02270059
Huawei 020DTB
Huawei 030ETS
Huawei 030EDB
Huawei 030KNE
Huawei CR53LPUf0 038461
Huawei SRUe 030ASM
Huawei CR0E4GSR (fan)NE40series 02120141
Huawei CR01SRUb 034764
Huawei CR0B6GSR (Chassis) 02111293
Huawei CR018CE10 036335
Huawei PSU 02270018
Huwei CR01C4CF0 034810
Huawei CR01E4GC0 033738
Huawei CR01C4CF0 036622
Huawei CR01LPUf0 036268
Huawei CR01EGFEE0 037832
Flash Card SLCF512MM1U
Huawei LPU(CR01C2CF0) 036605
Huawei LPU(CR01LPUf) 036268
Huawei CR01E4GFF0(CR4xGE-SFP 030CWB
Huawei CR01C4CF0(CPOSOC-3/STM-1.-SFP) 034810
Huawei CR01EGFEF1(URPIM-16xWAN-RJ45 037499
Huawei CR018CE10(UR-PIM-8xCE1-RJ45) 036355
Huawei UR01P2CFF0(UR-PIM-2xSTM1/POS-SFP) 037445
Huawei CR01E2GFF0(UR-PIM-2xGE-WAN-SFP) 036622
Huawei NEPS DC/DC pwr Supply 02270017
Huawei RPU (RTP1ERPUB2) 030KSB
Huawei RTP1E2GFF(RT-HIC-2GE) 03051017
Huawei RTP1E1GFF(RT-HIC-1GE) 03051058
Huawei RTP1E8FE0(RT-HIC-8FE) 03051018
Huawei NPU(Quidway NE20E) 030BET
Huawei DC/DC power Module 02270066
Huawei NE40-4 chassis 02111294
Huawei NE40-2 chassis 02111295
Huawei BackPlane(CR01BAKD) 025668
WD2M000FAN08 02311CHK
WD2M00UEIU00 02315639
WD2M000PEU03 02319897
WD2M048BBU10(BBU3910) 02310VTE

Huawei Core and Wireless for sale

Huawei Core and Wireless for sale
sales@1com.com
Huawei WP1K1PBCs Chassis 02300562
Huawei KW32UGBI0 SGSN9810 03050589
Huawei KW32USPU0 SGSN9810 03050580
Huawei KW32UGTP0 SGSN9810 03050591
Huawei KW35URCU0 SGSN9810 03050988
Huawei KW33URCU0 SGSN9810 03050708
Huawei KW32UALU0 SGSN9810 03051075
Huawei KW33UCDR0 SGSN9810 03050596
Huawei KW31UFCU0 03051005
Huawei KW31UCKI0 03050556
Huawei KW31UGFU0 03051003
Huawei KW31USIG0 03051069
Huawei KW31UHPU0 03050085
Huawei KW32ULPU0 03050163
Huawei KW32ULIP0 03050593
Huawei KW32UMPU0 03050162
Huawei KW31ULPUc0 03050061
Huawei KW34UBIU0 03050579
Huawei KW31UPIU0 03050827
Huawei KW32UACU 03053194
Huawei KW31UACU0 03050028
Huawei KW32UBSU0 03050568
Huawei KW32UFSU0 03050569
Huawei KW33UEPI0 03050907
Huawei KW31ULAN0 03050509
Huawei KW32UCDR0 03050446
Huawei KW32UNET0 03050161
Huawei WP11EIUa 03051121
Huawei W1E2PFNS FAN 02120370
Huawei WP11TNUa 03051118
Huawei WP11DPUa 03051120
Huawei WP11OIUa 03051122
Huawei WP13DPUc 03051813
Huawei WP11GCUa 03051116
Huawei CR52SFUD0 030AUG
Huawei CR53E8GFB0 030KNE
Huawei CR53E8GF0 030EYA
Huawei CR52SRUa1 030GED
Huawei CR52LXX0 030GSK
Huawei CR52LPUKD0 030KJY
Huawei CR53LPUFC0 030FUK
Huawei CR52P8CFG0 030EDB
Huawei CR5E2TSR FAN 02120406
Huawei Chasis CR5Z2BBKPB 02351014/02351320
Huawei PSU NE40E 02270059
Huawei 020DTB
Huawei 030ETS
Huawei 030EDB
Huawei 030KNE
Huawei CR53LPUf0 038461
Huawei SRUe 030ASM
Huawei CR0E4GSR fan NE40series 02120141
Huawei CR01SRUb 034764
Huawei CR0B6GSR Chasis 02111293
Huawei CR018CE10 036335
Huawei PSU 02270018
Huwei CR01C4CF0 034810
Huawei CR01E4GC0 033738
Huawei CR01C4CF0 036622
Huawei CR01LPUf0 036268
Huawei CR01EGFEE0 037832
Flash Card SLCF512MM1U
Huawei LPU CR01C2CF0 036605
Huawei LPU CR01LPUf 036268
Huawei CR01E4GFF0 CR4xGE-SFP 030CWB
Huawei CR01C4CF0 CPOSOC-3/STM-1.-SFP 034810
Huawei CR01EGFEF1 URPIM-16xWAN-RJ45 037499
Huawei CR018CE10 UR-PIM-8xCE1-RJ45 036355
Huawei UR01P2CFF0 UR-PIM-2xSTM1/POS-SFP 037445
Huawei CR01E2GFF0 UR-PIM-2xGE-WAN-SFP 036622
Huwei NEPS DC/DC pwr Supply 02270017
Huawei RPU RTP1ERPUB2 030KSB
Huawei RTP1E2GFF RT-HIC-2GE 03051017
Huawei RTP1E1GFF RT-HIC-1GE 03051058
Huawei RTP1E8FE0 RT-HIC-8FE 03051018
Huawei NPU Quidway NE20E 030BET
Huawei DC/DC power Module 02270066
Huawei NE40-4 chassis 02111294
Huawei NE40-2 chassis 02111295
Huawei BackPlane CR01BAKD 025668
Huawei UBRIb 022ACJ
Huawei WMPT 020JQE
Huawei GBRi 03052995
Huawei WBBPd2 020QYR
Huawei WBBPb4 020JVJ
Huawei WBBPb4 020GSA
Huawei GTMU 030HNK
Huawei CMPT WD22CMPT1 030HKL
Huawei HCPMA QC1HCPMA 020FXD
Huawei UELP wd22UELP 020FED
Huawei UEIU 02315639
Huawei UPEUA 02315528
Huawei BBU3900 fan WD2E1FAN 02120458
Huawei bbu3900 Box 02319940
Huawei BBU3900 QWLM1BBU2 02315848
Huawei bbu3900 Box 02112722
Huawei BBU3900 Fan 02120577
WD2M000FAN08 02311CHK
WD2M00UEIU00 02315639
WD2M000PEU03 02319897
WD2M048BBU10 BBU3910 02310VTE
Huawei Quidway S5328 LS5328-EI 02351610/02351897
Huawei LS5D00E4GF01 Quidway s5300 020MDP
Huawei ES5D00ETPB00 020MLA
Huawei CX7M1PWD 02316784
Huawei CX7E1FANA Quidway s5300 02351651
Huawei S5624p 0235A126
Huawei Eudemon 1000e 0235G053
Huawei SUPE1FBX 0212G000
Huawei HSP100-S12D 0227G001
Huawei SU4B21UAC 0211G032
Huawei Pwr Sply PSL130-AD-H
Huawei Quidway S2300 S2318TP-EI 02351368
Huawei Quidway S3328TP-EI 02351378
Huawei Quidway S3026-DC 02350507
Huawei Quidway S3900 0235A055
Huawei Quidway S3528G-DC 02312036
Huawei LS8M548PWR 0231A531
Huawei LS8E46502 0212A029
Huawei LS-6502-XG-POE-OVS 0235A195
Huawei GS37MM8 03052756
Huawei GS34AED 03051951
Huawei GS31SMMD0/CN21SMMD0 030ESN/03051838
Huawei GS34AD 03051825
Huawei IN87SMSA16 03052901
Huawei GS32X0/GS3GEFC 03051857
Huawei GS35MM8 03052903
Huawei AE32X2 03053520
Huawei IN89SMS24 03053756
Huawei CN2E21FFB FAN 02120408
Huawei GS32X1 03051830
Huawei IN87SMC16 03052898
Huawei IMC5SMSGW8 03051738
Huawei TI49BSS48 03053789
Huawei IM85SMSAS8 03051835
Huawei GS37MM16 03052730
Huawei CN21HCSA3 03052330
Huawei ATEA At8220 chasis 02300620/02351304
Huawei GS37MM16 03051741
Huawei HDD 9F4066-043
Huawei HDD 9FK066-066
Huawei Core and Wireless for sale

Huawei DBS3900 Spare parts list

Huawei DBS3900 Spare parts list for sale
sales@1com.com

Download spreadsheet here>>>Huawei DBS3900-Spare-Parts-Catalogue sales@1com.com

Part Number Part Description Part Name SPC Unit Type
03020HRY Filter Moniter Unit AFMU A Power Cabinets
02400426 Power Distribution Cabinet, 220V, 50/60HZ, 22000mA, EPS90-4830AC Power Subrack (AC/DC) A Power Cabinets
02130608 PSU Module (AC/DC) PSU (AC/DC) R Power Cabinets
19020126 Antenna Feeder Arrester, 8KA, Residual Voltage 15V, 1200-1600MHz, 100W, N-M/N-F, Long Connector GPS Lightning Arrester R Power Cabinets
33010296 Temperature Sensor, 12V-28VDC, -20-80degC, +/-0.5degC, 420mA, Battery Temperature Sensor, Chinese datasheet, with H2(2.5)terminal Temperature Sensor R Power Cabinets
02120466 APM30 Power Distribute Unit,220VAC Three Phase Input,DBS PDU R Power Cabinets
02120483 APM Power Distribute Unit,110VAC Dual-live-wire Input,DBS PDU R Power Cabinets
02315111 PMU Module PMU R Power Cabinets
03020FKK Monitor unit Interface Board APMI A Power Cabinets
32010084 FAN, 36V, 75V, 24.96W/36.96W, 4.347m^3/min, 92*92*38, 450mm, PWM, 4PIN FAN R Power Cabinets
03020LNL Temperature Sensor Interface Board Temperature Sensor R Power Cabinets
03020FDR Fan Interface Unit Fan Interface Unit A Power Cabinets
33010293 Smoke Sensor,24V,Two Line, photoelectric Smoke Sensor, HotBar Smoke Sensor A Power Cabinets
33010089 Liquid Level Sensor Liquid Level Sensor A Power Cabinets
32030077 Fan, 36V, 57V, 175*69mm, 600mm, 4Pin, 34W, 565m3/h FAN R Power Cabinets
21160970 Heat exchanger core Heat exchanger core A Power Cabinets
03020KUK Hert Power Monitor Interface Board HPMI A Power Cabinets
03020HJV Heat Exchange Unit HEUA A Power Cabinets
02120559 FAN 02A, 303 Fan Box R Power Cabinets
97051086 Integrated Equipment,Heat dissipation parts for out circle of HEX,Heat dissipation parts for HX02T-20Db–36V-60V-2750RPM FAN R Power Cabinets
03020ERR Electronic Label Identity ELU A Power Cabinets
02351461 APM HEATING SHELF Heater A Power Cabinets
02351730 Heater Unit Heater A Power Cabinets
02400462 Power Distribution Cabinet,110V,50/60Hz,38900mA,EPS 01D,DBS EPS Subrack A Power Cabinets
02400460 Power Distribution Cabinet,220V,50/60Hz,38900mA,EPS 01B,DBS EPS Subrack A Power Cabinets
21160997 HERT MPE V200R303 Heat exchanger core Heat exchanger core A Power Cabinets
02317275 PMU Module PMU R Power Cabinets
02400431 Power System Backplane Frame,24V,297000mA,EPS24S48100DC Power Supply Socket EPS Subrack A Power Cabinets
02270084 PSU Module (DC/DC) PSU (DC/DC) R Power Cabinets
02120616 FAN 02B,303V.C FAN Box R Power Cabinets
97051161 Integrated System Spare Part-Fan-21161063–36V~-60V-3050RPM-80W FAN R Power Cabinets
32030092 DC Fan,36V-60V,D175*69mm, 600mm,4PIN,78W,410CFM FAN R Power Cabinets
02400549 EPU03A-03 EPU (AC/DC) A Power Cabinets
02400551 EPU03A-05 EPU (AC/DC) A Power Cabinets
02319890 PSU (AC/DC) PSU (AC/DC) R Power Cabinets
19020140 Power SPD,60KA,1500V, 150VAC-255VAC,Terminal connection,Guideway Mounting AC surge protector A Power Cabinets
19020139 Power SPD,60KA,2000V, 150VAC-385VAC,Terminal connection,Guideway Mounting AC surge protector A Power Cabinets
33010007 Door Magnetic Switch, Always Open, Covert Installation Type, 50.8*14.3*12.7mm Door Magnetic Switch A Power Cabinets
32030121 Fan,36V,60V,D225*99mm,600mm,4Pin,125W,750CFM Fan R Power Cabinets
02310FRB Cabinet Control Unit CCU R Power Cabinets
03021GLJ Central Monitor Unit CMUF R Power Cabinets
02120652 FAU02D-07,TP48600A,V.A Fan box R Power Cabinets
01071262 ETP48400 ETP A Power Cabinets
02310HBJ R4850G2 1U 2900W Rectifier PSU R Power Cabinets
02310GWL Power Monitor Unit PMU R Power Cabinets
02120655 Power Distribution Unit PDU05A A Power Cabinets
04070037 Single Cable,1.2m,H4(2.5), 3*22UL3385B,Sensor33010116 Temperature Sensor A Power Cabinets
02230EPV HAU01A-01 HAU A Power Cabinets
02120619 DCDU-11C DCDU-11C R Power Cabinets
03020FDR Fan Interface Unit Fan Interface Unit A Transmission Cabinets
02120472 DC Power Distribution Unit DCDU-03B R Transmission Cabinets
02120479 DC Power Distribution Unit DCDU-03C R Transmission Cabinets
03020FKK Monitor unit Interface Board APMI A Transmission Cabinets
32010084 FAN, 36V, 75V, 24.96W/36.96W, 4.347m^3/min, 92*92*38, 450mm, PWM, 4PIN FAN R Transmission Cabinets
03020LNL Temperature Sensor Interface Board Temperature Sensor Interface Board R Transmission Cabinets
03020HRY Filter Moniter Unit AFMU A Transmission Cabinets
32030077 Fan, 36V, 57V, 175*69mm, 600mm, 4Pin, 34W, 565m3/h Fan R Transmission Cabinets
03020HJV Heat Exchange Unit HEUA A Transmission Cabinets
21160970 Heat exchanger core Heat exchanger core A Transmission Cabinets
03020KUK Hert Power Monitor Interface Board HPMI A Transmission Cabinets
03020ERR Electronic Label Identity ELU A Transmission Cabinets
02351461 APM HEATING SHELF Heater A Transmission Cabinets
02351730 Heater Unit Heater A Transmission Cabinets
21160997 HERT MPE V200R303 Heat exchanger core Heat exchanger core A Transmission Cabinets
02120559 FAN 02A, 303 Fan Box R Transmission Cabinets
97051086 Integrated Equipment,Heat dissipation parts for out circle of HEX,Heat dissipation parts for HX02T-20Db-36V-60V-2750RPM FAN R Transmission Cabinets
02120616 FAN 02B,303V.C FAN Box R Transmission Cabinets
97051161 Integrated System Spare Part-Fan-21161063–36V~-60V-3050RPM-80W FAN R Transmission Cabinets
32030092 DC Fan,36V-60V,D175*69mm, 600mm,4PIN,78W,410CFM FAN R Transmission Cabinets
02120618 DCDU-11B DCDU-11B R Transmission Cabinets
02120619 DCDU-11C DCDU-11C R Transmission Cabinets
33010007 Door Magnetic Switch, Always Open, Covert Installation Type, 50.8*14.3*12.7mm Door Magnetic Switch A Transmission Cabinets
33010285 Temperature Sensor, 12V-28VDC, -20-0degC, +/-0.5degC, 4-20mA, Battery Temperature Sensor R Battery Cabinets
21160927 TEC Air-condition TEC Air-Condition A Battery Cabinets
03020ERR Electronic Label Identity ELU A Battery Cabinets
03020NXE Central Monitor Unit CMUA A Battery Cabinets
21161003 HERT MPE V200R303 TEC air-condition TEC Air-Condition A Battery Cabinets
02237359 Film Heater,AC 220V,100W,For Battery Cabinet Heater A Battery Cabinets
33010296 Temperature Sensor, 12V-28VDC, -20-80degC, +/-0.5degC, 4-20mA, Battery Temperature Sensor, Chinese datasheet, with H2(2.5)terminal Temperature Sensor R Battery Cabinets
32030086 DC Fan,36V-75V, 92mm*92mm*25.4mm,600mm,4PIN,10W,79CFM FAN R Battery Cabinets
04070037 Single Cable,1.2m,H4(2.5), 3*22UL3385B,Sensor33010116 Temperature Sensor A Battery Cabinets
03020YXP Central Monitor Unit CMUE A Battery Cabinets
33010007 Door Magnetic Switch, Always Open, Covert Installation Type, 50.8*14.3*12.7mm Door Magnetic Switch A Battery Cabinets
32030092 DC Fan,36V-60V,D175*69mm, 600mm,4PIN,78W,410CFM Fan R Battery Cabinets
02310FRB Cabinet Control Unit CCU R Battery Cabinets
03021GLJ Central Monitor Unit CMUF R Battery Cabinets
21161061 HERT MPE V200R305 TEC air-condition TEC Air-Condition R Battery Cabinets
19030143 Fuse Core,NT2 Fuse,690V, 400A, 150mmL*58mmW*68mmH, IEC 60269,-5degC,50KA/AC, 100KA/DC,TUV FUSE R Battery Cabinets
04070038 Single Cable,1.7m,H4(2.5), 3*22UL3385B,Sensor33010116 Temperature Sensor A Battery Cabinets
02230EPV HAU01A-01 HAU A Battery Cabinets
03020FDR Fan Interface Unit Fan Interface Unit A Battery Cabinets
16020287 Breaker,Magnetic Breaker, 80VDC,20A,1 pole,600A, Medium Characteristics, 19*39*48,No Auxiliary Contacts,Panel Insertion Installation,Rocker,Mis-Operation Protection,ON/OFF and 0/1 on the Rocker,Electric Current Identifier on the Panel Magnetic Breaker A Battery Cabinets
24020678 12AH Battery (12V) Storage Battery A Battery Cabinets
24020680 Rechargeable battery,VRLA battery(front access),48V,50Ah,battery group(12V monobloc),single cell 390*105*227mm-Narada Storage Battery A Battery Cabinets
24020701 Rechargeable battery,VRLA battery(front access),48V,50Ah,battery group(12V monobloc),single cell 390*105*203mm-Coslight Storage Battery A Battery Cabinets
24020684 Rechargeable battery,VRLA battery(front access),48V,92Ah,battery group(12V monobloc),single cell 390*105*287mm-Narada Storage Battery A Battery Cabinets
24020700 Rechargeable battery,VRLA battery(front access),48V,92Ah,battery group(12V monobloc),single cell 393*108*287mm-Coslight Storage Battery A Battery Cabinets
24020391 92AH Battery (12V) Storage Battery A Battery Cabinets
02112722 HERT BBU Box BBU Box A BBU
34060287 Optical Transceiver, SFP, 1310nm, STM1, -19~-14dBm, -30dBm, LC, MM, 2km Optical Module R BBU
34060286 Optical Transceiver, eSFP, 850nm, 2.125Gb/s(Multi rate), -9.5~-2.5dBm, -17dBm, LC, MM, 0.5km Optical Module R BBU
34060473 Optical transceiver, eSFP, 1310nm, 1.25Gb/s, -9~-3dBm, -20dBm, LC, Single Mode, 10km Optical Module R BBU
34060365 Optical Transceiver,eSFP, 850nm,4.25G multi-rate,-9dBm~-1.1dBm,-15dBm,LC,MM,0.3km Optical Module R BBU
34060276 Optical Transceiver, eSFP,1310nm, STM1,-15~-8dBm,-31dBm,LC,SM,15km Optical Module R BBU
34060290 Optical Transceiver,eSFP,1310nm, 1.25Gb/s,-9.5~-3dBm,-20dBm,LC(-40-85),SM,10km Optical Module R BBU
34060607 XFP|SFP+ Transceiver,SFP+, 850nm,6.144G,-9dBm,-1dBm,-11.5dBm,LC,MMF 50/125um,0.3km Optical Module R BBU
02120577 2U Fan Module FAN R BBU
02315639 Universal Environment Interface control Unit UEIU R BBU
02319897 -48V  Power and Environment interface Unitt UPEU R BBU
03020JLT Universal Synchronization Clock Unit Supporting GPS and BITS USCU R BBU
03020JUT Universal Satellite Clock Unit USCU R BBU
03020GXW Universal Satellite card and Clock Unit type B1(8HP),Without K161 Satellite Card(With Install Accessory) USCU R BBU
03052995 Universal BaseBand Radio Interface Board (6 CPRI interface) UBRI R BBU
03052207 Iub IP Interface Unit (2 FE/GE Optical) UTRP2 R BBU
03052087 Iub ATM Interface Unit (8 E1) UTRP3 R BBU
03052088 Iub IP Interface Unit (8 E1) UTRP4 R BBU
03053213 GSM TDM/IP Packet over E1/T1 Interface Unit UTRPb4 R BBU
03052556 Iub ATM Interface Unit (1 Unchannelized STM-1) UTRP6 R BBU
03052211 Iub IP Interface Unit (4 FE/GE Electrical) UTRP9 R BBU
03021FLT Universal Extension Transmission Processing Unit type C(6FE/GE) UTRPc R BBU
03020JQE WCDMA Main Control Unit (4 E1&1 Electrical FE&1 Optical FE) WMPT R BBU
03030LPM Main Control and Transport unit (4E1&1 electrical FE&1 optical FE) GTMU R BBU
03020PSQ Baseband Processing Unit (3Cell, CE:UL64/DL64) WBBPb R BBU
03020PSR Baseband Processing Unit (3Cell, CE:UL128/DL128) WBBPb R BBU
03020PSS Baseband Processing Unit (6Cell, CE:UL256/DL256) WBBPb R BBU
03020JVJ Baseband Processing Unit (6Cell, CE:UL384/DL384) WBBPb R BBU
03020SSA Baseband Processing Unit (6Cell, CE:UL192/DL192) WBBPd R BBU
03020QYR Baseband Processing Unit (6Cell, CE:UL384/DL384) WBBPd R BBU
03020XCN Baseband Processing Unit (6Cell, CE:UL256/DL256) WBBPd R BBU
03021HPN Baseband Processing Unit ( CE:UL192/DL384) WBBPf R BBU
03021HPP Baseband Processing Unit (CE:UL256/DL384) WBBPf R BBU
03021HPQ Baseband Processing Unit (CE:UL384/DL768) WBBPf R BBU
03021HPR Baseband Processing Unit (CE:UL512/DL768) WBBPf R BBU
03020UAQ LTE Baseband Processing Unit C LBBPc R BBU
03021HPH LTE Baseband Processing and Interface Unit(3*20M 2T2R) LBBPd R BBU
03021HPJ LTE Baseband Processing and Interface Unit(3*20M 4T4R) LBBPd R BBU
03020MLG LTE Main Processing & Transmission Unit (with GPS Card) LMPT R BBU
03053947 Universal Main Processing & Transmission unit with 4E1 and 2FE/GE interface UMPTa1 R BBU
03054153 Universal Main Processing & Transmission Unit (4 E1&1 Electrical FE/GE&1 Optical FE/GE,UMPTa6) UMPTa6 R BBU
03054154 Universal Main Processing & Transmission unit with 4E1 and 2FE/GE interface UMPTa2 R BBU
03021AND HERT BBU, WD22UCIU, Universal Casecading Interface Unit, 1*1 UCIU R BBU
02315686 Antenna and TMA Control Unit GATM R BBU
02316780 RRU3004 900MHz PGSM RRU3004 R RRU
02316781 RRU3004 900MHz EGSM RRU3004 R RRU
02317108 RRU3004 900MHz RGSM RRU3004 R RRU
02316779 RRU3004 1800MHz RRU3004 R RRU
02315816 RRU3008 900MHz PGSM RRU3008 V1 R RRU
02317774 RRU3008 900MHz EGSM RRU3008 V1 R RRU
02317753 RRU3008 1800MHz A RRU3008 V1 R RRU
02317757 RRU3008 1800MHz B RRU3008 V1 R RRU
02316201 RRU3008 850MHz RRU3008 V1 R RRU
02316196 RRU3008 1900MHz A RRU3008 V1 R RRU
02316198 RRU3008 1900MHz B RRU3008 V1 R RRU
02317029 RRU3008 1800MHz A RRU3008 V1 R RRU
02317030 RRU3008 1800MHz B RRU3008 V1 R RRU
02318965 RRU3008 V2 900MHz PGSM RRU3008 V2 R RRU
02318148 RRU3008 V2 900MHz EGSM RRU3008 V2 R RRU
02316791 RRU for WCDMA 2100MHz (60W) RRU3804 R RRU
02317520 RRU for WCDMA 1900 MHz (60W) RRU3804 R RRU
02317570 RRU for WCDMA AWS (60W) RRU3804 R RRU
02315927 RRU for WCDMA 850MHz (60W) RRU3804 R RRU
02315940 RRU for WCDMA/LTE 2100MHz (2*40W) RRU3808 R RRU
02319433 RRU for WCDMA/LTE AWS (2*40W ) RRU3808 R RRU
02310EAP Distributed Base Station Radio Remote Unit(220V AC,EDHT 80W,2100M,With Mount Accessories) RRU3806 R RRU
02319575 RRU for WCDMA 2100 MHz (80W) RRU3806 R RRU
02315169 RRU for WCDMA 1900MHz (40W) RRU3801C R RRU
02314584 RRU for WCDMA 850MHz (40W) RRU3801C R RRU
02314586 RRU for WCDMA 900MHz (40W) RRU3801C R RRU
02315936 RRU for WCDMA 2100 MHz (40W) RRU3801E R RRU
02317609 RRU for WCDMA 1900MHz (40W) RRU3801E R RRU
02318195 RRU for WCDMA 850MHz (40W) RRU3801E R RRU
02319270 RRU for WCDMA 1900 MHz (60W) RRU3804C R RRU
02316964 Distributed Base Station Radio Remote Unit(-48V,EDHT 60W,850M.B,Without Mount Accessories) RRU3804C R RRU
02317245 RRU for LTE 2600M C (2*40W) RRU3201 R RRU
02318876 RRU for LTE 2600M D (2*40W) RRU3201 R RRU
02318910 RRU for LTE 2600M E (2*40W) RRU3201 R RRU
02316822 RRU for LTE 700M (2*40W) RRU3201 R RRU
02317466 RRU for LTE AWS (2*40W) RRU3201 R RRU
02310CSF LRRU V3,Single-mode Multi-carriers Remote Radio Unit RRU3221 R RRU
02310BTL RRU for LTE 700M (2*40W) RRU3203 R RRU
02319445 MRRU V2, Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX791-806MHz/RX832-847MHz,-48VDC,2.5G) RRU3220 R RRU
02319446 MRRU V2 Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX801-821MHz/RX842-862MHz,-48VDC,2.5G) RRU3220 R RRU
02310AHA RRU for LTE 800M (2*40W) RRU3222 R RRU
02310CYV RRU3240,WD5MLRUC870,LRRU V3,LTE Single-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz,-48VDC,5G,2T4R,With Installation Kit) RRU3240 R RRU
02317754 RRU for Multi-Mode 1800MHz A RRU3908 V1 R RRU
02317758 RRU for Multi-Mode 1800MHz B RRU3908 V1 R RRU
02316200 RRU for Multi-Mode 1900MHz B RRU3908 V1 R RRU
02316205 RRU for Multi-Mode 900MHz PGSM RRU3908 V1 R RRU
02316266 RRU for Multi-Mode 850MHz RRU3908 V1 R RRU
02316267 RRU for Multi-Mode 1900MHz A RRU3908 V1 R RRU
02316323 MRRU Multi-mode Multi-carriers  Remote Radio Unit (TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,1.25G) RRU3908 V1 R RRU
02316324 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX925-950MHz/RX880-905MHz, -48VDC,1.25G) RRU3908 V1 R RRU
02317164 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX1805-1850MHz/RX1710-1755MHz,-48VDC,2.5G) RRU3908 V1 R RRU
02317165 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX1835-1880MHz/RX1740-1785MHz,-48VDC,2.5G) RRU3908 V1 R RRU
02317178 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX1950-1990MHz/RX1870-1910MHz,100-240VAC,1.25G) RRU3908 V1 R RRU
02316875 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX930-955MHz/RX885-910MHz,-48VDC,1.25G) RRU3908 V1 R RRU
02317355 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX935-960MHz/RX890-915MHz,-48VDC,1.25G) RRU3908 V1 R RRU
02317060 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX935-960MHz/RX890-915MHz,-48VDC,1.25G) RRU3908 V1 R RRU
02317125 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX935-960MHz/RX890-915MHz,-48VDC,1.25G) RRU3908 V1 R RRU
02317180 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX935-960MHz/RX890-915MHz,100-240VAC,1.25G) RRU3908 V1 R RRU
02317181 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX869-894MHz/RX824-849MHz,100-240VAC,1.25G) RRU3908 V1 R RRU
02317182 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX1930-1970MHz/RX1850-1890MHz,100-240VAC,1.25G) RRU3908 V1 R RRU
02317186 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX935-960MHz/RX890-915MHz,100-240VAC,1.25G) RRU3908 V1 R RRU
02317211 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX1805-1850MHz/RX1710-1755MHz,100-240VAC,2.5G) RRU3908 V1 R RRU
02317754 RRU for Multi-Mode 1800MHz A RRU3908 V1 R RRU
02317756 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX1805-1850MHz/RX1710-1755MHz,100-240VAC,2.5G) RRU3908 V1 R RRU
02317758 RRU for Multi-Mode 1800MHz B RRU3908 V1 R RRU
02317773 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX1835-1880MHz/RX1740-1785MHz,100-240VAC,2.5G) RRU3908 V1 R RRU
02317777 RRU for Multi-Mode 900MHz EGSM (Bottom 25M) RRU3908 V1 R RRU
02317183 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX925-960MHz/RX880-915MHz,100-240VAC,1.25G) RRU3908 V1 R RRU
02317184 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX925-950MHz/RX880-905MHz,100-240VAC,1.25G) RRU3908 V1 R RRU
02316743 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX1835-1880MHz/RX1740-1785MHz,100-240VAC,2.5G) RRU3908 V1 R RRU
02317775 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,1.25G) RRU3908 V1 R RRU
02317185 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX930-955MHz/RX885-910MHz,100-240VAC,1.25G) RRU3908 V1 R RRU
02319644 MRRU for Multi-Mode 850MHz RRU3908 V2 R RRU
02318969 RRU V2 for Multi-Mode 900MHz PGSM RRU3908 V2 R RRU
02318970 MRRU V2 Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX930-955MHz/RX885-910MHz,-48VDC,2.5G) RRU3908 V2 R RRU
02319527 MRRU V2 Multi-Mode 900MHz PGSM (AC 220V) RRU3908 V2 R RRU
02318968 RRU V2 for Multi-Mode 900MHz EGSM RRU3908 V2 R RRU
02310CGR XRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,2.5G,2T2R,With Installation Kit) RRU3928 R RRU
02310CGB XRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit (TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,2.5G,2T2R, With Installation Kit) RRU3928 R RRU
02310CJW XRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,5G,2T2R,With Installation Kit) RRU3929 R RRU
02310CJV XRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,5G,2T2R,With Installation Kit) RRU3929 R RRU
02310EMG RRU3929 for Multi-Mode 900M EGSM RRU3929 R RRU
02310EMK RRU3929 for Multi-Mode 1800MHz RRU3929 R RRU
02310FKA MRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX1839.9-1859.9MHz/ RX1744.9-1764.9MHz,-48VDC, 5G,2T2R,With Installation Kit) RRU3929 R RRU
02310FVL RRU3929 for Multi-Mode 900MHz PGSM RRU3929 R RRU
02310CGS XRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit (TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,2.5G,2T2R, With Installation Kit) RRU3828 R RRU
02310CKD RRU for WCDMA 2100MHz (2*60W) RRU3829 R RRU
02310EMF XRRU V3,GSM Multi-carriers Remote Radio Unit(TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,5G,2T2R,With Installation Kit) RRU3029 R RRU
02310EMH XRRU V3,GSM Multi-carriers Remote Radio Unit(TX930-955MHz/RX885-910MHz,-48VDC,5G,2T2R,With Installation Kit) RRU3029 R RRU
02310EMJ XRRU V3,GSM Multi-carriers Remote Radio Unit(TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,5G,2T2R,With Installation Kit) RRU3029 R RRU
02310EML XRRU V3,GSM Multi-carriers Remote Radio Unit(TX1805-1865MHz/RX1710-1770MHz,-48VDC,5G,2T2R,With Installation Kit) RRU3029 R RRU
02310HFY RRU3926,WD5MJRUC88CB,MRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX930-955MHz/RX885-910MHz,-48VDC,5G,1T2R,With Installation Kit) RRU3926 R RRU
02310HGA RRU3926,WD5MJRUC88BB,MRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX935-960MHz/RX890-915MHz,-48VDC,5G,1T2R,With Installation Kit) RRU3926 R RRU
02310HFW RRU3926 for Multi-mode 900MHz EGSM RRU3926 R RRU
02310HGB RRU3926,WD5MJRUC83DB,MRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit(TX1805-1865MHz/RX1710-1770MHz,-48VDC,5G,1T2R,With Installation Kit) RRU3926 R RRU
02310HFX RRU3926 for Multi-mode 1800MHz RRU3926 R RRU
02310JQB RRU3926 for Multi-mode 900MHz PGSM RRU3926 R RRU
02310CYU RRU3942 for Multi-Mode 1900MHz RRU3942 R RRU
02310DFJ LRRU V3,Single-mode Multi-carriers Remote Radio Unit RRU3229 R RRU
02310FVY RRU for AWS (4T4R, 2*60W/4*30W) RRU3841 R RRU
02310HVK AC/DC Power Mould AC/DC power module R RRU
02230HBF SPM60M HVDC surge protection box DC Surge Protection Box R RRU
03020FED Universal E1/T1 Lighting Protection unit UELP A SLPU
03020FQG Universal FE Lighting Protection unit UFLP A SLPU
03021EDJ Universial FE or GE Lighting Protection Unit UFLPb A SLPU
03029889 Lightning Protection Board USLP A SLPU
25030671 Electronic and Electric Power Cable,300V,UL2464,3.3mm^2,2*12AWG,Black Jacket (Cores: Blue,Black),OutDoors Cable With Braiding,Only For OEM RRU Power Cable A Cables
25030749 Electronic and Electric Power Cable,300V,UL2464,2*8AWG,Black Jacket(Two cores are Blue and Black),56A,Shielded Style Outdoor Cable RRU Power Cable A Cables
25030581 Power Cable,600V/1000V,ROV-K,4mm^2,Black Jacket(The Color Of Core Is Blue And Brown),36A,Shielded Style Outdoor Cable RRU Power Cable A Cables
25030726 Power Cable,600V/1000V, N2XC2Y,4mm^2,Black Jacket(The Color Of Core Is Blue And Brown),36A,LSZH Shielded Style Outdoor Cable RRU Power Cable A Cables
25030674 Power Cable,600V/1000V,ROV-K,6mm^2,Black (Two cores: Blue And Brown),46A,Shielded Style Outdoor Cable RRU Power Cable A Cables
25030747 Power Cable,600V/1000V,ROV-K,10mm^2,Black Jacket(Two cores are Blue And Brown),63A, Shielded Style Outdoor Cable RRU Power Cable A Cables
04150051 Power Cable,0.7m,D3F-2S, H07Z-K-1.5^2BL+H07Z-K-1.5^2B,2*OT1-4,LSZH BBU Power Cable A Cables
04150193 Power Cable,0.5m,D3F-2S,H07Z-K-1.5^2BL+H07Z-K-1.5^2B,PS2F,LSZH BBU Power Cable A Cables
04120002 Trunk Cable, 10m, 75ohm, 4E1, 2.2mm, D26M(3ROW), SYFVZP75-1.2/0.25*8(S) E1/T1 Cable A Cables
04120022 Trunk Cable,10m,120ohm, 4E1,0.5mm,D26M (3ROW), 120CC8P0.5P430U(S)-II,LSZH E1/T1 Cable A Cables
04070113 Signal Cable, 1.2m, D25M, CC8P0.48B(S)-I, D26M(3ROW), LSZH E1/T1 Surge Protection Transfer Cable A Cables
04046009 Single Cable, Shielding Straight Through Cable, 1.00m, MP8-IV, CC4P0.5P430U(S), MP8-IV, LSZH FE/GE Surge Protection Transfer Cable A Cables
04070099 Signal Cable,Shielded Straight Through Cable,10m,MP8-IV,CC4P0.5PB(S),MP8-IV,Outdoor Cable FE/GE Cable A Cables
04070012 Signal Cable,Shielded Straight Through Cable,10m,MP8-II,CC4P0.5GY(S),MP8-II,FTP FE/GE Cable A Cables
14130505 Optical Cable Assembly,DLC/UPC, 2FC/UPC,Single-mode,GYFJH 2B1.3(LSZH),20m,7.0mm,2 Cores,0.34m/0.8m,2mm,Outdoor Protected Branch Cable FE/GE Optical Cable A Cables
14130618 Optical Cable Assembly, DLC/PC, DLC/PC, Multi-mode, GYFJH 2A1a(LSZH), 30m, 7.0mm, 2 Cores, 0.03m/0.34m, 2mm, Outdoor Protected Branch Cable Optical Cable A Cables
14130818 Optical Cable Assembly,DLC/PC, DLC/PC,Multi-mode(OM3), GYFJH 2A1a(LSZH),10m,7.0mm, 2 Cores,0.34m/0.34m,2mm, Outdoor Protected Branch Cable,UL Certification CPRI Optical Cable A Cables
04080025 Monitor and Alarm Cable, External Alarm Cable, 5m, D15M-I, CC4P0.5PB(S), 8*T0.252B Alarm Cable of the RRU A Cables
04045658 Single Cable, External connect RF Cable, 2m, D2F+D4-50SF+D4-50SM+D9PS(W), 2*RG316-50-1.5/0.5BR, D2F+D4-50SF+D4-50SM+D9PS(W), RRU3801C Interconnect Jumper of the RRU A Cables
04130065 RF Cable,2m,DIN50SM-II,COAX50-8.7/3.55,DIN50SM-II,1/2 Inch Superflexible Jumper RF Jumper A Cables
04130066 RF Cable, 3m, DIN50SM-II, COAX50-8.7/3.55,DIN50SM-II, 1/2 Inch Superflexible Jumper RF Jumper A Cables
14040150 Coaxial Connector, N, 50ohm, Straight/Male, for 1/2″ superflexible feeder cable Connector for the RF Cable A Cables
14040222 Coaxial Connector, 7/16 DIN, 50ohm, Straight/Connector, Female, With RFF 1/2 Inch-50, Silver Plated Connector for the RF Cable A Cables
02314551 Outdoor Environment Monitoring Extension Unit EMUA A Auxiliaries
02237276 Embedded Environment Monitoring Unit EMUA A Auxiliaries
21120291 Grounding Unit Ground Bar A Auxiliaries
21170210 Outdoor Grounding Unit Ground Bar A Auxiliaries

Huawei 02310CGS RRU3828 2100Mhz
Huawei DBS3900 Spare parts list for sale

Huawei Wireless for sale

Huawei Wireless for sale
sales@1com.com
Part Number Part Description Part Name SPC Unit Type
03020PSQ Baseband Processing Unit 3Cell CE:UL64/DL64 WBBPb BBU
03020PSR Baseband Processing Unit 3Cell CE:UL128/DL128 WBBPb BBU
03020PSS Baseband Processing Unit 6Cell CE:UL256/DL256 WBBPb BBU
03020JVJ Baseband Processing Unit 6Cell CE:UL384/DL384 WBBPb BBU
03020SSA Baseband Processing Unit 6Cell CE:UL192/DL192 WBBPd BBU
03020QYR Baseband Processing Unit 6Cell CE:UL384/DL384 WBBPd BBU
03020XCN Baseband Processing Unit 6Cell CE:UL256/DL256 WBBPd BBU
03021HPN Baseband Processing Unit CE:UL192/DL384 WBBPf R BBU
03021HPP Baseband Processing Unit CE:UL256/DL384 WBBPf R BBU
03021HPQ Baseband Processing Unit CE:UL384/DL768 WBBPf R BBU
03021HPR Baseband Processing Unit CE:UL512/DL768 WBBPf R BBU
03020UAQ LTE Baseband Processing Unit C LBBPc R BBU
03021HPH LTE Baseband Processing and Interface Unit 3x20M 2T2R LBBPd R BBU
03021HPJ LTE Baseband Processing and Interface Unit 3x20M 4T4R LBBPd R BBU
03020MLG LTE Main Processing Transmission Unit with GPS Card LMPT R BBU
03053947 Universal Main Processing Transmission unit with 4E1 and 2FE/GE interface UMPTa1 R BBU
03054153 Universal Main Processing Transmission Unit 4 E1 Electrical FE/GE Optical FE/GE,UMPTa6 UMPTa6 R BBU
03054154 Universal Main Processing Transmission unit with 4E1 and 2FE/GE interface UMPTa2 R BBU
03021AND HERT BBU, WD22UCIU, Universal Casecading Interface Unit, 1×1 UCIU R BBU
02315686 Antenna and TMA Control Unit GATM R BBU
02316780 RRU3004 900MHz PGSM RRU3004 R RRU
02316781 RRU3004 900MHz EGSM RRU3004 R RRU
02317108 RRU3004 900MHz RGSM RRU3004 R RRU
02316779 RRU3004 1800MHz RRU3004 R RRU
02315816 RRU3008 900MHz PGSM RRU3008 V1 R RRU
02317774 RRU3008 900MHz EGSM RRU3008 V1 R RRU
02317753 RRU3008 1800MHz A RRU3008 V1 R RRU
02317757 RRU3008 1800MHz B RRU3008 V1 R RRU
02316201 RRU3008 850MHz RRU3008 V1 R RRU
02316196 RRU3008 1900MHz A RRU3008 V1 R RRU
02316198 RRU3008 1900MHz B RRU3008 V1 R RRU
02317029 RRU3008 1800MHz A RRU3008 V1 R RRU
02317030 RRU3008 1800MHz B RRU3008 V1 R RRU
02318965 RRU3008 V2 900MHz PGSM RRU3008 V2 R RRU
02318148 RRU3008 V2 900MHz EGSM RRU3008 V2 R RRU
02316791 RRU for WCDMA 2100MHz 60W RRU3804 R RRU
02317520 RRU for WCDMA 1900 MHz 60W RRU3804 R RRU
02317570 RRU for WCDMA AWS 60W RRU3804 R RRU
02315927 RRU for WCDMA 850MHz 60W RRU3804 R RRU
02315940 RRU for WCDMA/LTE 2100MHz 2x40W RRU3808 R RRU
02319433 RRU for WCDMA/LTE AWS 2x40W RRU3808 R RRU
02310EAP Distributed Base Station Radio Remote Unit 220V AC,EDHT 80W,2100M, Mount Accessories RRU3806 R RRU
02319575 RRU for WCDMA 2100 MHz 80W RRU3806 R RRU
02315169 RRU for WCDMA 1900MHz 40W RRU3801C R RRU
02314584 RRU for WCDMA 850MHz 40W RRU3801C R RRU
02314586 RRU for WCDMA 900MHz 40W RRU3801C R RRU
02315936 RRU for WCDMA 2100 MHz 40W RRU3801E R RRU
02317609 RRU for WCDMA 1900MHz 40W RRU3801E R RRU
02318195 RRU for WCDMA 850MHz 40W RRU3801E R RRU
02319270 RRU for WCDMA 1900 MHz 60W RRU3804C R RRU
02316964 Distributed Base Station Radio Remote Unit-48V,EDHT 60W,850M. RRU3804C
02317245 RRU for LTE 2600M C 2x40W RRU3201 R RRU
02318876 RRU for LTE 2600M D 2x40W RRU3201 R RRU
02318910 RRU for LTE 2600M E 2x40W RRU3201 R RRU
02316822 RRU for LTE 700M 2x40W RRU3201 R RRU
02317466 RRU for LTE AWS 2x40W RRU3201 R RRU
02310CSF LRRU V3,Single-mode Multi-carriers Remote Radio Unit RRU3221 R RRU
02310BTL RRU for LTE 700M 2x40W RRU3203 R RRU
02319445 MRRU V2, Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX791-806MHz/RX832-847MHz,-48VDC,2.5G RRU3220 R RRU
02319446 MRRU V2 Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX801-821MHz/RX842-862MHz,-48VDC,2.5G RRU3220 R RRU
02310AHA RRU for LTE 800M 2x40W RRU3222 R RRU
02310CYV RRU3240,WD5MLRUC870,LRRU V3,LTE Single-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX2620-2690MHz/RX2500-2570MHz,-48VDC,5G,2T4R,With Installation Kit RRU3240 R RRU
02317754 RRU for Multi-Mode 1800MHz A RRU3908 V1 R RRU
02317758 RRU for Multi-Mode 1800MHz B RRU3908 V1 R RRU
02316200 RRU for Multi-Mode 1900MHz B RRU3908 V1 R RRU
02316205 RRU for Multi-Mode 900MHz PGSM RRU3908 V1 R RRU
02316266 RRU for Multi-Mode 850MHz RRU3908 V1 R RRU
02316267 RRU for Multi-Mode 1900MHz A RRU3908 V1 R RRU
02316323 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,1.25G RRU3908 V1 R RRU
02316324 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX925-950MHz/RX880-905MHz, -48VDC,1.25G RRU3908 V1 R RRU
02317164 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX1805-1850MHz/RX1710-1755MHz,-48VDC,2.5G RRU3908 V1 R RRU
02317165 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX1835-1880MHz/RX1740-1785MHz,-48VDC,2.5G RRU3908 V1 R RRU
02317178 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX1950-1990MHz/RX1870-1910MHz,100-240VAC,1.25G RRU3908 V1 R RRU
02316875 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX930-955MHz/RX885-910MHz,-48VDC,1.25G RRU3908 V1 R RRU
02317355 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX935-960MHz/RX890-915MHz,-48VDC,1.25G RRU3908 V1 R RRU
02317060 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX935-960MHz/RX890-915MHz,-48VDC,1.25G RRU3908 V1 R RRU
02317125 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX935-960MHz/RX890-915MHz,-48VDC,1.25G RRU3908 V1 R RRU
02317180 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX935-960MHz/RX890-915MHz,100-240VAC,1.25G RRU3908 V1 R RRU
02317181 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX869-894MHz/RX824-849MHz,100-240VAC,1.25G RRU3908 V1 R RRU
02317182 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX1930-1970MHz/RX1850-1890MHz,100-240VAC,1.25G RRU3908 V1 R RRU
02317186 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX935-960MHz/RX890-915MHz,100-240VAC,1.25G RRU3908 V1 R RRU
02317211 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX1805-1850MHz/RX1710-1755MHz,100-240VAC,2.5G RRU3908 V1 R RRU
02317754 RRU for Multi-Mode 1800MHz A RRU3908 V1 R RRU
02317756 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX1805-1850MHz/RX1710-1755MHz,100-240VAC,2.5G RRU3908 V1 R RRU
02317758 RRU for Multi-Mode 1800MHz B RRU3908 V1 R RRU
02317773 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX1835-1880MHz/RX1740-1785MHz,100-240VAC,2.5G RRU3908 V1 R RRU
02317777 RRU for Multi-Mode 900MHz EGSM Bottom 25M RRU3908 V1 R RRU
02317183 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX925-960MHz/RX880-915MHz,100-240VAC,1.25G RRU3908 V1 R RRU
02317184 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX925-950MHz/RX880-905MHz,100-240VAC,1.25G RRU3908 V1 R RRU
02316743 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX1835-1880MHz/RX1740-1785MHz,100-240VAC,2.5G RRU3908 V1 R RRU
02317775 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,1.25G RRU3908 V1 R RRU
02317185 MRRU Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX930-955MHz/RX885-910MHz,100-240VAC,1.25G RRU3908 V1 R RRU
02319644 MRRU for Multi-Mode 850MHz RRU3908 V2 R RRU
02318969 RRU V2 for Multi-Mode 900MHz PGSM RRU3908 V2 R RRU
02318970 MRRU V2 Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX930-955MHz/RX885-910MHz,-48VDC,2.5G RRU3908 V2 R RRU
02319527 MRRU V2 Multi-Mode 900MHz PGSM AC 220V RRU3908 V2 R RRU
02318968 RRU V2 for Multi-Mode 900MHz EGSM RRU3908 V2 R RRU
02310CGR XRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,2.5G,2T2R,With Installation Kit RRU3928 R RRU
02310CGB XRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,2.5G,2T2R, With Installation Kit RRU3928 R RRU
02310CJW XRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,5G,2T2R,With Installation Kit RRU3929 R RRU
02310CJV XRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,5G,2T2R,With Installation Kit RRU3929 R RRU
02310EMG RRU3929 for Multi-Mode 900M EGSM RRU3929 R RRU
02310EMK RRU3929 for Multi-Mode 1800MHz RRU3929 R RRU
02310FKA MRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX1839.9-1859.9MHz/ RX1744.9-1764.9MHz,-48VDC, 5G,2T2R,With Installation Kit RRU3929 R RRU
02310FVL RRU3929 for Multi-Mode 900MHz PGSM RRU3929 R RRU
02310CGS XRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX2110-2170MHz/RX1920-1980MHz,-48VDC,2.5G,2T2R, With Installation Kit RRU3828 R RRU
02310CKD RRU for WCDMA 2100MHz 2x60W RRU3829 R RRU
02310EMF XRRU V3,GSM Multi-carriers Remote Radio Unit TX925-960MHz/RX880-915MHz,-48VDC,5G,2T2R,With Installation Kit RRU3029 R RRU
02310EMH XRRU V3,GSM Multi-carriers Remote Radio Unit TX930-955MHz/RX885-910MHz,-48VDC,5G,2T2R,With Installation Kit RRU3029 R RRU
02310EMJ XRRU V3,GSM Multi-carriers Remote Radio Unit TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz,-48VDC,5G,2T2R,With Installation Kit RRU3029 R RRU
02310EML XRRU V3,GSM Multi-carriers Remote Radio Unit TX1805-1865MHz/RX1710-1770MHz,-48VDC,5G,2T2R,With Installation Kit RRU3029 R RRU
02310HFY RRU3926,WD5MJRUC88CB,MRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX930-955MHz/RX885-910MHz,-48VDC,5G,1T2R,With Installation Kit RRU3926 R RRU
02310HGA RRU3926,WD5MJRUC88BB,MRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX935-960MHz/RX890-915MHz,-48VDC,5G,1T2R,With Installation Kit RRU3926 R RRU
02310HFW RRU3926 for Multi-mode 900MHz EGSM RRU3926 R RRU
02310HGB RRU3926,WD5MJRUC83DB,MRRU V3,Multi-mode Multi-carriers Remote Radio Unit TX1805-1865MHz/RX1710-1770MHz,-48VDC,5G,1T2R,With Installation Kit RRU3926 R RRU
02310HFX RRU3926 for Multi-mode 1800MHz RRU3926 R RRU
02310JQB RRU3926 for Multi-mode 900MHz PGSM RRU3926 R RRU
02310CYU RRU3942 for Multi-Mode 1900MHz RRU3942 R RRU
02310DFJ LRRU V3,Single-mode Multi-carriers Remote Radio Unit RRU3229 R RRU
02310FVY RRU for AWS 4T4R, 2x60W/4x30W RRU3841 R RRU
02310HVK AC/DC Power Mould AC/DC power module R RRU
02230HBF SPM60M HVDC surge protection box DC Surge Protection Box R RRU
03020HRY Filter Moniter Unit AFMU A Power Cabinets
02400426 Power Distribution Cabinet, 220V, 50/60HZ, 22000mA, EPS90-4830AC Power Subrack AC/DC A Power Cabinets
02130608 PSU Module AC/DC PSU AC/DC R Power Cabinets
19020126 Antenna Feeder Arrester, 8KA, Residual Voltage 15V, 1200-1600MHz, 100W, N-M/N-F, Long Connector GPS Lightning Arrester R Power Cabinets
33010296 Temperature Sensor, 12V-28VDC, -20-80degC, +/-0.5degC, 4-20mA, Battery Temperature Sensor, Chinese datasheet, with H2 2.5 terminal Temperature Sensor R Power Cabinets
02120466 APM30 Power Distribute Unit,220VAC Three Phase Input,DBS PDU R Power Cabinets
02120483 APM Power Distribute Unit,110VAC Dual-live-wire Input,DBS PDU R Power Cabinets
02315111 PMU Module PMU R Power Cabinets
03020FKK Monitor unit Interface Board APMI A Power Cabinets
32010084 FAN, 36V, 75V, 24.96W/36.96W, 4.347m-3/min, 92x92x38, 450mm, PWM, 4PIN FAN R Power Cabinets
03020LNL Temperature Sensor Interface Board Temperature Sensor R Power Cabinets
03020FDR Fan Interface Unit Fan Interface Unit A Power Cabinets
33010293 Smoke Sensor,24V,Two Line, photoelectric Smoke Sensor, HotBar Smoke Sensor A Power Cabinets
33010089 Liquid Level Sensor Liquid Level Sensor A Power Cabinets
32030077 Fan, 36V, 57V, 175x69mm, 600mm, 4Pin, 34W, 565m3/h FAN R Power Cabinets
21160970 Heat exchanger core Heat exchanger core A Power Cabinets
03020KUK Hert Power Monitor Interface Board HPMI A Power Cabinets
03020HJV Heat Exchange Unit HEUA A Power Cabinets
02120559 FAN 02A, 303 Fan Box R Power Cabinets
97051086 Integrated Equipment,Heat dissipation parts for out circle of HEX,Heat dissipation parts for HX02T-20Db–36V-60V-2750RPM FAN R Power Cabinets
03020ERR Electronic Label Identity ELU A Power Cabinets
02351461 APM HEATING SHELF Heater A Power Cabinets
02351730 Heater Unit Heater A Power Cabinets
02400462 Power Distribution Cabinet,110V,50/60Hz,38900mA,EPS 01D,DBS EPS Subrack A Power Cabinets
02400460 Power Distribution Cabinet,220V,50/60Hz,38900mA,EPS 01B,DBS EPS Subrack A Power Cabinets
21160997 HERT MPE V200R303 Heat exchanger core Heat exchanger core A Power Cabinets
02317275 PMU Module PMU R Power Cabinets
02400431 Power System Backplane Frame,24V,297000mA,EPS24S48100DC Power Supply Socket EPS Subrack A Power Cabinets
02270084 PSU Module DC/DC PSU DC/DC R Power Cabinets
02120616 FAN 02B,303V.C FAN Box R Power Cabinets
97051161 Integrated System Spare Part-Fan-21161063–36V-60V-3050RPM-80W FAN R Power Cabinets
32030092 DC Fan,36V-60V,D175x69mm, 600mm,4PIN,78W,410CFM FAN R Power Cabinets
02400549 EPU03A-03 EPU AC/DC A Power Cabinets
02400551 EPU03A-05 EPU AC/DC A Power Cabinets
02319890 PSU AC/DC PSU AC/DC R Power Cabinets
19020140 Power SPD,60KA,1500V, 150VAC-255VAC,Terminal connection,Guideway Mounting AC surge protector A Power Cabinets
19020139 Power SPD,60KA,2000V, 150VAC-385VAC,Terminal connection,Guideway Mounting AC surge protector A Power Cabinets
33010007 Door Magnetic Switch, Always Open, Covert Installation Type, 50.8×14.3×12.7mm Door Magnetic Switch A Power Cabinets
32030121 Fan,36V,60V,D225x99mm,600mm,4Pin,125W,750CFM Fan R Power Cabinets
02310FRB Cabinet Control Unit CCU R Power Cabinets
03021GLJ Central Monitor Unit CMUF R Power Cabinets
02120652 FAU02D-07,TP48600A,V.A Fan box R Power Cabinets
01071262 ETP48400 ETP A Power Cabinets
02310HBJ R4850G2 1U 2900W Rectifier PSU R Power Cabinets
02310GWL Power Monitor Unit PMU R Power Cabinets
02120655 Power Distribution Unit PDU05A A Power Cabinets
04070037 Single Cable,1.2m,H4 2.5 , 3x22UL3385B,Sensor33010116 Temperature Sensor A Power Cabinets
02230EPV HAU01A-01 HAU A Power Cabinets
02120619 DCDU-11C DCDU-11C R Power Cabinets
03020FDR Fan Interface Unit Fan Interface Unit A Transmission Cabinets
02120472 DC Power Distribution Unit DCDU-03B R Transmission Cabinets
02120479 DC Power Distribution Unit DCDU-03C R Transmission Cabinets
03020FKK Monitor unit Interface Board APMI A Transmission Cabinets
32010084 FAN, 36V, 75V, 24.96W/36.96W, 4.347m-3/min, 92x92x38, 450mm, PWM, 4PIN FAN R Transmission Cabinets
03020LNL Temperature Sensor Interface Board Temperature Sensor Interface Board R Transmission Cabinets
03020HRY Filter Moniter Unit AFMU A Transmission Cabinets
32030077 Fan, 36V, 57V, 175x69mm, 600mm, 4Pin, 34W, 565m3/h Fan R Transmission Cabinets
03020HJV Heat Exchange Unit HEUA A Transmission Cabinets
21160970 Heat exchanger core Heat exchanger core A Transmission Cabinets
03020KUK Hert Power Monitor Interface Board HPMI A Transmission Cabinets
03020ERR Electronic Label Identity ELU A Transmission Cabinets
02351461 APM HEATING SHELF Heater A Transmission Cabinets
02351730 Heater Unit Heater A Transmission Cabinets
21160997 HERT MPE V200R303 Heat exchanger core Heat exchanger core A Transmission Cabinets
02120559 FAN 02A, 303 Fan Box R Transmission Cabinets
97051086 Integrated Equipment,Heat dissipation parts for out circle of HEX,Heat dissipation parts for HX02T-20Db–36V-60V-2750RPM FAN R Transmission Cabinets
02120616 FAN 02B,303V.C FAN Box R Transmission Cabinets
97051161 Integrated System Spare Part-Fan-21161063–36V-60V-3050RPM-80W FAN R Transmission Cabinets
32030092 DC Fan,36V-60V,D175x69mm, 600mm,4PIN,78W,410CFM FAN R Transmission Cabinets
02120618 DCDU-11B DCDU-11B R Transmission Cabinets
02120619 DCDU-11C DCDU-11C R Transmission Cabinets
33010007 Door Magnetic Switch, Always Open, Covert Installation Type, 50.8×14.3×12.7mm Door Magnetic Switch A Transmission Cabinets
33010285 Temperature Sensor, 12V-28VDC, -20-80degC, +/-0.5degC, 4-20mA, Battery Temperature Sensor R Battery Cabinets
21160927 TEC Air-condition TEC Air-Condition A Battery Cabinets
03020ERR Electronic Label Identity ELU A Battery Cabinets
03020NXE Central Monitor Unit CMUA A Battery Cabinets
21161003 HERT MPE V200R303 TEC air-condition TEC Air-Condition A Battery Cabinets
02237359 Film Heater,AC 220V,100W,For Battery Cabinet Heater A Battery Cabinets
33010296 Temperature Sensor, 12V-28VDC, -20-80degC, +/-0.5degC, 4-20mA, Battery Temperature Sensor, Chinese datasheet, with H2 2.5 terminal Temperature Sensor R Battery Cabinets
32030086 DC Fan,36V-75V, 92mmx92mmx25.4mm,600mm,4PIN,10W,79CFM FAN R Battery Cabinets
04070037 Single Cable,1.2m,H4 2.5 , 3x22UL3385B,Sensor33010116 Temperature Sensor A Battery Cabinets
03020YXP Central Monitor Unit CMUE A Battery Cabinets
33010007 Door Magnetic Switch, Always Open, Covert Installation Type, 50.8×14.3×12.7mm Door Magnetic Switch A Battery Cabinets
32030092 DC Fan,36V-60V,D175x69mm, 600mm,4PIN,78W,410CFM Fan R Battery Cabinets
02310FRB Cabinet Control Unit CCU R Battery Cabinets
03021GLJ Central Monitor Unit CMUF R Battery Cabinets
21161061 HERT MPE V200R305 TEC air-condition TEC Air-Condition R Battery Cabinets
19030143 Fuse Core,NT2 Fuse,690V, 400A, 150mmLx58mmWx68mmH, IEC 60269,-5degC,50KA/AC, 100KA/DC,TUV FUSE R Battery Cabinets
04070038 Single Cable,1.7m,H4 2.5 , 3x22UL3385B,Sensor33010116 Temperature Sensor A Battery Cabinets
02230EPV HAU01A-01 HAU A Battery Cabinets
03020FDR Fan Interface Unit Fan Interface Unit A Battery Cabinets
16020287 Breaker,Magnetic Breaker, 80VDC,20A,1 pole,600A, Medium Characteristics, 19x39x48,No Auxiliary Contacts,Panel Insertion Installation,Rocker,Mis-Operation Protection,ON/OFF and 0/1 on the Rocker,Electric Current Identifier on the Panel Magnetic Breaker A Battery Cabinets
24020678 12AH Battery 12V Storage Battery A Battery Cabinets
24020680 Rechargeable battery,VRLA battery front access ,48V,50Ah,battery group 12V monobloc ,single cell 390x105x227mm-Narada Storage Battery A Battery Cabinets
24020701 Rechargeable battery,VRLA battery front access ,48V,50Ah,battery group 12V monobloc ,single cell 390x105x203mm-Coslight Storage Battery A Battery Cabinets
24020684 Rechargeable battery,VRLA battery front access ,48V,92Ah,battery group 12V monobloc ,single cell 390x105x287mm-Narada Storage Battery A Battery Cabinets
24020700 Rechargeable battery,VRLA battery front access ,48V,92Ah,battery group 12V monobloc ,single cell 393x108x287mm-Coslight Storage Battery A Battery Cabinets
24020391 92AH Battery 12V Storage Battery A Battery Cabinets
02112722 HERT BBU Box BBU Box A BBU
34060287 Optical Transceiver, SFP, 1310nm, STM1, -19-14dBm, -30dBm, LC, MM, 2km Optical Module R BBU
34060286 Optical Transceiver, eSFP, 850nm, 2.125Gb/s Multi rate , -9.5-2.5dBm, -17dBm, LC, MM, 0.5km Optical Module R BBU
34060473 Optical transceiver, eSFP, 1310nm, 1.25Gb/s, -9-3dBm, -20dBm, LC, Single Mode, 10km Optical Module R BBU
34060365 Optical Transceiver,eSFP, 850nm,4.25G multi-rate,-9dBm-1.1dBm,-15dBm,LC,MM,0.3km Optical Module R BBU
34060276 Optical Transceiver, eSFP,1310nm, STM1,-15-8dBm,-31dBm,LC,SM,15km Optical Module R BBU
34060290 Optical Transceiver,eSFP,1310nm, 1.25Gb/s,-9.5-3dBm,-20dBm,LC -40-85 ,SM,10km Optical Module R BBU
34060607 XFP|SFP+ Transceiver,SFP+, 850nm,6.144G,-9dBm,-1dBm,-11.5dBm,LC,MMF 50/125um,0.3km Optical Module R BBU
02120577 2U Fan Module FAN R BBU
02315639 Universal Environment Interface control Unit UEIU R BBU
02319897 -48V Power and Environment interface Unitt UPEU R BBU
03020JLT Universal Synchronization Clock Unit Supporting GPS and BITS USCU R BBU
03020JUT Universal Satellite Clock Unit USCU R BBU
03020GXW Universal Satellite card and Clock Unit type B1 8HP ,Without K161 Satellite Card With Install Accessory USCU R BBU
03052995 Universal BaseBand Radio Interface Board 6 CPRI interface UBRI R BBU
03052207 Iub IP Interface Unit 2 FE/GE Optical UTRP2 R BBU
03052087 Iub ATM Interface Unit 8 E1 UTRP3 R BBU
03052088 Iub IP Interface Unit 8 E1 UTRP4 R BBU
03053213 GSM TDM/IP Packet over E1/T1 Interface Unit UTRPb4 R BBU
03052556 Iub ATM Interface Unit 1 Unchannelized STM-1 UTRP6 R BBU
03052211 Iub IP Interface Unit 4 FE/GE Electrical UTRP9 R BBU
03021FLT Universal Extension Transmission Processing Unit type C 6FE/GE UTRPc R BBU
03020JQE WCDMA Main Control Unit 4 E1 Electrical FE Optical FE WMPT R BBU
03030LPM Main Control and Transport GTMU unit 4E1 electrical FE optical FE GTMU R BBU
03020FED Universal E1/T1 Lighting Protection unit UELP A SLPU
03020FQG Universal FE Lighting Protection unit UFLP A SLPU
03021EDJ Universial FE or GE Lighting Protection Unit UFLPb A SLPU
03029889 Lightning Protection Board USLP A SLPU
25030671 Electronic and Electric Power Cable,300V,UL2464,3.3mm-2,2x12AWG,Black Jacket Cores: Blue,Black ,OutDoors Cable With Braiding,Only For OEM RRU Power Cable A Cables
25030749 Electronic and Electric Power Cable,300V,UL2464,2x8AWG,Black Jacket Two cores are Blue and Black ,56A,Shielded Style Outdoor Cable RRU Power Cable A Cables
25030581 Power Cable,600V/1000V,ROV-K,4mm-2,Black Jacket The Color Of Core Is Blue And Brown ,36A,Shielded Style Outdoor Cable RRU Power Cable A Cables
25030726 Power Cable,600V/1000V, N2XC2Y,4mm-2,Black Jacket The Color Of Core Is Blue And Brown ,36A,LSZH Shielded Style Outdoor Cable RRU Power Cable A Cables
25030674 Power Cable,600V/1000V,ROV-K,6mm-2,Black Two cores: Blue And Brown ,46A,Shielded Style Outdoor Cable RRU Power Cable A Cables
25030747 Power Cable,600V/1000V,ROV-K,10mm-2,Black Jacket Two cores are Blue And Brown ,63A, Shielded Style Outdoor Cable RRU Power Cable A Cables
04150051 Power Cable,0.7m,D3F-2S, H07Z-K-1.5-2BL+H07Z-K-1.5-2B,2xOT1-4,LSZH BBU Power Cable A Cables
04150193 Power Cable,0.5m,D3F-2S,H07Z-K-1.5-2BL+H07Z-K-1.5-2B,PS2F,LSZH BBU Power Cable A Cables
04120002 Trunk Cable, 10m, 75ohm, 4E1, 2.2mm, D26M 3ROW , SYFVZP75-1.2/0.25×8 S E1/T1 Cable A Cables
04120022 Trunk Cable,10m,120ohm, 4E1,0.5mm,D26M 3ROW , 120CC8P0.5P430U S -II,LSZH E1/T1 Cable A Cables
04070113 Signal Cable, 1.2m, D25M, CC8P0.48B S -I, D26M 3ROW , LSZH E1/T1 Surge Protection Transfer Cable A Cables
04046009 Single Cable, Shielding Straight Through Cable, 1.00m, MP8-IV, CC4P0.5P430U S , MP8-IV, LSZH FE/GE Surge Protection Transfer Cable A Cables
04070099 Signal Cable,Shielded Straight Through Cable,10m,MP8-IV,CC4P0.5PB S ,MP8-IV,Outdoor Cable FE/GE Cable A Cables
04070012 Signal Cable,Shielded Straight Through Cable,10m,MP8-II,CC4P0.5GY S ,MP8-II,FTP FE/GE Cable A Cables
14130505 Optical Cable Assembly,DLC/UPC, 2FC/UPC,Single-mode,GYFJH 2B1.3 LSZH ,20m,7.0mm,2 Cores,0.34m/0.8m,2mm,Outdoor Protected Branch Cable FE/GE Optical Cable A Cables
14130618 Optical Cable Assembly, DLC/PC, DLC/PC, Multi-mode, GYFJH 2A1a LSZH , 30m, 7.0mm, 2 Cores, 0.03m/0.34m, 2mm, Outdoor Protected Branch Cable Optical Cable A Cables
14130818 Optical Cable Assembly,DLC/PC, DLC/PC,Multi-mode OM3 , GYFJH 2A1a LSZH ,10m,7.0mm, 2 Cores,0.34m/0.34m,2mm, Outdoor Protected Branch Cable,UL Certification CPRI Optical Cable A Cables
04080025 Monitor and Alarm Cable, External Alarm Cable, 5m, D15M-I, CC4P0.5PB S , 8xT0.252B Alarm Cable of the RRU A Cables
04045658 Single Cable, External connect RF Cable, 2m, D2F+D4-50SF+D4-50SM+D9PS W , 2xRG316-50-1.5/0.5BR, D2F+D4-50SF+D4-50SM+D9PS W , RRU3801C Interconnect Jumper of the RRU A Cables
04130065 RF Cable,2m,DIN50SM-II,COAX50-8.7/3.55,DIN50SM-II,1/2 Inch Superflexible Jumper RF Jumper A Cables
04130066 RF Cable, 3m, DIN50SM-II, COAX50-8.7/3.55,DIN50SM-II, 1/2 Inch Superflexible Jumper RF Jumper A Cables
14040150 Coaxial Connector, N, 50ohm, Straight/Male, for 1/2″ superflexible feeder cable Connector for the RF Cable A Cables
14040222 Coaxial Connector, 7/16 DIN, 50ohm, Straight/Connector, Female, With RFF 1/2 Inch-50, Silver Plated Connector for the RF Cable A Cables
02314551 Outdoor Environment Monitoring Extension Unit EMUA A Auxiliaries
02237276 Embedded Environment Monitoring Unit EMUA A Auxiliaries
21120291 Grounding Unit Ground Bar A Auxiliaries
21170210 Outdoor Grounding Unit Ground Bar A Auxiliaries
Huawei Wireless for sale

Huawei for sale

Huawei for sale
sales@1com.com
p/n description
2120577 SPR-FANc
03020JQE 03020JQE WMPT
3052088 QW-UTRP4 (for IP over E1)
02315639 Universal I/F
3051485 AOUa
3051118 PARC WP11TNUa TDM switching Network
2239582 SAUa
3052748 SPR-POUc
3051492 UOIa 4-port ATM STM-1/OC-3c
2120566 TCU
02230JLT Heating Unit 500W
02310CGB LTERFQ-3MRRU 1800MHz
02310CPB Control Module PMU02C1
02310FJD Rectifier, R4850G
02310HBJ 02310HBJ, APM30 PSU
02310LYP Power Monitor Unit for OMB
02310MVC BTS3902E U2100 2*5W
02310NJB E-BAND_POWER_OUTDOOR INJECTOR
02310QRX SMU02B
03020RAR CSH
03020RBJ IFU2
03020RDK EM6T
03020SBE CSHAA
03020SCF EM6F
03020SWY SL91SP3SA
03020VWW CSHN
03020XNG HERT MPE,WD22CMUD,Central Monitor Unit
03021CCT EM6FA
03021PKH EG4P
2130518 AC/DC Converter,S1B9000Z (02130600)
2314551 HUA:EMUA
2440018 Monitor Module,M143207Z,PSM-BB,SysModR5
3051117 SCUa GE Switch Control Unit REV:a
3052781 SPR-SPUb
02317777 02317777/02316324 RRU3908 900MHz
02316791 02316791 RRU3804 2100MHz 60W 2100M
WD2M048BBU00 BBU BOX NODE B 1 POWER UNIT WD2M048BBU00
QWMD00WMPT00 WCDMA MAIN CTR UNIT NODE B QWMD00WMPT00
03020KWP 03020KWP/03020PSS WBBPb3 6Cl UL256/DL256
QWMD0UTRP900 Iub IP INTERFACE UNIT QWMD0UTRP900
02237078 02237078 SASU Kit, 900M
SL9D0IFX2A01 IDU XPIC IFBOARD SL9D0IFX2A01
ADA-PLMT-2 ODU ADAPTER ADA-PLMT-2 13G
ADA-PLMT-4 ODU ADAPTER ADA-PLMT-4 18-23-26G
03020VVW IDU COMMON UNIT SL91ISX2 XPIC IF BRD HUA, 03020VVW
SL91MD1A IDU 32CH SMART E1 BOARD SL91MD1A HUA
ADA-PLMT-6 ODU ADAPTER ADA-PLMT-6 28-32-38G, UBR320
03052207 03052207 Iub IP Int Unit 2 FE/GE Opt.
02316323 2316323 RRU3908 V2 900MHz
ADA-PLMT 7 ODU ADAPTER PLATE ADA-PLMT 7-8GHz UBR84
02319940 02319940 BBU BOX BBU01 1 POWER UNIT
SL9S00XPIC01 ISV3 XPIC KIT (PER IF) SL9S00XPIC01
03021HPR 03021HPR WBBPf4 6Cell,CE:UL512/DL768
WD5PACDCPM00 RRU POWER MODULE AC/DC WD5PACDCPM00 KIT
03054885 UMPTB1, WD2DUMPTB101
03054887 03054887 UMPTB1
02319897 02319897 PWR&ENVIR. INTERFACE UNIT-C(DC)
02310MVC 02310MVC 3902E with int Ant, AC, 2100M
03022ACJ 03022ACJ UBRIb 6 CPRI INTERFACE
02315639 UNI ENVIRONMENT INTERFACE UNIT WD2M1UEIU
02230HHU 02230HHU UNIV E1/T1 LIGHTING PROTEC UNIT
02318968 2318968 RRU3908 V2 900MHz
ATA182001 DTMA 1800 12dB ATA182001 Huawei
ATA212001 DTMA 2100 12dB ATA212001 Huawei
WD2M048BBU00/01 BBU BOX NODE B WD2M048BBU00/01 W/O UPEU
QWMD00WMPT00 WCDMA MAIN CTR UNIT NODE B QWMD00WMPT00
WD2P00UELP01 LIGHTNING PROTECTUNIT E1/T1 WD2P00UELP01
02230HHV 02230HHV UNIV FE/GE LIGHTING PROTEC UNIT
03022ACJ 03022ACJ UBRIb 6 CPRI INTERFACE
02230HHU 02230HHU UNIV E1/T1 LIGHTING PROTEC UNIT
52411875 ODU Optix RTN600 18G-HP, 18S1010NH
03020KEJ UTRP2, wd22UTRP2 with 020GKL, WD22UEOC
03021KBJ UECIB,WD22UEICB
04050386 USB cable
04041491 SGSN CB-DB50-8E1-120 Trunk Cable, 25m, 120ohm, 8E1, 2.2mm Cable
52413108 ODU, Optix RTN 600 28G-HP, 25S1008BNH, 27968-28473Mhz, 1008Mhz, Lo
25S1008BNH ODU, Optix RTN 600 28G-HP, 52413108, 27968-28473Mhz, 1008Mhz, Lo
52411852 ODU, Optix RTN 600 23G-HP, 23S1008APH, 23002-23338MHz,1008Mhz, Hi
23S1008APH ODU, Optix RTN 600 23G-HP, 52411852, 23002-23338MHz,1008Mhz, Hi
52411851 ODU, Optix RTN 600 23G-HP, 23S1008ANH, 21994-22330Mhz, 1008Mhz, Lo
23S1008ANH ODU, Optix RTN 600 23G-HP, 52411851, 21994-22330Mhz, 1008Mhz, Lo
03020GKE UPEU, WD22UEIC, 020VAC WD22UPEF
Huawei for sale

Ericsson & Huawei for sale

Ericsson & Huawei for sale
sales@1com.com
Large QTYs of each line item
AMM 20p B -10 w NPU1 C R5 Kit NTM1010154/7
AMM 20P-10 Kit NTM1010154/1
AMM 2p B NPU3 C R5 Kit NTM1010292/9
AMM 2p B R4 w NPU3C Kit NTM1010292/8
AMM 6P B Kit NTM1010158/3
AMM 6p C NPU3 C R5 Kit NTM1010158/16
AMM 6p C R4 w NPU3B Kit NTM1010158/10
AMM 6p C R4 w NPU3C Kit NTM1010158/14
ANT0 2.4 10/11 HP UKY22019/SC12
ANT0 2.4 7/8 HPX UKY22001/DC12
ANT2 0.3 23 HP UKY21073/SC15
ANT2 0.3 28 HP UKY22071/SC15
ANT2 0.6 18 HP UKY22044/SC15
ANT2 0.6 23 HP UKY22045/SC15
ANT2 0.6 28 HP UKY22047/SC15
ANT2 0.9 28 HPX UKY22032/DC15
ANT2 1.2 10/11 HP UKY22017/SC15
ANT2 1.2 10/11 HPX BFZ62234/2D03H
ANT2 1.2 23 HP UKY21044/SC15
ANT2 1.2 7/8 HP UKY21040/SC15
ANT2 1.2 7/8 HPX UKY21040/DC15
ANT2 1.8 10/11 HP UKY22018/SC15
ANT2 1.8 10/11 HPX BFZ62235/2D03H
ANT2 1.8 10/11 HPX UKY22018/DC15
ANT2 1.8 7/8 HP UKY21050/SC15
ANT2 1.8 7/8 HPX UKY21050/DC15
Antenna 0.6m Compact 23GHz HP UKY21078/SC15
Antenna 790-960/1710-2180MHz,15/17.5dBi,65/65deg,+/-45,0-14/0-10deg,4*7/16 DIN Female, (DXX-790-960/1710-2180-65/65-15i/17.5i-M/M) 27010829
Antenna Feeder Accessories,Fixing Clip Which can Locked 3pcs Optical Cables and 3pcs Power Cables,1 27150086
Antenna Feeder Accessories,RCU136,Agisson RET Antenna RCU,Antenna,10~30V 27150136
Antenna parts,dule band pass filter,GSM anti-block filter,RX:880.1~890MHz~TX:925~935MHz,DIN(female), 99040YPC
Antenna support and Antenna Tube dia 75mm, L=3000mm 99040DJF
Antenna Support, Tower Mounted (NO SXK1072126/1
ANTENNA/1.2 M COMPACT ANTENNA 7/8 GHZ UKY21040/SC11
ANTENNA/2.4 M COMPACT ANTENNA 7/8 G UKY22001/SC12
ANTENNA/ANT2 0.3 23 HP UKY22069/SC15
ANTENNA/ANT2 1.2 18 HP UKY21043/SC15
ANTENNA/ANT2 1.8 18 HP UKY21053/SC15
ANTENNA/ANTm 0.3 28 HP/HPX UKY23041/09H
ANTENNA/ANTm 0.3 38 HP/HPX UKY23041/11H
ANTENNA/ANTm 0.6 18 HP/HPX UKY23042/06H
ANTENNA/ANTm 0.6 28 HP/HPX UKY23042/09H
ANTENNA/ANTm 0.6 38 HP/HPX UKY23042/11H
ANTENNA/ANTm 1.2 10/11 HP/HPX UKY23044/03H
2200W DC Power Supply 02310QNN
Enhanced Service Processing Unit 03052293
Main Processing Unit B4 03053557
Media gateway Back Link Unit(b) 03050546
Media gateway Front Link Unit(b) 03050548
Mini-Computer,HP DL980G7,8*E6540 6core 2.0G,64G(16*4GB),2*300G 10K,1*Integrated 1000M(4 ports),1 06131763
Shared Interworking Function Conctrol Board 03036751
Switch Fabric Unit G 03052636
Universal Main Processing & Transmission unit with 4E1 and 2FE/GE interface UMPTb1 03054885
Universal Media Gateway Assembly Cabinet(V2R9 Double 3*DC) 02113272
900GB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″) 02350BVQ
Data Processing Unit (335 Mbps/3350 Erl) 03052799
Extensible Processing Unit 03052780
Media Gateway Link Unit 03050914
Media Gateway Front Signalling Processing Unit(c) 03051617
Media Gateway High-speed Routing Unit D2(D1GO) 03051769
Media gateway Main Processing Unit 03050380
Media Gateway Operation & Maintenance Unit B(b) 03051765
Media gateway Packet Switch Unit 03051276
Media gateway TDM switching Net Unit B 03050771
Media Gateway TDM switching Net Unit C2(With 2 TDM Cascade Ports)(b) 03051772
Media Gateway Voice Processing Unit D (b) 03051779
Operation and Maintenance Component 02238806
PARC Business Cabinet 02101113
PARC Business Cabinet (3U Power Distribution Box) 02112682
S2600 Storage Array(Dual-Controller,8*4G FC Host Interface,4GB Memory,220V AC,12*450G 15K SAS Har 0235G289
Signaling Processing Unit 03052781
Sun M5000 Single,8CPU*2.53GHz(4core),64G(32*2G),2*146G,1*Integrated 1000M NIC(2 Ports),1*1000M NI 06131612
Tape Drive,SUN LTO4,Rack Type,Apply To SAS,1*SAS line,English Doc 06430150
Universal Media Gateway High Density Extended Assembly Cabinet,with SIWF N68E-22 02113076
Universal Media Gateway NGN Backplane Subrack 02300459
00Nm-F012-G1 F012G1
1-port Enhanced Sync/Async Interface Card 02312550
1-port Sync/Async Serial Port Interface Card 02311373
1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM GLC-LH-SMD=
1410R Sub Rack 2×2.5G SDH BH I/F BFZ901115
16*E1(TDM)/2*STM-1(SFP)/4*GE(RJ45)/2*GE(SFP) Hybrid System Control and Cross-connect Board 03021UDH
16*E1(TDM)/2*STM-1(SFP)/4*GE(RJ45)/2*GE(SFP) Hybrid System Control and Cross-connect Board 03022TLJ
1600 2M BAL 63P TRIB EXPAND SK60BD
1600 4U LTU COVER . SK73A
1664 FIBRE MANAGEMENT UNIT SK25E
2-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ + 24-Port 100/1000Base-X-SFP Integrated Line Processing Unit (LPUI-51) 03054412
2,2m Router Assembly Cabinet with Double Swing Doors 02113041
2.5mm2, 1.0m, G/Y SXK111699/1
2*10GE/GE+4*GE Ethernet Service Processing Board with Super Dual Band Feature 03023GHT
20-Port 100/1000Base-X-SFP Flexible Card(P40) 03036967
24-Port-40G Interface Card(EC1,QSFP+) 03022VLL
2kW DC Power Module A9K-2KW-DC
2KW DC Power Module Version 2 (Cisco) PWR-2KW-DC-V2
2MBIT 45 DEGREE TRAFFIC UNIT BALANCE KOP MP93DB
3900 Siries DBS,Site Auxiliary Material Kit(G/U/L) 02239349
40-Port 100/1000Base-RJ45 Flexible Card (Occupy two sub-slots) 03030JUJ
40-Port 100/1000Base-SFP Flexible Card (Occupy two sub-slots) 03030JUL
40-Port GE Line Card, Requires SFPs A9K-40GE-B
44-Port GE + 4-Port 10GE ASR 9000v DC Power ETSI Chassis (Cisco) ASR-9000V-DC-E=
460W GOLD AC Power Module 02131042
48-Port 10/100/1000BASE-T Interface Card(EA,RJ45) 03022BEU
48-Port 100/1000Base-X-SFP Integrated Line Processing Unit E(LPUI-51-E) 03055053
48-Port-10GE Interface Card(ED,SFP+) 03021UFM
5-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Integrated Line Processing Unit E(LPUI-51-E) 03055051
641280-DF Diplex filter 900/1800 (inline, outdoor, possibly to stack 7/16) 641280-DF
8 100/1000Base-X-SFP/ 8-Port 100 03030KNE
80G Modular Linecard Packet Transport Optimized (spare) A9K-MOD80-TR=
900 MHZ GSM/WCDMA filter AF3-BP835A02YZ
A9K 24-port 10GE, Transport Optimized LC, 12port Base (PayG) (Cisco) A9K-24X10-120G-TR=
A9K 24-port 10GE, Transport Optimized LC, 12port Base (PayG) (Cisco) A9K-24X10-120G-TR=.
AC/DC Converter,S1B9000Z,HRS1150-9000,Single 48V/20A Output Rectifier A02130518
AC/DC module,H3413Z,220VAC Input, 48V/30A Output,HD4830-3 Deliverable AC/DC module A02130557
ACCESSORIES/AIR FILTER BKZ10264/1R1
Actuator AISG 2.0 default protocol ATM200-A20
ADAPTER/ANT2 I/F 10/11 HPX/SHPX URS19901/2D03
ADAPTER/ANT2 I/F 18 HP/SHP URS19901/2S06
ADAPTER/ANT2 I/F 28 HP/SHP URS19901/2S09
ADAPTER/ANT2 I/F 28 HPX/SHPX URS19901/2D09
ADAPTER/ANT2 I/F 38 HP/SHP URS19901/2S11
ADAPTER/ANT3 A I/F 38 HPX/SHPX URS19901/3D11
AIR PLATE/AIR GUIDE PLATE SEA91024/1
AISG RET Control cable, 3m ATCB-DB9-003
ALR1200/90209 Repeater EGSM900. HSPA+(including remote control unit) ALR1200/90209
ANTENNA/ANTm 1.8 10/11 HP/HPX UKY23045/03H
ASR 9000 20-port 1GE Modular Port Adapter (spare) A9K-MPA-20X1GE=
ASR 9000 4-port 10GE Modular Port Adapter (spare) A9K-MPA-4X10GE=
ASR 9000 750W DC Power Supply for ASR-9001 A9K-750W-DC
ASR 9001 Chassis ASR-9001
ASR 9001 Fan Tray ASR-9001-FAN
ASR-9006 Chassis (Cisco) ASR-9006-SYS
ASR-9006 DC Chassis ASR-9006-DC
ASR-9006 Fan Tray (Cisco) ASR-9006-FAN-V2
ASR9001 ASR
ASR9K DC Power Entry Module Version 2 (Cisco) ASR9K-DC-PEM-V2
ASR9K Fabric, Controller 4G memory A9K-RSP-4G
ASR9K Route Switch Processor with 440G/slot Fabric and 6GB (Cisco) A9K-RSP440-TR=
ASR9K Route Switch Processor with 880G/slot Fabric (Cisco) A9K-RSP880-TR
Assembled ETSI 2200x600x300mm rac MR31JB
Base Station Controller 9 Fan Box 02120370
Baseband Processing Unit (6Cell, CE:UL192/DL192) 03020SSA
Baseband Processing Unit (6Cell, CE:UL384/DL384) 03020QYR
Baseband Processing Unit(CE:768)-WBBPf3(03021VHD) 03021VHD
Batt.stand 24*10 OPzV1000-4E.Hor.R1(24×10 OPzV 100, 48/2x1170Ah) 279790
Battery Backup Unit 03031MPJ
BATTERY FIAM 12FFT 130 12V 130Ah (130Ah FIAMM 12VDC block) 12FFT130
Battery FIAMM 12FFT 160 12V 160Ah 9832115
Battery FIAMM 12VDC block 180 12V 180Ah 12FIT180
Battery rack 4 X 6 cells 222608
Battery Rack,4-layer horizontal rack,1900*411*931mm,Both sides cabling,Match for battery group part 24040008
BBU Box 02315848
BBU Box 02319940
BBU3900-WD22UMPTb1-UMPTb1 03054887
BOLSET BBS 2000I NTM2013444/1
BTS Environment Status Monitor 02313841
Cabinet 02113573
Cable Distribution Rack,P143207ZB,P143207Z Cable Distribution Rack, A02400472
Cable Distribution Rack,W14A3ZB51, W14A3Z Delivery Distribution Rack(1.6m) A02400536
Cable Distribution Rack,W74C5ZB5,PS48600-3/2900 Cable Distribution Rack,Dual Input with Manual Switc A02400436
Cable Ladder Kit, 2×2.25m (In) NTM2013160/1
Cable Ladder Kit, 2×2.25m (outdoor) NTM2013138/1
Cavity 2 Way Power Splitter,698-2700MhHz,300W,N-F,IM3-150dBc@2x43dBm,Indoor or Outdoor 27020299
CE12800S Main Processing Unit A 03022UGT
CE12800S Switch Fabric Unit C 03022UGR
Chassis NR8250 NR8250
Cisco SFP for 10-Gigabit Ethernet Long Reach Single Mode SFP-10G-LR=
CN210/4Mbps 4E1 BFZ60106/01
Coaxial Cable ,Copper-clad Aluminium Wire,50ohm,7.6mm,4.8mm,1.8mm,Black,5D 25070149
CR52MPUD2,Main Processing Unit D2(Including 2G Memory and 2G USB) 03054206
CR57EMGFC00,48-Port 100/1000Base-X-SFP Integrated Line Processing Unit L(LPUI-51-L) 03054528
CR57L4XFB20, 4-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Integrated Line Processing Unit (LPUI-51) 03054397
CX61-BKPE-4U-DC CX600-X3 Integrated DC Chassis Components (include 1 FanFrame and 2 PowerFrames) BKPE
D.C. CONVERTER/DC/DC PSU BMR91165/1
Data Processing Unit (1024 PDCH) 03053369
Data Processing Unit REV:d 03051814
DC Power Distribution Unit 02120479
DC Power Distribution Unit 02120472
DC Power Distribution Unit 02120731
DC PowerDistribute DCPD4
Directional Antenna,806~960MHz,18dBi,65deg,+/-45,0r,500W,Attached with Support,7/16-Female,2.6m 27010419
Directional Antenna,DXX-790-960/1710-2180-65/65-15i/17.5i-M/M,4*7/16 DIN Female,Downtilt kit packed separately 27010829-001
DKBA8.807.0202,Outdoor label,cBTS3612,55*20*0.5,GE 8B35,T0.5 29040907
DKBAO.480.0497,Waterproof Adhesive Tape,50mm*1.65mm*3.0m 30070011
Downtilt Kit-B 27150232
DUMMY UNIT/DUMMY UNIT 115MM, IN PAC 033/BFY1120401/W
Duplex patch Cord -2LC/UPC-2FC/UPC-G.657A2- 5m-2mm*4mm 14131680
E15V87PO2-A Single GSM Dielectric Filter (indoor/outdoor)(6 Pole) E15V87P02
EARTHING SET/FOR CABLE D=10MM NGT21104/7
ETU2 ROJR208008/1
ETU3 ROJR211007/1
Evolved General Processing Unit 03054296
Evolved Operation and Maintenance Unit 03054294
Eyebolts,M12,Zinc Electroplating, iridescent yellow,GB825-88 26010722
Fan Box,HERT BBU,WD2E1FANC,2U Fan Module 02120577
Fan Box,HERT BBU,WD2E1FANC,2U Fan Module D 02120458
FAN/FAN TRAY (Alarm) BKV106083/2R1B
FAU1 Kit NTM101728/1
FAU2 ROJR219011/1
Flat Pack 2 2000W 48v 241115.100
Flat Pack 2000W 48v 241115.105
FlatPack 2 System,6kW (FP2 48V 8kW 400V+NBDLD SPD OD) C20434.006
Flex Waveg Kit 10-13 0.90 SXK111659/2
Flexible Card Line Processing Unit(LPUF-21, 2 sub-slots) A (L3VPN, MVPN,IPv6 Enchanced) 03052533
Flexible Card Line Processing Unit(LPUF-21,2 sub-slots) A 03052276
Flexible Card Line Processing Unit(LPUF-40,2 sub-slot(s) A (L3VPN, MVPN, IPv6 Enhanced) 03030KWD
Flexible Card Processing Unit(LPUF-51,2 sub-slots) 03055314
FP2 48V 8kW 400V+N BDLD SPD (Outdoor cabinet Flatpack2 withaninstalled capasity of 6kW Aircon T43) C20434.009 T43
FP2 48V 8kW 400V+N Bold SPD C20434.009_old
FP2 8kW 48V 3p400VAC BD LD (Optional Design/Huawei HUB, FlatPack2 Integrated 8kW48v) CTO20405.1045
FP2 8kW 48V 3p400VAC BDLD CTO20405.1044
GE Switching and Control Unit 03053067
GE Switching and Control Unit REV:a 03051117
General Clock Unit REV:a 03051116
Green Insulating Adhesive PVC Tape 21101321
H-3-CPUSE-D-A 3db coupler H3C3DBC
Heater Subassembly,P143207Z,P143207Z1,P143207ZB For North Type cabinet, A02350498
Huawei Storage 600W DC-DC Power Supply 02270131
Huawei Storage 960W DC-DC Power Supply 02270132
Indoor IFC cabinet 276908
Installation Board/Bracket,DMBM8.610.1477,Bottom Frame,For P143207Z,, A21240043
Integr Kit ANT2 10/11 HPX UPB90101/2
Integr Kit ANT2 18 HPX UPB90102/3
Integr Kit ANT2 7/8 HPX UPB90101/1
Integrated DC Chassis Components(CX600-X3)-4U 02351598
Integrated DC Chassis Components(NE40E-X3)-4U 02351596
IP Interface Unit (12 FE/4 GE, Electric) 03052761
IP Interface Unit (4 GE, Optical) 03052762
IP Interface Unit (4 STM-1, Channelized) 03052748
IPS2 11 Sym UPA90111/2
IPS2 28 Sym UPA10135/2
IPS2 7/8 Asym UPA90114/1
ISV3 XPIC Kit (per IF) 0302FK
Kath 741785, X-pol 21dBi, 30deg. 87 KRE1011954/1
Ladder(outdoor) 52220015
Load,0-3Ghz,100W,IM3–110dBc@2x43dBm,NM,Indoor 27110102
LTE Baseband Processing Unit D (2T2R, FDD)-LBBPd1 03021WVF
LTE Baseband Processing Unit D (2T2R, FDD)-LBBPd3 03021HPK
LTE Baseband Processing Unit D (4T4R, TDD)-LBBPd2 03021HPJ
LTU 32/1 ROJ1192342/1
Main Control and Transport unit(4E1&1 electrical FE&1 optical FE) 03030LPM
Main Processor Unit D(Including 1*2G Memory and 1*1G CF Card) 03052546
MBTS DBS Cable Suite Label 29080025
Media Gateway 1-port GE Optical Interface Card 03050475
Media Gateway 1*155M SDH/SONET optical interface card 03050552
Media Gateway 32E1 Port TDM Interface Board(b) 03050537
Media Gateway Back Connection Maintenance Unit 03050384
Media Gateway Clock Unit 03050554
Media Gateway Front Connection Maintenance Unit 03050511
Media Gateway Front Signalling Processing Unit(d) 03052951
Media Gateway High-speed Routing Unit 03050420
Media Gateway Operation & Maintenance Unit B 03050549
Media Gateway TDM switching Net Unit C5(With 2 TDM Cascade Ports) 03051333
Media Gateway Voice Processing Unit D(1K TC,64ms EC) 03051272
Media gateway 2*155M SDH/SONET Optical Interface Card(b) 03051774
Media gateway Clock Unit 03051301
Media gateway Echo Canceller Unit 03051777
Media Gateway Voice Processing Unit D (3K TC) (c) 03052950
MGW Assembly Cabinet (V2R2, Double 3 channel DC Input 02352076
Micro BTS3902E (Built-in antenna, AC 220V/110V, 2100M) 02310MVC
Microwave Antenna,18GHz,1200mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC) 52431389
Microwave Antenna,18GHz,600mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC) 52431387.
Microwave Antenna,23GHz,300mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC) 52431391
Microwave Antenna,38GHz,300mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC) 52431404
Microwave Antenna,A18D06HAC,18G,600mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,38.3dBi,2.1deg,30dB,With English doc,C3 wooden box 52432029
Microwave Antenna,A18D06HAC,18G,600mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,38.3dBi,2.1deg,67dB,30dB,With English doc,C3 52431387
Microwave Antenna,A18D09HAC,18G,900mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,41.7dBi,1.2deg,30dB,With English doc,C3 52431388
Microwave Antenna,A23D03HAC,23G,300mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,34.7dBi,3deg,30dB,With English doc,C3 wooden box 52432030
Microwave Antenna,A23D06HAC,23G,600mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,39.9dBi,1.7deg,65dB,30dB,With English doc,C3 52431392
Microwave Antenna,A38D03HAC,38G,300mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,39.1dBi,1.6deg,30dB,With English doc,C3 wooden box 52432038
Microwave Antenna,A38D06HAC,38G,600mm,HP,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,44.2dBi,0.9deg,30dB,With English doc,C3 wooden box 52432039
Microwave Antenna,A38D06HAC,38G,600mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,44.2dBi,0.9deg,64dB,30dB,With English doc,C3 52431405
Microwave ODU,RTN XMC,18G,-3,High site,H,19190MHz,19710MHz,18180MHz,18700MHz,Without doc,WR-42,H01,1010MHz/1008MHz,Sub Band B/B,19190MHz/19190MHz,1971 52413851
Microwave ODU,RTN XMC,38G,-3,High site,H,38304MHz,38892MHz,37044MHz,37632MHz,Without doc,WR-28,H01,1260MHz,Sub Band A,38304MHz,38892MHz 52413845
Microwave Outdoor Unit, RTN XMC,38G,-2,1260MHz,Sub Band A,High site,H ,38304MHz,38892MHz,Without doc,WR-28,H01 52413074
Microwave Outdoor Unit, RTN XMC,38G,-2,1260MHz,Sub Band A,Low site,H ,37044MHz,37632MHz,Without doc,WR-28,H01 52413075
Microwave Outdoor Unit,RTN XMC,18G,-2,1010/1008MHz,Sub Band B,High site,H,19190MHz,19710MHz,Without doc,WR-42,H01 52413079
Microwave Outdoor Unit,RTN XMC,18G,-2,1010/1008MHz,Sub Band B,Low site,H,18180MHz,18700MHz,Without doc,WR-42,H01 52413078
Microwave Outdoor Unit,RTN XMC,23G,-2,1008MHz,Sub Band A,High site,H ,22998.5MHz,23338MHz,Without doc,WR-42,H01 52412479
Microwave Outdoor Unit,RTN XMC,23G,-2,1008MHz,Sub Band A,Low site,H ,21990.5MHz,22330MHz,Without doc,WR-42,H01 52412478
Microwave Outdoor Unit,RTN XMC,23G,-2,1008MHz,Sub Band B,High site,H ,22274MHz,22610MHz,Without doc,WR-42,H01 52412481
MINI-LINK 6363 38/12H BFZ61173/12H
MINI-LINK 6363 38/12L BFZ61173/12L
Mini-shelter V100R003 MS_ V100R003
MiniShelter ITS1000M,ITS1000M Cabinet,EPS,1 Unit 1 Cabin,19″ Rack&2 layers battery Rack,2.1m,Integrated Equipment Shipping 52210593
MiniShelter,ITS1000M,ITS1000M Cabinet,EPS,1 Unit 1 Cabin,19″ Rack&2 layers battery Rack,2.1m,Integrated Equipment Shipping 99043VKY
MMU2 B 4-34 ROJ2081301/1
MMU2 B 4-34 Kit NTM203015/1
MMU2 H ROJ2081308/1
MMU2 K ROJ2081308/4
MODEM UNIT/MMU2 B 4-34 KIT NTM203135/1
Monitor Module,M143207Z,PSM-BB,System Monitor Module, A02440018
Monitoring Module,W2442Z,M2442Z,PSM-A10,Test Monitoring Module Of PS48100-2/25A Power System A02440021
MRRU V2 for Multi-Mode 900MHz EGSM (Bottom 25M) 02318968
NPU 3B Kit ROJR211006/1
NPU1 C ROJR208011/1
NPU1 C Replacement unit NTM1011688/1
ODF
Omnidirectional Ceiling Antenna,698-960MHz/5dBi,1710-2700MHz/6dBi,Vertical Dual Polar,PIM-140dBc 2x33dBm, N-Female,With Bracket 27011978
Optical Cable Parts,DLC/UPC,DLC/UPC,single mode,30m,2 cores,0.03m/0.34m,GYFJH-2G.657A2,7.0mm,2mm,LSZH,Armored branch 14130643
Optical Transceiver,Enhanced SFP,850nm,2.125G Series ,-2.5~-9.5dBm,-17dBm,LC,0.5Km 34060286_old
Optical transceiver,eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-9-3dBm,-20dBm,LC,Single Mode,10km 34060473
Optical Transceiver,eSFP,850nm,2.125Gb/s(Multi rate) ,-9.5~-2.5dBm,-17dBm,LC,MM,0.5km 34060286
Optical Transceiver,eSFP,850nm,4.25G multi-rate,-9dBm~-1.1dBm,-15dBm,LC,MM,0.3km 34060365
Optical Transceiver,SFP+,1310nm,6.144G,-8.4dBm~+0.5dBm,-13.8dBm,LC,SM,2km 34060517
Optical Transceiver,SFP+,1310nm,9.8G,-8.2dBm~+0.5dBm,-10.3dBm,LC,SM,1.4km 34060713
Optical Transceiver,SFP+,850nm,6.144G,-9dBm,-1dBm,-11.1dBm,LC,MMF ,0.12km 34060607
OPTICAL TRANSCEIVER/SFP CPRI & 1000BASE- RDH10247/2
OPTICAL TRANSCEIVER/XFP I64.1/10GBE LR/L RDH102102/1
OptiX RTN,PI-DC B10,power injector 02310NJB
Orange Insulating Adhesive PVC Tape 21101327
Outdoor Cabinet,P143207Z,APM200-4860NE Outdoor Power System, A02620016
OVP-01 Lighting Arrester 21030116
Packet over electronic 8-port FE or 2-port GE ethernet Interface Unit REV:a 03051488
PARC Base Shelf 02300562
PARC PARC Separated Fan Shelf 02300636
Patch Cord,LC/PC-LC/PC,Singlemode,2mm,10m 14130199
PFU 3B ROJR219014/1
PFU3 ROJR219012/1
PFU3 B Kit NTM1010653/2
PFU3 Kit NTM1010653/1
PLUG-IN UNIT/FAU4 BFB102103/1
PLUG-IN UNIT/LTU 155E/O ROJR208003/1
Power and Environment interface Unit(-48V) 02319897
Power and Environment interface Unit(-48V) A 02315528
Power Distribution Unit MR55AC
POWER DIVIDER/INT POWER SPLIT 23 GHZ ASY UPA10133/1
Power Entry Module,REV:a(PARCb) 02120757
PRINTED BOARD ASSEMB/10GE XFP mainboard ROJ1192409/1
PSU Module EPW50-48A 02130872
PSU Module(AC/DC),50A 02310ERS
Purple Insulating Adhesive PVC Tape 21101326
Quidway 3680E, RTJM116ASE, 16-Port Asynchronous Serial Interface Card (RJ45) 02312007
Quidway AR 28-09-RTHM11ADP-1,1-Port ADSL over POTS Interface Card 0231A08N
Quidway AR 28-10 Router Host, 1 MIM Slot, 2 SIC Slots, 1 10/100BASE-TX Port, 1 Sync/Async Serial Por 0231A126
Quidway AR 28-31, RTJM32831, Router Host V3(AC), VRP3 Overseas Version 0231A132
QWL3WBBPD3,Baseband Processing Unit(CE:768)-WBBPd3(03020XCN) 03020XCN
QWL3WBBPF1,Baseband Processing Unit ( CE:448)-WBBPf1 03021VHB
QWL3WBBPF3,Baseband Processing Unit(CE:768)-WBBPf3 WBBP
Rack Alarm Unit MR57B
RADIO LINK EQUIPMENT/AMM 6p C NPU3 D R5 BFZ62101/2
RADIO LINK EQUIPMENT/MINI-LINK 6352 80/2 BFZ61157/21L
RADIO LINK EQUIPMENT/MINI-LINK 6352 80/2 BFZ61157/21H
Radio Unit (RAU2 23/45HP) UKL40111/45HP
Radio Unit (RAU2 23/47HP) UKL40111/47HP
Radio Unit (RAU2 X 28/42) UKL40176/42
Radio Unit (RAU2 X 28/46) UKL40176/46
Radio Unit (RAU2 X 7/11 Kit) UKL40170/11
Radio Unit (RAU2 X 7/15 Kit) UKL40170/15
RAU1 7/15 HP UKL40105/15HP
RAU2 23/45 HP Kit NTM203085/45HP
RAU2 23/47 HP Kit NTM203085/47HP
RAU2 X 10/31 UKL40166/31
RAU2 X 10/31 Kit NTM203153/31
RAU2 X 10/35 Kit NTM203153/35
RAU2 X 10/A72 HP Kit NTM203153/A72HP
RAU2 X 10/A76 HP Kit NTM203153/A76HP
RAU2 X 11/A06 HP Kit NTM203194/A06HP
RAU2 X 18/11 Kit NTM203152/11
RAU2 X 18/11HP Kit NTM203152/11HP
RAU2 X 18/15 Kit NTM203152/15
RAU2 X 18/15HP Kit NTM203152/15HP
RAU2 X 18/A11 HP Kit NTM203152/A11HP
RAU2 X 18/A15 HP Kit NTM203152/A15HP
RAU2 X 23/82 UKL40163/82
RAU2 X 23/82 HP Kit NTM203171/82HP
RAU2 X 23/82 Kit NTM203171/82
RAU2 X 23/86 UKL40163/86
RAU2 X 23/86 HP UKL40163/86HP
RAU2 X 23/86 HP Kit NTM203171/86HP
RAU2 X 23/86 Kit NTM203171/86
RAU2 X 23/A01 HP Kit NTM203171/A01HP
RAU2 X 23/A05 HP Kit NTM203171/A05HP
RAU2 X 23/A82 Kit NTM203171/A01
RAU2 X 23/A86 Kit NTM203171/A05
RAU2 X 28/42 Kit NTM203167/42
RAU2 X 28/46 Kit NTM203167/46
RAU2 X 28/A03 Kit NTM203167/A03
RAU2 X 28/A07 Kit NTM203167/A07
RAU2 X 38/A12 Kit NTM203163/A12
RAU2 X 38/A16 Kit NTM203163/A16
RAU2 X 7/11 HP Kit NTM203161/11HP
RAU2 X 7/11 Kit NTM203161/11
RAU2 X 7/15 HP Kit NTM203161/15HP
RAU2 X 7/15 Kit NTM203161/15
RAU2 X 8/73 HP Kit NTM203162/73HP
RAU2 X 8/73 Kit NTM203162/73
RAU2 X 8/73 Kit UKL40171/73 R6A
RAU2 X 8/77 HP Kit NTM203162/77HP
RAU2 X 8/77 Kit NTM203162/77
RAU2 X 8/77 Kit UKL40171/77 R4A
RAU2 X 8/A14 HP Kit NTM203162/A14HP
RAU2 X 8/A18 HP Kit NTM203162/A18HP
RRU for Multi-Mode 1800MHz A 02317164
RRU for WCDMA/LTE 2100MHz (2*40W) 02315940
RRU3838 for WCDMA/LTE 2100M (2*40W) 02310MAA
RRU3839 for WCDMA 2100M (2*60W) 02310TQF
RRU3908 V2 for Multi-Mode 850MHz 02319644
RRU3926 for Multi-mode 1800MHz 02310HFX
RRU3928 for Multi-Mode 900MHz EGSM 02310CGR
RRU3929 for Multi-Mode 1800MHz (IBW 75MHz) 02310CJV
RRU3936 for Multi-mode 1800MHz 02310MNR
RRU3938 for Multi-Mode 900MHz EGSM 02310PYC
RRU3952 for Multi-Mode 850MHz(2*60W) 02311BNY
RRU3959 for Multi-mode 1800MHz (2*60W) 02311BYE
RRU3959 for Multi-mode 2100MHz (2*60W) 02311GYV
RRU5909 for Multi-mode 1800MHz (2*60W) 0231PP
RRU5909 for Multi-Mode 2100MHz(2*60W) 02311TBD
RRU5909 for Multi-Mode 900MHz(2*60W) 02311TBA
RTN 950A Assembly Chassis(-48V) 02113821
RTN905 02310KHG
RTN950 IDU Required Delivery Accessory, Installation Material (Without Power Cable) 02239644
RTN950A Assembly Chassis(-48V) 02310NQW
S3328TP-EI Mainframe(24 10/100 BASE-T ports and 2 Combo GE(10/100/1000 BASE-T+100/1000 Base-X) ports 02351377
S3900-M300 Controller Enclosure(DC,32GB Cache,16 FC Host Port,4*3m+4*10m Fiber,24*600G SAS Disk,HW Storage Array Control System Software,SPE31C0224) 0235G6R9
S6348-EI Mainframe (48 GE SFP/10 GE SFP+, Chassis, Dual Slots of power, Without Power Module) 02352765
SALES OBJECT/MINI-LINK SP 310, DC FAB8020112/1
SAS Service Processing Controller Unit(1*Intel E5 2620 V2,3*8G Cache) 03056450
Sep Kit RAU2 10-13 0.90 SXK111656/2
Sep Kit RAU2 7/8 0.90 SXK1115184/2
SET OF MATERIALS/AMM 20P B-10 R3 KIT NTM1010154/4
SET OF MATERIALS/AMM 2p B NPU3 B R4 Kit NTM1010292/7
SET OF MATERIALS/AMM 2p Kit NTM1010292/1
SET OF MATERIALS/AMM 2P WALL MOUNTI NTM1010397/1
SET OF MATERIALS/EXPANDERBOLTS,M12X110MM NTM2012977/1
SET OF MATERIALS/PFU1 KIT NTM101727/1
SET OF MATERIALS/RAU1 7/11 HP KIT RA0701111/00
SET OF MATERIALS/RAU1 7/15 HP KIT RA0701115/00
SET OF MATERIALS/RAU2 23/45 HP KIT RA2311145/00
SET OF MATERIALS/RAU2 23/47 HP KIT RA2311147/00
SFP+ SM 10.3Gb/s 10km 1310nm RDH10265/3
Shelter Auxiliary components-ZXJ-400-Ladder-Indoor 400mm,config sheet 99031761
Single Cable,Straight Through Cable,10.00m,MP8-I,(CC4P0.5GY),MP8-I,Unshield,DL2761 04023275
SM-10xGE-32xMAP-B [T2.5G/P10G] ROA1283719/1
SM-1x10GE-20xGE-B ROA1283721/1
Structure set, DKBA0.480.0773, Antenna Pole,TK02-BG-7630, Antenna 99040HLC
Structure set, DKBA0.480.1215, Antenna Pole, Alutube-dia.75, Antenna 99040SFD
SUBRACK(AMM 20P) BFD599028/1
SUBRACK(AMM 2P R4) BFD599031/2
SUBRACK(AMM 6P C) BFD599030/3
SUBRACK/AMM 2P B BFD599031/2
SUPPORT/FOR 50-115 MM TUBE SXA120106/1
Switch Fabric Unit B200 03054301
SXK111539/1 SXK111539/1
TDM switching Network Unit REV:a 03051118
Telecom antennas PW7331.00
TFL 424 02, 5M NTM20379/5
Three-way Reactive Power Splitter, 698–2700 MHz S-3-CPUSE-H-Di6
TIE STRAP/STAINLESS STEEL L=679 SET12506/1
TP48200A-AX21D1 01072154
TP48200B-N20A5-0A (Cabinet for Indoor Site) 01071297
TPR48202B-N20C1/TPR48202B-N20C1 01071328
Transcoder Unit (960 Channel for TDM /3740 Channel for IP) 03051813
Transcoder Unit(1920 Channel for TDM /3840 Channel for TDM&IP/7680 Channel for IP&IP) 03053299
Two-way Reactive Power Splitter, 698–2700 MHz S-2-CPUSE-H-Di6
Unified Bussiness Architecture Base Shelf(PARCb) 02300708
Universal Baseband Processing Unit d5 03022HEL
Universal Baseband Processing Unitd1 03022HEG
Universal BaseBand Radio Interface Board (6 CPRI interface,UBRIb) 03022ACJ
Universal E1/T1 Lighting Protection unit 03020FED
Universal Environment Interface control Unit 02315639
Universal FE Lighting Protection unit 03020FQG
Universal Media Gateway Middle specification Backplane Subrack 02300514
WCDMA Main Control Unit (4 E1&1 Electrical FE&1 Optical FE) 03020JQE
WD2BBBUC, HEART BBU Box 02112722
Wire,450/750V,227 IEC 02(RV)16mm^2,black,85A 25030428
Wire,450/750V,227 IEC 02(RV)16mm^2,blue,85A 25030430
XPIC Cable XPCAB
ZXD1500 (V4.0) ZXD1500V4.0
ZXDU58 B121 (V2.0) CSU ZXDU58B121
ANDREW DBXDH-6565A-A2M DBXDH-6565A-A2M
ANDREW DBXDH-6565A-A2M w/o actuator *DBXDH-6565A-A2M-2
CELLMAX-O-CPUSE,omni 2 dbi CELLMAX-O
CELLMAX-D-CPUSE,directional 7dbi CELLMAXDCPUSE7
790-960 MHz LDX-6516DS-VTM LDX-6516DS-VTM
DBXLH-6565EC-VTM DBXLH-6565EC-VTM
TBXLHA-6565B-VTM TBXLHA-6565B-VTM
TBXLHB-6565A-VTM TBXLHB-6565A-VTM
7782.00А 778200A
HWX-6516DS1-VTM HWX-6516DS1-VTM
support ASOA1108
APBC40
48V 1170AH 10OPzV 1000 BATT(battery title 48V/2x1170Ah 24x10OPzV 1000) 276613
Andrew DBXDH-6565A-A2M, DualPol Dual Band Teletilt Antenna, 790–960 and 1710–2180 MHz, 65° horizontal beam width, RET compatible. Model with Factory I 99044LAF
12В 150 12B150
ODU-XMC-2 38 GHz LH GHz LH
ODU-XMC-2 38 GHz RH GHz RH
ODU RRL ODU
ODU A400 18 ZXMW NR8250 ODU40018
ODU A400 23 ZXMW NR8250 ODU40023
ODU A400 38 ZXMW NR8250 ODU38G
ZXD1500 VZDX1500
Ericsson & Huawei for sale

NEW Huawei Microwave Transmission and Wireless spares for sale

Huawei Microwave Transmission and Wireless spares NEW in BOX
sales@1com.com
Huawei surplus parts for sale
02352100 SLPU
02358793 SLPU
02310HLE IFD12
02319897 UPEU
03020UAQ LBBPc
27100048 TMA800
03021HPJ LBBPd2
02120732 DCDU-12c
02120602 DCDU-11a
02120618 DCDU-11b
27100052 TMA2600
02120731 DCDU-12B
27011410 ATR4518R2
02317275 PMU Module
02310CET WRFUd 2100M
52430928 VHLP2-23-HW1
52430927 VHLP1-23-HW1
52430972 VHLP1-42-HW1
27010533 VHLP1-38-RC1
03053814 3053814, SP3D
52413078 RTN XMC 18G-2
03020RBJ IF-Board IFU2
02230PHD DBS3900 RRU AUX
52413158 XMC ODU 7G TR154
03020RAR Conrol Board CSH
52413156 XMC ODU 7G TR154
52413157 XMC ODU 7G TR154
52413159 XMC ODU 7G TR154
52413221 XMC ODU32G TR812
52413095 XMC ODU 13G TR266
52413119 XMC ODU 26G TR1008
52413186 XMC ODU 42G TR1500
52413075 XMC ODU 38G TR1260
21041214 Indoor Mini Box 3U
52440208 Coupler 13G_R120-6
03051116 General Clock Unit
52413074 XMC ODU 38G TR1260
52412480 XMC ODU 23G TR1008
03054886 BBU3900-WD22UMPTb2
52413187 XMC ODU 42G TR1500
03022KPA HERT BBU-WD22USLPc
SL91IFU2 IFU2 Karte 03020RBJ
52413076 XMC ODU 18G TR1008/1010
52413077 XMC ODU 18G TR1008/1010
02120730 DC Power Distribution Unit
21011177 Indoor Floor Installation Rack
03030LPM Main Control and Transport unit
02319446 RRU3220 LTE 800 alte Version RRU
02310CEW MRFUd for Multi-Mode 900MHz EGSM
02310CGR RRU3928 for Multi-Mode 900MHz EGSM
27100074 ATADU2002 Triplex Tower Mounted Amp
99042UBR Standard Fastener,Hexagon Head bolts
34060365 Optical Transceiver,eSFP,850nm,4.25G
52411883 ODU,Optix RTN600 32GHz HP 32S0812ANH
52411884 ODU,Optix RTN600 32GHz HP 32S0812APH
2400607 SPM60D-1 Outdoor Overvoltage Protection
27100046 DTMA21-007 2100 12dB AISG2.0 ATA212001
52440321 Microwave Accessory,ODU Adapter,28/32G
02239349 3900 Series DBS,Site Auxiliary Material
52440212 Hybrid Coupler 26GHz 24200-26500MHz 6dB
03020FED Universal E1/T1 Lighting Protection Unit
03052995 Universal BaseBand Radio Interface Board
52440311 Hybrid Coupler 32GHz 31800-33400MHz 6dB
27030094 Outdoor Combiner,DC-790-1880/1920-2200-0
34060286 Optical Transceiver,Enhanced SFP,850nm,2
03021HPR Baseband Processing Unit (6Cell,CE:UL512
34060290 Low Speed Transceiver,eSFP,1310nm,1.25Gb
27100050 DTMA09-017 E900 12dB 8-16dB AISG2.0 ATA9
34060276 Optical Transceiver,eSFP,1310nm,STM1,-15
52430936 Microwave Antenna,A38S03HAC,38G,300mm,HP
03020VVW Universal IF card with XPIC Support TDM
27030101 Dual-band Combiner-698-960/1710-2700-01
52440199 Hybrid Coupler 13GHz 12700-13300MHz 3dB
52440210 Hybrid Coupler 18GHz 17700-19700MHz 6dB
52440209 Hybrid Coupler 15GHz 14400-15400MHz 6dB
02315639 Universal Environment Interface control
52440563 Microwave Accessory,Coupler,23G,UBR220
27100060 DTMA18-023 1800 12dB AISG2.0 ATA182001
34060473 Optical transceiver,eSFP,1310nm,1.25Gb
52430923 Microwave Antenna,A18S06HAC,18G,600mm
03020FQG Universal FE Lighting Protection Unit
2239644 RTN950 IDU Required Delivery Accessory
03052760 ATM Interface 8 STM-1, Unchannelised
03052207 Iub IP Interface Unit 2 FE/GE Optical
02239275 3900 Series BTS Macro,Site Auxiliary
02310HQF Outdoor Fiber Distribution Box OFD06
03052799 Data Processing Unit (335 Mbps/3350
52440204 Hybrid Coupler 38GHz 37000-40000MHz
52440213 Hybrid Coupler 38GHz 37000-40000MHz
21150661 RTN 950A Separate Mounting Bracket
27150129 RCU Remote Control Unit, 3GPP/AISG
52440203 Hybrid Coupler 24.2-26.5 GHz, 3dB
02400608 Power Distribution Cabinet SPM60D
02310JVV MRFUe for Multi-Mode 900MHz EGSM
02310QMT MRFUd for Multi-Mode 900MHz EGSM
02113394 BTS3900A Cabinet Ver.C, DC-48V
02113690 OMB Cabinet Ver.C 220V/110V AC
21150646 DKBA40701355.ASM, RRU DBS3900
27030115 COMBINER, DC-1710-1880 DIN FE
02230TWY 3900 BTS Macro,Site Auxiliary
02310MAA RRU3838 for WCDMA/LTE 2100MHz
21011552 Optical Fiber Overlength Box
03020SXB 2 STM1 Interface Board SL1D
02310CGS RRU for WCDMA 2100MHz 2 40W
03029889 Lightning Protection Board
02120479 DC Power Distribution Unit
21030116 Lighting Arrester Box SLPU
03052087 Iub ATM Interface Unit E1
2238083 2238083, RTN 600 IFX Board
21011137 19 Rack DKBA41020644.ASM
03020QYR Baseband Processing Unit
52413079 XMC ODU 18G TR1008/1010
03020JQE WCDMA Main Control Unit
52440202 C23B03RR Hybrid Coupler
52440312 C32B03RR Hybrid Coupler
52440211 C23U06RR Hybrid Coupler
34060327 2.5G-1310nm-2km-SM-ESFP
02113718 BTS3900 Ver.D, DC-48V
02311KVA RRU3260 for LTE 2600M
02319890 PSU Module AC/DC,50A
03020SCF Etherned Board EM6F
52412479 XMC ODU 23G TR1008
52413118 XMC ODU 26G TR1008
52412478 XMC ODU 23G TR1008
52412481 XMC ODU 23G TR1008
52413094 XMC ODU 13G TR266
52413222 XMC ODU 32G TR812
52413155 XMC ODU 7G TR154
52413154 XMC ODU 7G TR154
2113174 Chassis RTN 950
02120616 FAN 02B,303V.C
45030056 TNFOVOASFP01
02351730 Heater Unit
02400605 ODM06D-1
03020MLG LMPTb
NEW Huawei Microwave Transmission and Wireless spares

Huawei for sale

Huawei for sale
sales@1com.com
BOM CODE Description
03054887 HUAWEI UMPTb1
03053461 HUAWEI WP110MUa BOM code 3053461
02315111 HUAWEI Power System Monitor WD2M1EPM PMU01B
03052762 HUAWEI IP Interface Unit 4 GE, Optical
03053067 HUAWEI WP11SCUA GE SWITCHING CONTROL UNIT
03052759 HUAWEI RNC HUAWEIWEI WP11AOUc
02319897 HUAWEI UPEUc 48V Power and Environment
03052780 RNC HUAWEI XPUB WP11XPUB
02120559 HUAWEI HERT MPE,WD2E5FAN,FAN 02A,303
02120370 Fan Box,PARC,WP1E2PFNS,Base Station Controller 9 Fan Box
02120458 Fan Tray,HERT BBU,WD2E1FAN,2U Fan Module
02120577 Fan Box,HERT BBU,WD2E1FANC,2U Fan Module
02120616 HERT MPE,WD2E6FAN,FAN 02B,303V.C
03020KWP WBBP Base Band Processing Interface Unit
03020JQE HUAWEI WMPT 03020JQE
02315112 HUAWEI NODE B RRU 850 QWEM5RRUA2
02318195 HUAWEI NODE B SRRU 850
02319644 HUAWEI NODE MRRU 850 80W
14160623 HUAWEI NODE B Cable Fibra Optica 100mts
02238806 02237123 HP110MUA OMU
EPW30-40 HUAWEI POWER SUPPLY VATEL EPW30 40
EPW30-40 HUAWEI NODE B PSU EPW30-48A
02316267 HUAWEI NODE B MRRU 1900
02316200 HUAWEI RRU 3908v1 – 1900 60W 2T2R
02310KCY HUAWEI RRU 3942 Radio 850 120W 2T4R
03051816 RNC HUAWEI DPUb, WP13DPU
03052781 RNC Signaling Processing Unit-SPU01
03052799 RNC Data Processing 3350Erl DPU03
02238806 HUAWEI BSC WP11OMUa 02238806
03052995 HUAWEI NODE B BBU3900 UBRI WD53UBRI
02310CYU HUAWEI NODE B MRRU V3 1900 WD5MJRUDC20
03030LPM HUAWEI NODE B GMTUb WD22GTMUb
03052207 HUAWEI UTRP2 IP Interface 2 FE/GE Optical
03051730 HUAWEI RNC SPUa WP11SPUa
03051118 HUAWEI WP11TNUa 03051118
02237123 Operation and Maintenance Component,with Windows Server and SQL software English
02315528 Functional Module,HERT BBU WD2MUPEUA,-48V Power and Environment interface Unit
02315639 Functional Module,HERT BBU,WD2M1UEIU,Universal Environment Interface control Unit
02317275 Function Module,HERT MPE,WD2M1EPM,Power System Monitor Module,303
02319890 Functional Module,PSU4850A,PW6M4850A,2900W Rectifier
03051116 PARC WP11GCUa General Clock Unit Rev A
03051117 PARC WP11SCUa GE Switching and Control Unit Rev A
03051119 PARC WP11XPUa Extensible Processing Unit Rev A
03051121 PARC WP11EIUa 32-port E1/T1 circuit Interface Unit Rev A
03051122 PARC WP11OIUa 1-port channelized Optical Interface Unit Rev A
03051484 PARC WP11AEUa 32-port ATM over E1/T1/J1 Interface Unit Rev A
03051485 PARC WP11AOUa 2-port ATM over channelized Optical STM-1/OC-3 Interface Unit Rev A
03051486 PARC WP11PEUa 32-port Packet over E1/T1/J1 Interface Unit Rev A
03051488 PARC WP11FG2a Packet over electronic 8-port FE or 2-port GE ethernet Interface Unit Rev A
03051492 PARC WP11UOIa 4-port ATM/Packet over Unchannelized Optical STM-1/OC-3c Interface Board Rev A
03051493 PARC WP11GOUa 2-port packet over Optical GE ethernet Interface Rev A
03051813 PARC WP13DPUc Data Processing Unit REV c
03051814 PARC WP13DPUd Data Processing Unit REV d
03052207 HERT BBU, WD22UTRP2, Universal Ethernet Optical Interface
03052760 PARC WP11UOIc 8-port ATM/Packet over Unchannelized Optical STM-1/OC-3 Interface unit REVc
03052761 PARC WP11FG2c 12-port FE or 4-port electronic GE interface unit REV c
03052761 PARC WP11FG2c 12-port FE or 4-port electronic GE interface unit REV c
03053299 PARC WP11DPUf Data Processing Unit REV f
02310HBJ Function Module,R4850G2,EN1MRC5G1A2,1U 3000W Rectifier,White Panel,Wireless Only
02310LYP Function Module,WD22PCUA,WD2M01PMU11A,Power Monitor Unit,white,Hert MPE
03020EWC CGA,KW61PAMU,Power Allocation Unit,1*2
03020HJV HERT MPE,WD22HEUA,Heat Exchange Unit,1*1
03020HRY APM,WD41AFMU,Filter Monitor Unit,1*1
03020NXE HERT MPE,WD22CMUA,Central Monitor Unit 1*2
03020PSS BBU3900,QWL2WBBPB3,WCDMA BaseBand Processing Unit
03020QYR BBU3900,QWL1WBBPD2,WCDMA Baseband Process Unit D,1*1
03030AXY PARC,WP11PSCU0,Switch Control Unit
03030HWE HERT BBU, WD22WMPT1, WCDMA Main Processing Transmission un
Huawei for sale

Large LOT of Telecom for sale

Large LOT of Telecom for sale
sales@1com.com
SWCOP-A 1.9-0 EPROMS
ODU HSB/2+0 Coupler 12.7-13.2 GHz
Basic IFU assembly
Radio Interface Module
155M optical S-1.1 interface unit
Coax Cable CNT-400 between IFU/IDU a
IFU mounting kit incl 19
ODU 13GHz 266MHz sub-band 2 Low
ODU 13GHz 266MHz sub-band 2 High
ODU HSB/2+0 Coupler 17.7-19.7 GHz
ODU 18GHz sub-band 2 Low
ODU 18GHz sub-band 2 High
CL3TG 1.39-0 EPROMs (single)
SWCOP-A 2.31-0 EPROMs (pair)
Transmission Back Plane
Tranciever S-1.1/100 Base-x
FLATPACK FRAME
FLATPACK
RECTIFIER 2000W
Rectifier Flatpack2 48/2000 CS7160000.02
1039809
5000864.06
Omni Antenna
HP HDD 146G-FF-15K RPM
LABLE
BSTU DT 1-P (G.703)
Fiber Optical(FC/DIN) 25m (DUPLEX) SM
Fiber Optical(LC-DIN) 10M SM (DUPLEX)
Fiber Optical(LC-DIN) 15M (DUPLEX) SM
Fiber Optical(LC-DIN) 20M (DUPLEX) SM
Fiber Optical(LC-DIN) 25M (DUPLEX) SM
E1-4CU-F
CL2TG-S 1.36-90 EPROM
SWCOP-A 2.12-0 EPROM
CLAB-3.5-0 EPROM
Cable VDU S-FTP D2
Supervisory module
MCP18-B
Distributed Basestation Remote Unit
3579MHz-3600MHz,3579MHz-3600MHz,28W,4T4R,DHT
03024386
03035590
06040087
063912A
066641A.105
UNIT COOLING FAN MODULE
BB2F Back Plane
RFU BACKPLANE SP
INTERFACE MODULE SP
DTRU Backplane Module
DTRU
FSMB Core
FAN PLATE ASSEMBLY
FEPD POWER DISTRIBUTION ASSEMBLY
DTRX Cable Set Assembly EXGA Bus & Power
ESMC
Spare part Kit for 065681A DC-filter
FXX BAG
GROUNDING CABLE FOR ODU 1M CONSISTING
POWER SUPPLY CABLE 2X1.5MMS 1M
E1 CABLE (RJ48C CONNECTOR) CONSISTING OF
CONNECTION KIT CONSISTING OF 314-205/76
14E1 CABLE-RJ48 SCREW LOCK RET 3m CO
SUPP FRAME ADAPTER-ODU HC AP 38 GHZ CON
GROUNDING KIT UGK-1 CONSISTING OF
N 90 MALE CONNECTOR CONSISTING OF
TNC 90 MALE CONNECTOR CONSISTING OF
26 GHZ FRAME INTEGR MOUNT 1+1 HSBY U
BASIC KIT LIGHT 1/IDU CONSISTING OF
Antenna 13 30CM
Antenna 18 30CM
ANTENNA 23 30CM
ANTENNA 26 30CM
ANTENNA 38 30CM
ANTENNA 23 60CM
IDU FLEXIHYBRID 16E1-Eth 1+1 32M SVR 2.1
IDU FLEXIHYBRID 16E1-Eth 1+1 32M SVR 2.1
38 GHZ OUTDOOR UNIT HC AP /CC-1008 MHZ S
100-33-4020-00
PATCH CORD
PATCH CORD
PATCH CORD
CABLE BITS 40M
18 GHZ outdoor unit HC AP/CC-1008 MHZ
18 GHZ outdoor unit HC AP/CC-1008 MHZ
Flatpack 2 rectifier module -3000W/48V
27020086
27020087
27020088
27130020
313374-001
SRA L INSTALLATION KIT
Optical Transceiver,eSFP,850nm,4.25G multi-rate,-9dBm–1.5dBm,-15dBm,LC,MM,0.3km
400-40-00206
VXRB TRANSMISSION UNIT FXC RRI
VXTB TRS UNIT FXC E1/T1 120/100 OHM
VXTA TRANSMISSION UNIT FXC E1 75 OHM
TSGA
WCGA WIDEBAND XOMBINER, GSM900
WCDA WIDEBAND COMBINER GSM1800
PWSB POWER SUPPLY UNITDC
BOIA BASE OPERATIONS AND INTERFACES UNIT
HETA CABINET HEATER UNIT
OEKA ENTRY KIT
OBKA BRIDGE KIT
DVGA DUAL DUPLEX UNITGSM900 STANDARD
DVJA DUAL DUPLEX UNITGSM900 FILTER J
DVPA
M2LA MULTICOUPLER UNIT 2WAY800/900
M2LA MULTICOUPLER UNIT 2WAY800/900
M6HA MULTICOUPLER UNIT 6WAY1800/1900
DVDC DUAL DUPLEX UNIT GSM1800FULL BAND
ATCA INTERNAL ANTENNA FEEDER KIT
ATCA INTERNAL ANTENNA FEEDER KIT
TSGB TRX RF UNIT EDGE 900
TSDB TRX RF UNIT EDGE 1800
UUHA SYNCHRONIZATION CABLE SET
BB2F TRX BASEBAND UNIT EDGE
DVTD
ODCA UltraSite EDGE OD Cabinet
VMPB POLE MOUNTING KIT
ODFA Dust Climate Air Filter Kit
FPMA FLEXI POWER MODULE
FPAA FLEXI POWER AC/DC SUBMODULE 230V
FPBA
FCOA FLEXI CABINET FOR OUTDOOR
FMFA FLEXI MOUNTING KIT FLOOR/WALL/POLE
EXGA FLEXI Edge 900 DTRX UNIT
EXDA FLEXI Edge 1800 DTRX UNIT
ACFE AC FILTER ENHANCED FOR IDCx/ODCx
FMCA FLEXI 3U MOUNTING COVERS FRONT/BACK
FIEA Interface PDH E1 Asymmetric mod.
FIPA Interface PDH E1/T1/JT1 symmetric
ERGA FLEXI Edge RF Dual Duplexer 900
ERDA FLEXI Edge RF Dual Duplexer 1800
ODCC ULTRASITE EDGE MIDI OD CABINET
FTCE OD CABLE SMB-F/0 75ohm 15M
FTCH OD CABLE LC SM 1310 15M
EMTA FLEXI EDGE MECHANICAL 2U UNIT
EMHA FLEXI EDGE MECHANICAL 3U UNIT
WCGT Triple Wideband Combiner GSM800/900
WCDT Triple Wideband Combiner GSM1800
ESEA FLEXI EDGE EXTENSION SYSTEM MODULE
FIFA 1xFlexbus TRS interface
471007B.105
ELCA LMP CABLE 50M
ESFA SYNC CABLE FOR FLEXI 12M
FTCJ OD Cable TNC-F/0-TNC-M/0 50ohm 2.5m
FSFC Flexi System Fibre C 100m
FTCR OD Cable RJ45 CAT5E 15m
FSEB Flexi System External Alarm
EPCA EXT. CABLE ETHER_POWER KIT
EBCA BBU ALARM CABLE 2M
EWGB FLEXI EDGE 800/900 WBC SUB MOD
EWDB FLEXI EDGE 1800 WBC SUB MOD
FSAA Flexi System Alarm Cable 15m
FMAA FLEXI MOUNTING AUXILIARY BRACKET
FTCV OD CABLE RJ48C 120ohm 30M
FTCF OD CABLE SMB-F/0 75ohm 30M
FTCG OD CABLE SMB-F/0 75ohm 50M
FTCT OD CABLE RJ45 CAT5E 50M
FIYA Abis over IP Ethernet and E1 coax
FOSC Optical SFP 1000Base-LX 1310nm SM
471881A
EXDB FLEXI EDGE 1800 DTRX UNIT
FTNA IUB ADAPTER FOR NB CABINET
FXEA FLEXI RF MODULE 1800 TRIPLE 70W
FPBB FLEXI POWER BATTERY SUBMODULE
FIYB Abis over IP Ethernet and E1 coax
FIQB Abis over IP Ethernet and E1 T1 sym
FSES Flexi Ext. Semi-integrated OVP
47330A.105
PHOT TRX SFP 3.072GB/S 300M 850nm
52673585-01
SRAL 1+1 INT. FRAME
1+1 BASE ACCESSORIES
18 GHZ 060 CM Antenna
DISH 60 CM
120Cm 13GHZ SRA-L INT. ANT.
120CM 18GHZ SRA-L INT.ANT.
DISH 60 CM
DISH 60 CM
OPTICAL BB MODEM KIT
FAN UNIT
ODU TX 12877-12975 SH 266
ODU TX 13143-13241 SH 266
ODU-HC AP/CC-LOW
ODU-HC AP/CC-HI
735-221/26
M2LA11
BOIA11
BB2F11
PWSB Card
FXC E1
PDB BOX
POWER SHELF
POWER SHELF
2.5C2VDDT (Female)
2.5C2V DDJ (Male)
81500L20111
854910205-FIBER LC-SPC 9 DXJP STR 20m
Cable Kit STM1 Optical 10M LC/SCDuplexSM
STM1 Optical 10M LC/SC (Duplex)Orange
SINGEL MODE FIBEROPT.PATCHCORD LC/SC 10m
SINGEL MODE FIBEROPT.PATCHCORD LC/ LC 20m YELLOW
SINGEL MODE FIBEROPT.PATCHCORD SC/ LC 10m YELLOW
SINGEL MODE FIBEROPT.PATCHCORD SC/ SC 2m YELLOW
SINGEL MODE FIBEROPT.PATCHCORD SC/ LC 20m ORANGE
POWER SHELF
RF COAXIAL CONNECTORS
99041CMF
BTS 900 ULTRASITE -993740C2106-IFMX5
BTS 900 ULTRASITE -994081B4606-CABEL 60 CM
BTS 900 ULTRASITE -994081B4606-CABEL 60 CM
ATCA ANTENNA CABLE KIT ASSY 2000 MM LONG
994933b, Technoman Board
994938A
Flexi BTS Power Cable
Flexi Packet Power Cable
995281B
19″ Adaptor for Eltek Cabinet(Power Syst
BSC3200-5
LABLE
LABLE
C00035969.00
TON-FIA Tone Product
TRCO
CL2TG
CL3TG
CLAB-S
TR16-S
SWCSM-S
SWSPS-S
PSC1-S
PSC1-S Power Supply for Catridge
PSC1-S Power Supply for Catridge
PSC-6
EC2ET-C
PSC4-S
ET2E-SC
MBIF-A Message Bus Interface
CC3C-A
CC3-A Common Computer Cartriadge
CC4C-A
CC4C
CC4-A Common Computer Cartridge 4
VANG-A
SWCOP
SWCOP-A Switch Control processing
SERO-A
HWAT-A
HWAT
PSC6-A
PSC6-A Power Supply for Cartridge
PSC6-A Power Supply for Cartridge
TGFP-A
PCMC2A
TSS3
TSS3
PD20 Power Distribution Unit 20A
PD20
CA525 Cover Adapter 5.25 Inch
CA350 Cover Adapter 3.5 Inch
SF10
FTRB
PSC9
ODAD-A Optical Disk Adapter
COP2T
HDPU-A
HDPU-A Hrad Disk Plug-in Unit
CPLAN-A
CCP10
IPFGE
CP710-A
C101535
C101538
C101547
C101551
C101554
C101557
ODPU-A
EXAU
C102225
C102235
C102415A
C102417A
C102418A
C102503A
C102504A
C103491, C103491, IW1S1 Interworking Un
Dummy Plate-COP48T
SCBC SCSI
IW1S1 Interworking Unit 1 x STM-1/STS-3
IW1S1
IW1S1 Interworking Unit 1 x STM-1/STS-3
C103491, C103491, IW1S1 Interworking Un
IW1S1 Interworking Unit 1 x STM-1/STS-3
C103756
MR256M 256MB DIMM, registered
MR512M
SW1C-B
SHIM4T
SHTM4T
CLOC-B
CLOC-B Clock and Synchronization cartridge
CNDC500 Alarm Cable
CLAC-B
CLAC-B Clock and Alarm Catridge
ET5C-B
ET4C-B Exchange Terminal Cartridge 4
MCPC2-A
CPRJ45 Connector Panel for RJ45 Connector
HDS-A
MR512L Registered DI MM, 512MB, low profi
PCU-B
SD4C-B
SD3C-B
SCC Side Cable Conduit
CPGO
SW1C-C
SW1C-C
DC3C-A
CPI-1
AIOB Alarm I/O Board
AIOB Alarm I/O Board
DCPEM DC Power Entry Module
MBIF-CR
MBIF-CR Message Bus Interface
AS7-C
AS7-C
AS7-C
AS7-C Preprocessing Unit for Multichanne
C105019
MRD512M Registered DDR SDRAM DIMM, 512MB
PSC6-B Power Supply for Cartridje
C105097A
DUPEM Dummy Power Entry Modoule
ET2E-TCB
ET2E-TC
CDSP-C
CDSP-C
MX622-D
CNB015 PERIPHERAL DEVICE CABLE
C106542A
C1066026
C1066027
CNDE500 ALARM CABLE
I0CP-D
C107617
MRD1GBM Memory Moudle Registered DDR SDR
CS206 Cable Shelf
C1078710
PDFU-B Power Distribution and fuse Unit
PDFU-B Power Distribution and fuse Unit
PCU2-D
CNM052 Peripheral Device Cable
ESA24
ESA24
SWSE-A Switch and Service Unit
SW 128B
SW 128B Switching Network for 128 PCMs
CPU
CP816-A
CP816-A PENTIUM M Centeral Processing
ADM0D07
C108702
C108758
ET4
ET4E-C
ET4E-C E1 Exchange Tcrm, 4 coxial Interf.
ESB26
C108944A
C108946A
C108948A
MRD512A
MRD1GBA 1GB Registered DDR DIMM
MRD1GBA
CCP18-A
SW256B
GT4C-A General TDM 1nt. Cartridge
SERO-B
TR3E
TR3E
PD30
ETS2
RACP
TC2C
TC2C-A Transcoder Cartridge
ET16
ET16Exchange Termin al for 16xE1/T1
CPI1-A
FTRB-A
C109644
MX622-D
MX622-D
HDF1-C
EXAU-A
CP710B
CP710-AB Pentium III Central Processing
CP710-AB Pentium III Central Processing
CP710-AB Pentium III Central Processing
C109806
CPETS-E
CPETC-E
CPETC-F
C109841
C109842
C109843
C109844
C109845
C109846
C109847
C109848
C109849
C109910
C109911
C109912
PSM022
C109915
C109916
HDS-B
C109957A
C109973
C110084
DC3C-B
C110161
C110166
C110255
C110262.04
C110263
C110305
ET2E-TCB
C110388
CC3C-B Common Computre Cartridge
MCP18-B
HDSAM-A
C110731
AS7-D Preprocessor Unit for Multi Signal
EQKMDEL
SHIM16T
SHIM6T
C111024
CCP18-C
C111034, CCP18_C
CCP18-C CONTROL COMPUTER
CP816-AC
CP816-AC Pentium M C entral Processing
C111148
DCAR1-A DX200 AMC Carrier 1
C111169
SWPRO-C Switch Processor-C
C111178
C111179
PSC6-CB Power Supply for CPU and Adapter
C111180
PSC6-D Power Supply for CPU and Adapters
ETIP1-A
HW A T -B Hardware Alarm Terminal
RCOM-A
BC1C-B COMPUTER CART RIDGE 1
TCSA-03
C111453
SGCIC-AGSW andGeneral tdm cartridge 1
C111462
CL3TG-UA Clock and Tone Genera tor
C111545
TR3T Transcoder 3rd Generation ETSI/ANSI
MRD512B 512MB registered DDR DIMM
MRD512B 512MB registered DDR DIMM
TON-FIA-A
C111765.01
ESB24-D Ethernet Switch for B-series
IC209-C INDOOR CABINET
DCARI-AB DX200 AMC Carrier 1
C12225.A01
CABLE ADAPTER RJ45 BNC 200MM
C22276
C22512
C23462
C29035.02
EQKM98C
EQKM9SC
C70605A.01
C70960.02
CPEA Connector Panel for External Alarms
TBUF
CPRP Connector Panel Blank
HDAD2-A
C72164.B2A
C72169.B2A
C72172.B2A
C72176.B2A
C72181.B2A
IW16P1
MS256M SDRAM Memory Module 256 MB
CPV24
CHX004 Intermediate Cable
CHX008 Intermediate Cable
C72551A
SHIM25
MBIF-B
MBIF-C
MBIF-C Message Bus Interface
MBIF-C Message Bus Interface
C8825
Power Cord China, Right Angle
CHASIS
DC-POWER TELLABS
UC4010
COM SEAL 10/7
Connector Rj45
Side Plate
FPRA Flexi Power Rectifier
Rectifier AA25000L 48/2000
AC OVP KIT
SiteStar heater kit
Connector
CS710013
16k W/48V OD Fan cabinet 2m
Temperator sensor
Ext Alarm card smart pack
Latched Contactor
Fan for 16KW cabinet
Kit: OD cabinet plinth
Kit: OD Cabinet Additional fan
Power shelf
PDU+POWER SHELF
Additional fan tray
CS7113400.02
Rectifier DPR2000C
CS712000.02
Kit: Basic Flexi BTS kit OD 6U
Kit: Extension Flexi BTS kit OD 9U
Kit: PRSB OD Heater
Panel 790-960MHz 65deg 18.5dBi
XP 806-960MHz 65deg 18dBi
EMKA DOOR KEY
EMKA
GMT Fuse
Cable Entry MC35+MC25
GMT Fuse card 8pos G1
Kit: Over voltage Protection 230/400V
Plinth for OD cabinet
Heater kit
Battery shelf kit OD
CS72149.22
Ind Omni 876-960/1710-2700MHz 2dBi N-f
Kit AC Mains Swich
XX 870-960/1710-1880MHz 65deg 18dBi
DT-kit for panels under 1.4m
DT-kit for 2574mm panels
DT-kit for 2574mm panels
DT-kit for panels under 25kg
DT-kit for panels from 25kg
Single clamp 50-115mm for panel
Clamp set 45-125mm for panel
Combiner 698-2700MHz 2x100W
Diplexer 470-960/1700-2700 double unit
Jumper cable 1/2in. 4m 7-16 f/m angle
Jumper cable 1/2in. 5m 7-16 f/m angle
Jumper cable 1/2in. 1.5m 7-16 m/f
Jumper cable 1/2in. 3m 7-16 m/f
Jumper cable 1/2in. 3m 7-16 m/m
CS72681.04
Jumper cable 1/2in. 3m 7-16 m/m angle
Jumper cable 1/2in. 1.5m 7/16 f /m angle
Jumper cable 1/2in. 3.0m 7/16 f /m angle
Jumper cable 1/2in. 0.5m 7-16 m/f
Jumper cable 1/2in. 0.5m 7-16 m/m
Connector 7-16 male for RF 1/2in.
Connector 7/16 for cable LF1/2
Clamp for RG223 M2x6rod8-25
Flexbus clamp for L-bar 40X40mm
Flexbus clamp for flat bar 3-12mm
Clamp RF M2x1/2in.for rod8-25/flat3-25mm
Clamp RF M2x7/8in.for rod8-25/flat3-25mm
MBG CLAMP M3 7/8
Grnd kit for 1/2in. feeder parallel exit
Grnd kit for 7/8in. feeder parallel exit
Flexbus & IDU/ODU Cable Grounding Kit
XXX870-960/1710-1880/1920-2170 65 17 T/A
XP 790-960MHz 65deg 18dBi
XP 790-960MHz 65deg 18dBi
XP 1710-2170MHz 65deg 12dBi 2T
XXP 806-960/1710-2170 65/60 12/14dBi 2-p
XP 1710-2170Mhz 65deg 19dBi AT
XXP 790-960/1710-2180 65/65 16/18dBi AT
GSM Antenna
XXP 824-960/1710-2170 65/65 17/18dBi AT
XXP 790-960/1710-2180 65/65 17/18.5dBi AT
XXP 824-960/1710-2170 65/60 12/14dBi
XXP1710-2170/1710-2170 65/65 15/15dBi AT
XXP 1710-2170/1710-2170 65/65 19/19 AT
Jumper cable 5m 1/2in. 7-16 m/f
Dual MHA 900 Rx:880-915MHz
Dual MHA 900, Rx:880-915MHz
BiasT GSM/EDGE
BiasT GSM/EDGE 800/900 VSWR
RS Alarm cable Ultrasite D37-open 10m
RS Alarm cable Ultrasite D37-open 15m
RS Alarm cable RNC/MGW D37-open 70m
RS Cable BT43 Open 30m 75 ohm 4 pcm
RS LAN cable CAT 5 S-FTP RJ45-RJ45 5m
RS LAN cable CAT5 S-FTP RJ45-RJ45 15m
RS LAN cable CAT 5 S-FTPRJ45-RJ45 50m
RS 37pin D-con male BTS UNC4 40inch
RS CPRD 20M PCM cable (75 ohm) for MSCi
RS CPRD 30M PCM cable (75 ohm) for MSCi
RS CPRD 50M PCM cable (75 ohm) for MSCi
RS CYR 50m cable alarm cable for MSCi
RS CNIA 15M PCM cable (120 ohm) 4 PCM
RS CNIA 35M PCM cable (120 ohm) 4 PCM
Cable BT43-BNC Farme
MULTICOAX CABLE 8X75OHMS 0315/195 reel
CS73170.14
MK 16 GND CABLE Y/G (reel)
MKEM-LSZH 16 black cable (reel)
MKEM-LSZH 16 blue cable (reel)
MKEM-LSZH 25 y/g inst. cable (reel)
MKEM-LSZH 25 black inst. cable (reel)
MKEM-LSZH 25 blue inst. cable (reel)
MKEM-LSZH 35 black install. cable (reel)
MKEM-LSZH 35 blue install. cable (reel)
LAN cable CAT6a S/FTP RJ45-RJ45 5m
RS SMB str. plug for BT3002/TZC75024
RS BNC straight plug male for BT3002
RS BNC Conn. straight(m)71S10A-1Z3A3
Equip Kit 1(wdg.anch)
RS Inst. equip. kit no. 2
RS Inst. equip.kit no.4
RS IS209-Rail fix. kit for i-serie rack
RS Cable shoe 16mm2/M8
RS Cable shoe 25mm2/M8
RS Cable shoe 35mm2/M8
RS Cable shoe 25mm2/M10
RS C-connector C8 (35-25/35-25)
RS Anchor bolt M6*25p screw
RS Anchor bolt M10*15p (12 pcs)
RS Hexagon nut M10 (100 pcs)
Washer Din 125 M6/6.4
Washer
RS Spring washer M6 (100 pcs) din127 A4
Cable tie 25*100 black (100 pcs)
Cable tie 46*200 black (100 pcs)
Cable tie 76*390 black (100 pcs)
RS Shrinkingsleeve 18/6mm black 1200mm
Transmission site lable set
RS Self amalgamating tape 19*10m
RS Insulation tape 15*10 m ye/gr(10pcs)
RS Ins. tape 19mm*10m black(10 pcs)
RS Rail 2990 XYHV1002
RS Washer 7x30x3
RS CROSS CONNECT CABLE (1000FT)
RS DDF 75 Ohm 8 PCM
Rack with cable management and fusepanel
DSX panel LSA PLUS Cross-conn. and BNC
Chassis 120 ohm with LSA PLUS
Patch cord Kit
RS Patch Cord FMS-10/125-15-SC/SC 15m
FMS/2-SC/SC 10/125 20m (Duplex-SM)
RS Patch Cord FMS-10/125-5-FC/FC 5m
RS Patch Cord FMS-10/125-20-FC/FC 20m
RS Patch Cord FMS-10/125-30-FC/FC 30m
RS Patch Cord FMS-10/125-15-FC/SC 15m
RS Patch Cord FMS-10/125-20-FC/SC 20m
RS Jumper Cable30mFL SMS 2XSMTLC/SC
CS73550.00
FO Cable Rugged 4 duplex LC/SC SM 15m
FO Cable Rugged 4 duplex LC/SC SM 40m
RS 19in. Network Cabinet (Rittal)
RS 19 Transmis Cabinet DK 2000*600*600
cable tie 292*3.6(280*3.5)
cable tie 300*7.6(280*7.5)
cable tie 385*4.8
black MKEM-LSZH 50mm2
blue MKEM-LSZH 50mm2
Connector 7-16 Male for RF 7/8in
Jumper cable (Angel 90 )1/2″-5m-7-16MF
Installation Material Kit
Rack DDf frame Type Siemens
OCDF-ODF60 CORESIEMENSE SALONI
DCDU (with 20 pcs Fuse/Circuit-Breaker
Power System 4 Hours BTS 1-6TRX
Power System 4 Hours BTS 7-12 TRX
Power System -4 H-BTS Upgrade6TRX to 12
Power System -4 H-BTS Upgrade 12 TRX to
Power System -4 H-BTS Upgrade18TRX to 24
Multicoax Cable 8*75
SM-LC/LC-3M (Duplex) SM
LC/SC MultiMode 9/125 15m (Orange Dupl
LC/SC MultiMode 9/125 20m (Orange Dupl
P-LC/LC-5D2ATP-SM 15m ( Duplex)
P-LC/LC-5D2ATP-20m (Duplex) SM
LC/SC SM 9/125 20m (Duplex)
LC/SC SM 9/125 40m Duplex
DK Rittal
SF4 SUBRACK
E35700.08
E35701.04
E35702.05
SIMX16 SDH I/F MODULE + CROSS-CONN.
E35704.02
E35704.05
MOUNTING BRACKETS FOR FAN MODULE
19IN MOUNT SET FOR SUBRACK
FAN MODULE
FO TRANSCEIVER S-1.1 SFP
FO TRANSCEIVER L-1.2 SFP
E35705.03
E35705.04
CABLE ASSY ALARM CABLE FAN UNIT
2RCF SR RACK CONNECTION FIELD SUBRACK
ALARM CBL, 2M7
E35707.03
Tranciever
E35708.02
E35708.04
FIBER,SM,DUPLEX,2XLC,LSZH,20M
OHA, ETEX 16M/S kontrollimoduli
E35711.01
E35720.04
LED/ALARM BOARD
Tllabs CM3564
SC2 SUBRACK 1U HEIGHT
SIMX4 MODULE 4X STM-1/4 XC
PIM1 MODULE 21X E1
PS-DC,60W DC PER SUPPLY MODULE
CMCC MODULE
FAN
21x2M cable 120 ohm MDR TO OE 20M
Cable Power
E35750.03
FO TRANSCEIVER S-1.1 SFP
FO TRANSCEIVER L-16.1 SFP
FO TRANSCEIVER 100BASE-FX SFP
LC-SC SM DUPLEX LSZH 20M
E35792.02
EMAP
E35792.04
E35792.05
CABLE ASSY, POWER, 3PD-SUB TO OPEN END
E35792.45
HP iLO Adv incl 1yr TS U E-LTU
ELTEK POP 1-6
FAN TELLABS
FC/LC SM 15m SIMPLEX
FC/LC SM 20M SIMPLEX
Fiber optic Patch cord-FC/LC SM 30m (SIM
SFP TRANSCEIVER
SUB RACK NERA 6325
I0709203
I0709251
PIP 8000-Eltek Indoor Cabinet
PATCH CORD 1M
PATCH CORD 2M
LC/SC SM 9/125 15m (Duplex)
Internal Jumper 1.5 m for BTS
Internal Jumper 1.75 m for BTS
AC cable 3*35
AC cable 4*10
AC cable 4*16
Battery tray
LM Bracket for BTS
Cover Galand including Screw and nut
PIP 16000-Eltek Indoor Cabinet
PIP 16000-Eltek Indoor Cabinet For BSC
Fiber Optical(FC/FC) 15m (DUPLEX) SM
Patch cord FC/FC duplex SM 20m
Patch cord FC/FC simple SM 5m
Fiber Optical(FC/LC) 10m (DUPLEX) SM
Fiber Optical(FC/LC) 15m (DUPLEX) SM
Fiber Optical(FC/LC) 20m (DUPLEX) SM
Fiber optic Patch cord-FC/LC SM 30m (DUP
Fiber Optical(FC/LC)-SIM-SM-5m
Fiber Optic Patch Cord-SM-FC/SC 10m (Dup
Fiber Optic Patch Cord-SM-FC/SC 20m (Dup
Roxtec Galand
Patch LC-DIN Duplex single Mode 35M
Fiber Optical(LC/FC)-SIM-SM-20m
Fiber Optical(LC/LC) 10m (DUPLEX) SM Oranje
Fiber Optical(LC/LC) 3m (DUPLEX) MM
Fiber Optical(LC/LC) 15m (DUPLEX) MM Oranje
Fiber Optical(LC/LC) 10m (DUPLEX) SM Oranje
Fiber optic Patch cord-lC/LC SM 50m (DUP
Fiber Optic Patch Cord-P-LC/LC-5D2ATP-6m
Fiber Optical(LC/SC)-DUP-SM-15m
Fiber Optical(LC/SC) 3m (DUPLEX) MM
Fiber Optical(LC/SC) 5m (DUPLEX) MM
Metal Pipe 21
Patch Cord CAT5 20M
Rack Paya (600*1200)
RS Rail 2.5mts
RG patch cord 10m
Router Module for 3820
Fiber Optical(SC/SC) 20m (SIMPLEX) SM
Fiber Optical(SC/SC) 3m (DUPLEX) SM
RS Patch Cord FMS-10/125-2-SC/SC-single
RS Patch Cord FMS-10/125-3-SC/SC5m(Dupl
Feeder Clamp 7/8”-M3
RS MMJ 4 * 6 mm2 AC Supply Cable
RS Cable shoe 25mm2/M6
RS Cable shoe 35mm2/M8
RS Cable shoe 50mm2/M8
RS Cable shoe 35mm2/ M6
RS Cable shoe 25mm2/M10
RS Cable shoe 35mm2/M10
RS Cable shoe 50mm2/M10
RS Cable shoe 50mm2/M12
16/8mm Black RS Shrinking Sleeve
RS Insulation tube 12mm
Insulation Tape 50*20m BlackNitto 57
RS Ins.tape 19mm*10m black (10 pcs)
RS Rail 2mts
ORP-220
FMS/2-SC/SC 10/125 3m SM (Duplex)
RS 24 Port Patch Panel
Rack Tray(paya)
LM75054.52
Patch Panel 24 Port (Optical Fiber-SC)
Patch Panel 24 Port (Optical Fiber-SC)
Patch Panel 24 Port (Ethernet 24 To 24
RAMP
Magnetic Switch
MKEM-LSZH 16 red cable (reel)
BSC 660
DDF
BATTERY RACK
FIU rack
Eltek Rack
BTS Ultra Rack
BTS Ultra Door
Eltek Roof Door
RACK
DDF rack
OMNI ANTENNA
Patch Panel 12 Port
M.O Disk Drive
WDW73
WDW73 Hard Disk Drive 73GB
WDW73 Hard Disk Drive 73GB
HDS14-A Hard Disk SAS 147 GB CA07068-B11
SFPF2L SFP FC TRANSCEIVER 2 GBIT/s LC
MOMEDIA Magneto-optical Media 9
SEPS1L SFP STM-1 SM LC Optical Transce
SFPCS Tranceiver Copper Short Range.
PATCH CORD LC-LC 20CM SIMPLEX
PATCH CORD LC-LC 3M DUPLEX
PATCH CORD SC-SC 20CM SIMPLEX
SFP TRANSCEIVER
SFP TRANSCEIVER
SFP TRANSCEIVER
SFP TRANSCEIVER
SFP TRANSCEIVER
SFP TRANSCEIVER
SFP TRANSCEIVER
Pipe Aluminum-50mm
RIU 155 (nera)
BSTU desktop 1-pair (1x G.703/RJ45 + dat
BSTU desktop-1 pair
KLP ETSI RACK FOR HIT7000
CHASSIS ASSEMBLY W/O POWER MODULE
LAB FUSE PANEL (2X6 BREAKERS)
FAN ASSEMBLY HIT 7035
Power Module 7035
2M CARD, 63 X E1 (W/P) HIT 7035
2M CARD, 63 X E1 (W/P) HIT 7035
DUMMY FACEPLATE FOR L-FC
DUMMY FACEPLATE FOR S-FC
DUMMY FACEPLATE FOR L-EC
DUMMY FACEPLATE FOR S-EC
SYSTEM INTERFACE HIT 7025/35
SYSTEM INTERFACE HIT 7025/35
STM-1 CARD, 2X STM-1E (W/P)
2 X STM-1E PADDLE
SWITCHFABRIC,XCT(15G/5G) W.STM -16/-4
8X FE/L2 (4X VC-4) CARD
63 X E1 PADDLE (75 OHM)HIT 7035
63 X EI PADDLE (120 OHM) HIT 7035
SYSTEM COTROLLER 2 HIT 7025/35
STM-1 BOARD ,4XSTM-1OPT.
Fiber Optic Patch Cord-FMS/2-SC/SC 1.5M
FMS/2-SC/SC 15M(Duplex) MM
Fiber Optic Patch Cord-FMS/2-SC/SC 1M SM
FMS/2-SC/SC 15M(Duplex) SM
RS Patch Cord FMS-10/125-2-SC/SC 3m (S
RS ShrinkingsLeeve 10mm Black
M55553, Adaptore FC-FC
RG214 Cable
CABLE REEL Flexbus RG223 500m
CONNECTOR SET 2XTNC-M/0
CONNECTOR SET 2XTNC-M/90
Cable Reel Flexbus RG214 500m
CONNECTOR SET 2XTNC-M/90 RG214
ANTENNA 13 60cm FLEXIHOPPER
Antenna 13 120cm FLEXIHOPPER
Antenna 13 180CM FLEXIHOPPER
Antenna 15 120CM FLEXIHOPPER
Antenna 18 60cm int. FLEXIHOPPER
Antenna 18 120cm FLEXIHOPPER
Antenna 23 30cm FLEXIHOPPER
ANTENNA 23 30cm FLEXIHOPPER
Antenna 23 60cm int. FLEXIHOPPER
Antenna 23 120cm FLEXIHOPPER
Antenna 26 30cm FLEXIHOPPER
Antenna 26 60cm int. FLEXIHOPPER
Antenna 38 30cm int. FLEXIHOPPER
Antenna 38 60cm int. FLEXIHOPPER
DUAL POL ANTENNA 13 60CM FLEXIHOPPER
DUAL POL ANTENNA 13 120CM FLEXIHOPPER
Dual pol antenna 13-180cm
DUAL POL ANTENNA 18 60CM FLEXIHOPPER
DUAL POL ANTENNA 18 120CM FLEXIHOPPER
FLEXI HOPPER 4E1 15 C LO 420MHz
FlexiHopper 4E1 18 F LO 1008MHz
FlexiHopper 4E1 18 J LO 1008MHz
FlexiHopper 4E1 18 F HI 1008MHz
FlexiHopper 4E1 18 J HI 1008MHz
FlexiHopper 4E1 23 B LO 1232MHz
FlexiHopper 4E1 23 B HI 1232MHz
Flexi Hopper 26 AL
FlexiHopper 4E1 26 A LO 1008MHz
FlexiHopper 4E1 26 A HI 1008MHz
ODU 26G HI
FLEXI HOPPER 4E1 38 D LO 1260MHz
FlexiHopper 4E1 38 D HI 1260MHz
Alignment Unit 20/30/60 FLEXIHOPPER
T55050.01, Alignment Unit, 30/60 FLEXIHOPPER
Flexible Waveguide 13G/1m
Flexible Waveguide 18G/1m
Flexible Waveguide 23G/1m
Flexible Waveguide 26G/1m
Flexible Waveguide 38G/1m
WG-ADAPT.13-15GHz-SNAP ON
FLEXI HOPPER WG-ADAPTER 7/ 8
Wg-Adapt. 18-26 for Snap-on FLEXIHOPPER
Snap-on Mount. 120/180 Ant. FlexiHopper
FlexiHopper 13 C LO 266MHz
FLEXI HOPPER 13 C HI 266MHz
FlexiHopper 18 H LO 1008MHz
FlexiHopper 18 J LO 1008MHz
FlexiHopper 18 H HI 1008MHz
FLEXIHOPER 18 J HI 1008MHZ
FlexiHopper 23 B LO 1232MHz
FlexiHopper 23 B HI 1232MHz
FlexiHopper 26 A LO 1008MHz
FlexiHopper 26 A HI 1008MHz
T55066.07, ODU 26 G HI
FlexiHopper 38 B LO 1260MHz
FLEXI HOPPER 38D LO1260MHz
FlexiHopper 38 B HI 1260MHz
FLEXI HOPPER 38 D HI 1260M
6dB Coupler 13 FLEXIHOPPER
6dB COUPLER 15 FLEXI HOPPER
6dB Coupler 18 FLEXIHOPPER
6dB Coupler 23 FLEXIHOPPER
6dB Coupler 26 FLEXIHOPPER
6dB Coupler 38 FLEXIHOPPER
Antenna
Antenna 13 120cm FLEXIHOPPER
Antenna 13 180cm FLEXIHOPPER
ANTENNA 35GHz 60cm FLEXI
Dual pol. Antenna 13 120cm FLEXIHOPPER
ANTENNA 156 GHz, 120cm int
Antenna 18 60cm int. FLEXIHOPPER
Antenna 18 120cm FLEXIHOPPER
Dual pol. Antenna 18 60cm FLEXIHOPPER
Dual pol. Antenna 18 120cm FLEXIHOPPER
Antenna 23 30cm int. FLEXIHOPPER
Antenna 23 60cm int. FLEXIHOPPER
Antenna 23 120cm FLEXIHOPPER
Antenna 26 30cm int. FLEXIHOPPER
Antenna 26 60cm int. FLEXIHOPPER
Antenna 38 30cm int. FLEXIHOPPER
Antenna 38 60cm int. FLEXIHOPPER
T55200.01, FIU 19 E
T5520046.44
FIU 19 Backplane 1+1
FIU 19 EXU 16x2M 75 OHMS
FIU 19 4x2M
FIU 19(E) 4x2M 120 RJ45 Plug-In-Unit
FIU 19 Flexbus Plug-In Unit
FIU 19 0x2M 1+0
T55240.81
FIU 19(E) UPG TO 16X2M 1+0 75
FIU 19(E) UPG TO 16X2M 1+0 120 RJ-45
FIU 19E UPG EXU to 16X2M 1+1 75
FIU 19E UPG EXU to 16X2M 1+1 120 RJ-45
Outdoor E1 cable 120ohm RJ45-RJ48C 3.5m
Outdoor E1 cable 120ohm RJ45 15m
Outdoor E1 cable 75ohm SMB0 SMB90 3.5
Outdoor E1 cable 75ohm SMB_90 15m
Outdoor IP DCN cable RJ45 CAT5E 3.5m
Outdoor cable entry floor
Outdoor Power cable 3.5m FlexiBTS-All I
Power cable open end 15m
T55248.83
Outdoor Power Cable FHy 50cm open-molex
Outdoor Alarm Cable FHy 50cm D15-RJ45
FIU 19 4xRJ45 2M Cable 15m open
4xRJ45 Connector Kit for 2M cable
Flexbus TNC-TNC (RG223) Connector Kit
Flexbus TNC-connector male
SUPPLIER 108090
Flexbus Cable Reel 500m
Flexbus Jumper Cable TNC male-TNC female
T55259.02
FIU19E LMP Cable RJ45-D9F 3 m
FIU 19E Ethernet Plug-In Unit
FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP and 2nd FB
FIU 19E 0x2M 1+0 with SNMP
FIU 19E 0x2M 1+0 with 2nd FB
FIU 19E 0x2M 1+0 w/o SNMP and 2nd FB
FlexiPacketRadio 13GHz D Lo 266MHz FH
FlexiPacketRadio 13GHz D Hi 266MHz FH
FlexiPacketRadio 18GHz B Lo 1010MHz FH
FlexiPacketRadio 18GHz B Hi 1010MHz FH
FlexiPacket Radio 18GHz E Lo 1008MHz FH
FlexiPacket Radio 18GHz E Hi 1008MHz FH
FlexiPacketRadio 23GHz B Lo 1232MHz FH
FlexiPacketRadio 23GHz B Hi 1232MHz FH
FlexiPacketRadio 26GHz A Lo 1008MHz FH
FlexiPacketRadio 26GHz A Hi 1008MHz FH
FlexiPacketRadio 38GHz B Lo 1260MHz FH
FlexiPacketRadio 38GHz B Hi 1260MHz FH
FPH800 PatchPanel 16E1/T1 RJ48
FPH800 PatchPanel 16E1 BNC
FPH800 4xGbE card
FPH800 Base System
Antenna 18 60CM XD
ANTENNA 23 30CM XD
Antenna 23 60CM XD
ANTENNA 26 30CM XD
Antenna 26 60CM XD
ANTENNA 38 30CM XD
Antenna 38 60CM XD
19 inches frame for patch panel
FP MR connector for Ethernet cable
Ethernet cable reel CAT 5e 500m
Lemo connector for Ethernet cable
FlexiPacket FirstMile 200
FlexiPacket FirstMile 200 6Eth+HSB HWKEY
Grounding cable for Eth and PS cables
Grounding cable for FlexiPacket Radio
200 Mb/s capacity HWKEY
FirstMile 19 inches mounting kit
COUPLER
26 GHz frame int. mounting 1+1 HSBy UNB
38 GHz frame int. mounting 1+1 HSBy UNB
16E1 cable MDR68-MDR68 5m 120ohm opt
16E1 cable MDR68-MDR68 5m 75ohm opt
Power Injector 4 Eth DC indoor
FP MR connector for Power cable
Lemo connector for Power cable
SFP copper 1000BaseT 100m
SFP STM1/OC-3 15km 1310nm LC
T5570UCB.00
T5570UXPC.00
FlexiPacket MR 23GHz B Lo 1232
FlexiPacket MR 26GHz A Lo 1008
FlexiPacket MR 26GHz A Hi 1008
ODU to ODU interconnection cable 10m
ODU to ODU interconnection cable 3m
T55GDOU.06
FlexiHopper Plus 13 C LO 266MHz
FlexiHopper Plus 13 C HI 266MHz
FLEXI HOPPER PLUS 15
FlexiHopper Plus 18 J LO 1008MHz
FlexiHopper Plus 18 J HI 1008MHz
FlexiHopper Plus 23 B LO 1232MHz
FlexiHopper Plus 23 B HI 1232MHz
T58065.27, Flexi Hopper 23 F HI
FlexiHopper Plus 26 A LO 1008MHz
FlexiHopper Plus 26 A HI 1008MHz
FlexiHopper Plus 38 A LO 1260MHz
FlexiHopper Plus 38 D LO 1260MHz
FlexiHopper Plus 38 A HI 1260MHz
FlexiHopper Plus 38 D HI 1260MHz
DNT2Mi-sp AC-POWER GEN
Tranciever
Tranciever L.1.2
SCHUTZSCHALTER 10A
Cable Coaxial
INSTALLATION KIT FOR HIT 7060
V42256-T34-E44
ETHERNET SPLITTER PANEL ASSY
7035 mounting brackets
SIGNAL CABLE UNBALANCED
SFP TRANCEIVER
Vaf HDSL Module
Heater 230V
LAN cable CAT6a S/FTP RJ45-RJ45 2m
Huawei for sale
P/N OR MODEL Description Qty Cond
2112664 Door 1 REF
02112722 BBU3900-1 2 REF
2112783 APM30H 3 REF
02113254 RTN 910 Assembly Chassis(-48V) 1 REF
2113447 BTS3900A Cabinet (Ver.C, AC 220V) 1 REF
02113786 APM30 1 REF
02113821 RTN 950A 1 REF
2120068 FAN 12 REF
02120068 GMAE1BFBX,1-Fan Fan Box(EBM) 5 REF
2120184 FAN 4 REF
02120184 UG0E4MFAN 6 REF
2120185 PDU 2 REF
02120185 TOP Rack unite 3 REF
2120196 FAN 1 REF
02120196 TG0B3SPC(FAN) 1 REF
2120276 GMAE2SFBX,4-Small-Fan Fan Box 16 REF
2120354 POWER FAN 1800 1 REF
2120354 POWER FAN 900 1 REF
2120524 FAN 1 REF
2120532 CN2E00PEM 6 REF
2120540 CN2E02FFB 6 REF
2120557 FAN 2 REF
02120577 BBU FAN 2 REF
02120731 DCDU-12B 4 REF
02120732 DCDU-12B-2 1 REF
02120734 FAN 1 REF
02120762 RTN FAN 1 REF
2130484 HD4830-3 3 REF
02130484 PSM-A11 1 REF
02130484 PSM-A12 1 REF
02130484 HS4830-3 2 REF
2130872 EPW50-48A 8 REF
02238083 CONNECTOR 4 REF
02239645 RTN910 905 IDU
2280378 PSU 2 REF
02280378 PSU 92 REF
2300459 SUB RACK 1 REF
02300459 UG0K2MNBS 6 REF
2300514 SUB RACK 6 REF
2300606 RTN 620 2 REF
2300651 Subrack 3 REF
2311302 PSM-A10 18 REF
02312580 RETR 231 REF
02312606 RRU 1800 MODEL RRU3936
02313034 DETR 162 REF
02315076 GM5M6DTRU 6 REF
2315076 DTRU 900 6 REF
02315174 GMKM6DTRU 5 REF
2315174 DTRU 1800 8 REF
2315178 DDPU 900 6 REF
2315179 DDPU 1800 6 REF
02315606 RRU 1800 MODEL RRU3936
02315639 Universal Environment Interface control
02315774 RRU M900 18 REF
2316391 CPMU 01 1 REF
2316396 GRFU 1800 72 REF
02318148 RRU 1 REF
02318474 GRFU V2 900MHz EGSM 3 REF
02318547 MRFU 1800 9 REF
2318547 GRFU 1800 18 REF
02318686 Radio RTN 910+CSHA 1 REF
2319619 RECTIFIRE Cabinet 2 REF
2319622 RECTIFIRE Cabinet 2 REF
02319897 UPEU 2 REF
2319940 BBU 3900 FAN 20 REF
02352307 RTN 980 Assembly Chassis(-48V) 1 REF
02400388 ELTEK RACK 1 REF
2400535 POWER CABINET 2 REF
2440005 PMA 19 REF
3037108 SIWC 4 REF
03050379 MOMU 2 REF
03050380 MMPU 12 REF
03050384 MCMB 30 REF
03050454 MECU 1 REF
03050475 MG10 4 REF
3050511 MCMF 15 REF
3050537 ME32B 5 REF
3050546 MBLU 12 REF
3050548 MFLUb 12 REF
03050584 MS2L 4 REF
03050757 MSPFB 23 REF
3050771 MTNB 14 REF
3050914 MNLU 12 REF
03051015 MVPD 22 REF
03051068 MHRUB 4 REF
03051276 MNETB 15 REF
03051301 MCLK 4 REF
3051463 MVPD 4 REF
3051617 MSPF 5 REF
3051747 CN21USI2 2 REF
3051765 MOMB 2 REF
3051766 MMPB 10 REF
3051772 MTNC 12 REF
3051774 MS2L 11 REF
03051774 MS2LB 4 REF
3051777 MECU 4 REF
3051779 MVPD 3 REF
3052182 CN21SMU1 6 REF
3052366 CN21SWIA0 6 REF
3052368 CN21SWUA0 6 REF
3052588 CN21USIA1 4 REF
3052589 CN21USIA7 2 REF
3052735 MVPD 1 REF
3052990 MSPF 4 REF
3053102 IDU 4E1 NEC/Single mode 6 REF
3053401 CN22UPBA6 6 REF
3053404 CN22UPBA0 7 REF
03053898 EM6FA 1 REF
3054169 2*STM-1/4(SFP)2*GE(SFP/RJ45),Nodal System Control and Cross-connect Board(CSHN) 1 REF
03054169 SLB2CSHN 1 REF
03054172 16*E1(CES/TDM)(120ohm)+2*GE(SFP)+4*FE(RJ45),TDM/Hybrid/Packet System Control and Switching Board 1 REF
03054345 EG4 1 REF
3054885 Universal Main Processing Transmission unit with 4E1 and 2FE/GE interface UMPTb1 6 REF
03361800 BTS312 3 REF
4044093 CABLE FOR RTN 620 2 REF
4050098 High speed cable,SFP Transmissin Cable,2.0m,SFP20M,cc2p0.32B, 3 REF
04050098 Outsourcing Cable,SFP High Speed Transmission Cable,2.0m,SFP20M,CC2P0.32B,SFP20M,For Indoor 1 REF
4070065 CABLE PD1 1 REF
04070113 Signal Cable,1.2m,D25M,CC8P0.48B(S)-I,D26M(3ROW),LSZH 1 REF
4080020 CABLE 1 REF
4120117 Trunk Cable,10m,120ohm,4E1,0.4mm,D26M(3ROW),120CC8P0.4P430U(S) 1 REF
04120122 E1 CABLE 750 OHM 1 REF
4120247 Trunk Cable,10m,75ohm,16E1,1.6mm,Anea 96F-I,SYFVZP75-1.1/0.26*32(S),+45deg 2 REF
04120247 Trunk cable 750 ohm 1 REF
04150323 Power Cable,10m,2.5mm^2,TB4PIN+4*T2.5^2BL,14UL3386BL-I+14UL3386B-I,LSZH 1 REF
10032051 Terminal station Radio Antenna, parabolic, 60cm, 10.5 GHz 32 REF
14040534 RF Coaxial Connector,DIN 7/16,50ohm,Right Angle,Plug,Male,Matching 1/2″ Superflex Cable 1 REF
14130619 Optical Cable Assembly,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,GYFJH 2A1a(LSZH),40m,7.0mm,2 Cores,0.03m/0.34m,2mm,Outdoor Protected Branch Cable 3 REF
14130621 Optical Cable Assembly,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,GYFJH 2A1a(LSZH),60m,7.0mm,2 Cores,0.03m/0.34m,2mm,Outdoor Protected Branch Cable 2 REF
14130622 Optical Cable Assembly,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,GYFJH 2A1a(LSZH),70m,7.0mm,2 Cores,0.03m/0.34m,2mm,Outdoor Protected Branch Cable 6 REF
21011133 Rack 4 REF
21020275 Rack 1 REF
21021105 BBU 1 REF
21023523 CX5Z01BKP2 1 REF
21030116 Lighting Arrester Box 1 REF
21050282 Right side of rack 2 REF
21120291 Grounding Unit 1 REF
21150654 HERT MPE V200R303 Outdoor Base(A) 2 REF
21150763 CLAMP RRU 15 REF
21151211 CLAMP RRU 93 REF
21161183 DOOR FAN 1 REF
21291064 MMI 1 REF
21291067 MMI 2 REF
21291068 MMI 2 REF
21291068 MM2 1 REF
21291069 N/A 1 REF
21291081 MMI 1 REF
21291082 MMI 17 REF
21309619 N/A 2 REF
23156061 RRU 2 REF
23156062 RRU 1 REF
23163961 GRFU 1800 6 REF
023185476 GRFU band 1800 9 REF
23185476 GRFU 1800 6 REF
023186476 GRFU band 1800 9 REF
27010660 GPS FREQ 1575.4215 MHZ 1 REF
27140026 M900 RCDU 7 REF
27140032 M900 RCDU 97 REF
27140033 RGSM900-REDU-TX921 19 REF
27140034 M1800 CDU 33 REF
27150113 Cable Calamp 2 REF
30534041 CN22UPBA0 1 REF
33010007 DOOR SENSOR 1 REF
34060276 ESFP 2 REF
34060365 Optical Transceiver,eSFP,850nm,4.25G multi-rate,-9dBm–2.5dBm,-15dBm,LC,MM,0.3km 10 REF
34060473 ESFP 2 REF
52413088 Microwave Outdoor Unit, RTN XMC,38G,-2,1260MHz,Sub Band B,Low site,H ,37604MHz,38192MHz,Without doc,WR-28,H01 1 REF
52440756 flaxible Wave guide 0.6 m 4 REF
66000278 DETR 1 REF
83003912 RTN 910+CSHA 1 REF
210230060 RTN 620 1 REF
241115001 FLATPACK 4 REF
241115100 RECTIFIRE FLAT PACK 75 REF
242100110 SMART PACK 25 REF
1000258700 IF Cable RG 11(500m)(DRUMM) 2 REF
Y GMAE1BFBX FAN 1 REF
020BYT SCC 1 REF
020CVNW IF1B 6 REF
020ECF EFT4 1 REF
020WQV SLBIPIU 1 REF
02113174 + 03020RAR RTN 950+CSH 1 REF
02230CJK RTN 980 1 REF
02230CJL RTN980 IDU Required Delivery Accessory, Installation Material (Without Power Cable) 1 REF
02230CJP IF/ODU Installation Accessories(5D) 8 REF
02310CE41 MRFU band 1800 3 REF
02310CEU MRFU 1800 27 REF
02310ERS RC5N2A1-2900W Power Module 6 REF
02310ERS R4850N 5 REF
02310FJD RC5G2C3-3000W 7 REF
02310FJD R4850G1,EN1MRC5G2C3-3000W 2 REF
02310HFX HFX-RRU3926 for Multi-mode 1800MHz,02310HFX 96 REF
02310JAC Distributed Basestation Remote Unit(3479MHz-3499MHz,3479MHz-3499MHz,28W,4T4R,DHT,N) 6 REF
02310KKQ RRU3826 for WCDMA 2100MHz (80W) 5 REF
02310MNR MNR-RRU3936 for Multi-mode 1800MHz,02310MNR 165 REF
02310MNR ZXSDR R8882 GUL1812 (RRU 1800) 114 REF
02310MNS RRU-900 9 REF
02310SSQ RRU-1800 9 REF
02310TGE MRFU 1800 3 REF
02310UPA RRU-2100 6 REF
0235A055 Lan Switch S3928P 2 REF
03020BYT SCC Board 2 REF
03020CAF PXC Board 5 REF
03020EWC Power distribution box 2 REF
03020FED Universal E1/T1 Lighting Protection unit 1 REF
03020JQE6 WMPT 1 REF
03020MLG UMPT 1 REF
03020NLC HERT BBU, WD22BMPT5, WIMAX Main Processing Transmission Unit C(2*FE/GE RJ-45 or 2*FE/GE SFP), With RT GPS Card, 1*1 1
03020NLC Distributed Basestation Remote Unit(3569MHz-3599MHz,3569MHz-3599MHz,28W,4T4R,DHT,N) (WD22BMPT5) 2 REF
03020NME BBBI 2 REF
03020RBJ IFU2 4 REF
03020SSA WBBP 6 REF
03020TFB 8 Ports RJ45 10M/100M Fast Ethernet Processing Board with LAN Switch and EOPDH 1 REF
03020UAQ LBBP 1 REF
03020UGF 32*E1/75ohm Electrical Interface Board(SP3D) 1 REF
03020UGG SP3D 1 REF
03020VVT TDM/Hybrid/Packet Integration IF Board(ISU2) 12 REF
03020VVT OptiX RTN 910,SLA1CSHAA,16*E1 120ohm/2*FE?RJ45/2*GE RJ45 2 REF
03020VVT OptiX RTN 900,SL91ISU2,Hybrid IF Board,1*1 2 REF
03020VVW ISX2 Board 8 REF
03021HPJ LTE Baseband Processing Unit D (3 cell, 4T4R) 1 REF
03021HPJ LBBP 1 REF
03021HPR WMPT 2 REF
03021HPR WBBPf4 2 REF
03021HPR Baseband Processing Unit (6Cell,CE:UL512/DL768) 1 REF
03021HPR WBBP-1 1 REF
03021HPR WBBP-2 1 REF
03021PFK ISV3 1 REF
03021PFK ISV3 FAR END 1 REF
03021PFK SL91ISV3 3 REF
03021UDH CSHO 1 REF
03030BNP ROUTER METRO NID 1 REF
03030GSA SIWU 5 REF
03030LPM GTMU 1 REF
03030LPM Main Control and Transport unit(4E1 1 electrical FE1 optical FE) 1 REF
030BMY DTMU 2 REF
030DJB10 CN21SDMC0 6 REF
063912A NOKIA ULTRA FAN 1 REF
063912A.104 RFU 7 REF
065551A FAN 1800 CABINET BIAS 314 REF
065551A.. .103 FAN 1800 CABINET BIAS 1 REF
065551A….103 FAN 1800 CABINET BIAS 84 REF
065551A..M.103 FAN 1800 CABINET BIAS 1 REF
065551A.103 FAN 1800 CABINET BIAS 29 REF
081910A DTRU 21 REF
081936.A.102 SCHAFFNER 4 REF
081936A.101 SCHAFFNER/Ultrasite Terminal Block 10 REF
081936A.102 SCHAFFNER/Ultrasite Terminal Block,081936A.101 5 REF
083180A.101 FAN PLATE ASSY 2 REF
083299A FEPD POWER DISTRIBUTION ASSEMBLY 83 REF
083299A.108 FEPD POWER DISTRIBUTION ASSEMBLY 1 REF
084594A.102 FAN ASSY 22 REF
087089R94 DELCO 1 REF
134655/07 WHDSCP 1 REF
157290/15 WHDSCP 1 REF
18S100BPS Optix RTN 600 18G-SPA ODU- LO 1 REF
18S100BPS Optix RTN 600 18G-SPA ODU- HI 1 REF
2129106C MMI 4 REF
212910A7 MMI 2 REF
212910A8 MMI 3 REF
2310CEU MRFU 1800 6 REF
2310HFX RRU 1800 1 REF
2310MNR RRU 1800 32 REF
3021PFK SL91ISV3 1 REF
327926/05 WHDSCP 1 REF
614-041/17A FAN BBU 1 REF
67834A….104 N/A 1 REF
705-400/27B707Z IDU (1+1)+power cable 2 REF
7463108B DEMU 2 REF
999 095 10-01 Connector RG11 3 REF
A GMAE1BFBX,1-Fan Fan Box EBM 2 REF
B08-900 GRRU B08-900 1 REF
CS7110000.03 ELTEK CABINET 1 REF
CS7160000.02 RECTIFIER NOKIA 2 REF
CS7213302 RECTIFIRE FLAT PACK 2 REF
CS7276302.01.. XXP 824-960 3 REF
CS7276302.02 XXP 824-963 447 REF
CS7276302.02.. XXP 824-963 244 REF
CS7276302.03 XXP 824-963 7 REF
CS7276302.03.. XXP 824-963 35 REF
CS7276302.04 XXP 824-963 18 REF
CS7276302.04.. XXP 824-963 17 REF
CS7276309.02 XXP 824-963 2 REF
CS7276404.02 XXP 824-960 4 REF
CS7276404.02.. XXP 824-960 8 REF
CSGPS-38BH-1575.42 GH WIMAX GPS 1 REF
ESR-48/30D MODULES 2 REF
ESR-48/40A AC/DC DELTA Rectifier 2 REF
ET08F22DU ETERNUS DX60/DX80 1 REF
GBT15774 BTS312 1 REF
GBT15784 BTS312 1 REF
GBT24288 BTS312 1 REF
GBT27187 BTS312 1 REF
GBT27189 BTS312 1 REF
GBT29579 BTS312 1 REF
GBT29580 BTS312 1 REF
GBT29599 BTS312 1 REF
GBT57376 BTS312 1 REF
GBT57386 BTS312 1 REF
GBT57396 BTS312 2 REF
GBT59020 BTS312 1 REF
GBT60780 BTS 3012 13 REF
GBT60780 BTS312 25 REF
GBT60780 BTS HUAWEI 3012 1 REF
GBT61976 BTS312 1 REF
GBT62364 BTS312 1 REF
GBT62386 BTS312 2 REF
GBT62390 BTS312 1 REF
GBT66954 BTS312 1 REF
GBT727183 BTS312 1 REF
GBT73061 BTS312 1 REF
GBT7313 BTS312 1 REF
GBT7367 BTS312 1 REF
GBT75095 BTS312 1 REF
GBT75105 BTS312 1 REF
GBT75117 BTS312 3 REF
GBT75122 BTS312 1 REF
Large LOT of Telecom for sale

Huawei for sale

Huawei for sale
sales@1com.com
MFG Part Number Qty
Huawei 00112208 3
Huawei 01050014 1
Huawei 01050141 1
Huawei 02020JQE 3
Huawei 02026756 1
Huawei 020BRSW0 16
Huawei 020EGE6T 1
Huawei 020FED4M 6
Huawei 020FSG10 1
Huawei 020GFKW0 2
Huawei 020GJC10 5
Huawei 020GJC4M 2
Huawei 020JQE10 15
Huawei 020JQE4M 2
Huawei 020JQE6T 60
Huawei 020JVJ4M 2
Huawei 020KAX10 1
Huawei 020KAX6T 5
Huawei 020KUJ10 1
Huawei 020KUM10 1
Huawei 020LAJ4M 3
Huawei 020LAJW0 33
Huawei 020PPC10 1
Huawei 020PSR4M 59
Huawei 020QYR4M 9
Huawei 020QYR6T 8
Huawei 020QYRW0 1
Huawei 020RAR10 3
Huawei 020XCN10 11
Huawei 02100033 1
Huawei 02103011 7
Huawei 02110511 5
Huawei 02111978 1
Huawei 02111983 2
Huawei 02112439 1
Huawei 02112722 246
Huawei 02113089 10
Huawei 02113090 6
Huawei 02113169 14
Huawei 02113174 15
Huawei 02113358 1
Huawei 02113373 1
Huawei 02113718 2
Huawei 02120054 4
Huawei 02120110 14
Huawei 02120176 2
Huawei 02120182 2
Huawei 02120183 5
Huawei 02120187 34
Huawei 02120194 206
Huawei 02120217 1
Huawei 02120224 12
Huawei 02120250 3
Huawei 02120277 4
Huawei 02120308 4
Huawei 02120309 10
Huawei 02120327 7
Huawei 02120328 23
Huawei 02120336 21
Huawei 02120370 13
Huawei 02120401 1
Huawei 02120406 2
Huawei 02120408 2
Huawei 02120458 166
Huawei 02120472 19
Huawei 02120481 73
Huawei 02120495 3
Huawei 02120524 5
Huawei 02120532 22
Huawei 02120534 4
Huawei 02120540 22
Huawei 02120548 19
Huawei 02120553 23
Huawei 02120554 19
Huawei 02120577 119
Huawei 02120602 3
Huawei 02120604 5
Huawei 02120618 45
Huawei 02120730 2
Huawei 0212A012 38
Huawei 02130376 26
Huawei 02130518 9
Huawei 02130543 2
Huawei 02130550 146
Huawei 02130606 4
Huawei 02130608 4
Huawei 02130859 4
Huawei 02130872 16
Huawei 0213A00J 1
Huawei 02232296 1
Huawei 02237111 2
Huawei 02270059 2
Huawei 02270085 4
Huawei 02270089 6
Huawei 0227A001 34
Huawei 02290034 1
Huawei 02300459 2
Huawei 02300461 2
Huawei 02300468 32
Huawei 02300472P 1
Huawei 02300491 2
Huawei 02300514 3
Huawei 02300519 1
Huawei 02300520 1
Huawei 02300525 1
Huawei 02300526 2
Huawei 02300549 1
Huawei 02300562 6
Huawei 02300567 1
Huawei 02300575 1
Huawei 02300582 1
Huawei 02300583 4
Huawei 02300620 2
Huawei 02300623 15
Huawei 02300627 1
Huawei 02300628 1
Huawei 02300651 11
Huawei 02300655 3
Huawei 02300661 1
Huawei 02310CGR 1
Huawei 02310CWN 1
Huawei 02310HHW 1
Huawei 02310LRK 4
Huawei 02310QMS 17
Huawei 02310UXU 4
Huawei 02311160 36
Huawei 02311161 4
Huawei 02311168 1
Huawei 02311171 5
Huawei 02311371 63
Huawei 02311373 1
Huawei 02311374 169
Huawei 02311376 6
Huawei 02311377 1
Huawei 02311427 20
Huawei 02311727 2
Huawei 02311728 20
Huawei 02311735 4
Huawei 02311766 2
Huawei 02311866 3
Huawei 02311950 4
Huawei 02311963 1
Huawei 02311991 1
Huawei 02311994 1
Huawei 02312006 16
Huawei 02312007 2
Huawei 02312018 3
Huawei 02312022 1
Huawei 02312037 3
Huawei 02312050 12
Huawei 02312051 1
Huawei 02312053 1
Huawei 02312068 9
Huawei 02312128 5
Huawei 02312129 8
Huawei 02312219 1
Huawei 02312525 142
Huawei 02312700 1
Huawei 02312783 3
Huawei 02312789 3
Huawei 02312878 2
Huawei 02312899 2
Huawei 02312992 1
Huawei 02313042 2
Huawei 02313078 24
Huawei 02313195 1
Huawei 02313196 1
Huawei 02313197 1
Huawei 02313199 13
Huawei 02313200 1
Huawei 02313424 5
Huawei 02313768 15
Huawei 02313977 2
Huawei 02314106 3
Huawei 02314539 61
Huawei 02314551 5
Huawei 02314586 14
Huawei 02314589 3
Huawei 02314819 22
Huawei 02314880 63
Huawei 02315204 3
Huawei 02315208 9
Huawei 02315467 21
Huawei 02315502 23
Huawei 02315528 178
Huawei 02315639 212
Huawei 02315673 6
Huawei 02315691 1
Huawei 02315804 16
Huawei 02315848 33
Huawei 02315903 2
Huawei 02315934 15
Huawei 02315940 2
Huawei 02315968 26
Huawei 02316203 25
Huawei 02316391 7
Huawei 02316784 6
Huawei 02316791 29
Huawei 02316867 40
Huawei 02317060 11
Huawei 02317164 7
Huawei 02317165 6
Huawei 02317245 4
Huawei 02318425 8
Huawei 02318471 3
Huawei 02318969 8
Huawei 02319231 65
Huawei 02319446 3
Huawei 02319890 1
Huawei 02319897 123
Huawei 02319940 13
Huawei 0231A00P 62
Huawei 0231A00Q 1
Huawei 0231A00R 42
Huawei 0231A01G 12
Huawei 0231A03E 40
Huawei 0231A051 6
Huawei 0231A054 9
Huawei 0231A073 1
Huawei 0231A099 1
Huawei 0231A108 6
Huawei 0231A10P 13
Huawei 0231A10T 14
Huawei 0231A10X 1
Huawei 0231A125 305
Huawei 0231A126 2
Huawei 0231A130 3
Huawei 0231A132 964
Huawei 0231A133 7
Huawei 0231A136 1
Huawei 0231A144 2
Huawei 0231A256 1
Huawei 0231A276 1
Huawei 0231A27A 1
Huawei 0231A27D 2
Huawei 0231A280 39
Huawei 0231A30W 13
Huawei 0231A30X 5
Huawei 0231A313 3
Huawei 0231A315 25
Huawei 0231A355 204
Huawei 0231A360 1
Huawei 0231A364 1
Huawei 0231A365 206
Huawei 0231A441 37
Huawei 0231A457 11
Huawei 0231A503 1
Huawei 0231A506 5
Huawei 0231A512 3
Huawei 0231A51K 1
Huawei 0231A528 1
Huawei 0231A53T 1
Huawei 0231A56N 3
Huawei 0231A56R 1
Huawei 0231A646 209
Huawei 0231A684 1
Huawei 0231A740 3
Huawei 0231G274 2
Huawei 02350316 1
Huawei 02350404 9
Huawei 02350480 3
Huawei 02350484 9
Huawei 02350548 1
Huawei 02350623 1
Huawei 02350740 1
Huawei 02350837 2
Huawei 02350838 3
Huawei 02350845 98
Huawei 02350921 1
Huawei 02350923 3
Huawei 02350951 1
Huawei 02351059 2
Huawei 02351082 26
Huawei 02351150 1
Huawei 02351368 1
Huawei 02351377 3
Huawei 02351378 3
Huawei 02351610 4
Huawei 02351651 4
Huawei 02351820 3
Huawei 02351821 1
Huawei 02351825 3
Huawei 02353844 1
Huawei 02353847 2
Huawei 0235A01H 27
Huawei 0235A054 1
Huawei 0235A055 13
Huawei 0235A056 1
Huawei 0235A057 1
Huawei 0235A110 1
Huawei 0235A111 38
Huawei 0235A124 3
Huawei 0235A126 4
Huawei 0235A147 3
Huawei 0235A209 4
Huawei 0235A24H 5
Huawei 0235A355 5
Huawei 0235A395 2
Huawei 02385710 1
Huawei 023857B0 642
Huawei 023857B1 287
Huawei 02400376 4
Huawei 02440018 3
Huawei 026122B0 2
Huawei 026492A0 1
Huawei 02706610 4
Huawei 028222W0 1
Huawei 028226W0 2
Huawei 02833410 5
Huawei 028334D0 8
Huawei 029451W0 1
Huawei 02967710 18
Huawei 03020229 1
Huawei 03020AGW 4
Huawei 03020AQD 168
Huawei 03020BXR 2
Huawei 03020DHK 1
Huawei 03020EEE 67
Huawei 03020EFF 2
Huawei 03020EGE 8
Huawei 03020EKT 11
Huawei 03020EQJ 4
Huawei 03020EUN 1
Huawei 03020FED 31
Huawei 03020FWG 5
Huawei 03020GJC 3
Huawei 03020GNW 1
Huawei 03020HCK 5
Huawei 03020HXA 187
Huawei 03020JNL 1
Huawei 03020JQE 52
Huawei 03020JRN 1
Huawei 03020JRQ 8
Huawei 03020JTN 2
Huawei 03020JUL 2
Huawei 03020KAX 5
Huawei 03020KHU 5
Huawei 03020KHX 36
Huawei 03020KQR 6
Huawei 03020KYC 9
Huawei 03020LAJ 62
Huawei 03020LCU 4
Huawei 03020LKL 4
Huawei 03020LMC 6
Huawei 03020LUB 10
Huawei 03020MDP 4
Huawei 03020MRN 223
Huawei 03020NDE 42
Huawei 03020NLC 131
Huawei 03020NME 103
Huawei 03020NWR 18
Huawei 03020PGS 1
Huawei 03020PKE 2
Huawei 03020PPS 1
Huawei 03020PRW 1
Huawei 03020PSR 71
Huawei 03020PSS 1
Huawei 03020PXK 2
Huawei 03020QES 3
Huawei 03020QYR 33
Huawei 03020RAR 4
Huawei 03020RBJ 5
Huawei 03020SNV 484
Huawei 03020SSA 15
Huawei 03020TLF 1
Huawei 03020UAQ 10
Huawei 03020UGG 2
Huawei 03020VVT 2
Huawei 03021201 1
Huawei 03021AND 11
Huawei 03021BMQ 2
Huawei 03021CCY 1
Huawei 03021DSU 2
Huawei 03021HPH 9
Huawei 03021HPK 18
Huawei 03022423 1
Huawei 0302243W 1
Huawei 03022858 1
Huawei 03022ACJ 10
Huawei 03023006 1
Huawei 03023096 1
Huawei 03023172 1
Huawei 03023810 2
Huawei 03023856 6
Huawei 03023858 13
Huawei 03024386 1
Huawei 03025054 1
Huawei 03025179 3
Huawei 03026491 3
Huawei 03026492 14
Huawei 03026564 2
Huawei 03026727 16
Huawei 03026740 9
Huawei 03026744 1
Huawei 03026756 9
Huawei 03026772 2
Huawei 03026811 4
Huawei 03027053 2
Huawei 03027139 2
Huawei 03027416 5
Huawei 03027542 1
Huawei 03027566 1
Huawei 03027581 1
Huawei 03027614 2
Huawei 03027683 7
Huawei 03028151 4
Huawei 03028245 1
Huawei 03028246 3
Huawei 03028308 16
Huawei 03028551 2
Huawei 03029115 8
Huawei 03029214 518
Huawei 03029443 16
Huawei 03029669 32
Huawei 03029677 166
Huawei 03029706 20
Huawei 03029775 10
Huawei 03029888 4
Huawei 0302TLF3 2
Huawei 0302TLFD 1
Huawei 03030010 2
Huawei 03030179 42
Huawei 03030511 4
Huawei 03030844 4
Huawei 03030AMQ 53
Huawei 03030APV 10
Huawei 03030AUG 4
Huawei 03030AYB 21
Huawei 03030BCH 1
Huawei 03030BDD 11
Huawei 03030BEU 5
Huawei 03030BXB 7
Huawei 03030BYR 3
Huawei 03030CBK 124
Huawei 03030CCF 8
Huawei 03030CDS 4
Huawei 03030CEQ 2
Huawei 03030CFC 4
Huawei 03030CFD 6
Huawei 03030CGC 1
Huawei 03030CPM 1
Huawei 03030DAQ 18
Huawei 03030DCA 15
Huawei 03030DEV 17
Huawei 03030DJB 20
Huawei 03030DKF 1
Huawei 03030DRD 1
Huawei 03030DTF 61
Huawei 03030DVA 4
Huawei 03030DWF 2
Huawei 03030EFT 1
Huawei 03030ERC 5
Huawei 03030ESH 3
Huawei 03030EWV 11
Huawei 03030FHR 1
Huawei 03030FJB 1
Huawei 03030FRY 1
Huawei 03030FUK 2
Huawei 03030FWN 1
Huawei 03030FYD 1
Huawei 03030FYF 4
Huawei 03030FYG 2
Huawei 03030FYH 1
Huawei 03030FYJ 1
Huawei 03030FYK 2
Huawei 03030FYV 4
Huawei 03030GAF 1
Huawei 03030GAJ 2
Huawei 03030GAK 2
Huawei 03030GBR 4
Huawei 03030GFA 16
Huawei 03030GKS 2
Huawei 03030GMV 16
Huawei 03030GQW 1
Huawei 03030GRV 6
Huawei 03030GSD 8
Huawei 03030GSH 6
Huawei 03030GSK 6
Huawei 03030GUG 1
Huawei 03030GVT 3
Huawei 03030GWB 1
Huawei 03030HAT 1
Huawei 03030HCJ 12
Huawei 03030HMA 2
Huawei 03030HVM 1
Huawei 03030HXM 2
Huawei 03030HXN 2
Huawei 03030HXP 1
Huawei 03030HXQ 1
Huawei 03030HXR 2
Huawei 03030HXS 2
Huawei 03030JTA 3
Huawei 03030KAJ 2
Huawei 03030KBV 2
Huawei 03030KHT 2
Huawei 03030KKU 6
Huawei 03030KNH 1
Huawei 03030KQL 12
Huawei 03030LBV 28
Huawei 03030LGL 6
Huawei 03030LMK 2
Huawei 03030LPM 22
Huawei 03030MCE 1
Huawei 03030MEG 4
Huawei 03030MGE 1
Huawei 03031139 4
Huawei 03031231 1
Huawei 03031240 2
Huawei 03031309 5
Huawei 03031360 1
Huawei 03031473 7
Huawei 03031519 3
Huawei 03031649 2
Huawei 03031661 3
Huawei 03031676 2
Huawei 03031773 1
Huawei 03031791 1
Huawei 03031909 1
Huawei 03032172 1
Huawei 03032184 4
Huawei 03032350 1
Huawei 03032363 1
Huawei 03032364 1
Huawei 03032384 2
Huawei 03032499 2
Huawei 03032811 1
Huawei 03033150 2
Huawei 030331S0 1
Huawei 03033956 3
Huawei 03033991 1
Huawei 03034022 5
Huawei 03034037 4
Huawei 03034052 1
Huawei 03034191 1
Huawei 03034192 1
Huawei 03034348 3
Huawei 03034613 1
Huawei 03034861 2
Huawei 03035304 2
Huawei 03035460 6
Huawei 03035554 4
Huawei 03035567 2
Huawei 03035819 4
Huawei 03035828 2
Huawei 03035859 6
Huawei 03036238 12
Huawei 03036267 1
Huawei 03036268 1
Huawei 03036388 4
Huawei 03036439 3
Huawei 03036456 23
Huawei 03036486 2
Huawei 03036599 1
Huawei 03036884 6
Huawei 03036945 5
Huawei 03037058 50
Huawei 03037064 2
Huawei 03037098 8
Huawei 03037105 16
Huawei 03037278 2
Huawei 03037314 3
Huawei 03037316 6
Huawei 03037323 4
Huawei 03037391 14
Huawei 03037393 28
Huawei 03037479 1
Huawei 03037485 1
Huawei 03037489 2
Huawei 03037499 1
Huawei 03037502 1
Huawei 03037532 8
Huawei 03037565 3
Huawei 03037636 3
Huawei 03037673 2
Huawei 03037851 1
Huawei 03037881 1
Huawei 03037886 2
Huawei 03037931 7
Huawei 03038210 3
Huawei 03038341 7
Huawei 03038474 3
Huawei 03038475 15
Huawei 03038480 2
Huawei 03038490 2
Huawei 03038879 5
Huawei 03038932 2
Huawei 03039105 32
Huawei 03039181 2
Huawei 03039201 3
Huawei 03039306 2
Huawei 03039416 24
Huawei 03039549 4
Huawei 03039551 19
Huawei 03039557 344
Huawei 03039565 1
Huawei 03039717 5
Huawei 03039720 1
Huawei 03039785 16
Huawei 03039938 6
Huawei 0303DAR1 1
Huawei 0303DYT1 1
Huawei 0303ESH1 2
Huawei 0303FHR1 2
Huawei 0303G030 2
Huawei 0303KQLD 1
Huawei 0303PFHR 1
Huawei 03040112 2
Huawei 03050028 2
Huawei 03050145 5
Huawei 03050148 5
Huawei 03050151 2
Huawei 03050380 5
Huawei 03050450 6
Huawei 03050457 1
Huawei 03050509 4
Huawei 03050537 2
Huawei 03050556 6
Huawei 03050563 1
Huawei 03050568 8
Huawei 03050569 6
Huawei 03050579 65
Huawei 03050580 104
Huawei 03050589 103
Huawei 03050590 38
Huawei 03050591 48
Huawei 03050596 8
Huawei 03050599 2
Huawei 03050634 2
Huawei 03050771 4
Huawei 03050827 58
Huawei 03050907 118
Huawei 03050914 6
Huawei 03050988 64
Huawei 03051003 42
Huawei 03051005 16
Huawei 03051069 32
Huawei 03051075 33
Huawei 03051103 3
Huawei 03051104 2
Huawei 03051105 3
Huawei 03051106 2
Huawei 03051107 4
Huawei 03051108 2
Huawei 03051110 3
Huawei 03051116 5
Huawei 03051117 15
Huawei 03051118 7
Huawei 03051119 12
Huawei 03051122 26
Huawei 03051276 5
Huawei 03051301 5
Huawei 03051334 3
Huawei 03051492 3
Huawei 03051493 5
Huawei 03051553 4
Huawei 03051558 1
Huawei 03051617 9
Huawei 03051730 20
Huawei 03051746 1
Huawei 03051748 1
Huawei 03051752 2
Huawei 03051765 3
Huawei 03051766 2
Huawei 03051768 4
Huawei 03051769 1
Huawei 03051772 6
Huawei 03051774 26
Huawei 03051777 4
Huawei 03051779 3
Huawei 03051816 6
Huawei 03051830 4
Huawei 03051857 2
Huawei 03051912 2
Huawei 03051951 2
Huawei 03052042 1
Huawei 03052087 117
Huawei 03052088 14
Huawei 03052182 16
Huawei 03052239 2
Huawei 03052276 1
Huawei 03052278 8
Huawei 03052289 3
Huawei 03052290 8
Huawei 03052365 10
Huawei 03052366 12
Huawei 03052367 16
Huawei 03052368 4
Huawei 03052372 18
Huawei 03052576 1
Huawei 03052588 1
Huawei 03052589 8
Huawei 03052602 28
Huawei 03052608 23
Huawei 03052636 6
Huawei 03052653 2
Huawei 03052670 2
Huawei 03052679 3
Huawei 03052762 5
Huawei 03052781 1
Huawei 03052990 2
Huawei 03053022 4
Huawei 03053060 4
Huawei 03053063 77
Huawei 03053164 6
Huawei 03053194 64
Huawei 03053246 10
Huawei 03053947 2
Huawei 03054154 1
Huawei 03070044 6
Huawei 03070240 4
Huawei 03070385 2
Huawei 030DTF6T 3
Huawei 03210231 1
Huawei 03309610 4
Huawei 03475010 12
Huawei 03706410 1
Huawei 03710710 6
Huawei 03710810 4
Huawei 03732310 1
Huawei 03828810 2
Huawei 04020728 5
Huawei 04041056 13
Huawei 04043591 11
Huawei 04047450 8
Huawei 04047641 102
Huawei 04050100 5
Huawei 04130018 7
Huawei 1000BASE-SX-SFP 1
Huawei 14130618 48
Huawei 14130619 6
Huawei 19-04021299 39
Huawei 19-04021300 13
Huawei 19-04040328 16
Huawei 19-04043384 19
Huawei 19-04045677 5
Huawei 19-0407450 3
Huawei 21150646 41
Huawei 21150760 6
Huawei 21150763 4
Huawei 21151211 10
Huawei 21211506 1
Huawei 21240121 11
Huawei 21240209 1
Huawei 21240791 9
Huawei 21241023 100
Huawei 21241190 144
Huawei 2150A00JA2 3
Huawei 2311171 1
Huawei 27030053 2
Huawei 27030056 1
Huawei 27030115 3
Huawei 27100048 10
Huawei 27100052 13
Huawei 27100060 3
Huawei 27100072 1
Huawei 27100074 13
Huawei 27150111 20
Huawei 340120000-F 1
Huawei 34060286 14
Huawei 34060290 4
Huawei 34060322 10
Huawei 34060327 488
Huawei 34060473 4
Huawei 500-1814 1
Huawei 52412520 2
Huawei 52412521 2
Huawei 52413064 1
Huawei 52413065 1
Huawei 52413066 1
Huawei 52413077 1
Huawei 52413088 1
Huawei 63240128 12
Huawei 700.0431.05 5
Huawei 73921590001 1
Huawei 800.0264.01 19
Huawei 99040SRC 1
Huawei 99040SRD 3
Huawei 99041BCT 1
Huawei 99043191 7
Huawei for sale