Huawei Core for sale

Huawei Core for sale
sales@1com.com
Huawei LS8M548PWR 0231A531
Huawei LS8E46502 0212A029
Huawei LS-6502-XG-POE-OVS 0235A195
Huawei GS37MM8 03052756
Huawei GS34AED 03051951
Huawei GS31SMMD0/CN21SMMD0 030ESN/03051838
Huawei GS34AD 03051825
Huawei IN87SMSA16 03052901
Huawei GS32X0/GS3GEFC 03051857
Huawei GS35MM8 03052903
Huawei AE32X2 03053520
Huawei IN89SMS24 03053756
Huawei CN2E21FFB(FAN) 02120408
Huawei GS32X1 03051830
Huawei IN87SMC16 03052898
Huawei IMC5SMSGW8 03051738
Huawei TI49BSS48 03053789
Huawei IM85SMSAS8 03051835
Huawei GS37MM16 03052730
Huawei CN21HCSA3 03052330
Huawei ATEA AT8220 chassis 02300620/02351304
Huawei GS37MM16 03051741
Huawei HDD 9F4066-043
Huawei HDD 9FK066-066
Huawei Quidway S5328(LS5328-EI) 02351610/02351897
Huawei LS5D00E4GF01(Quidway s5300) 020MDP
Huawei ES5D00ETPB00 020MLA
Huawei CX7M1PWD 02316784
Huawei CX7E1FANA(Quidway s5300) 02351651
Huawei S5624p 0235A126
Huawei(Eudemon 1000e) 0235G053
Huawei SUPE1FBX 0212G000
Huawei HSP100-S12D 0227G001
Huawei SU4B21UAC 0211G032
Huawei Pwr Sply PSL130-AD-H
Huawei Quidway S2300(S2318TP-EI) 02351368
Huawei Quidway S3328TP-EI 02351378
Huawei Quidway S3026-DC 02350507
Huawei Quidway S3900 0235A055
Huawei Quidway S3528G-DC 02312036
Huawei CN6K01FRA CHASSIS 02300627
Huawei MI12INU0 03051815
Huawei CN21UPB0 03051739
Huawei CN6E01FFB Fan 021204459
Huawei CN21SMMD0 030ESN
Huawei CN21SDMC0 030DJB
Huawei CN21SWU0 03051752
Huawei CN21USI1 03051746
Huawei CN21SWI0 03051754
SeaGate HDD 9FJ066-066
Huawei TGOE1FAN 02120196
Huawei KWB2SIWU0 030GSA
Huawei KWB3SIWU0 030HVQ
Huawei KWB1SIWC0 037108
Huawei TG0B3SPC 02111812
Huawei KWB1SIWU0 037107
Huawei GP2K2PCU chassis PCU6000) 02300576
Huawei GP22RPPU3 03051446
Huawei GP21POMU2 03051445
Huawei Fan KW3E1SFNS(sgsn9810) 02120200
Huawei SF3E4SXFS(Fan) 02120187
Huawei SF3K4CPS(chassis) 02300461
Huawei KW3K2PSM(SGSN9810 CHASSIS) 02300468
Huawei KW3KBNET(Sgsn 9810 Chassis) 02300467
Huawei GP12E1TM 03051448
Huawei GP21BSU0 03051447
Huawei GP21HSC2 03051444
Huawei UG01MSPF0(MSPF) 03050515
Huawei UG03MSPF0(MSPFc) 03051617
Huawei UG01MRPU0(MRPU) 03050387
Huawei UG02MS2L0 03051774
Huawei UG01MS2L 03050584
Huawei UG01ME32 03050388
Huawei UG02ME320 03050537
Huawei UG0E4MFAN 02120184
Huawei UG0E8MFAN 02120557
Huawei UG0K1MNBS(chasis) 02300514
Huawei UG0K2MNBS(chasis) 02300459
Huawei UG01MNET0 03050409
Huawei UG02MNET0 03051276
Huawei UG01MTNB0 03050771
Huawei UG01MNLU0 03050914
Huawei UG01MBLU0 03050396
Huawei UG02MBLU0 03050546
Huawei UG01MHRD2 03051769
Huawei UG02MFLU0(MFLUb) 03050548
Huawei UG01MFLU0(MFLU) 03050402
Huawei UG01MMPU0 03050380
Huawei UG01MASU0 03050395
Huawei UG01MPPB0 03050383
Huawei UG01TCLU0 034750
Huawei UG02MASU0(MASUb) 03050401
Huawei UG01MG1O0 03050475
Huawei UG01MA4L0 03050477
Huawei UG01MRPU0 03050387
Huawei UG01MTCB5 03050714
Huawei UG02MTNC2 03051772
Huawei UG01MTCB2 03050711
Huawei UG01MECU0 03050454
Huawei UG02MECU1(MECUb) 03051777
Huawei UG01MOMU0 03050379
Huawei UG02MOMB0(MOMBb) 03051765
Huawei UG02MMPB0(MMPBb) 03051766
Huawei UG01MCMF 03050511
Huawei SG25SBPU0 03052267
Huawei SG25HSYS0 03052265
Huawei SG02ALUI0 03051697
Huawei SG25SBPI0 03052266
Huawei SG02SEPU 03052134
Huawei SG01VIEB 026181
Huawei SF31WHSC0 03052577
Huawei SF01HBIU0 034720
SF35WCKI0 03051558
SF31WCKI0(HLR) 03050126
Huawei SF32WIFM0 03050600
Huawei SF32WCCU0 06050606
Huawei SF32WSMU0 03050599
Huawei SF32WCSU0 03050602
Huawei SF32WBSG0 03050607
Huawei SF31WALU0 03050151
Huawei SF31WSIU0 03050148
Huawei SF31WBFI0 03050111
Huawei SF31WHSC2 03052577
Huawei SF31WHSC0 03050145
Huawei SF31WEPI0 03050142
Huawei SF32WEPI0 03050932
Huawei SF32WVDB0 03050597
Huawei SF32WMGC0 03050608
Huawei SF32WCDB0 03050601
Huawei KW3M3UPWR 02312525
Huawei SF3E1SBDF 02120183
Huawei UG0E3MDDB 02120185
Huawei CN6E01DPD 02120435
Huawei DPD100-2-20 21030164
Huawei APD63-2-24 02120421
Huawei AI1E00DPD 02120537
Huawei Disk Enclosure 0235G6FV
Huawei OceanStor Fan STLZ02FAN 0235G6BH
Huawei OceanStor PSU HSP480-S12 02130671
Huawei OceanStor PSU (HSP480-S12) 0213G006
Huawei STL1DESA 02G258
Huawei ST92SPCS04 03G030
Huawei ST91SPCS04 030HMA
Huawei ST92HDES 02G132
Huawei ST91TID 020CSX
Huawei ST92TID 02G206
Huawei OceanStor pwr supply 02270085
Huawei ST9M04S23ED 0231G276
Huawei ST9MMODSPED(S2300E) 0231G488
Huawei ST9M03S23ED(S2300E) 0231G274
Huawei ST9M3DME6D-SAS 0231G213
Huawei ST9Z1D300(HDD) 0235G002
Huawei Enclosure 0235G6GR
Huawei Fan STLZ01CFBA 0235G6ES
Huawei Pwr Sply HSP650-S12A 02460054
Huawei PWR Sply 0213G008
Huawei STL1SPCBA 02G279
Huawei STL1CONT03 0305G06J
Huawei STLZ19SPES (ENCLOSURE) 0235G6GR
Huawei STHZ03N2SD 0235G6K7
Huawei LS8M1GP48 0231A504
Huawei LS8M2SRPG 0231A504
Huawei LS8M1GT48 0231A360
Huawei PSR-70D(PWR SPLY) 02460005
Huawei LS8M1P12T 0231A510
Huawei LS8M1T32P-XG 0231A507
Huawei LS-6506-DC-XG-POE-OVS 0235A212
Huawei LS8E16506(FAN) 02120124
Huawei LMA Cables(BBU3900 USB) 04050386
Huawei Cables (Vb Cab Console) 04021300
Huawei Cables (Vb Aux Cables) 04021299
Huawei Cables(VO-DL2164) 04021259
Huawei Cables(VB) 04042302
Huawei Cables(VB) 04046175
Huawei Cables(VD Fan 48v) 04042266
Huawei Cables(Vb) 04060171
Huawei Cables(V1-DL4140) 04025303
Huawei Cables(VB monitor) 04042265
Huawei Cables(Vb Power In) 04042266
Huawei Cables(V1) 04042264
Huawei Cables(Vc-CLK Board) 04042399
Huawei Cables(VB-8K -Out) 04042842
Huawei Cables(VA) 04046699
Huawei Cables(Vb-Shielded Straight) 04040805
Huawei Cables(Vb 1.6mtr) 04070004
Huawei Cables(V1) 04041970
Huawei Cables(VA) 04045848
Huawei Cables(VB 8K Out) 04042520
Huawei Cables(Va) 04070006
Huawei Cables(V0) 04042216
Huawei Cables(2.2mtr) 04070005
Huawei Cables(V0-STC-3M) 04027102
Huawei Cables(VD) 04150065
Huawei Cables(Vb Straight Cbl ) 04040688
Huawei Cables(2.2mtr) 04041054
Huawei Cables 0404105
Huawei Cables(V0) 04040540
Huawei Cables 04070001
Huawei Cables 04044234
Huawei KW32UGBI0 (SGSN9810) 03050589
Huawei KW32USPU0 (SGSN9810) 03050580
Huawei KW32UGTP0 (SGSN9810) 03050591
Huawei KW35URCU0 (SGSN9810) 03050988
Huawei KW33URCU0 (SGSN9810) 03050708
Huawei KW32UALU0 (SGSN9810) 03051075
Huawei KW31UFCU0 03051005
Huawei KW31UCKI0 03050556
Huawei KW31UGFU0 03051003
Huawei KW31USIG0 03051069
Huawei KW31UHPU0 03050085
Huawei KW32ULPU0 03050163
Huawei KW32ULIP0 03050593
Huawei KW32UMPU0 03050162
Huawei KW31ULPUc0 03050061
Huawei KW34UBIU0 03050579
Huawei KW31UPIU0 03050827
Huawei KW32UACU 03053194
Huawei KW31UACU0 03050028
Huawei KW32UBSU0 03050568
Huawei KW32UFSU0 03050569
Huawei KW33UEPI0 03050907
Huawei KW31ULAN0 03050509
Huawei KW33UCDR0 SGSN9810 03050596
Huawei KW32UCDR0 03050446
Huawei KW32UNET0 03050161
Huawei WP11EIUa 03051121
Huawei W1E2PFNS(FAN) 02120370
Huawei WP1K1PBCs Chassis 02300562
Huawei WP11TNUa 03051118
Huawei WP11DPUa 03051120
Huawei WP11OIUa 03051122
Huawei WP13DPUc 03051813
Huawei WP11GCUa 03051116
Huawei CR52SFUD0 030AUG
Huawei CR53E8GFB0 030KNE
Huawei CR53E8GF0 030EYA
Huawei CR52SRUa1 030GED
Huawei CR52LXX0 030GSK
Huawei CR52LPUKD0 030KJY
Huawei CR53LPUFC0 030FUK
Huawei CR52P8CFG0 030EDB
Huawei CR5E2TSR(FAN) 02120406
Huawei Chassis CR5Z2BBKPB 02351014/02351320
Huawei PSU (NE40E) 02270059
Huawei 020DTB
Huawei 030ETS
Huawei 030EDB
Huawei 030KNE
Huawei CR53LPUf0 038461
Huawei SRUe 030ASM
Huawei CR0E4GSR (fan)NE40series 02120141
Huawei CR01SRUb 034764
Huawei CR0B6GSR (Chassis) 02111293
Huawei CR018CE10 036335
Huawei PSU 02270018
Huwei CR01C4CF0 034810
Huawei CR01E4GC0 033738
Huawei CR01C4CF0 036622
Huawei CR01LPUf0 036268
Huawei CR01EGFEE0 037832
Flash Card SLCF512MM1U
Huawei LPU(CR01C2CF0) 036605
Huawei LPU(CR01LPUf) 036268
Huawei CR01E4GFF0(CR4xGE-SFP 030CWB
Huawei CR01C4CF0(CPOSOC-3/STM-1.-SFP) 034810
Huawei CR01EGFEF1(URPIM-16xWAN-RJ45 037499
Huawei CR018CE10(UR-PIM-8xCE1-RJ45) 036355
Huawei UR01P2CFF0(UR-PIM-2xSTM1/POS-SFP) 037445
Huawei CR01E2GFF0(UR-PIM-2xGE-WAN-SFP) 036622
Huawei NEPS DC/DC pwr Supply 02270017
Huawei RPU (RTP1ERPUB2) 030KSB
Huawei RTP1E2GFF(RT-HIC-2GE) 03051017
Huawei RTP1E1GFF(RT-HIC-1GE) 03051058
Huawei RTP1E8FE0(RT-HIC-8FE) 03051018
Huawei NPU(Quidway NE20E) 030BET
Huawei DC/DC power Module 02270066
Huawei NE40-4 chassis 02111294
Huawei NE40-2 chassis 02111295
Huawei BackPlane(CR01BAKD) 025668
WD2M000FAN08 02311CHK
WD2M00UEIU00 02315639
WD2M000PEU03 02319897
WD2M048BBU10(BBU3910) 02310VTE

Huawei Core and Wireless for sale

Huawei Core and Wireless for sale
sales@1com.com
Huawei WP1K1PBCs Chassis 02300562
Huawei KW32UGBI0 SGSN9810 03050589
Huawei KW32USPU0 SGSN9810 03050580
Huawei KW32UGTP0 SGSN9810 03050591
Huawei KW35URCU0 SGSN9810 03050988
Huawei KW33URCU0 SGSN9810 03050708
Huawei KW32UALU0 SGSN9810 03051075
Huawei KW33UCDR0 SGSN9810 03050596
Huawei KW31UFCU0 03051005
Huawei KW31UCKI0 03050556
Huawei KW31UGFU0 03051003
Huawei KW31USIG0 03051069
Huawei KW31UHPU0 03050085
Huawei KW32ULPU0 03050163
Huawei KW32ULIP0 03050593
Huawei KW32UMPU0 03050162
Huawei KW31ULPUc0 03050061
Huawei KW34UBIU0 03050579
Huawei KW31UPIU0 03050827
Huawei KW32UACU 03053194
Huawei KW31UACU0 03050028
Huawei KW32UBSU0 03050568
Huawei KW32UFSU0 03050569
Huawei KW33UEPI0 03050907
Huawei KW31ULAN0 03050509
Huawei KW32UCDR0 03050446
Huawei KW32UNET0 03050161
Huawei WP11EIUa 03051121
Huawei W1E2PFNS FAN 02120370
Huawei WP11TNUa 03051118
Huawei WP11DPUa 03051120
Huawei WP11OIUa 03051122
Huawei WP13DPUc 03051813
Huawei WP11GCUa 03051116
Huawei CR52SFUD0 030AUG
Huawei CR53E8GFB0 030KNE
Huawei CR53E8GF0 030EYA
Huawei CR52SRUa1 030GED
Huawei CR52LXX0 030GSK
Huawei CR52LPUKD0 030KJY
Huawei CR53LPUFC0 030FUK
Huawei CR52P8CFG0 030EDB
Huawei CR5E2TSR FAN 02120406
Huawei Chasis CR5Z2BBKPB 02351014/02351320
Huawei PSU NE40E 02270059
Huawei 020DTB
Huawei 030ETS
Huawei 030EDB
Huawei 030KNE
Huawei CR53LPUf0 038461
Huawei SRUe 030ASM
Huawei CR0E4GSR fan NE40series 02120141
Huawei CR01SRUb 034764
Huawei CR0B6GSR Chasis 02111293
Huawei CR018CE10 036335
Huawei PSU 02270018
Huwei CR01C4CF0 034810
Huawei CR01E4GC0 033738
Huawei CR01C4CF0 036622
Huawei CR01LPUf0 036268
Huawei CR01EGFEE0 037832
Flash Card SLCF512MM1U
Huawei LPU CR01C2CF0 036605
Huawei LPU CR01LPUf 036268
Huawei CR01E4GFF0 CR4xGE-SFP 030CWB
Huawei CR01C4CF0 CPOSOC-3/STM-1.-SFP 034810
Huawei CR01EGFEF1 URPIM-16xWAN-RJ45 037499
Huawei CR018CE10 UR-PIM-8xCE1-RJ45 036355
Huawei UR01P2CFF0 UR-PIM-2xSTM1/POS-SFP 037445
Huawei CR01E2GFF0 UR-PIM-2xGE-WAN-SFP 036622
Huwei NEPS DC/DC pwr Supply 02270017
Huawei RPU RTP1ERPUB2 030KSB
Huawei RTP1E2GFF RT-HIC-2GE 03051017
Huawei RTP1E1GFF RT-HIC-1GE 03051058
Huawei RTP1E8FE0 RT-HIC-8FE 03051018
Huawei NPU Quidway NE20E 030BET
Huawei DC/DC power Module 02270066
Huawei NE40-4 chassis 02111294
Huawei NE40-2 chassis 02111295
Huawei BackPlane CR01BAKD 025668
Huawei UBRIb 022ACJ
Huawei WMPT 020JQE
Huawei GBRi 03052995
Huawei WBBPd2 020QYR
Huawei WBBPb4 020JVJ
Huawei WBBPb4 020GSA
Huawei GTMU 030HNK
Huawei CMPT WD22CMPT1 030HKL
Huawei HCPMA QC1HCPMA 020FXD
Huawei UELP wd22UELP 020FED
Huawei UEIU 02315639
Huawei UPEUA 02315528
Huawei BBU3900 fan WD2E1FAN 02120458
Huawei bbu3900 Box 02319940
Huawei BBU3900 QWLM1BBU2 02315848
Huawei bbu3900 Box 02112722
Huawei BBU3900 Fan 02120577
WD2M000FAN08 02311CHK
WD2M00UEIU00 02315639
WD2M000PEU03 02319897
WD2M048BBU10 BBU3910 02310VTE
Huawei Quidway S5328 LS5328-EI 02351610/02351897
Huawei LS5D00E4GF01 Quidway s5300 020MDP
Huawei ES5D00ETPB00 020MLA
Huawei CX7M1PWD 02316784
Huawei CX7E1FANA Quidway s5300 02351651
Huawei S5624p 0235A126
Huawei Eudemon 1000e 0235G053
Huawei SUPE1FBX 0212G000
Huawei HSP100-S12D 0227G001
Huawei SU4B21UAC 0211G032
Huawei Pwr Sply PSL130-AD-H
Huawei Quidway S2300 S2318TP-EI 02351368
Huawei Quidway S3328TP-EI 02351378
Huawei Quidway S3026-DC 02350507
Huawei Quidway S3900 0235A055
Huawei Quidway S3528G-DC 02312036
Huawei LS8M548PWR 0231A531
Huawei LS8E46502 0212A029
Huawei LS-6502-XG-POE-OVS 0235A195
Huawei GS37MM8 03052756
Huawei GS34AED 03051951
Huawei GS31SMMD0/CN21SMMD0 030ESN/03051838
Huawei GS34AD 03051825
Huawei IN87SMSA16 03052901
Huawei GS32X0/GS3GEFC 03051857
Huawei GS35MM8 03052903
Huawei AE32X2 03053520
Huawei IN89SMS24 03053756
Huawei CN2E21FFB FAN 02120408
Huawei GS32X1 03051830
Huawei IN87SMC16 03052898
Huawei IMC5SMSGW8 03051738
Huawei TI49BSS48 03053789
Huawei IM85SMSAS8 03051835
Huawei GS37MM16 03052730
Huawei CN21HCSA3 03052330
Huawei ATEA At8220 chasis 02300620/02351304
Huawei GS37MM16 03051741
Huawei HDD 9F4066-043
Huawei HDD 9FK066-066
Huawei Core and Wireless for sale

Huawei OptiX OSN3500 & OSN9500, 2500, BWS 1600G, BWS 320G, DWDM, Metro 1050, Metro 3100, Metro 6100

Huawei OptiX OSN3500 & OSN9500, 2500+, BWS 1600G, BWS 320G, DWDM, Metro 1050, Metro 3100, Metro 6100
sales@1com.com
03030117 CB01ALM0, Alarm Board
03030814 CB02NETA0, Switch NetWork Board
03030240 C821CTN0,32 Module Central Switching Network Board
03021124 CB01CKV, Switch Clock Driving Board
03030298 C805DTM0,E1 Digital Trunk Board (DS2154)
03030183 CC03EMA0,Emergency Action Board
03020380 C813FBC,Near Distance Fiber Backplane 1X2 Assembled Board
03030517 C814FBI0,16/32 Module Fiber Communication Board
03031424 4-Link No.7 Signaling Processing Board
03030678 C822MCC0,32 Module Communication and Control Board
03038272 CQ03MEM0,Network Communication Interface Board
03035862 CB05MPU0,Main control Board,For 32-M switch
03030307 CC02NOD1,Master Node Board
03030551 C805OPT0,Exchange Module Fiber Communication Board
03031542 CB02SIG0,Signal Tone Board,128-Channel Dynamic Voice
03030227 C821SNT0,32 Module Signaling Switching Network Board
03050151 SoftX3000,SF31WALU0,Alarm Unit
02312525 SGSN9810,KW3M3UPWR,PSM Subrack Power Module
03050602 MSOFTX3000,SF32WCSU0,Call Control And Signaling Processing Unit
03050932 MSOFTX3000,SF32WEPI0,E1_Pool Interface Unit
03050148 SoftX3000,SF31WSIU0,System Interface Unit
03050599 MSOFTX3000,SF32WSMU0,System Management Unit
03050145 SoftX3000,.SF31WHSC0,Hot-Swap And Control Unit
03050933 Clock Interface Unit
02311502 AM/CM Background Administration Module
02312050 LAN Switch
02120068 M900/M1800BTS312,GMAE1BFBX,1-Fan Fan Box(EBM)
02120279 BTS3012A,GMOE1DBX4,DC Power Distribution Box,Auxiliary
02120280 BTS3012A,GMOE1DBX5,DC Power Distribution Box,Main Equipment
02120281 BTS3012A,GMOE1DBX6,AC Power Distribution Box
02120282 Fan Tray Assembly/Power Distribution
Box,BTS3012A,GMSE1FBX1,Fan Tray Assembly,(VER.A)
02120305 BTS3012A,GMOE1SFBX,4-Small-Fan Fan Box,(VER.A)
02130376 AC/DC Converter,220VAC,24V/30A
02270019 DC/DC Power System,535W,-10degC-60degC,20-30V,53.5V/10A
02310822 Function Module,AC/DC PMU,For GSM BTS Power Supply
02312580 M900 BTS30/312,GM5M5TRX,Transceiver Module
02313034 M1800 BTS30/312,GMKM5TRX,1800M Edge Transceiver Unit
02313425 BTS3012A,GM5M1EMUA2416,24VDC 16 Port EMUA Environment
03022715 Manufactured Board,M900BTS,GM41FANB,FAN interface
03023091 Manufactured Board,M900/1800BTS312,GMA1TRB,12 TRX Backplane
03023150 Manufactured Board,W1262Z,W1262-1,GSM BTS Power Backplane
03025279 M900/M1800BTS30,GMK1ATE,AntiThunder Board for E1 Signal
03025776 Manufactured Board,BTS3012A,GMO1TCU,Temperature Control Unit
03028811 BTS3012A,GMO2TCB,Transmission/Temprature Control Backboard
03032129 Finished Board,M900/M1800BTS30,GMK2TMU0,Timing/Transmission
27140025 Combiner/Divider,M900,EDUA3.0,Rx890-915MHz/Tx935-960MHz,25MHz,2-Carrier
27140034 Combiner/Divider,M1800,CDUA3.0,Tx:1805-1880MHz/Rx:1710-1785Mz,75MH,2
29040745 Set of Labels,BTS312 RF Configuration Cable Set,6 Columns And
33010293 Smoke Sensor,24V,Two Line, photoelectric Smoke Sensor,
03031482 M900MSC,GM11GCTN0,Central Switching Network Board
03031475 M900MSC,GM11GNET0,Network Board (Single Slot Handle Bar)
03021124 CB01CKV, Switch Clock Driving Board
03031481 M900MSC,GM11GSNT0,Signaling Switching Network Board
03031483 M900MSC,GM11GFBI0,AM/CM Optical Fiber Interface Board
03032711 M900MSC,GM12GMEM0,Database Interface Board
03036028 Finished Board,C9000L,GMM1GCKS0,Clock Board
03031480 M900MSC,GM11GMCC0,Communication Control Board
03031370 M900BSC,GM31E3M0,E1 Interface Board
03031473 M900MSC,GM11GNOD0,Master Node Processing Board
03031472 Finished Board,M900MSC,GM11GEMA0,Emergency Action Board
03030AQK Finished Board,M900/M1800 BSC,GM14GMPU0,Main Processing Unit
03031424 CB03LAPA0,4-Link No.7 Signaling Processing Board
03031843 M900BSC,GM32GLAP0,LAPD Protocol Processing Board
03031478 M900MSC,GM11GMC20,Dual-Link Module Communication Board
03031479 M900MSC,GM11G0PT0,Switch Module Fiber Communication Board
03031474 M900MSC,GM11GALM0,Alarm Board
03031373 Finished Board,M900/M1800 BSC,GM11MSM0,Sub-Multiplexing Board
03035535 Finished Board,M900/M1800BSC,GM14FTC0,Transcoder
03035304 M900/M1800BSC,GM34BIE0,Base Station Interface Board
03020230 C08A,CC03PWC,Secondary Power Board,5V/20A
03031485 M900MSC,GM11GPWS0,Secondary Power Board
03021904 CC08C,C842DRCA,E16 Back Drive Board,75ohm Coaxial Cable
02120052 CB0E3FAN1, Switch Assembled Rack Power Distribution Box
03032516 Finished Board,M900/M1800PCU,GP21POMU0,Operation Maintenance
03033098 Finished Board,M900/M1800PCU,GP22RPPU1,33B Mobile Packet
03023878 Manufactured Board,M900/M1800GSN,GP11HSC0,Hot Swap Control Unit
03023883 Manufactured Board,M900/1800GPRS,GP11E1TM,E1 Transmission Module
02120173 Fan Module,SSXE1FAN,Cabinet Fan Box
03036340 Finished Board,OptiX 10G(V2.0),SSA1CTPR01,Tributary
03036347 Finished Board,OptiX 10G(V2.0),SSA1CTPT01,Tributary
03036204 Finished Board,OptiX 10G(V2.0),SSA2SLO101,8xSTM-1 Optical
45030016 Optical Tunable Attenuator,Manual(Single),1300-1610nm
03033133 OptiX 10G(V2.0),SSA1ABA202,Booster Amplifier Board(14dBm,SC)
03033145 OptiX 10G(V2.0),SSA1ABPA01,Booster Amplifier & Pre-amplifier
03032879 OptiX 10G(V2.0),SSA1ACOM01,Communication Board
03032790 OptiX 10G(V2.0),SSA1AEOW01,Orderwire Board
03036508 OptiX 10G(V2.0),SSA1AMXS01,Mixed Cross-connect Timing
03036255 OptiX 10G(V2.0),SSA1APQ101,63xE1 Interface Process Board
03032798 OptiX 10G(V2.0),SSA1ASCC01,System Control Board
03032823 OptiX 10G(V2.0),SSA1ATPR01,Protection Switching Receive Board
03032825 OptiX 10G(V2.0),SSA1ATPT01,Protection Switching Transmit Board
03036294 OptiX 10G(V2.0),SSA1E75S01,63-75ohm E1 Interface Board
03037836 OptiX 10G(V2.0),SSA1EFS401,4-Port Fast Ethernet Switching
03030AQC OptiX 10G(V2.0),SSA1EGT201,2-Port Gigabit Ethernet Transport
03037133 OptiX 10G(V2.0),SSA1ETF8,8-Port Twisted-Pairs 10/100M Fast
03033202 OptiX 10G(V2.0),SSA1FE0801,8-port Ethernet Interface Board
03032833 OptiX 10G(V2.0),SSA1GE0201,Dual Gigabit Ethernet Interface
03035757 OptiX 10G(V2.0),SSA1SD16A01,2xSTM-16 Optical Interface
03034293 OptiX 10G(V2.0),SSA1SLQ4A01,4xSTM-4 Optical Interface Board(S-4.1,SC)
03034051 OptiX 10G(V2.0),SSA2APIU,Power Fan Interface Board
03038963 OptiX 10G(V2.0),SSA2EGS202,2-port Gigabit Ethernet Switching
03034020 OptiX 10G(V2.0),SSA2EU0801,8xSTM-1 Electrical Interface Board,75ohm
03037861 OptiX 10G(V2.0),SSA2SL16A01,STM-16 Optical Interface Board(S-16.1,SC)
03034380 OptiX 10G(V2.0),SSA2SP0801,8xSTM-1 Signal Process Board
03039270 OptiX 10G(V2.0),SSA4SL6410,STM-64 Optical Interface Board(I-64.2,SC)
03039262 OptiX 10G(V2.0),SSA4SL6411,STM-64 Optical Interface Board(S-64.2b,SC)
03039325 OptiX 10G(V2.0),SSA4SL6414,STM-64 Optical Interface Board(V64.2b,SC)
03039269 OptiX 10G(V2.0),SSA4SL6415,STM-64 Optical Interface Board(L-64.2b,SC)
02120198 OptiX 10G(V2.0),SSAE2FAN,Rack Fan Box
03031322 OptiX 155/622H,,SS42PD2TI01,48xE1 Electrical Interface Board(75ohm)
03031649 OptiX 155/622H,SS42OI2S01,STM-1 Optical Interface Board(S-1.1,SC)
03031683 OptiX 155/622H,SS42PD2DI01,32xE1 Electrical Interface Board(75ohm)
03032364 OptiX 155/622H,SS42PL3ET01,3xE3 Electrical Interface Board(PE3T)
03034316 OptiX 155/622H,SS42SLE01,1xSTM-1 Electrical Interface Board
03032440 OptiX 155/622H,SS42SP2A01,16xE1 Electrical Interface Board(75ohm)
03032262 OptiX 155/622H,SS43SCB01,System Control Communication Board
03035749 OptiX 2500+, SS03PMU01, Power and Environment Monitoring Unit
03032172 OptiX 2500+,SS61COA01,Case Shape Booster Amplifier Board(14dBm,SC)
03023224 OptiX 2500+,SS61E75S,63xE1 Switching Access Board(75ohm)
03031836 OptiX 2500+,SS61EIPC01,Electrical Interface Protection Control Board
03023183 OptiX 2500+,SS61LPDR,4xSTM-1 Switching Driver Board
03031661 OptiX 2500+,SS61PQ1A01,63xE1 Electrical Interface Board(75ohm)
03030984 OptiX 2500+,SS61SCC0,System Control,Communication Orderwire Board
03031612 OptiX 2500+,SS61SD1A02,2xSTM-1 Optical Interface Board(S-1.1,SC)
03031675 OptiX 2500+,SS61SD4A01,2xSTM-4 Optical Interface Board(S-4.1,SC)
03031676 OptiX 2500+,SS61SD4A01,2xSTM-4 Optical Interface Board(S-4.1,SC)
03031317 OptiX 2500+,SS61SQ1A02,4xSTM-1 Optical Interface Board(S-1.1,SC)
03023522 OptiX 2500+,SS62C34SA,3xE3/T3 Switching Access Board
03023279 OptiX 2500+,SS62FB1,Backplane 2M Interface Connection Card 1
03023515 OptiX 2500+,SS62FB2,Inner Connection Board(Type II)
03023873 OptiX 2500+,SS62LPSW,4xSTM-1 Switching Access Board,1×1
03032147 OptiX 2500+,SS62PL3A01,3xE3 Electrical Interface Board
03032350 OptiX 2500+,SS62PQ1A01,24mm Grey,63xE1 Electrical Interface
03032241 OptiX 2500+,SS62SCC01,System Control,Communication Orderwire Board
03032362 OptiX 2500+,SS62SQE01,4xSTM-1 Electrical Interface Board
03039534 OptiX 2500+,SS63S16A02, STM-16 Optical Interface Board(S-16.1, SC)
03039530 OptiX 2500+,SS63S16A03, STM-16 Optical Interface Board(L-16.1,SC)
03035165 OptiX 2500+,SS63S16B01, STM-16 Optical Interface Board(L-16.2, SC)
03039531 OptiX 2500+,SS63S16B02, STM-16 Optical Interface Board(Le-16.2,SC)
03039532 OptiX 2500+,SS63S16B03,STM-16 Optical Interface Board(V-16,SC)
03039533 OptiX 2500+,SS63S16B04,STM-16 Optical Interface Board(U-16,SC)
03036944 OptiX 2500+,SS63SL4A01,STM-4 Optical Interface Board(S-4.1,SC)
03036956 OptiX 2500+,SS63SQ1A02,4xSTM-1 Optical Interface Board(S-1.1,SC)
03035461 OptiX 2500+,SS64XCS01,Cross-connect and Timing Board
03032243 OptiX 2500+-SS61SV4A01,STM-4 Concatenation Optical Interface
03031242 OptiX 2500+-SS62S1601,STM-16 Optical Interface Board(S-16.1,SC)
02311579 OptiX BWS 1600G, SSEM1TRC, C BAND STM-16 FEC Function
03034681 OptiX BWS 1600G,SSE1FIU03,Fiber Interface Board (C Band)
03036195 OptiX BWS 320G,SS72VOA01,Variable Optical Attenuator Board
02311994 OptiX DWDM, SSEM2MR201, C-BAND Extended 2-Channel Optical
03035350 OptiX DWDM,SSE1D4002,40-channel Demultiplexing
03035347 OptiX DWDM,SSE1M4002,40-channel Multiplexing
03037106 OptiX DWDM,SSE1SCC02,System Control Communication Board
03036759 OptiX DWDM,SSE2D3201,32-channel Demultiplex Board,heater
03036758 OptiX DWDM,SSE2M3201,32-channel Multiplex Board,heater
03037636 OptiX Metro 1050,SSM1FEOW01,Engineering Order Wire
03036486 OptiX Metro 1050,SSM1FSCC01,System Control & Communication Board
03035462 OptiX Metro 1050,SSM1OSB101,STM-1 Optical Interface Subboard (Ie-1,SC)
03035598 OptiX Metro 1050,SSM1OSB401,STM-4 Optical Interface Subboard(Ie-4,SC)
03037105 OptiX Metro 1050,SSM1PL1DA01,16xE1 Electrical Interface Board
03037565 OptiX Metro 1050,SSM1SLE,1xSTM-1 Electrical Interface Unit
03035812 OptiX Metro 1050,SSM1STIA01,2-port Synchronous Timing
03036400 OptiX Metro 1050,SSM1XCS402,Cross-connect & Timing Board,STM-4
03034021 OptiX Metro 1100,SSF1FPIUA01,Power Interface Board(-48V)
03034022 OptiX Metro 1100,SSF1SPIUA01,Slave Power Interface Board(-48V)
03024594 OptiX Metro 3100,SSB1D34S,6xE3/T3 PDH Interface Switching Board
03024767 OptiX Metro 3100,SSB1SEQ1,4xSTM-1 Electrical Interface Board
03024526 OptiX Metro 3100,SSB1TSB3,6-E3/T3 Switching & Bridging Board
03033387 OptiX Metro 3100,SSB1XCS01,System Sync Timing Cross-Connect
03034033 OptiX Metro 3100,SSB2PMCU01,Power Monitor and Auxiliary
03034672 OptiX Metro 3100,SSB2PQ301,12xE3/T3 Electrical Interface Board
03038471 OptiX Metro 6100,SSC6OBU01,WDM Optical Booster Amplifier
03038468 OptiX Metro 6100,SSC6OPU01,WDM Pre-amplifier Board
03033564 OptiX Metro3100,SSB1SP801,8-STM-1 Line Processing Board
02312546 OptiX Metro6040,SSLM2LWF,STM-64 Transmit-receive Line
02312918 OptiX Metro6100,SSCM6LWM,Multiple Rate(STM16/4/1)Optical
03037556 OptiX OSN 1500,SSR1AUX01,System Auxiliary Interface Board
03037557 OptiX OSN 1500,SSR1EOW01,Engineering Order Wire Board
03026772 OptiX OSN 1500,SSR1PIU,Power Interface Board,1×2 Assembled Board
02120244 OptiX OSN 1500,SSRE1FAN,Fan Box
03027179 OptiX OSN 2500,SSQ1PIU,Power Interface Board,1×2 Assembled Board
03037489 OptiX OSN 2500,SSQ1SAP01,System Auxiliary Process Board
03030AMX OptiX OSN 2500,SSQ2CXL1602,STM-16 System
03030AMY OptiX OSN 2500,SSQ2CXL1603,STM-16 System
03050980 OptiX OSN 2500,SSQ2CXL411,STM-4 System
03037098 OptiX OSN 3500,SSN1AUX01,System Auxiliary Interface Board
03027581 OptiX OSN 3500,SSN1C34S,3xE3/T3 PDH Interface Switching
03026734 OptiX OSN 3500,SSN1D34S,6xE3/T3 PDH Interface Switching
03026727 OptiX OSN 3500,SSN1D75S,32xE1/T1 Electrical Interface
03037134 OptiX OSN 3500,SSN1EFS401,4-Port 10M/100M Fast Ethernet
03037691 OptiX OSN 3500,SSN1EFT801,16-Port 10M/100M Ethernet
03030EAF OptiX OSN 3500,SSN1EFT8A01,8-Port 10M/100M Ethernet
03037033 OptiX OSN 3500,SSN1EGS201,2-port Gigabit Ethernet Switching
03030BWS OptiX OSN 3500,SSN1EMS401,4-port Gigabit Ethernet /Fast
03027509 OptiX OSN 3500,SSN1EU04,4xSTM-1 Electrical Interface
03026740 OptiX OSN 3500,SSN1EU08,8xSTM-1 Electrical Interface
03036440 OptiX OSN 3500,SSN1EXCSA01,Enhanced Cross-connect and
03037064 OptiX OSN 3500,SSN1GSCC01,System Control and Communication Board
03026741 OptiX OSN 3500,SSN1OU08,8xSTM-1 Optical Access
03037345 OptiX OSN 3500,SSN1PD301,6xE3/DS3 Service Processing Board
03026564 OptiX OSN 3500,SSN1PIU,Power Interface Board,1×1 Assembled Board
03037127 OptiX OSN 3500,SSN1PL301,3xE3/T3 Service Processing Board
03037316 OptiX OSN 3500,SSN1PQ1A01,63xE1 Service Processing Board(75ohm)
03036466 OptiX OSN 3500,SSN1SCC01,System Control and Communication Board
03037391 OptiX OSN 3500,SSN1SEP101,8xSTM-1 Signal Process Board
03050614 OptiX OSN 3500,SSN1SL110,STM-1 Optical Interface Board(S-1.1,LC)
03037372 OptiX OSN 3500,SSN1SL16A01,STM-16 Optical Interface Board(I-16,LC)
03037374 OptiX OSN 3500,SSN1SL16A02,STM-16 Optical Interface Board(S-16.1,LC)
03050634 OptiX OSN 3500,SSN1SL410,STM-4 Optical Interface Board(S-4.1,LC)
03030BDK OptiX OSN 3500,SSN1SL6405,STM-64 Optical Interface Board(L-64.2b,LC)
03050646 OptiX OSN 3500,SSN1SLD410,2xSTM-4 Optical Interface Board(S-4.1,LC)
03050626 OptiX OSN 3500,SSN1SLQ110,4xSTM-1 Optical Interface Board(S-1.1,LC)
03037390 OptiX OSN 3500,SSN1SLQ401,4xSTM-4 Optical Interface Board
03050654 OptiX OSN 3500,SSN1SLQ410,4xSTM-4 Optical Interface Board(S-4.1,LC)
03027527 OptiX OSN 3500,SSN1TSB4,4-Channel Switching&Bridging
03026756 OptiX OSN 3500,SSN1TSB8,8-Channel Switching&Bridging
03038342 OptiX OSN 3500,SSN1UXCSB01,Ultra Cross-connect and
03038343 OptiX OSN 3500,SSN1XCE01,Extention Subrack Cross-connect Board
03036884 OptiX OSN 3500,SSN2EFS001,10M/100M Fast Ethernet Processing
03039014 OptiX OSN 3500,SSN2EGS201,2-port Gigabit Ethernet Switching
03050839 OptiX OSN 3500,SSN2EGS210,2-port Gigabit Ethernet Switching
03039264 OptiX OSN 3500,SSN2SL6412,STM-64 Optical Interface Board(S-64.2b,LC)
03050630 OptiX OSN 3500,SSN2SLQ110,4xSTM-1 Optical Interface Board(S-1.1,LC)
03030DFT OptiX OSN 3500,SSN2SLQ1604,4xSTM-16 Optical Interface Board(L-16.2,LC)
03050658 OptiX OSN 3500,SSN2SLQ410,4xSTM-4 Optical Interface Board(S-4.1,LC)
03030CEP OptiX OSN 3500,SSN3GSCC01,System Control and Communication Board
03028246 OptiX OSN 7500,SST1AUX,System Auxiliary Interface Board,1×1
03028245 OptiX OSN 7500,SST1EOW,Engineering Order Wire Board,2-1
03035554 OptiX OSN 7500,SST1EXCSA01,Enhanced Cross-connect and
03028193 OptiX OSN 7500,SST1PIU,Power Interface Board,1-2 Assembled Board
03030DJX OptiX OSN 7500,SST1SXCSA01,Super Cross-Connect and
03030CUN OptiX OSN 7500,SST2SL6402,STM-64 Optical Interface Board(S-64.2b,LC)
03035223 OptiX OSN 9500,SSJ1EMPU01,Electromechanical Information
03050820 OptiX OSN 9500,SSJ1GE0605,6-port Gigabit Ethernet Process
03034814 OptiX OSN 9500,SSJ1GXCHA01,General High Order Cross-connect Board(A)
03035597 OptiX OSN 9500,SSJ1JCOM01,System Communication Board
03037251 OptiX OSN 9500,SSJ1JD16A03,2xSTM-16 Optical Interface Board(S-16.1,LC)
03035191 OptiX OSN 9500,SSJ1JEOW01,Orderwire Board
03037464 OptiX OSN 9500,SSJ1JL16A02,1xSTM-16 Optical Interface Board(S-16.1,LC)
03037016 OptiX OSN 9500,SSJ1JL64A02,STM-64 Optical Interface
03050780 OptiX OSN 9500,SSJ1JLH112,16xSTM-1 Optical Interface
03037624 OptiX OSN 9500,SSJ1JLHE01,16xSTM-1 Electric Interface Board
03050784 OptiX OSN 9500,SSJ1JLQ411,4xSTM-4 Optical Interface Board(S-4.1 LC/PC)
03035539 OptiX OSN 9500,SSJ1JPBU01,Key Power Backup Board
03038200 OptiX OSN 9500,SSJ1JPIU02,Power Interface Board,without Breaker
03036721 OptiX OSN 9500,SSJ1JQ16A02,4xSTM-16 Optical Interface Board(S-16.1,LC)
03034757 OptiX OSN 9500,SSJ1JSTG01,Synchronous Timing Generation Board
03025970 OptiX OSN 9500,SSJ1JSTI,Synchronous Timing Interface
03035551 OptiX OSN 9500,SSJ2EGT601,6-port Gigabit Ethernet Process Board(LC)
03030BMG OptiX OSN 9500,SSJ3EXCH01,Enhanced High Order Cross-connect Board
03030AYD OptiX OSN 9500,SSJ3JSCC01,System Control Communication Board
03030DFL OptiX OSN 9500,SSJ4D64D02,2xSTM-64 Optical Interface Board(S-64.2b,LC)
02312899 OptiX WDM, SSEM2TRC1, C BAND STM-16 FEC Function Regeneration
03036811 OptiX WDM,SSE1DSE01,C Band Dispersion Slope Equalization Unit
03033977 OptiX WDM,SSE1RPC01,C Band Backward Raman Processing (Driving) Board
03034010 OptiX WDM,SSE1SC101, Unidirectional Optical Supervisory
03038895 OptiX WDM,SSE1SC107,Unidirectional Optical Supervisory
03038879 OptiX WDM,SSE1SC207,Bidirectional Optical Supervisory Channel
03033991 OptiX WDM,SSE1SCC01,System Control Communication Board
03034134 OptiX WDM,SSE1SCE01,System Control Communication Board for
03039980 OptiX WDM,SSE3OAUC01C ,C-BAND Optical Amplifier Unit,MAX 0dBm
03030DAM OptiX WDM,SSE3OAUC03E,C-BAND Optical Amplifier Unit,MAX -4dBm
03039985 OptiX WDM,SSE3OAUC05A,C-BAND Optical Amplifier Unit,MAX 0dBm
03039979 OptiX WDM,SSE3OBUC03C,C-BAND Optical Amplifier Unit,MAX 0dBm
03039984 OptiX WDM,SSE3OBUC05A,C-BAND Optical Booster Unit(23dB Gain,23dBm OUT)
03039978 OptiX WDM,SSE3OPUC03C,C-BAND Optical Pre-Amplifier Unit(23dB
02313408 Distributed Base Station Radio Remote Unit(-48V,DHT 40W,1.25G,2100M)
02314819 Distributed Base Station Base Band Unit(-48V,Without GPS)
34060286 Optical Transceiver,Enhanced SFP,850nm,2.125G Series
02310UUG WD5M85393600 RRU3936
02120370 Base Station Controller 9 Fan Box
03051116 General Clock Unit REV:a
03051117 GE Switching and Control Unit REV:a
03051816 Data Processing Unit REV:b
03051485 2-port ATM over channelized Optical STM-1/OC-3 Interface Unit REV:a
03051492 4-port ATM/Packet over unchannlized Optical STM-1/OC-3c
03051493 2-port packet over Optical GE ethernet Interface REV:a
03051569 Operation and Maintenance Unit REV:a
03051730 PARC,WP11SPUa,Signnaling Processing Unit REV:a
34060276 Optical Transceiver,Enhanced
SFP,1310nm,STM1,-15.0–8.0dBm,-31dBm,LC,15Km
03051488 2-port GE ethernet Interface Unit REV:a
03051481 Data Processing Unit REV:b
02130608 BTS3012AE PSU Module(AC/DC)
02315174 Double Transceiver Unit 1800M
02315179 Dual Duplexer Unit 1800M
02120407 BTS Fan Box
02310UUG WD5M85393600 RRU3936
02313069 Power System Monitor Module
02314148 High-Power Combining Module 1800M
02314286 M1800,Double transceivers Digital and Radio frequency Module
02314288 DC SPD and EMI Module
02314688 M1800 Dual Duplexer Module,TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz
02314691 Main Control Module for DDRM BTS(without SDH Module)
02315076 Double Transceiver Unit 900M
02315118 Dual Duplexer Unit PGSM
03051118 PARC WP11TNUa TDM switching Network Unit REV:a
03051119 PARC WP11XPUa Extensible Processing Unit REV:a
03051122 PARC WP11OIUa 1-port channelized Optical Interface Unit REV:a
03051551 PARC WP11OMUb Operation and Maintenance Unit REV:b
03051814 PARC WP13DPUd Data Processing Unit REV:d
03020BCR E1 Signal lightning-protection card for DTRU BTS
03030BMY Transmission Timing Management Unit for DTRU BTS
02314551 32 Port EMUA Environment Monitoring Module(-48VDC)
34060299 Optical Transceiver,Enhanced
02312525 SGSN9810,KW3M3UPWR,PSM Subrack Power Module
03033275 HONET,H511CKMB0,SDH TDM Clock Pinch Board
03037088 UMG8900,UG01SHPU0,Signaling High level link Processing Unit
03039535 UMG8900,UG01MECF0,Echo Canceller Pinch Card(1K Channels 64ms)
03050380 UMG8900,UG01MMPU0,Media gateway Main Processing Unit
03050403 UMG8900,UG01ME8T0,Media Gateway 8-port 10/100M Ethernet
03050504 SoftX3000,SF32MSGI0,Multimedia Signaling Gateway
03050511 UMG8900,UG01MCMF0,Media Gateway Front Connection Maintenance Unit
03050518 SoftX3000,SF32IFMI0,IP Forward Module
03050522 SoftX3000,SF32SMUI0,System Management Unit
03050524 SoftX3000,SF32SIUI0,System Interface Unit
03050525 SoftX3000,SF32ALUI0,Alarm Unit
03050527 SoftX3000,SF32HSCI0,Hot-Swap And Control Unit
03050528 SoftX3000,SF32BFII0,Back Insert FE Interface Unit
03050529 SoftX3000,SF32FCCU0,Call Control Unit
03050531 SoftX3000,SF32BSGI0,Broadband Signaling Gateway
03050532 SoftX3000,SF32CDBI0,Central Data Base Unit
03050533 SoftX3000,SF32MRCA0,Media Resource Control Unit(A Type)
03050534 SoftX3000,SF32MRIA0,Fixed Network Media Resource Interface
03050537 UMG8900,UG02ME320,Media Gateway 32E1 Port TDM Interface Board(b)
03050546 UMG8900,UG02MBLU0,Media gateway Back Link Unit(b)
03050548 UMG8900,UG02MFLU0,Media gateway Front Link Unit(b)
03050549 UMG8900,UG01MOMB0,Media Gateway Operation & Maintenance Unit B
03050727 MRS6100,MS02SMUI0,System Management Unit
02310UUG WD5M85393600 RRU3936
03050728 Huawei SSEM1LWFS01
Huawei OptiX OSN3500 & OSN9500, 2500+, BWS 1600G, BWS 320G, DWDM, Metro 1050, Metro 3100, Metro 6100

Huawei for Sale

Huawei for Sale
sales@1com.com
03030117 CB01ALM0 Alarm Board
03031424 Signaling Processing Board
03030814 CB02NETA0 Switch Network Board
03030240 C821CTN0 32 Module Central Switching Network Board
03021124 CB01CKV Switch Clock Driving Board
03030298 C805DTM0 E1 Digital Trunk Board DS2154
03030183 CC03EMA0 Emergency Action Board
03020380 C813FBC Near Distance Fiber Backplane 1X2 Assembled Board
03030517 C814FBI0 16/32 Module Fiber Communication Board
03031424 Signaling Processing Board
03030678 C822MCC0 32 Module Communication and Control Board
03038272 CQ03MEM0 Network Communication Interface Board
03035862 CB05MPU0 Main control Board For 32-M switch
03030307 CC02NOD1 Master Node Board
03030551 C805OPT0 Exchange Module Fiber Communication Board
03031542 CB02SIG0 Signal Tone Board 128-Channel Dynamic Voice
03030227 C821SNT0 32 Module Signaling Switching Network Board
03050151 SoftX3000 SF31WALU0 Alarm Unit
02312525 SGSN9810 KW3M3UPWR PSM Subrack Power Module
03050602 MSOFTX3000 SF32WCSU0 Call Control And Signaling
03050932 MSOFTX3000 SF32WEPI0 E1_Pool Interface Unit
03050148 SoftX3000 SF31WSIU0 System Interface Unit
03050599 MSOFTX3000 SF32WSMU0 System Management Unit
03050145 SoftX3000 SF31WHSC0 Hot-Swap And Control Unit
03050933 Clock Interface Unit
02311502 AM/CM Background Administration Module
02312050 LAN Switch Huawei
02120068 M900/M1800BTS312 GMAE1BFBX 1-Fan Fan Box EBM
02120279 BTS3012A GMOE1DBX4 DC Power Distribution Box Auxiliary
02120280 BTS3012A GMOE1DBX5 DC Power Distribution Box Main Equipment
02120281 BTS3012A GMOE1DBX6 AC Power Distribution Box VER.A
02120282 Fan Tray Assembly/Power Distribution BTS3012A GMSE1FBX1
02120305 BTS3012A GMOE1SFBX 4-Small-Fan Fan Box VER.A
02130376 AC/DC Converter 220VAC 24V/30A
02270019 DC/DC Power System 535W -10degC-60degC 20-30V 53.5V/10A
02310822 Function Module AC/DC PMU For GSM BTS Power Supply
02312580 M900 BTS30/312 GM5M5TRX Transceiver Module
02313034 M1800 BTS30/312 GMKM5TRX 1800M Edge Transceiver Unit
02313425 BTS3012A GM5M1EMUA2416 24VDC 16 Port EMUA Environment module
03022715 Manufactured Board M900BTS GM41FANB FAN interface Backplane
03023091 Manufactured Board M900/1800BTS312 GMA1TRB 12 TRXs’ Backplane
03023150 Manufactured Board W1262Z W1262 1 GSM BTS Power Backplane
03025279 M900/M1800BTS30 GMK1ATE AntiThunder Board for E1 Signal
03025776 Manufactured Board BTS3012A GMO1TCU Temperature Control Unit
03028811 BTS3012A GMO2TCB Transmission/Temprature Control Backboard
03032129 Finished Board M900/M1800BTS30 GMK2TMU0 Timing/Transmission
04011564 Internal Cable Set M900/M1800 BTS312 S 1EDU Configure RF
04200029 Single Cable Water Sensor Cable 1.40m Sensor 33010089 BTS30A
27140025 Combiner/Divider M900 Rx890-915MHz/Tx935-960MHz 25MHz 2-Carrier
27140034 Combiner/Divider M1800 CDUA3.0 1805-880MHz/Rx:1710-1785Mz 75MH
03031482 M900MSC GM11GCTN0 Central Switching Network Board
03031475 M900MSC GM11GNET0 Network Board Single Slot Handle Bar
03021124 CB01CKV Switch Clock Driving Board
03031481 M900MSC GM11GSNT0 Signaling Switching Network Board
03031483 M900MSC GM11GFBI0 AM/CM Optical Fiber Interface Board
03032711 M900MSC GM12GMEM0 Database Interface Board
03036028 Finished Board C9000L GMM1GCKS0 Clock Board
03031480 M900MSC GM11GMCC0 Communication Control Board
03031370 M900BSC GM31E3M0 E1 Interface Board
03031473 M900MSC GM11GNOD0 Master Node Processing Board
03031472 Finished Board M900MSC GM11GEMA0 Emergency Action Board
03030AQK Finished Board M900/M1800 BSC GM14GMPU0 Main Processing
03031424 CB03LAPA0 4-Link No.7 Signaling Processing Board
03031843 M900BSC GM32GLAP0 LAPD Protocol Processing Board
03031478 M900MSC GM11GMC20 Dual-Link Module Communication Board
03031479 M900MSC GM11G0PT0 Switch Module Fiber Communication Board
03031474 M900MSC GM11GALM0 Alarm Board
03031373 Finished Board M900/M1800 BSC GM11MSM0 Sub-Multiplexing
03035535 Finished Board M900/M1800BSC GM14FTC0 Transcoder
03035304 M900/M1800BSC GM34BIE0 Base Station Interface Board
03020230 C08A CC03PWC Secondary Power Board 5V/20A
03031485 M900MSC GM11GPWS0 Secondary Power Board
03021904 CC08C C842DRCA E16 Back Drive Board 75ohm Coaxial Cable
02120052 CB0E3FAN1 Switch Assembled Rack Power Distribution Box
03032516 Finished Board M900/M1800PCU GP21POMU0 Operation Maintenance
03033098 Finished Board M900/M1800PCU GP22RPPU1 33B Mobile Packet
03023878 Manufactured Board M900/M1800GSN GP11HSC0 Hot Swap Control Unit
03023883 Manufactured Board M900/1800GPRS GP11E1TM E1 Transmission Module
02120173 Fan Module SSXE1FAN Cabinet Fan Box
03036340 Finished Board OptiX 10G V2.0 SSA1CTPR01 Tributary
03036347 Finished Board OptiX 10G V2.0 SSA1CTPT01 Tributary
03036204 Finished Board OptiX 10G V2.0 SSA2SLO101 8xSTM-1 Optical
03033133 OptiX 10G V2.0 SSA1ABA202 Booster Amplifier Board 14dBm SC
03033145 OptiX 10G V2.0 SSA1ABPA01 Booster Amplifier Pre-amplifier
03032879 OptiX 10G V2.0 SSA1ACOM01 Communication Board
03032790 OptiX 10G V2.0 SSA1AEOW01 Orderwire Board
03036508 OptiX 10G V2.0 SSA1AMXS01 Mixed Cross-connect Timing
03036255 OptiX 10G V2.0 SSA1APQ101 63xE1 Interface Process Board
03032798 OptiX 10G V2.0 SSA1ASCC01 System Control Board
03032823 OptiX 10G V2.0 SSA1ATPR01 Protection Switching Receive Board
03032825 OptiX 10G V2.0 SSA1ATPT01 Protection Switching Transmit Board
03036294 OptiX 10G V2.0 SSA1E75S01 63 75ohm E1 Interface Board
03037836 OptiX 10G V2.0 SSA1EFS401 4-Port Fast Ethernet Switching
03030AQC OptiX 10G V2.0 SSA1EGT201 2-Port Gigabit Ethernet Transport
03037133 OptiX 10G V2.0 SSA1ETF8 8-Port Twisted-Pairs 10/100M Fast Ethernet
03033202 OptiX 10G V2.0 SSA1FE0801 8-port Ethernet Interface Board Ie-1 MTRJ
03032833 OptiX 10G V2.0 SSA1GE0201 Dual Gigabit Ethernet Interface
03035757 OptiX 10G V2.0 SSA1SD16A01 2xSTM-16 Optical Interface
03034293 OptiX 10G V2.0 SSA1SLQ4A01 4xSTM-4 Optical Interface Board S-4.1 SC
03034051 OptiX 10G V2.0 SSA2APIU Power Fan Interface Board
03038963 OptiX 10G V2.0 SSA2EGS202 2-port Gigabit Ethernet Switching
03034020 OptiX 10G V2.0 SSA2EU0801 8xSTM-1 Electrical Interface Board 75ohm
03037861 OptiX 10G V2.0 SSA2SL16A01 STM-16 Optical Interface Board S-16.1 SC
03034380 OptiX 10G V2.0 SSA2SP0801 8xSTM-1 Signal Process Board
03039270 OptiX 10G V2.0 SSA4SL6410 STM-64 Optical Interface Board I-64.2 SC
03039262 OptiX 10G V2.0 SSA4SL6411 STM-64 Optical Interface Board S-64.2b SC
03039325 OptiX 10G V2.0 SSA4SL6414 STM-64 Optical Interface Board V64.2b SC
03039269 OptiX 10G V2.0 SSA4SL6415 STM-64 Optical Interface Board L-64.2b SC
02120198 OptiX 10G V2.0 SSAE2FAN Rack Fan Box
03031322 OptiX 155/622H SS42PD2TI01 48xE1 Electrical Interface Board 75ohm
03031649 OptiX 155/622H SS42OI2S01 STM-1 Optical Interface Board S-1.1 SC
03031683 OptiX 155/622H SS42PD2DI01 32xE1 Electrical Interface Board 75ohm
03032364 OptiX 155/622H SS42PL3ET01 3xE3 Electrical Interface Board PE3T
03034316 OptiX 155/622H SS42SLE01 1xSTM-1 Electrical Interface Board
03032440 OptiX 155/622H SS42SP2A01 16xE1 Electrical Interface Board 75ohm
03032262 OptiX 155/622H SS43SCB01 System Control Communication Board
03035749 OptiX 2500 SS03PMU01 Power and Environment Monitoring Unit
03032172 OptiX 2500 SS61COA01 Case Shape Booster Amplifier Board 14dBm SC
03023224 OptiX 2500 SS61E75S 63xE1 Switching Access Board 75ohm
03031836 OptiX 2500 SS61EIPC01 Electrical Interface Protection Control Board
03023183 OptiX 2500 SS61LPDR 4xSTM-1 Switching Driver Board
03031661 OptiX 2500 SS61PQ1A01 63xE1 Electrical Interface Board 75ohm
03030984 OptiX 2500 SS61SCC0 System Control Communication Orderwire Board
03031612 OptiX 2500 SS61SD1A02 2xSTM-1 Optical Interface Board S-1.1 SC
03031675 OptiX 2500 SS61SD4A01 2xSTM-4 Optical Interface Board S-4.1 SC
03031676 OptiX 2500 SS61SD4A01 2xSTM-4 Optical Interface Board S-4.1 SC
03031317 OptiX 2500 SS61SQ1A02 4xSTM-1 Optical Interface Board S-1.1 SC
03023522 OptiX 2500 SS62C34SA 3xE3/T3 Switching Access Board
03023279 OptiX 2500 SS62FB1 Backplane 2M Interface Connection Card 1
03023515 OptiX 2500 SS62FB2 Inner Connection Board Type II
03023873 OptiX 2500 SS62LPSW 4xSTM-1 Switching Access Board 1×1
03032147 OptiX 2500 SS62PL3A01 3xE3 Electrical Interface Board
03032350 OptiX 2500 SS62PQ1A01 24mm Grey 63xE1 Electrical Interface
03032241 OptiX 2500 SS62SCC01 System Control Communication Orderwire Board
03032362 OptiX 2500 SS62SQE01 4xSTM-1 Electrical Interface Board
03039534 OptiX 2500 SS63S16A02 STM-16 Optical Interface Board S-16.1 SC
03039530 OptiX 2500 SS63S16A03 STM-16 Optical Interface Board L-16.1 SC
03035165 OptiX 2500 SS63S16B01 STM-16 Optical Interface Board L-16.2 SC
03039531 OptiX 2500 SS63S16B02 STM-16 Optical Interface Board Le-16.2 SC
03039532 OptiX 2500 SS63S16B03 STM-16 Optical Interface Board V-16 SC
03039533 OptiX 2500 SS63S16B04 STM-16 Optical Interface Board U-16 SC
03036944 OptiX 2500 SS63SL4A01 STM-4 Optical Interface Board S-4.1 SC
03036956 OptiX 2500 SS63SQ1A02 4xSTM-1 Optical Interface Board S-1.1 SC
03035461 OptiX 2500 SS64XCS01 Cross-connect and Timing Board
03032243 OptiX 2500+-SS61SV4A01 STM-4 Concatenation Optical Interface
03031242 OptiX 2500+-SS62S1601 STM-16 Optical Interface Board S-16.1 SC
02311579 OptiX BWS 1600G SSEM1TRC C BAND STM-16 FEC Function
03034681 OptiX BWS 1600G SSE1FIU03 Fiber Interface Board C Band
03036195 OptiX BWS 320G SS72VOA01 Variable Optical Attenuator Board
02311994 OptiX DWDM SSEM2MR201 C-BAND Extended 2-Channel Optical
03035350 OptiX DWDM SSE1D4002 40-channel Demultiplexing
03035347 OptiX DWDM SSE1M4002 40-channel Multiplexing
03037106 OptiX DWDM SSE1SCC02 System Control Communication Board
03036759 OptiX DWDM SSE2D3201 32-channel Demultiplex Board heater
03036758 OptiX DWDM SSE2M3201 32-channel Multiplex Board heater
03037636 OptiX Metro 1050 SSM1FEOW01 Engineering Order Wire
03036486 OptiX Metro 1050 SSM1FSCC01 System Control Communication Board
03035462 OptiX Metro 1050 SSM1OSB101 STM-1 Optical Interface Subboard Ie-1 SC
03035598 OptiX Metro 1050 SSM1OSB401 STM-4 Optical Interface Subboard Ie-4 SC
03037105 OptiX Metro 1050 SSM1PL1DA01 16xE1 Electrical Interface Board
03037565 OptiX Metro 1050 SSM1SLE 1xSTM-1 Electrical Interface Unit
03035812 OptiX Metro 1050 SSM1STIA01 2-port Synchronous Timing
03036400 OptiX Metro 1050 SSM1XCS402 Cross-connect Timing Board STM-4
03034021 OptiX Metro 1100 SSF1FPIUA01 Power Interface Board -48V
03034022 OptiX Metro 1100 SSF1SPIUA01 Slave Power Interface Board -48V
03024594 OptiX Metro 3100 SSB1D34S 6xE3/T3 PDH Interface Switching Board
03024767 OptiX Metro 3100 SSB1SEQ1 4xSTM-1 Electrical Interface Board
03024526 OptiX Metro 3100 SSB1TSB3 6 E3/T3 Switching Bridging Board
03033387 OptiX Metro 3100 SSB1XCS01 System Sync Timing Cross-Connect
03034033 OptiX Metro 3100 SSB2PMCU01 Power Monitor and Auxiliary
03034672 OptiX Metro 3100 SSB2PQ301 12xE3/T3 Electrical Interface Board
03038471 OptiX Metro 6100 SSC6OBU01 WDM Optical Booster Amplifier Wavelength
03038468 OptiX Metro 6100 SSC6OPU01 WDM Pre-amplifier Board
03033564 OptiX Metro3100 SSB1SP801 8 STM-1 Line Processing Board
02312546 OptiX Metro6040 SSLM2LWF STM-64 Transmit-receive Line Wavelength
02312918 OptiX Metro6100 SSCM6LWM Multiple Rate STM16/4/1Optical Wavelength
03037556 OptiX OSN 1500 SSR1AUX01 System Auxiliary Interface Board
03037557 OptiX OSN 1500 SSR1EOW01 Engineering Order Wire Board
03026772 OptiX OSN 1500 SSR1PIU Power Interface Board 1×2 Assembled Board
02120244 OptiX OSN 1500 SSRE1FAN Fan Box
03027179 OptiX OSN 2500 SSQ1PIU Power Interface Board 1×2 Assembled Board
03037489 OptiX OSN 2500 SSQ1SAP01 System Auxiliary Process Board
03030AMX OptiX OSN 2500 SSQ2CXL1602 STM-16 System Control
03030AMY OptiX OSN 2500 SSQ2CXL1603 STM-16 System Control
03050980 OptiX OSN 2500 SSQ2CXL411 STM-4 System
03037098 OptiX OSN 3500 SSN1AUX01 System Auxiliary Interface Board
03027581 OptiX OSN 3500 SSN1C34S 3xE3/T3 PDH Interface Switching
03026734 OptiX OSN 3500 SSN1D34S 6xE3/T3 PDH Interface Switching
03026727 OptiX OSN 3500 SSN1D75S 32xE1/T1 Electrical Interface
03037134 OptiX OSN 3500 SSN1EFS401 4-Port 10M/100M Fast Ethernet
03037691 OptiX OSN 3500 SSN1EFT801 16-Port 10M/100M Ethernet
03030EAF OptiX OSN 3500 SSN1EFT8A01 8-Port 10M/100M Ethernet
03037033 OptiX OSN 3500 SSN1EGS201 2-port Gigabit Ethernet Switching
03030BWS OptiX OSN 3500 SSN1EMS401 4-port Gigabit Ethernet Fast
03027509 OptiX OSN 3500 SSN1EU04 4xSTM-1 Electrical Interface
03026740 OptiX OSN 3500 SSN1EU08 8xSTM-1 Electrical Interface
03036440 OptiX OSN 3500 SSN1EXCSA01 Enhanced Cross-connect
03037064 OptiX OSN 3500 SSN1GSCC01 System Control and Communication Board
03026741 OptiX OSN 3500 SSN1OU08 8xSTM-1 Optical Access
03037345 OptiX OSN 3500 SSN1PD301 6xE3/DS3 Service Processing Board
03026564 OptiX OSN 3500 SSN1PIU Power Interface Board 1×1 Assembled Board
03037127 OptiX OSN 3500 SSN1PL301 3xE3/T3 Service Processing Board
03037316 OptiX OSN 3500 SSN1PQ1A01 63xE1 Service Processing Board 75ohm
03036466 OptiX OSN 3500 SSN1SCC01 System Control and Communication Board
03037391 OptiX OSN 3500 SSN1SEP101 8xSTM-1 Signal Process Board
03050614 OptiX OSN 3500 SSN1SL110 STM-1 Optical Interface Board S-1.1 LC
03037372 OptiX OSN 3500 SSN1SL16A01 STM-16 Optical Interface Board I-16 LC
03037374 OptiX OSN 3500 SSN1SL16A02 STM-16 Optical Interface Board S-16.1 LC
03050634 OptiX OSN 3500 SSN1SL410 STM-4 Optical Interface Board S-4.1 LC
03030BDK OptiX OSN 3500 SSN1SL6405 STM-64 Optical Interface Board L-64.2b LC
03050646 OptiX OSN 3500 SSN1SLD410 2xSTM-4 Optical Interface Board S-4.1 LC
03050626 OptiX OSN 3500 SSN1SLQ110 4xSTM-1 Optical Interface Board S-1.1 LC
03037390 OptiX OSN 3500 SSN1SLQ401 4xSTM-4 Optical Interface Board
03050654 OptiX OSN 3500 SSN1SLQ410 4xSTM-4 Optical Interface Board S-4.1 LC
03027527 OptiX OSN 3500 SSN1TSB4 4-Channel Switching Bridging
03026756 OptiX OSN 3500 SSN1TSB8 8-Channel Switching Bridging
03038342 OptiX OSN 3500 SSN1UXCSB01 Ultra Cross-connect and Synchronous Timing
03038343 OptiX OSN 3500 SSN1XCE01 Extention Subrack Cross-connect Board
03036884 OptiX OSN 3500 SSN2EFS001 10M/100M Fast Ethernet Processing
03039014 OptiX OSN 3500 SSN2EGS201 2-port Gigabit Ethernet Switching
03050839 OptiX OSN 3500 SSN2EGS210 2-port Gigabit Ethernet Switching
03039264 OptiX OSN 3500 SSN2SL6412 STM-64 Optical Interface Board S-64.2b LC
03050630 OptiX OSN 3500 SSN2SLQ110 4xSTM-1 Optical Interface Board S-1.1 LC
03030DFT OptiX OSN 3500 SSN2SLQ1604 4xSTM-16 Optical Interface Board L-16.2 LC
03050658 OptiX OSN 3500 SSN2SLQ410 4xSTM-4 Optical Interface Board S-4.1 LC
03030CEP OptiX OSN 3500 SSN3GSCC01 System Control and Communication Board
03028246 OptiX OSN 7500 SST1AUX System Auxiliary Interface Board 1×1
03028245 OptiX OSN 7500 SST1EOW Engineering Order Wire Board
03035554 OptiX OSN 7500 SST1EXCSA01 Enhanced Cross-connect
03028193 OptiX OSN 7500 SST1PIU Power Interface Board 1 2 Assembled Board
03030DJX OptiX OSN 7500 SST1SXCSA01 Super Cross-Connect
03030CUN OptiX OSN 7500 SST2SL6402 STM-64 Optical Interface Board S-64.2b LC
03035223 OptiX OSN 9500 SSJ1EMPU01 Electromechanical Information
03050820 OptiX OSN 9500 SSJ1GE0605 6-port Gigabit Ethernet Process
03034814 OptiX OSN 9500 SSJ1GXCHA01 General High Order Cross-connect Board A
03035597 OptiX OSN 9500 SSJ1JCOM01 System Communication Board
03037251 OptiX OSN 9500 SSJ1JD16A03 2xSTM-16 Optical Interface Board S-16.1 LC
03035191 OptiX OSN 9500 SSJ1JEOW01 Orderwire Board
03037464 OptiX OSN 9500 SSJ1JL16A02 1xSTM-16 Optical Interface Board S-16.1 LC
03037016 OptiX OSN 9500 SSJ1JL64A02 STM-64 Optical Interface
03050780 OptiX OSN 9500 SSJ1JLH112 16xSTM-1 Optical Interface
03037624 OptiX OSN 9500 SSJ1JLHE01 16xSTM-1 Electric Interface Board
03050784 OptiX OSN 9500 SSJ1JLQ411 4xSTM-4 Optical Interface Board S-4.1 LC/PC
03035539 OptiX OSN 9500 SSJ1JPBU01 Key Power Backup Board
03038200 OptiX OSN 9500 SSJ1JPIU02 Power Interface Board without Breaker
03036721 OptiX OSN 9500 SSJ1JQ16A02 4xSTM-16 Optical Interface Board S-16.1 LC
03034757 OptiX OSN 9500 SSJ1JSTG01 Synchronous Timing Generation Board
03025970 OptiX OSN 9500 SSJ1JSTI Synchronous Timing Interface
03035551 OptiX OSN 9500 SSJ2EGT601 6-port Gigabit Ethernet Process Board LC
03030BMG OptiX OSN 9500 SSJ3EXCH01 Enhanced High Order Cross-connect Board
03030AYD OptiX OSN 9500 SSJ3JSCC01 System Control Communication Board
03030DFL OptiX OSN 9500 SSJ4D64D02 2xSTM-64 Optical Interface Board S-64.2b LC
02312899 OptiX WDM SSEM2TRC1 C BAND STM-16 Transmit-receive Line Wavelength Conversion
03036811 OptiX WDM SSE1DSE01 C Band Dispersion Slope Equalization Unit
03033977 OptiX WDM SSE1RPC01 C Band Backward Processing Driving Board
03034010 OptiX WDM SSE1SC101 Unidirectional Optical Supervisory Channel Unit
03038895 OptiX WDM SSE1SC107 Unidirectional Optical Supervisory Channel Unit
03038879 OptiX WDM SSE1SC207 Bidirectional Optical Supervisory Channel Unit
03033991 OptiX WDM SSE1SCC01 System Control Communication Board
03034134 OptiX WDM SSE1SCE01 System Control Communication Board
03039980 OptiX WDM SSE3OAUC01C C-BAND Optical Amplifier Unit
03030DAM OptiX WDM SSE3OAUC03E C-BAND Optical Amplifier Unit MAX -4dBm
03039985 OptiX WDM SSE3OAUC05A C-BAND Optical Amplifier Unit MAX 0dBm
03039979 OptiX WDM SSE3OBUC03C C-BAND Optical Amplifier Unit MAX 0dBm
03039984 OptiX WDM SSE3OBUC05A C-BAND Optical Booster Unit 23dB Gain 23dBm
03039978 OptiX WDM SSE3OPUC03C C-BAND Optical Pre-Amplifier Unit 23dB
02313408 Distributed Base Station Radio Remote Unit -48V DHT 40W 1.25G 2100M
02314819 Distributed Base Station Base Band Unit -48V Without GPS
04046800 Trunk Cable -45deg 5m 75ohm 2.2mm D44M-I 2 SYFVZP75-1.2/0.25
34060286 Optical Transceiver Enhanced SFP 850nm 2.125G Series
02310UUG WD5M85393600 RRU3936
02120370 Base Station Controller 9 Fan Box
03051116 General Clock Unit REV:a
03051117 GE Switching and Control Unit REV:a
03051816 Data Processing Unit REV:b
03051485 2-port ATM over channelized Optical STM-1/OC-3 Interface Unit
03051492 4-port ATM/Packet over unchannlized Optical STM-1/OC-3c
03051493 2-port packet over Optical GE ethernet Interface REV:a
03051569 Operation and Maintenance Unit REV:a
03051730 PARC WP11SPUa Signnaling Processing Unit REV:a
34060276 Optical Transceiver Enhanced SFP
03051488 2-port GE ethernet Interface Unit REV:a
03051481 Data Processing Unit REV:b
02130608 BTS3012AE PSU Module AC/DC
02315174 Double Transceiver Unit 1800M
02315179 Dual Duplexer Unit 1800M
02120407 BTS Fan Box
02310UUG WD5M85393600 RRU3936
02313069 Power System Monitor Module
02314148 High-Power Combining Module 1800M
02314286 M1800 Double transceivers Digital and Radio frequency Module
02314288 DC SPD and EMI Module
02314688 M1800 Dual Duplexer Module TX1805-1880MHz/RX1710-1785MHz
02314691 Main Control Module for DDRM BTS without SDH Module
02315076 Double Transceiver Unit 900M
02315118 Dual Duplexer Unit PGSM
03051118 PARC WP11TNUa TDM switching Network Unit REV:a
03051119 PARC WP11XPUa Extensible Processing Unit REV:a
03051122 PARC WP11OIUa 1-port channelized Optical Interface Unit REV:a
03051551 PARC WP11OMUb Operation and Maintenance Unit REV:b
03051814 PARC WP13DPUd Data Processing Unit REV:d
03020BCR E1 Signal lightning-protection card for DTRU BTS
03030BMY Transmission Timing Management Unit for DTRU BTS
02314551 32 Port EMUA Environment Monitoring Module -48VDC
34060299 Optical Transceiver Enhanced
SFP 1310nm STM1 15.0 8.0dBm -31.0dBm LC 15Km
Huawei for Sale

Ericsson & Huawei for sale

Ericsson & Huawei for sale
sales@1com.com
Large QTYs of each line item
AMM 20p B -10 w NPU1 C R5 Kit NTM1010154/7
AMM 20P-10 Kit NTM1010154/1
AMM 2p B NPU3 C R5 Kit NTM1010292/9
AMM 2p B R4 w NPU3C Kit NTM1010292/8
AMM 6P B Kit NTM1010158/3
AMM 6p C NPU3 C R5 Kit NTM1010158/16
AMM 6p C R4 w NPU3B Kit NTM1010158/10
AMM 6p C R4 w NPU3C Kit NTM1010158/14
ANT0 2.4 10/11 HP UKY22019/SC12
ANT0 2.4 7/8 HPX UKY22001/DC12
ANT2 0.3 23 HP UKY21073/SC15
ANT2 0.3 28 HP UKY22071/SC15
ANT2 0.6 18 HP UKY22044/SC15
ANT2 0.6 23 HP UKY22045/SC15
ANT2 0.6 28 HP UKY22047/SC15
ANT2 0.9 28 HPX UKY22032/DC15
ANT2 1.2 10/11 HP UKY22017/SC15
ANT2 1.2 10/11 HPX BFZ62234/2D03H
ANT2 1.2 23 HP UKY21044/SC15
ANT2 1.2 7/8 HP UKY21040/SC15
ANT2 1.2 7/8 HPX UKY21040/DC15
ANT2 1.8 10/11 HP UKY22018/SC15
ANT2 1.8 10/11 HPX BFZ62235/2D03H
ANT2 1.8 10/11 HPX UKY22018/DC15
ANT2 1.8 7/8 HP UKY21050/SC15
ANT2 1.8 7/8 HPX UKY21050/DC15
Antenna 0.6m Compact 23GHz HP UKY21078/SC15
Antenna 790-960/1710-2180MHz,15/17.5dBi,65/65deg,+/-45,0-14/0-10deg,4*7/16 DIN Female, (DXX-790-960/1710-2180-65/65-15i/17.5i-M/M) 27010829
Antenna Feeder Accessories,Fixing Clip Which can Locked 3pcs Optical Cables and 3pcs Power Cables,1 27150086
Antenna Feeder Accessories,RCU136,Agisson RET Antenna RCU,Antenna,10~30V 27150136
Antenna parts,dule band pass filter,GSM anti-block filter,RX:880.1~890MHz~TX:925~935MHz,DIN(female), 99040YPC
Antenna support and Antenna Tube dia 75mm, L=3000mm 99040DJF
Antenna Support, Tower Mounted (NO SXK1072126/1
ANTENNA/1.2 M COMPACT ANTENNA 7/8 GHZ UKY21040/SC11
ANTENNA/2.4 M COMPACT ANTENNA 7/8 G UKY22001/SC12
ANTENNA/ANT2 0.3 23 HP UKY22069/SC15
ANTENNA/ANT2 1.2 18 HP UKY21043/SC15
ANTENNA/ANT2 1.8 18 HP UKY21053/SC15
ANTENNA/ANTm 0.3 28 HP/HPX UKY23041/09H
ANTENNA/ANTm 0.3 38 HP/HPX UKY23041/11H
ANTENNA/ANTm 0.6 18 HP/HPX UKY23042/06H
ANTENNA/ANTm 0.6 28 HP/HPX UKY23042/09H
ANTENNA/ANTm 0.6 38 HP/HPX UKY23042/11H
ANTENNA/ANTm 1.2 10/11 HP/HPX UKY23044/03H
2200W DC Power Supply 02310QNN
Enhanced Service Processing Unit 03052293
Main Processing Unit B4 03053557
Media gateway Back Link Unit(b) 03050546
Media gateway Front Link Unit(b) 03050548
Mini-Computer,HP DL980G7,8*E6540 6core 2.0G,64G(16*4GB),2*300G 10K,1*Integrated 1000M(4 ports),1 06131763
Shared Interworking Function Conctrol Board 03036751
Switch Fabric Unit G 03052636
Universal Main Processing & Transmission unit with 4E1 and 2FE/GE interface UMPTb1 03054885
Universal Media Gateway Assembly Cabinet(V2R9 Double 3*DC) 02113272
900GB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″) 02350BVQ
Data Processing Unit (335 Mbps/3350 Erl) 03052799
Extensible Processing Unit 03052780
Media Gateway Link Unit 03050914
Media Gateway Front Signalling Processing Unit(c) 03051617
Media Gateway High-speed Routing Unit D2(D1GO) 03051769
Media gateway Main Processing Unit 03050380
Media Gateway Operation & Maintenance Unit B(b) 03051765
Media gateway Packet Switch Unit 03051276
Media gateway TDM switching Net Unit B 03050771
Media Gateway TDM switching Net Unit C2(With 2 TDM Cascade Ports)(b) 03051772
Media Gateway Voice Processing Unit D (b) 03051779
Operation and Maintenance Component 02238806
PARC Business Cabinet 02101113
PARC Business Cabinet (3U Power Distribution Box) 02112682
S2600 Storage Array(Dual-Controller,8*4G FC Host Interface,4GB Memory,220V AC,12*450G 15K SAS Har 0235G289
Signaling Processing Unit 03052781
Sun M5000 Single,8CPU*2.53GHz(4core),64G(32*2G),2*146G,1*Integrated 1000M NIC(2 Ports),1*1000M NI 06131612
Tape Drive,SUN LTO4,Rack Type,Apply To SAS,1*SAS line,English Doc 06430150
Universal Media Gateway High Density Extended Assembly Cabinet,with SIWF N68E-22 02113076
Universal Media Gateway NGN Backplane Subrack 02300459
00Nm-F012-G1 F012G1
1-port Enhanced Sync/Async Interface Card 02312550
1-port Sync/Async Serial Port Interface Card 02311373
1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM GLC-LH-SMD=
1410R Sub Rack 2×2.5G SDH BH I/F BFZ901115
16*E1(TDM)/2*STM-1(SFP)/4*GE(RJ45)/2*GE(SFP) Hybrid System Control and Cross-connect Board 03021UDH
16*E1(TDM)/2*STM-1(SFP)/4*GE(RJ45)/2*GE(SFP) Hybrid System Control and Cross-connect Board 03022TLJ
1600 2M BAL 63P TRIB EXPAND SK60BD
1600 4U LTU COVER . SK73A
1664 FIBRE MANAGEMENT UNIT SK25E
2-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ + 24-Port 100/1000Base-X-SFP Integrated Line Processing Unit (LPUI-51) 03054412
2,2m Router Assembly Cabinet with Double Swing Doors 02113041
2.5mm2, 1.0m, G/Y SXK111699/1
2*10GE/GE+4*GE Ethernet Service Processing Board with Super Dual Band Feature 03023GHT
20-Port 100/1000Base-X-SFP Flexible Card(P40) 03036967
24-Port-40G Interface Card(EC1,QSFP+) 03022VLL
2kW DC Power Module A9K-2KW-DC
2KW DC Power Module Version 2 (Cisco) PWR-2KW-DC-V2
2MBIT 45 DEGREE TRAFFIC UNIT BALANCE KOP MP93DB
3900 Siries DBS,Site Auxiliary Material Kit(G/U/L) 02239349
40-Port 100/1000Base-RJ45 Flexible Card (Occupy two sub-slots) 03030JUJ
40-Port 100/1000Base-SFP Flexible Card (Occupy two sub-slots) 03030JUL
40-Port GE Line Card, Requires SFPs A9K-40GE-B
44-Port GE + 4-Port 10GE ASR 9000v DC Power ETSI Chassis (Cisco) ASR-9000V-DC-E=
460W GOLD AC Power Module 02131042
48-Port 10/100/1000BASE-T Interface Card(EA,RJ45) 03022BEU
48-Port 100/1000Base-X-SFP Integrated Line Processing Unit E(LPUI-51-E) 03055053
48-Port-10GE Interface Card(ED,SFP+) 03021UFM
5-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Integrated Line Processing Unit E(LPUI-51-E) 03055051
641280-DF Diplex filter 900/1800 (inline, outdoor, possibly to stack 7/16) 641280-DF
8 100/1000Base-X-SFP/ 8-Port 100 03030KNE
80G Modular Linecard Packet Transport Optimized (spare) A9K-MOD80-TR=
900 MHZ GSM/WCDMA filter AF3-BP835A02YZ
A9K 24-port 10GE, Transport Optimized LC, 12port Base (PayG) (Cisco) A9K-24X10-120G-TR=
A9K 24-port 10GE, Transport Optimized LC, 12port Base (PayG) (Cisco) A9K-24X10-120G-TR=.
AC/DC Converter,S1B9000Z,HRS1150-9000,Single 48V/20A Output Rectifier A02130518
AC/DC module,H3413Z,220VAC Input, 48V/30A Output,HD4830-3 Deliverable AC/DC module A02130557
ACCESSORIES/AIR FILTER BKZ10264/1R1
Actuator AISG 2.0 default protocol ATM200-A20
ADAPTER/ANT2 I/F 10/11 HPX/SHPX URS19901/2D03
ADAPTER/ANT2 I/F 18 HP/SHP URS19901/2S06
ADAPTER/ANT2 I/F 28 HP/SHP URS19901/2S09
ADAPTER/ANT2 I/F 28 HPX/SHPX URS19901/2D09
ADAPTER/ANT2 I/F 38 HP/SHP URS19901/2S11
ADAPTER/ANT3 A I/F 38 HPX/SHPX URS19901/3D11
AIR PLATE/AIR GUIDE PLATE SEA91024/1
AISG RET Control cable, 3m ATCB-DB9-003
ALR1200/90209 Repeater EGSM900. HSPA+(including remote control unit) ALR1200/90209
ANTENNA/ANTm 1.8 10/11 HP/HPX UKY23045/03H
ASR 9000 20-port 1GE Modular Port Adapter (spare) A9K-MPA-20X1GE=
ASR 9000 4-port 10GE Modular Port Adapter (spare) A9K-MPA-4X10GE=
ASR 9000 750W DC Power Supply for ASR-9001 A9K-750W-DC
ASR 9001 Chassis ASR-9001
ASR 9001 Fan Tray ASR-9001-FAN
ASR-9006 Chassis (Cisco) ASR-9006-SYS
ASR-9006 DC Chassis ASR-9006-DC
ASR-9006 Fan Tray (Cisco) ASR-9006-FAN-V2
ASR9001 ASR
ASR9K DC Power Entry Module Version 2 (Cisco) ASR9K-DC-PEM-V2
ASR9K Fabric, Controller 4G memory A9K-RSP-4G
ASR9K Route Switch Processor with 440G/slot Fabric and 6GB (Cisco) A9K-RSP440-TR=
ASR9K Route Switch Processor with 880G/slot Fabric (Cisco) A9K-RSP880-TR
Assembled ETSI 2200x600x300mm rac MR31JB
Base Station Controller 9 Fan Box 02120370
Baseband Processing Unit (6Cell, CE:UL192/DL192) 03020SSA
Baseband Processing Unit (6Cell, CE:UL384/DL384) 03020QYR
Baseband Processing Unit(CE:768)-WBBPf3(03021VHD) 03021VHD
Batt.stand 24*10 OPzV1000-4E.Hor.R1(24×10 OPzV 100, 48/2x1170Ah) 279790
Battery Backup Unit 03031MPJ
BATTERY FIAM 12FFT 130 12V 130Ah (130Ah FIAMM 12VDC block) 12FFT130
Battery FIAMM 12FFT 160 12V 160Ah 9832115
Battery FIAMM 12VDC block 180 12V 180Ah 12FIT180
Battery rack 4 X 6 cells 222608
Battery Rack,4-layer horizontal rack,1900*411*931mm,Both sides cabling,Match for battery group part 24040008
BBU Box 02315848
BBU Box 02319940
BBU3900-WD22UMPTb1-UMPTb1 03054887
BOLSET BBS 2000I NTM2013444/1
BTS Environment Status Monitor 02313841
Cabinet 02113573
Cable Distribution Rack,P143207ZB,P143207Z Cable Distribution Rack, A02400472
Cable Distribution Rack,W14A3ZB51, W14A3Z Delivery Distribution Rack(1.6m) A02400536
Cable Distribution Rack,W74C5ZB5,PS48600-3/2900 Cable Distribution Rack,Dual Input with Manual Switc A02400436
Cable Ladder Kit, 2×2.25m (In) NTM2013160/1
Cable Ladder Kit, 2×2.25m (outdoor) NTM2013138/1
Cavity 2 Way Power Splitter,698-2700MhHz,300W,N-F,IM3-150dBc@2x43dBm,Indoor or Outdoor 27020299
CE12800S Main Processing Unit A 03022UGT
CE12800S Switch Fabric Unit C 03022UGR
Chassis NR8250 NR8250
Cisco SFP for 10-Gigabit Ethernet Long Reach Single Mode SFP-10G-LR=
CN210/4Mbps 4E1 BFZ60106/01
Coaxial Cable ,Copper-clad Aluminium Wire,50ohm,7.6mm,4.8mm,1.8mm,Black,5D 25070149
CR52MPUD2,Main Processing Unit D2(Including 2G Memory and 2G USB) 03054206
CR57EMGFC00,48-Port 100/1000Base-X-SFP Integrated Line Processing Unit L(LPUI-51-L) 03054528
CR57L4XFB20, 4-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Integrated Line Processing Unit (LPUI-51) 03054397
CX61-BKPE-4U-DC CX600-X3 Integrated DC Chassis Components (include 1 FanFrame and 2 PowerFrames) BKPE
D.C. CONVERTER/DC/DC PSU BMR91165/1
Data Processing Unit (1024 PDCH) 03053369
Data Processing Unit REV:d 03051814
DC Power Distribution Unit 02120479
DC Power Distribution Unit 02120472
DC Power Distribution Unit 02120731
DC PowerDistribute DCPD4
Directional Antenna,806~960MHz,18dBi,65deg,+/-45,0r,500W,Attached with Support,7/16-Female,2.6m 27010419
Directional Antenna,DXX-790-960/1710-2180-65/65-15i/17.5i-M/M,4*7/16 DIN Female,Downtilt kit packed separately 27010829-001
DKBA8.807.0202,Outdoor label,cBTS3612,55*20*0.5,GE 8B35,T0.5 29040907
DKBAO.480.0497,Waterproof Adhesive Tape,50mm*1.65mm*3.0m 30070011
Downtilt Kit-B 27150232
DUMMY UNIT/DUMMY UNIT 115MM, IN PAC 033/BFY1120401/W
Duplex patch Cord -2LC/UPC-2FC/UPC-G.657A2- 5m-2mm*4mm 14131680
E15V87PO2-A Single GSM Dielectric Filter (indoor/outdoor)(6 Pole) E15V87P02
EARTHING SET/FOR CABLE D=10MM NGT21104/7
ETU2 ROJR208008/1
ETU3 ROJR211007/1
Evolved General Processing Unit 03054296
Evolved Operation and Maintenance Unit 03054294
Eyebolts,M12,Zinc Electroplating, iridescent yellow,GB825-88 26010722
Fan Box,HERT BBU,WD2E1FANC,2U Fan Module 02120577
Fan Box,HERT BBU,WD2E1FANC,2U Fan Module D 02120458
FAN/FAN TRAY (Alarm) BKV106083/2R1B
FAU1 Kit NTM101728/1
FAU2 ROJR219011/1
Flat Pack 2 2000W 48v 241115.100
Flat Pack 2000W 48v 241115.105
FlatPack 2 System,6kW (FP2 48V 8kW 400V+NBDLD SPD OD) C20434.006
Flex Waveg Kit 10-13 0.90 SXK111659/2
Flexible Card Line Processing Unit(LPUF-21, 2 sub-slots) A (L3VPN, MVPN,IPv6 Enchanced) 03052533
Flexible Card Line Processing Unit(LPUF-21,2 sub-slots) A 03052276
Flexible Card Line Processing Unit(LPUF-40,2 sub-slot(s) A (L3VPN, MVPN, IPv6 Enhanced) 03030KWD
Flexible Card Processing Unit(LPUF-51,2 sub-slots) 03055314
FP2 48V 8kW 400V+N BDLD SPD (Outdoor cabinet Flatpack2 withaninstalled capasity of 6kW Aircon T43) C20434.009 T43
FP2 48V 8kW 400V+N Bold SPD C20434.009_old
FP2 8kW 48V 3p400VAC BD LD (Optional Design/Huawei HUB, FlatPack2 Integrated 8kW48v) CTO20405.1045
FP2 8kW 48V 3p400VAC BDLD CTO20405.1044
GE Switching and Control Unit 03053067
GE Switching and Control Unit REV:a 03051117
General Clock Unit REV:a 03051116
Green Insulating Adhesive PVC Tape 21101321
H-3-CPUSE-D-A 3db coupler H3C3DBC
Heater Subassembly,P143207Z,P143207Z1,P143207ZB For North Type cabinet, A02350498
Huawei Storage 600W DC-DC Power Supply 02270131
Huawei Storage 960W DC-DC Power Supply 02270132
Indoor IFC cabinet 276908
Installation Board/Bracket,DMBM8.610.1477,Bottom Frame,For P143207Z,, A21240043
Integr Kit ANT2 10/11 HPX UPB90101/2
Integr Kit ANT2 18 HPX UPB90102/3
Integr Kit ANT2 7/8 HPX UPB90101/1
Integrated DC Chassis Components(CX600-X3)-4U 02351598
Integrated DC Chassis Components(NE40E-X3)-4U 02351596
IP Interface Unit (12 FE/4 GE, Electric) 03052761
IP Interface Unit (4 GE, Optical) 03052762
IP Interface Unit (4 STM-1, Channelized) 03052748
IPS2 11 Sym UPA90111/2
IPS2 28 Sym UPA10135/2
IPS2 7/8 Asym UPA90114/1
ISV3 XPIC Kit (per IF) 0302FK
Kath 741785, X-pol 21dBi, 30deg. 87 KRE1011954/1
Ladder(outdoor) 52220015
Load,0-3Ghz,100W,IM3–110dBc@2x43dBm,NM,Indoor 27110102
LTE Baseband Processing Unit D (2T2R, FDD)-LBBPd1 03021WVF
LTE Baseband Processing Unit D (2T2R, FDD)-LBBPd3 03021HPK
LTE Baseband Processing Unit D (4T4R, TDD)-LBBPd2 03021HPJ
LTU 32/1 ROJ1192342/1
Main Control and Transport unit(4E1&1 electrical FE&1 optical FE) 03030LPM
Main Processor Unit D(Including 1*2G Memory and 1*1G CF Card) 03052546
MBTS DBS Cable Suite Label 29080025
Media Gateway 1-port GE Optical Interface Card 03050475
Media Gateway 1*155M SDH/SONET optical interface card 03050552
Media Gateway 32E1 Port TDM Interface Board(b) 03050537
Media Gateway Back Connection Maintenance Unit 03050384
Media Gateway Clock Unit 03050554
Media Gateway Front Connection Maintenance Unit 03050511
Media Gateway Front Signalling Processing Unit(d) 03052951
Media Gateway High-speed Routing Unit 03050420
Media Gateway Operation & Maintenance Unit B 03050549
Media Gateway TDM switching Net Unit C5(With 2 TDM Cascade Ports) 03051333
Media Gateway Voice Processing Unit D(1K TC,64ms EC) 03051272
Media gateway 2*155M SDH/SONET Optical Interface Card(b) 03051774
Media gateway Clock Unit 03051301
Media gateway Echo Canceller Unit 03051777
Media Gateway Voice Processing Unit D (3K TC) (c) 03052950
MGW Assembly Cabinet (V2R2, Double 3 channel DC Input 02352076
Micro BTS3902E (Built-in antenna, AC 220V/110V, 2100M) 02310MVC
Microwave Antenna,18GHz,1200mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC) 52431389
Microwave Antenna,18GHz,600mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC) 52431387.
Microwave Antenna,23GHz,300mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC) 52431391
Microwave Antenna,38GHz,300mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC) 52431404
Microwave Antenna,A18D06HAC,18G,600mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,38.3dBi,2.1deg,30dB,With English doc,C3 wooden box 52432029
Microwave Antenna,A18D06HAC,18G,600mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,38.3dBi,2.1deg,67dB,30dB,With English doc,C3 52431387
Microwave Antenna,A18D09HAC,18G,900mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,41.7dBi,1.2deg,30dB,With English doc,C3 52431388
Microwave Antenna,A23D03HAC,23G,300mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,34.7dBi,3deg,30dB,With English doc,C3 wooden box 52432030
Microwave Antenna,A23D06HAC,23G,600mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,39.9dBi,1.7deg,65dB,30dB,With English doc,C3 52431392
Microwave Antenna,A38D03HAC,38G,300mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,39.1dBi,1.6deg,30dB,With English doc,C3 wooden box 52432038
Microwave Antenna,A38D06HAC,38G,600mm,HP,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,44.2dBi,0.9deg,30dB,With English doc,C3 wooden box 52432039
Microwave Antenna,A38D06HAC,38G,600mm,HP,Dual Polarization,Direct(XMC)/Separate(All RTN ODU) Mount,44.2dBi,0.9deg,64dB,30dB,With English doc,C3 52431405
Microwave ODU,RTN XMC,18G,-3,High site,H,19190MHz,19710MHz,18180MHz,18700MHz,Without doc,WR-42,H01,1010MHz/1008MHz,Sub Band B/B,19190MHz/19190MHz,1971 52413851
Microwave ODU,RTN XMC,38G,-3,High site,H,38304MHz,38892MHz,37044MHz,37632MHz,Without doc,WR-28,H01,1260MHz,Sub Band A,38304MHz,38892MHz 52413845
Microwave Outdoor Unit, RTN XMC,38G,-2,1260MHz,Sub Band A,High site,H ,38304MHz,38892MHz,Without doc,WR-28,H01 52413074
Microwave Outdoor Unit, RTN XMC,38G,-2,1260MHz,Sub Band A,Low site,H ,37044MHz,37632MHz,Without doc,WR-28,H01 52413075
Microwave Outdoor Unit,RTN XMC,18G,-2,1010/1008MHz,Sub Band B,High site,H,19190MHz,19710MHz,Without doc,WR-42,H01 52413079
Microwave Outdoor Unit,RTN XMC,18G,-2,1010/1008MHz,Sub Band B,Low site,H,18180MHz,18700MHz,Without doc,WR-42,H01 52413078
Microwave Outdoor Unit,RTN XMC,23G,-2,1008MHz,Sub Band A,High site,H ,22998.5MHz,23338MHz,Without doc,WR-42,H01 52412479
Microwave Outdoor Unit,RTN XMC,23G,-2,1008MHz,Sub Band A,Low site,H ,21990.5MHz,22330MHz,Without doc,WR-42,H01 52412478
Microwave Outdoor Unit,RTN XMC,23G,-2,1008MHz,Sub Band B,High site,H ,22274MHz,22610MHz,Without doc,WR-42,H01 52412481
MINI-LINK 6363 38/12H BFZ61173/12H
MINI-LINK 6363 38/12L BFZ61173/12L
Mini-shelter V100R003 MS_ V100R003
MiniShelter ITS1000M,ITS1000M Cabinet,EPS,1 Unit 1 Cabin,19″ Rack&2 layers battery Rack,2.1m,Integrated Equipment Shipping 52210593
MiniShelter,ITS1000M,ITS1000M Cabinet,EPS,1 Unit 1 Cabin,19″ Rack&2 layers battery Rack,2.1m,Integrated Equipment Shipping 99043VKY
MMU2 B 4-34 ROJ2081301/1
MMU2 B 4-34 Kit NTM203015/1
MMU2 H ROJ2081308/1
MMU2 K ROJ2081308/4
MODEM UNIT/MMU2 B 4-34 KIT NTM203135/1
Monitor Module,M143207Z,PSM-BB,System Monitor Module, A02440018
Monitoring Module,W2442Z,M2442Z,PSM-A10,Test Monitoring Module Of PS48100-2/25A Power System A02440021
MRRU V2 for Multi-Mode 900MHz EGSM (Bottom 25M) 02318968
NPU 3B Kit ROJR211006/1
NPU1 C ROJR208011/1
NPU1 C Replacement unit NTM1011688/1
ODF
Omnidirectional Ceiling Antenna,698-960MHz/5dBi,1710-2700MHz/6dBi,Vertical Dual Polar,PIM-140dBc 2x33dBm, N-Female,With Bracket 27011978
Optical Cable Parts,DLC/UPC,DLC/UPC,single mode,30m,2 cores,0.03m/0.34m,GYFJH-2G.657A2,7.0mm,2mm,LSZH,Armored branch 14130643
Optical Transceiver,Enhanced SFP,850nm,2.125G Series ,-2.5~-9.5dBm,-17dBm,LC,0.5Km 34060286_old
Optical transceiver,eSFP,1310nm,1.25Gb/s,-9-3dBm,-20dBm,LC,Single Mode,10km 34060473
Optical Transceiver,eSFP,850nm,2.125Gb/s(Multi rate) ,-9.5~-2.5dBm,-17dBm,LC,MM,0.5km 34060286
Optical Transceiver,eSFP,850nm,4.25G multi-rate,-9dBm~-1.1dBm,-15dBm,LC,MM,0.3km 34060365
Optical Transceiver,SFP+,1310nm,6.144G,-8.4dBm~+0.5dBm,-13.8dBm,LC,SM,2km 34060517
Optical Transceiver,SFP+,1310nm,9.8G,-8.2dBm~+0.5dBm,-10.3dBm,LC,SM,1.4km 34060713
Optical Transceiver,SFP+,850nm,6.144G,-9dBm,-1dBm,-11.1dBm,LC,MMF ,0.12km 34060607
OPTICAL TRANSCEIVER/SFP CPRI & 1000BASE- RDH10247/2
OPTICAL TRANSCEIVER/XFP I64.1/10GBE LR/L RDH102102/1
OptiX RTN,PI-DC B10,power injector 02310NJB
Orange Insulating Adhesive PVC Tape 21101327
Outdoor Cabinet,P143207Z,APM200-4860NE Outdoor Power System, A02620016
OVP-01 Lighting Arrester 21030116
Packet over electronic 8-port FE or 2-port GE ethernet Interface Unit REV:a 03051488
PARC Base Shelf 02300562
PARC PARC Separated Fan Shelf 02300636
Patch Cord,LC/PC-LC/PC,Singlemode,2mm,10m 14130199
PFU 3B ROJR219014/1
PFU3 ROJR219012/1
PFU3 B Kit NTM1010653/2
PFU3 Kit NTM1010653/1
PLUG-IN UNIT/FAU4 BFB102103/1
PLUG-IN UNIT/LTU 155E/O ROJR208003/1
Power and Environment interface Unit(-48V) 02319897
Power and Environment interface Unit(-48V) A 02315528
Power Distribution Unit MR55AC
POWER DIVIDER/INT POWER SPLIT 23 GHZ ASY UPA10133/1
Power Entry Module,REV:a(PARCb) 02120757
PRINTED BOARD ASSEMB/10GE XFP mainboard ROJ1192409/1
PSU Module EPW50-48A 02130872
PSU Module(AC/DC),50A 02310ERS
Purple Insulating Adhesive PVC Tape 21101326
Quidway 3680E, RTJM116ASE, 16-Port Asynchronous Serial Interface Card (RJ45) 02312007
Quidway AR 28-09-RTHM11ADP-1,1-Port ADSL over POTS Interface Card 0231A08N
Quidway AR 28-10 Router Host, 1 MIM Slot, 2 SIC Slots, 1 10/100BASE-TX Port, 1 Sync/Async Serial Por 0231A126
Quidway AR 28-31, RTJM32831, Router Host V3(AC), VRP3 Overseas Version 0231A132
QWL3WBBPD3,Baseband Processing Unit(CE:768)-WBBPd3(03020XCN) 03020XCN
QWL3WBBPF1,Baseband Processing Unit ( CE:448)-WBBPf1 03021VHB
QWL3WBBPF3,Baseband Processing Unit(CE:768)-WBBPf3 WBBP
Rack Alarm Unit MR57B
RADIO LINK EQUIPMENT/AMM 6p C NPU3 D R5 BFZ62101/2
RADIO LINK EQUIPMENT/MINI-LINK 6352 80/2 BFZ61157/21L
RADIO LINK EQUIPMENT/MINI-LINK 6352 80/2 BFZ61157/21H
Radio Unit (RAU2 23/45HP) UKL40111/45HP
Radio Unit (RAU2 23/47HP) UKL40111/47HP
Radio Unit (RAU2 X 28/42) UKL40176/42
Radio Unit (RAU2 X 28/46) UKL40176/46
Radio Unit (RAU2 X 7/11 Kit) UKL40170/11
Radio Unit (RAU2 X 7/15 Kit) UKL40170/15
RAU1 7/15 HP UKL40105/15HP
RAU2 23/45 HP Kit NTM203085/45HP
RAU2 23/47 HP Kit NTM203085/47HP
RAU2 X 10/31 UKL40166/31
RAU2 X 10/31 Kit NTM203153/31
RAU2 X 10/35 Kit NTM203153/35
RAU2 X 10/A72 HP Kit NTM203153/A72HP
RAU2 X 10/A76 HP Kit NTM203153/A76HP
RAU2 X 11/A06 HP Kit NTM203194/A06HP
RAU2 X 18/11 Kit NTM203152/11
RAU2 X 18/11HP Kit NTM203152/11HP
RAU2 X 18/15 Kit NTM203152/15
RAU2 X 18/15HP Kit NTM203152/15HP
RAU2 X 18/A11 HP Kit NTM203152/A11HP
RAU2 X 18/A15 HP Kit NTM203152/A15HP
RAU2 X 23/82 UKL40163/82
RAU2 X 23/82 HP Kit NTM203171/82HP
RAU2 X 23/82 Kit NTM203171/82
RAU2 X 23/86 UKL40163/86
RAU2 X 23/86 HP UKL40163/86HP
RAU2 X 23/86 HP Kit NTM203171/86HP
RAU2 X 23/86 Kit NTM203171/86
RAU2 X 23/A01 HP Kit NTM203171/A01HP
RAU2 X 23/A05 HP Kit NTM203171/A05HP
RAU2 X 23/A82 Kit NTM203171/A01
RAU2 X 23/A86 Kit NTM203171/A05
RAU2 X 28/42 Kit NTM203167/42
RAU2 X 28/46 Kit NTM203167/46
RAU2 X 28/A03 Kit NTM203167/A03
RAU2 X 28/A07 Kit NTM203167/A07
RAU2 X 38/A12 Kit NTM203163/A12
RAU2 X 38/A16 Kit NTM203163/A16
RAU2 X 7/11 HP Kit NTM203161/11HP
RAU2 X 7/11 Kit NTM203161/11
RAU2 X 7/15 HP Kit NTM203161/15HP
RAU2 X 7/15 Kit NTM203161/15
RAU2 X 8/73 HP Kit NTM203162/73HP
RAU2 X 8/73 Kit NTM203162/73
RAU2 X 8/73 Kit UKL40171/73 R6A
RAU2 X 8/77 HP Kit NTM203162/77HP
RAU2 X 8/77 Kit NTM203162/77
RAU2 X 8/77 Kit UKL40171/77 R4A
RAU2 X 8/A14 HP Kit NTM203162/A14HP
RAU2 X 8/A18 HP Kit NTM203162/A18HP
RRU for Multi-Mode 1800MHz A 02317164
RRU for WCDMA/LTE 2100MHz (2*40W) 02315940
RRU3838 for WCDMA/LTE 2100M (2*40W) 02310MAA
RRU3839 for WCDMA 2100M (2*60W) 02310TQF
RRU3908 V2 for Multi-Mode 850MHz 02319644
RRU3926 for Multi-mode 1800MHz 02310HFX
RRU3928 for Multi-Mode 900MHz EGSM 02310CGR
RRU3929 for Multi-Mode 1800MHz (IBW 75MHz) 02310CJV
RRU3936 for Multi-mode 1800MHz 02310MNR
RRU3938 for Multi-Mode 900MHz EGSM 02310PYC
RRU3952 for Multi-Mode 850MHz(2*60W) 02311BNY
RRU3959 for Multi-mode 1800MHz (2*60W) 02311BYE
RRU3959 for Multi-mode 2100MHz (2*60W) 02311GYV
RRU5909 for Multi-mode 1800MHz (2*60W) 0231PP
RRU5909 for Multi-Mode 2100MHz(2*60W) 02311TBD
RRU5909 for Multi-Mode 900MHz(2*60W) 02311TBA
RTN 950A Assembly Chassis(-48V) 02113821
RTN905 02310KHG
RTN950 IDU Required Delivery Accessory, Installation Material (Without Power Cable) 02239644
RTN950A Assembly Chassis(-48V) 02310NQW
S3328TP-EI Mainframe(24 10/100 BASE-T ports and 2 Combo GE(10/100/1000 BASE-T+100/1000 Base-X) ports 02351377
S3900-M300 Controller Enclosure(DC,32GB Cache,16 FC Host Port,4*3m+4*10m Fiber,24*600G SAS Disk,HW Storage Array Control System Software,SPE31C0224) 0235G6R9
S6348-EI Mainframe (48 GE SFP/10 GE SFP+, Chassis, Dual Slots of power, Without Power Module) 02352765
SALES OBJECT/MINI-LINK SP 310, DC FAB8020112/1
SAS Service Processing Controller Unit(1*Intel E5 2620 V2,3*8G Cache) 03056450
Sep Kit RAU2 10-13 0.90 SXK111656/2
Sep Kit RAU2 7/8 0.90 SXK1115184/2
SET OF MATERIALS/AMM 20P B-10 R3 KIT NTM1010154/4
SET OF MATERIALS/AMM 2p B NPU3 B R4 Kit NTM1010292/7
SET OF MATERIALS/AMM 2p Kit NTM1010292/1
SET OF MATERIALS/AMM 2P WALL MOUNTI NTM1010397/1
SET OF MATERIALS/EXPANDERBOLTS,M12X110MM NTM2012977/1
SET OF MATERIALS/PFU1 KIT NTM101727/1
SET OF MATERIALS/RAU1 7/11 HP KIT RA0701111/00
SET OF MATERIALS/RAU1 7/15 HP KIT RA0701115/00
SET OF MATERIALS/RAU2 23/45 HP KIT RA2311145/00
SET OF MATERIALS/RAU2 23/47 HP KIT RA2311147/00
SFP+ SM 10.3Gb/s 10km 1310nm RDH10265/3
Shelter Auxiliary components-ZXJ-400-Ladder-Indoor 400mm,config sheet 99031761
Single Cable,Straight Through Cable,10.00m,MP8-I,(CC4P0.5GY),MP8-I,Unshield,DL2761 04023275
SM-10xGE-32xMAP-B [T2.5G/P10G] ROA1283719/1
SM-1x10GE-20xGE-B ROA1283721/1
Structure set, DKBA0.480.0773, Antenna Pole,TK02-BG-7630, Antenna 99040HLC
Structure set, DKBA0.480.1215, Antenna Pole, Alutube-dia.75, Antenna 99040SFD
SUBRACK(AMM 20P) BFD599028/1
SUBRACK(AMM 2P R4) BFD599031/2
SUBRACK(AMM 6P C) BFD599030/3
SUBRACK/AMM 2P B BFD599031/2
SUPPORT/FOR 50-115 MM TUBE SXA120106/1
Switch Fabric Unit B200 03054301
SXK111539/1 SXK111539/1
TDM switching Network Unit REV:a 03051118
Telecom antennas PW7331.00
TFL 424 02, 5M NTM20379/5
Three-way Reactive Power Splitter, 698–2700 MHz S-3-CPUSE-H-Di6
TIE STRAP/STAINLESS STEEL L=679 SET12506/1
TP48200A-AX21D1 01072154
TP48200B-N20A5-0A (Cabinet for Indoor Site) 01071297
TPR48202B-N20C1/TPR48202B-N20C1 01071328
Transcoder Unit (960 Channel for TDM /3740 Channel for IP) 03051813
Transcoder Unit(1920 Channel for TDM /3840 Channel for TDM&IP/7680 Channel for IP&IP) 03053299
Two-way Reactive Power Splitter, 698–2700 MHz S-2-CPUSE-H-Di6
Unified Bussiness Architecture Base Shelf(PARCb) 02300708
Universal Baseband Processing Unit d5 03022HEL
Universal Baseband Processing Unitd1 03022HEG
Universal BaseBand Radio Interface Board (6 CPRI interface,UBRIb) 03022ACJ
Universal E1/T1 Lighting Protection unit 03020FED
Universal Environment Interface control Unit 02315639
Universal FE Lighting Protection unit 03020FQG
Universal Media Gateway Middle specification Backplane Subrack 02300514
WCDMA Main Control Unit (4 E1&1 Electrical FE&1 Optical FE) 03020JQE
WD2BBBUC, HEART BBU Box 02112722
Wire,450/750V,227 IEC 02(RV)16mm^2,black,85A 25030428
Wire,450/750V,227 IEC 02(RV)16mm^2,blue,85A 25030430
XPIC Cable XPCAB
ZXD1500 (V4.0) ZXD1500V4.0
ZXDU58 B121 (V2.0) CSU ZXDU58B121
ANDREW DBXDH-6565A-A2M DBXDH-6565A-A2M
ANDREW DBXDH-6565A-A2M w/o actuator *DBXDH-6565A-A2M-2
CELLMAX-O-CPUSE,omni 2 dbi CELLMAX-O
CELLMAX-D-CPUSE,directional 7dbi CELLMAXDCPUSE7
790-960 MHz LDX-6516DS-VTM LDX-6516DS-VTM
DBXLH-6565EC-VTM DBXLH-6565EC-VTM
TBXLHA-6565B-VTM TBXLHA-6565B-VTM
TBXLHB-6565A-VTM TBXLHB-6565A-VTM
7782.00А 778200A
HWX-6516DS1-VTM HWX-6516DS1-VTM
support ASOA1108
APBC40
48V 1170AH 10OPzV 1000 BATT(battery title 48V/2x1170Ah 24x10OPzV 1000) 276613
Andrew DBXDH-6565A-A2M, DualPol Dual Band Teletilt Antenna, 790–960 and 1710–2180 MHz, 65° horizontal beam width, RET compatible. Model with Factory I 99044LAF
12В 150 12B150
ODU-XMC-2 38 GHz LH GHz LH
ODU-XMC-2 38 GHz RH GHz RH
ODU RRL ODU
ODU A400 18 ZXMW NR8250 ODU40018
ODU A400 23 ZXMW NR8250 ODU40023
ODU A400 38 ZXMW NR8250 ODU38G
ZXD1500 VZDX1500
Ericsson & Huawei for sale

Huawei for sale

Huawei for sale
sales@1com.com
BOM CODE Description
03054887 HUAWEI UMPTb1
03053461 HUAWEI WP110MUa BOM code 3053461
02315111 HUAWEI Power System Monitor WD2M1EPM PMU01B
03052762 HUAWEI IP Interface Unit 4 GE, Optical
03053067 HUAWEI WP11SCUA GE SWITCHING CONTROL UNIT
03052759 HUAWEI RNC HUAWEIWEI WP11AOUc
02319897 HUAWEI UPEUc 48V Power and Environment
03052780 RNC HUAWEI XPUB WP11XPUB
02120559 HUAWEI HERT MPE,WD2E5FAN,FAN 02A,303
02120370 Fan Box,PARC,WP1E2PFNS,Base Station Controller 9 Fan Box
02120458 Fan Tray,HERT BBU,WD2E1FAN,2U Fan Module
02120577 Fan Box,HERT BBU,WD2E1FANC,2U Fan Module
02120616 HERT MPE,WD2E6FAN,FAN 02B,303V.C
03020KWP WBBP Base Band Processing Interface Unit
03020JQE HUAWEI WMPT 03020JQE
02315112 HUAWEI NODE B RRU 850 QWEM5RRUA2
02318195 HUAWEI NODE B SRRU 850
02319644 HUAWEI NODE MRRU 850 80W
14160623 HUAWEI NODE B Cable Fibra Optica 100mts
02238806 02237123 HP110MUA OMU
EPW30-40 HUAWEI POWER SUPPLY VATEL EPW30 40
EPW30-40 HUAWEI NODE B PSU EPW30-48A
02316267 HUAWEI NODE B MRRU 1900
02316200 HUAWEI RRU 3908v1 – 1900 60W 2T2R
02310KCY HUAWEI RRU 3942 Radio 850 120W 2T4R
03051816 RNC HUAWEI DPUb, WP13DPU
03052781 RNC Signaling Processing Unit-SPU01
03052799 RNC Data Processing 3350Erl DPU03
02238806 HUAWEI BSC WP11OMUa 02238806
03052995 HUAWEI NODE B BBU3900 UBRI WD53UBRI
02310CYU HUAWEI NODE B MRRU V3 1900 WD5MJRUDC20
03030LPM HUAWEI NODE B GMTUb WD22GTMUb
03052207 HUAWEI UTRP2 IP Interface 2 FE/GE Optical
03051730 HUAWEI RNC SPUa WP11SPUa
03051118 HUAWEI WP11TNUa 03051118
02237123 Operation and Maintenance Component,with Windows Server and SQL software English
02315528 Functional Module,HERT BBU WD2MUPEUA,-48V Power and Environment interface Unit
02315639 Functional Module,HERT BBU,WD2M1UEIU,Universal Environment Interface control Unit
02317275 Function Module,HERT MPE,WD2M1EPM,Power System Monitor Module,303
02319890 Functional Module,PSU4850A,PW6M4850A,2900W Rectifier
03051116 PARC WP11GCUa General Clock Unit Rev A
03051117 PARC WP11SCUa GE Switching and Control Unit Rev A
03051119 PARC WP11XPUa Extensible Processing Unit Rev A
03051121 PARC WP11EIUa 32-port E1/T1 circuit Interface Unit Rev A
03051122 PARC WP11OIUa 1-port channelized Optical Interface Unit Rev A
03051484 PARC WP11AEUa 32-port ATM over E1/T1/J1 Interface Unit Rev A
03051485 PARC WP11AOUa 2-port ATM over channelized Optical STM-1/OC-3 Interface Unit Rev A
03051486 PARC WP11PEUa 32-port Packet over E1/T1/J1 Interface Unit Rev A
03051488 PARC WP11FG2a Packet over electronic 8-port FE or 2-port GE ethernet Interface Unit Rev A
03051492 PARC WP11UOIa 4-port ATM/Packet over Unchannelized Optical STM-1/OC-3c Interface Board Rev A
03051493 PARC WP11GOUa 2-port packet over Optical GE ethernet Interface Rev A
03051813 PARC WP13DPUc Data Processing Unit REV c
03051814 PARC WP13DPUd Data Processing Unit REV d
03052207 HERT BBU, WD22UTRP2, Universal Ethernet Optical Interface
03052760 PARC WP11UOIc 8-port ATM/Packet over Unchannelized Optical STM-1/OC-3 Interface unit REVc
03052761 PARC WP11FG2c 12-port FE or 4-port electronic GE interface unit REV c
03052761 PARC WP11FG2c 12-port FE or 4-port electronic GE interface unit REV c
03053299 PARC WP11DPUf Data Processing Unit REV f
02310HBJ Function Module,R4850G2,EN1MRC5G1A2,1U 3000W Rectifier,White Panel,Wireless Only
02310LYP Function Module,WD22PCUA,WD2M01PMU11A,Power Monitor Unit,white,Hert MPE
03020EWC CGA,KW61PAMU,Power Allocation Unit,1*2
03020HJV HERT MPE,WD22HEUA,Heat Exchange Unit,1*1
03020HRY APM,WD41AFMU,Filter Monitor Unit,1*1
03020NXE HERT MPE,WD22CMUA,Central Monitor Unit 1*2
03020PSS BBU3900,QWL2WBBPB3,WCDMA BaseBand Processing Unit
03020QYR BBU3900,QWL1WBBPD2,WCDMA Baseband Process Unit D,1*1
03030AXY PARC,WP11PSCU0,Switch Control Unit
03030HWE HERT BBU, WD22WMPT1, WCDMA Main Processing Transmission un
Huawei for sale

Huawei for sale

Huawei for sale
sales@1com.com
MFG Part Number Qty
Huawei 00112208 3
Huawei 01050014 1
Huawei 01050141 1
Huawei 02020JQE 3
Huawei 02026756 1
Huawei 020BRSW0 16
Huawei 020EGE6T 1
Huawei 020FED4M 6
Huawei 020FSG10 1
Huawei 020GFKW0 2
Huawei 020GJC10 5
Huawei 020GJC4M 2
Huawei 020JQE10 15
Huawei 020JQE4M 2
Huawei 020JQE6T 60
Huawei 020JVJ4M 2
Huawei 020KAX10 1
Huawei 020KAX6T 5
Huawei 020KUJ10 1
Huawei 020KUM10 1
Huawei 020LAJ4M 3
Huawei 020LAJW0 33
Huawei 020PPC10 1
Huawei 020PSR4M 59
Huawei 020QYR4M 9
Huawei 020QYR6T 8
Huawei 020QYRW0 1
Huawei 020RAR10 3
Huawei 020XCN10 11
Huawei 02100033 1
Huawei 02103011 7
Huawei 02110511 5
Huawei 02111978 1
Huawei 02111983 2
Huawei 02112439 1
Huawei 02112722 246
Huawei 02113089 10
Huawei 02113090 6
Huawei 02113169 14
Huawei 02113174 15
Huawei 02113358 1
Huawei 02113373 1
Huawei 02113718 2
Huawei 02120054 4
Huawei 02120110 14
Huawei 02120176 2
Huawei 02120182 2
Huawei 02120183 5
Huawei 02120187 34
Huawei 02120194 206
Huawei 02120217 1
Huawei 02120224 12
Huawei 02120250 3
Huawei 02120277 4
Huawei 02120308 4
Huawei 02120309 10
Huawei 02120327 7
Huawei 02120328 23
Huawei 02120336 21
Huawei 02120370 13
Huawei 02120401 1
Huawei 02120406 2
Huawei 02120408 2
Huawei 02120458 166
Huawei 02120472 19
Huawei 02120481 73
Huawei 02120495 3
Huawei 02120524 5
Huawei 02120532 22
Huawei 02120534 4
Huawei 02120540 22
Huawei 02120548 19
Huawei 02120553 23
Huawei 02120554 19
Huawei 02120577 119
Huawei 02120602 3
Huawei 02120604 5
Huawei 02120618 45
Huawei 02120730 2
Huawei 0212A012 38
Huawei 02130376 26
Huawei 02130518 9
Huawei 02130543 2
Huawei 02130550 146
Huawei 02130606 4
Huawei 02130608 4
Huawei 02130859 4
Huawei 02130872 16
Huawei 0213A00J 1
Huawei 02232296 1
Huawei 02237111 2
Huawei 02270059 2
Huawei 02270085 4
Huawei 02270089 6
Huawei 0227A001 34
Huawei 02290034 1
Huawei 02300459 2
Huawei 02300461 2
Huawei 02300468 32
Huawei 02300472P 1
Huawei 02300491 2
Huawei 02300514 3
Huawei 02300519 1
Huawei 02300520 1
Huawei 02300525 1
Huawei 02300526 2
Huawei 02300549 1
Huawei 02300562 6
Huawei 02300567 1
Huawei 02300575 1
Huawei 02300582 1
Huawei 02300583 4
Huawei 02300620 2
Huawei 02300623 15
Huawei 02300627 1
Huawei 02300628 1
Huawei 02300651 11
Huawei 02300655 3
Huawei 02300661 1
Huawei 02310CGR 1
Huawei 02310CWN 1
Huawei 02310HHW 1
Huawei 02310LRK 4
Huawei 02310QMS 17
Huawei 02310UXU 4
Huawei 02311160 36
Huawei 02311161 4
Huawei 02311168 1
Huawei 02311171 5
Huawei 02311371 63
Huawei 02311373 1
Huawei 02311374 169
Huawei 02311376 6
Huawei 02311377 1
Huawei 02311427 20
Huawei 02311727 2
Huawei 02311728 20
Huawei 02311735 4
Huawei 02311766 2
Huawei 02311866 3
Huawei 02311950 4
Huawei 02311963 1
Huawei 02311991 1
Huawei 02311994 1
Huawei 02312006 16
Huawei 02312007 2
Huawei 02312018 3
Huawei 02312022 1
Huawei 02312037 3
Huawei 02312050 12
Huawei 02312051 1
Huawei 02312053 1
Huawei 02312068 9
Huawei 02312128 5
Huawei 02312129 8
Huawei 02312219 1
Huawei 02312525 142
Huawei 02312700 1
Huawei 02312783 3
Huawei 02312789 3
Huawei 02312878 2
Huawei 02312899 2
Huawei 02312992 1
Huawei 02313042 2
Huawei 02313078 24
Huawei 02313195 1
Huawei 02313196 1
Huawei 02313197 1
Huawei 02313199 13
Huawei 02313200 1
Huawei 02313424 5
Huawei 02313768 15
Huawei 02313977 2
Huawei 02314106 3
Huawei 02314539 61
Huawei 02314551 5
Huawei 02314586 14
Huawei 02314589 3
Huawei 02314819 22
Huawei 02314880 63
Huawei 02315204 3
Huawei 02315208 9
Huawei 02315467 21
Huawei 02315502 23
Huawei 02315528 178
Huawei 02315639 212
Huawei 02315673 6
Huawei 02315691 1
Huawei 02315804 16
Huawei 02315848 33
Huawei 02315903 2
Huawei 02315934 15
Huawei 02315940 2
Huawei 02315968 26
Huawei 02316203 25
Huawei 02316391 7
Huawei 02316784 6
Huawei 02316791 29
Huawei 02316867 40
Huawei 02317060 11
Huawei 02317164 7
Huawei 02317165 6
Huawei 02317245 4
Huawei 02318425 8
Huawei 02318471 3
Huawei 02318969 8
Huawei 02319231 65
Huawei 02319446 3
Huawei 02319890 1
Huawei 02319897 123
Huawei 02319940 13
Huawei 0231A00P 62
Huawei 0231A00Q 1
Huawei 0231A00R 42
Huawei 0231A01G 12
Huawei 0231A03E 40
Huawei 0231A051 6
Huawei 0231A054 9
Huawei 0231A073 1
Huawei 0231A099 1
Huawei 0231A108 6
Huawei 0231A10P 13
Huawei 0231A10T 14
Huawei 0231A10X 1
Huawei 0231A125 305
Huawei 0231A126 2
Huawei 0231A130 3
Huawei 0231A132 964
Huawei 0231A133 7
Huawei 0231A136 1
Huawei 0231A144 2
Huawei 0231A256 1
Huawei 0231A276 1
Huawei 0231A27A 1
Huawei 0231A27D 2
Huawei 0231A280 39
Huawei 0231A30W 13
Huawei 0231A30X 5
Huawei 0231A313 3
Huawei 0231A315 25
Huawei 0231A355 204
Huawei 0231A360 1
Huawei 0231A364 1
Huawei 0231A365 206
Huawei 0231A441 37
Huawei 0231A457 11
Huawei 0231A503 1
Huawei 0231A506 5
Huawei 0231A512 3
Huawei 0231A51K 1
Huawei 0231A528 1
Huawei 0231A53T 1
Huawei 0231A56N 3
Huawei 0231A56R 1
Huawei 0231A646 209
Huawei 0231A684 1
Huawei 0231A740 3
Huawei 0231G274 2
Huawei 02350316 1
Huawei 02350404 9
Huawei 02350480 3
Huawei 02350484 9
Huawei 02350548 1
Huawei 02350623 1
Huawei 02350740 1
Huawei 02350837 2
Huawei 02350838 3
Huawei 02350845 98
Huawei 02350921 1
Huawei 02350923 3
Huawei 02350951 1
Huawei 02351059 2
Huawei 02351082 26
Huawei 02351150 1
Huawei 02351368 1
Huawei 02351377 3
Huawei 02351378 3
Huawei 02351610 4
Huawei 02351651 4
Huawei 02351820 3
Huawei 02351821 1
Huawei 02351825 3
Huawei 02353844 1
Huawei 02353847 2
Huawei 0235A01H 27
Huawei 0235A054 1
Huawei 0235A055 13
Huawei 0235A056 1
Huawei 0235A057 1
Huawei 0235A110 1
Huawei 0235A111 38
Huawei 0235A124 3
Huawei 0235A126 4
Huawei 0235A147 3
Huawei 0235A209 4
Huawei 0235A24H 5
Huawei 0235A355 5
Huawei 0235A395 2
Huawei 02385710 1
Huawei 023857B0 642
Huawei 023857B1 287
Huawei 02400376 4
Huawei 02440018 3
Huawei 026122B0 2
Huawei 026492A0 1
Huawei 02706610 4
Huawei 028222W0 1
Huawei 028226W0 2
Huawei 02833410 5
Huawei 028334D0 8
Huawei 029451W0 1
Huawei 02967710 18
Huawei 03020229 1
Huawei 03020AGW 4
Huawei 03020AQD 168
Huawei 03020BXR 2
Huawei 03020DHK 1
Huawei 03020EEE 67
Huawei 03020EFF 2
Huawei 03020EGE 8
Huawei 03020EKT 11
Huawei 03020EQJ 4
Huawei 03020EUN 1
Huawei 03020FED 31
Huawei 03020FWG 5
Huawei 03020GJC 3
Huawei 03020GNW 1
Huawei 03020HCK 5
Huawei 03020HXA 187
Huawei 03020JNL 1
Huawei 03020JQE 52
Huawei 03020JRN 1
Huawei 03020JRQ 8
Huawei 03020JTN 2
Huawei 03020JUL 2
Huawei 03020KAX 5
Huawei 03020KHU 5
Huawei 03020KHX 36
Huawei 03020KQR 6
Huawei 03020KYC 9
Huawei 03020LAJ 62
Huawei 03020LCU 4
Huawei 03020LKL 4
Huawei 03020LMC 6
Huawei 03020LUB 10
Huawei 03020MDP 4
Huawei 03020MRN 223
Huawei 03020NDE 42
Huawei 03020NLC 131
Huawei 03020NME 103
Huawei 03020NWR 18
Huawei 03020PGS 1
Huawei 03020PKE 2
Huawei 03020PPS 1
Huawei 03020PRW 1
Huawei 03020PSR 71
Huawei 03020PSS 1
Huawei 03020PXK 2
Huawei 03020QES 3
Huawei 03020QYR 33
Huawei 03020RAR 4
Huawei 03020RBJ 5
Huawei 03020SNV 484
Huawei 03020SSA 15
Huawei 03020TLF 1
Huawei 03020UAQ 10
Huawei 03020UGG 2
Huawei 03020VVT 2
Huawei 03021201 1
Huawei 03021AND 11
Huawei 03021BMQ 2
Huawei 03021CCY 1
Huawei 03021DSU 2
Huawei 03021HPH 9
Huawei 03021HPK 18
Huawei 03022423 1
Huawei 0302243W 1
Huawei 03022858 1
Huawei 03022ACJ 10
Huawei 03023006 1
Huawei 03023096 1
Huawei 03023172 1
Huawei 03023810 2
Huawei 03023856 6
Huawei 03023858 13
Huawei 03024386 1
Huawei 03025054 1
Huawei 03025179 3
Huawei 03026491 3
Huawei 03026492 14
Huawei 03026564 2
Huawei 03026727 16
Huawei 03026740 9
Huawei 03026744 1
Huawei 03026756 9
Huawei 03026772 2
Huawei 03026811 4
Huawei 03027053 2
Huawei 03027139 2
Huawei 03027416 5
Huawei 03027542 1
Huawei 03027566 1
Huawei 03027581 1
Huawei 03027614 2
Huawei 03027683 7
Huawei 03028151 4
Huawei 03028245 1
Huawei 03028246 3
Huawei 03028308 16
Huawei 03028551 2
Huawei 03029115 8
Huawei 03029214 518
Huawei 03029443 16
Huawei 03029669 32
Huawei 03029677 166
Huawei 03029706 20
Huawei 03029775 10
Huawei 03029888 4
Huawei 0302TLF3 2
Huawei 0302TLFD 1
Huawei 03030010 2
Huawei 03030179 42
Huawei 03030511 4
Huawei 03030844 4
Huawei 03030AMQ 53
Huawei 03030APV 10
Huawei 03030AUG 4
Huawei 03030AYB 21
Huawei 03030BCH 1
Huawei 03030BDD 11
Huawei 03030BEU 5
Huawei 03030BXB 7
Huawei 03030BYR 3
Huawei 03030CBK 124
Huawei 03030CCF 8
Huawei 03030CDS 4
Huawei 03030CEQ 2
Huawei 03030CFC 4
Huawei 03030CFD 6
Huawei 03030CGC 1
Huawei 03030CPM 1
Huawei 03030DAQ 18
Huawei 03030DCA 15
Huawei 03030DEV 17
Huawei 03030DJB 20
Huawei 03030DKF 1
Huawei 03030DRD 1
Huawei 03030DTF 61
Huawei 03030DVA 4
Huawei 03030DWF 2
Huawei 03030EFT 1
Huawei 03030ERC 5
Huawei 03030ESH 3
Huawei 03030EWV 11
Huawei 03030FHR 1
Huawei 03030FJB 1
Huawei 03030FRY 1
Huawei 03030FUK 2
Huawei 03030FWN 1
Huawei 03030FYD 1
Huawei 03030FYF 4
Huawei 03030FYG 2
Huawei 03030FYH 1
Huawei 03030FYJ 1
Huawei 03030FYK 2
Huawei 03030FYV 4
Huawei 03030GAF 1
Huawei 03030GAJ 2
Huawei 03030GAK 2
Huawei 03030GBR 4
Huawei 03030GFA 16
Huawei 03030GKS 2
Huawei 03030GMV 16
Huawei 03030GQW 1
Huawei 03030GRV 6
Huawei 03030GSD 8
Huawei 03030GSH 6
Huawei 03030GSK 6
Huawei 03030GUG 1
Huawei 03030GVT 3
Huawei 03030GWB 1
Huawei 03030HAT 1
Huawei 03030HCJ 12
Huawei 03030HMA 2
Huawei 03030HVM 1
Huawei 03030HXM 2
Huawei 03030HXN 2
Huawei 03030HXP 1
Huawei 03030HXQ 1
Huawei 03030HXR 2
Huawei 03030HXS 2
Huawei 03030JTA 3
Huawei 03030KAJ 2
Huawei 03030KBV 2
Huawei 03030KHT 2
Huawei 03030KKU 6
Huawei 03030KNH 1
Huawei 03030KQL 12
Huawei 03030LBV 28
Huawei 03030LGL 6
Huawei 03030LMK 2
Huawei 03030LPM 22
Huawei 03030MCE 1
Huawei 03030MEG 4
Huawei 03030MGE 1
Huawei 03031139 4
Huawei 03031231 1
Huawei 03031240 2
Huawei 03031309 5
Huawei 03031360 1
Huawei 03031473 7
Huawei 03031519 3
Huawei 03031649 2
Huawei 03031661 3
Huawei 03031676 2
Huawei 03031773 1
Huawei 03031791 1
Huawei 03031909 1
Huawei 03032172 1
Huawei 03032184 4
Huawei 03032350 1
Huawei 03032363 1
Huawei 03032364 1
Huawei 03032384 2
Huawei 03032499 2
Huawei 03032811 1
Huawei 03033150 2
Huawei 030331S0 1
Huawei 03033956 3
Huawei 03033991 1
Huawei 03034022 5
Huawei 03034037 4
Huawei 03034052 1
Huawei 03034191 1
Huawei 03034192 1
Huawei 03034348 3
Huawei 03034613 1
Huawei 03034861 2
Huawei 03035304 2
Huawei 03035460 6
Huawei 03035554 4
Huawei 03035567 2
Huawei 03035819 4
Huawei 03035828 2
Huawei 03035859 6
Huawei 03036238 12
Huawei 03036267 1
Huawei 03036268 1
Huawei 03036388 4
Huawei 03036439 3
Huawei 03036456 23
Huawei 03036486 2
Huawei 03036599 1
Huawei 03036884 6
Huawei 03036945 5
Huawei 03037058 50
Huawei 03037064 2
Huawei 03037098 8
Huawei 03037105 16
Huawei 03037278 2
Huawei 03037314 3
Huawei 03037316 6
Huawei 03037323 4
Huawei 03037391 14
Huawei 03037393 28
Huawei 03037479 1
Huawei 03037485 1
Huawei 03037489 2
Huawei 03037499 1
Huawei 03037502 1
Huawei 03037532 8
Huawei 03037565 3
Huawei 03037636 3
Huawei 03037673 2
Huawei 03037851 1
Huawei 03037881 1
Huawei 03037886 2
Huawei 03037931 7
Huawei 03038210 3
Huawei 03038341 7
Huawei 03038474 3
Huawei 03038475 15
Huawei 03038480 2
Huawei 03038490 2
Huawei 03038879 5
Huawei 03038932 2
Huawei 03039105 32
Huawei 03039181 2
Huawei 03039201 3
Huawei 03039306 2
Huawei 03039416 24
Huawei 03039549 4
Huawei 03039551 19
Huawei 03039557 344
Huawei 03039565 1
Huawei 03039717 5
Huawei 03039720 1
Huawei 03039785 16
Huawei 03039938 6
Huawei 0303DAR1 1
Huawei 0303DYT1 1
Huawei 0303ESH1 2
Huawei 0303FHR1 2
Huawei 0303G030 2
Huawei 0303KQLD 1
Huawei 0303PFHR 1
Huawei 03040112 2
Huawei 03050028 2
Huawei 03050145 5
Huawei 03050148 5
Huawei 03050151 2
Huawei 03050380 5
Huawei 03050450 6
Huawei 03050457 1
Huawei 03050509 4
Huawei 03050537 2
Huawei 03050556 6
Huawei 03050563 1
Huawei 03050568 8
Huawei 03050569 6
Huawei 03050579 65
Huawei 03050580 104
Huawei 03050589 103
Huawei 03050590 38
Huawei 03050591 48
Huawei 03050596 8
Huawei 03050599 2
Huawei 03050634 2
Huawei 03050771 4
Huawei 03050827 58
Huawei 03050907 118
Huawei 03050914 6
Huawei 03050988 64
Huawei 03051003 42
Huawei 03051005 16
Huawei 03051069 32
Huawei 03051075 33
Huawei 03051103 3
Huawei 03051104 2
Huawei 03051105 3
Huawei 03051106 2
Huawei 03051107 4
Huawei 03051108 2
Huawei 03051110 3
Huawei 03051116 5
Huawei 03051117 15
Huawei 03051118 7
Huawei 03051119 12
Huawei 03051122 26
Huawei 03051276 5
Huawei 03051301 5
Huawei 03051334 3
Huawei 03051492 3
Huawei 03051493 5
Huawei 03051553 4
Huawei 03051558 1
Huawei 03051617 9
Huawei 03051730 20
Huawei 03051746 1
Huawei 03051748 1
Huawei 03051752 2
Huawei 03051765 3
Huawei 03051766 2
Huawei 03051768 4
Huawei 03051769 1
Huawei 03051772 6
Huawei 03051774 26
Huawei 03051777 4
Huawei 03051779 3
Huawei 03051816 6
Huawei 03051830 4
Huawei 03051857 2
Huawei 03051912 2
Huawei 03051951 2
Huawei 03052042 1
Huawei 03052087 117
Huawei 03052088 14
Huawei 03052182 16
Huawei 03052239 2
Huawei 03052276 1
Huawei 03052278 8
Huawei 03052289 3
Huawei 03052290 8
Huawei 03052365 10
Huawei 03052366 12
Huawei 03052367 16
Huawei 03052368 4
Huawei 03052372 18
Huawei 03052576 1
Huawei 03052588 1
Huawei 03052589 8
Huawei 03052602 28
Huawei 03052608 23
Huawei 03052636 6
Huawei 03052653 2
Huawei 03052670 2
Huawei 03052679 3
Huawei 03052762 5
Huawei 03052781 1
Huawei 03052990 2
Huawei 03053022 4
Huawei 03053060 4
Huawei 03053063 77
Huawei 03053164 6
Huawei 03053194 64
Huawei 03053246 10
Huawei 03053947 2
Huawei 03054154 1
Huawei 03070044 6
Huawei 03070240 4
Huawei 03070385 2
Huawei 030DTF6T 3
Huawei 03210231 1
Huawei 03309610 4
Huawei 03475010 12
Huawei 03706410 1
Huawei 03710710 6
Huawei 03710810 4
Huawei 03732310 1
Huawei 03828810 2
Huawei 04020728 5
Huawei 04041056 13
Huawei 04043591 11
Huawei 04047450 8
Huawei 04047641 102
Huawei 04050100 5
Huawei 04130018 7
Huawei 1000BASE-SX-SFP 1
Huawei 14130618 48
Huawei 14130619 6
Huawei 19-04021299 39
Huawei 19-04021300 13
Huawei 19-04040328 16
Huawei 19-04043384 19
Huawei 19-04045677 5
Huawei 19-0407450 3
Huawei 21150646 41
Huawei 21150760 6
Huawei 21150763 4
Huawei 21151211 10
Huawei 21211506 1
Huawei 21240121 11
Huawei 21240209 1
Huawei 21240791 9
Huawei 21241023 100
Huawei 21241190 144
Huawei 2150A00JA2 3
Huawei 2311171 1
Huawei 27030053 2
Huawei 27030056 1
Huawei 27030115 3
Huawei 27100048 10
Huawei 27100052 13
Huawei 27100060 3
Huawei 27100072 1
Huawei 27100074 13
Huawei 27150111 20
Huawei 340120000-F 1
Huawei 34060286 14
Huawei 34060290 4
Huawei 34060322 10
Huawei 34060327 488
Huawei 34060473 4
Huawei 500-1814 1
Huawei 52412520 2
Huawei 52412521 2
Huawei 52413064 1
Huawei 52413065 1
Huawei 52413066 1
Huawei 52413077 1
Huawei 52413088 1
Huawei 63240128 12
Huawei 700.0431.05 5
Huawei 73921590001 1
Huawei 800.0264.01 19
Huawei 99040SRC 1
Huawei 99040SRD 3
Huawei 99041BCT 1
Huawei 99043191 7
Huawei for sale