Huawei AAU & RRU RAN Solution Version and Earliest Compatible Base Station Software Version Supporting the Plug-and-Play Function

Huawei AAU & RRU RAN Solution Version and Earliest Compatible Base Station Software Version Supporting the Plug-and-Play Function
sales@1com.com

Hardware Module BOM Number Solution Version Earliest Compatible Base Station Software Version Supporting the Plug-and-Play Function
RRU3832
2100M
02310LYX RAN13.0 DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC532
RRU3832
2100M
02310LYX RAN14.0 DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC350
RRU3832
2100M
02310LYX SRAN6.0 BTS3900 V100R004C00SPC100
RRU3832
2100M
02310LYX SRAN7.0 BTS3900 V100R007C00SPC200
RRU3832
2100M
02310LYX SRAN8.0 NA
RRU3832
2100M
02310LYX SRAN8.1 NA
RRU3832
AWS
02310PTJ eRAN2.1 V100R003C00SPC430
RRU3832
AWS
02310PTJ eRAN3.0 V100R005C00SPC375
RRU3832
AWS
02310PTJ RAN13.0 DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC532
RRU3832
AWS
02310PTJ RAN14.0 DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC372
RRU3832
AWS
02310PTJ SRAN6.0 BTS3900 V100R004C00SPC100
RRU3832
AWS
02310PTJ SRAN7.0 BTS3900 V100R007C00SPC200
RRU3832
AWS
02310PTJ SRAN8.0 NA
RRU3832
AWS
02310PTJ SRAN8.1 NA
RRU3838
2100M
02310MAA eRan3.0 NA
RRU3838
2100M
02310MAA RAN13.0 DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC532
RRU3838
2100M
02310MAA RAN14.0 DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC350
RRU3838
2100M
02310MAA SRAN7.0 BTS3900 V100R007C00SPC200
RRU3839
2100M
02310TQF eRan3.0 NA
RRU3839
2100M
02310TQF RAN13.0 DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC532
RRU3839
2100M
02310TQF RAN14.0 DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC372
RRU3839
2100M
02310TQF SRAN8.1 NA
RRU3922E
1800M
02310HUH GBSS13.0 BTS3000 V300R013C00SPC039
RRU3922E
1800M
02310HUH GBSS14.0 NA
RRU3922E
1800M
02310HUH GBSS15.0 NA
RRU3926
900M
02310HFY
02310HGA
02310HFW
02310JQB
GBSS13.0 BTS3000 V100R013C00SPC003
RRU3926
900M
02310HFY
02310HGA
02310HFW
02310JQB
GBSS14.0 NA
RRU3926
900M
02310HFY
02310HGA
02310HFW
02310JQB
RAN13.0 NA
RRU3926
900M
02310HFY
02310HGA
02310HFW
02310JQB
RAN14.0 NA
RRU3926
900M
02310HFY
02310HGA
02310HFW
02310JQB
SRAN6.0 BTS3900 V100R004C00SPC100
RRU3926
900M
02310HFY
02310HGA
02310HFW
02310JQB
SRAN7.0 NA
RRU3926
900M
02310HFY
02310HGA
02310HFW
02310JQB
SRAN8.0 NA
RRU3926
900M
02310HFY
02310HGA
02310HFW
02310JQB
SRAN8.1 NA
RRU3926
1800M
02310HGB
02310HFX
GBSS13.0 BTS3000 V100R013C00SPC003
RRU3926
1800M
02310HGB
02310HFX
GBSS14.0 NA
RRU3926
1800M
02310HGB
02310HFX
RAN13.0 NA
RRU3926
1800M
02310HGB
02310HFX
RAN14.0 NA
RRU3926
1800M
02310HGB
02310HFX
SRAN6.0 BTS3900 V100R004C00SPC100
RRU3926
1800M
02310HGB
02310HFX
SRAN7.0 NA
RRU3926
1800M
02310HGB
02310HFX
SRAN8.0 NA
RRU3926
1800M
02310HGB
02310HFX
SRAN8.1 NA
RRU3936
900M
02310MNP
02310MNN
02310MNS
eRAN3.0 V100R005C00SPC340
RRU3936
900M
02310MNP
02310MNN
02310MNS
GBSS13.0 BTS3000 V100R013C00SPC047
RRU3936
900M
02310MNP
02310MNN
02310MNS
GBSS14.0 BTS3000 V100R014C00SPC016
RRU3936
900M
02310MNP
02310MNN
02310MNS
RAN13.0 DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC510
RRU3936
900M
02310MNP
02310MNN
02310MNS
RAN14.0 DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC350
RRU3936
900M
02310MNP
02310MNN
02310MNS
SRAN6.0 BTS3900 V100R004C00SPC190
RRU3936
900M
02310MNP
02310MNN
02310MNS
SRAN7.0 BTS3900 V100R007C00SPC240
RRU3936
900M
02310MNP
02310MNN
02310MNS
SRAN8.0 NA
RRU3936
900M
02310MNP
02310MNN
02310MNS
SRAN8.1 NA
RRU3936
1800M
02310MNQ
02310MNR
eRAN3.0  V100R005C00SPC340
RRU3936
1800M
02310MNQ
02310MNR
GBSS13.0 BTS3000 V100R013C00SPC047
RRU3936
1800M
02310MNQ
02310MNR
GBSS14.0 BTS3000 V100R014C00SPC016
RRU3936
1800M
02310MNQ
02310MNR
RAN13.0 DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC510
RRU3936
1800M
02310MNQ
02310MNR
RAN14.0 DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC350
RRU3936
1800M
02310MNQ
02310MNR
SRAN6.0 BTS3900 V100R004C00SPC190
RRU3936
1800M
02310MNQ
02310MNR
SRAN7.0 BTS3900 V100R007C00SPC240
RRU3936
1800M
02310MNQ
02310MNR
SRAN8.0 NA
RRU3936
1800M
02310MNQ
02310MNR
SRAN8.1 NA
RRU3938
900 PGSM
02310PWQ eRAN2.1 V100R003C00SPC480
RRU3938
900 PGSM
02310PWQ eRAN3.0 V100R005C00SPC340
RRU3938
900 PGSM
02310PWQ GBSS13.0 BTS3000 V100R013C00SPC047
RRU3938
900 PGSM
02310PWQ GBSS14.0 BTS3000 V100R014C00SPC016
RRU3938
900 PGSM
02310PWQ RAN13.0 DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC510
RRU3938
900 PGSM
02310PWQ RAN14.0 DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC372
RRU3938
900 PGSM
02310PWQ SRAN6.0 BTS3900 V100R004C00SPC190
RRU3938
900 PGSM
02310PWQ SRAN7.0 BTS3900 V100R007C00SPC240
RRU3938
900 PGSM
02310PWQ SRAN8.0 BTS3900 V100R008C00SPC170
RRU3938
900 PGSM
02310PWQ SRAN8.1 NA
RRU3938
900 EGSM
02310PYC eRAN2.1 V100R003C00SPC480
RRU3938
900 EGSM
02310PYC eRAN3.0 V100R005C00SPC340
RRU3938
900 EGSM
02310PYC GBSS13.0 BTS3000 V100R013C00SPC047
RRU3938
900 EGSM
02310PYC GBSS14.0 BTS3000 V100R014C00SPC016
RRU3938
900 EGSM
02310PYC RAN13.0 DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC510
RRU3938
900 EGSM
02310PYC RAN14.0 DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC372
RRU3938
900 EGSM
02310PYC SRAN6.0 BTS3900 V100R004C00SPC190
RRU3938
900 EGSM
02310PYC SRAN7.0 BTS3900 V100R007C00SPC240
RRU3938
900 EGSM
02310PYC SRAN8.0 BTS3900 V100R008C00SPC170
RRU3938
900 EGSM
02310PYC SRAN8.1 NA
RRU3938
1800M
02310PWP eRAN2.1 V100R003C00SPC430
RRU3938
1800M
02310PWP eRAN3.0 V100R005C00SPC375
RRU3938
1800M
02310PWP GBSS13.0 BTS3000 V100R013C00SPC047
RRU3938
1800M
02310PWP GBSS14.0 BTS3000 V100R014C00SPC016
RRU3938
1800M
02310PWP RAN13.0 DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC510
RRU3938
1800M
02310PWP RAN14.0 DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC372
RRU3938
1800M
02310PWP SRAN6.0 BTS3900 V100R004C00SPC190
RRU3938
1800M
02310PWP SRAN7.0 BTS3900 V100R007C00SPC240
RRU3938
1800M
02310PWP SRAN8.0 BTS3900 V100R008C00SPC170
RRU3938
1800M
02310PWP SRAN8.1 NA
RRU3939
1800M
02310SSQ eRAN2.1 V100R003C00SPC450
RRU3939
1800M
02310SSQ eRAN3.0 V100R005C00SPC410
RRU3939
1800M
02310SSQ GBSS13.0 BTS3000 V100R013C00SPC003
RRU3939
1800M
02310SSQ GBSS14.0 BTS3000 V100R014C00SPC006
RRU3939
1800M
02310SSQ SRAN6.0 BTS3900 V100R004C00SPC100
RRU3939
1800M
02310SSQ SRAN7.0 BTS3900 V100R007C00SPC200
RRU3939
1800M
02310SSQ SRAN8.0 BTS3900 V100R008C00SPC170
RRU3939
1800M
02310SSQ SRAN8.1 BTS3900 V100R008C01SPC200
RRU3942
850M
02310KCY GBSS13.0 BTS3000 V100R013C00SPC003
RRU3942
850M
02310KCY GBSS14.0 BTS3000 V100R014C00SPC006
RRU3942
850M
02310KCY RAN13.0 NA
RRU3942
850M
02310KCY RAN14.0 NA
RRU3942
850M
02310KCY SRAN6.0 BTS3900 V100R004C00SPC100
RRU3942
850M
02310KCY SRAN7.0 BTS3900 V100R007C00SPC200
RRU3942
850M
02310KCY SRAN8.0 NA
RRU3942
850M
02310KCY SRAN8.1 NA
RRU3942
1900M
02310CYU eRAN3.0 NA
RRU3942
1900M
02310CYU GBSS13.0 BTS3000 V100R013C00SPC003
RRU3942
1900M
02310CYU GBSS14.0 NA
RRU3942
1900M
02310CYU RAN13.0 NA
RRU3942
1900M
02310CYU RAN14.0 NA
RRU3942
1900M
02310CYU SRAN6.0 BTS3900 V100R004C00SPC100
RRU3942
1900M
02310CYU SRAN7.0 NA
RRU3942
1900M
02310CYU SRAN8.0 NA
RRU3942
1900M
02310CYU SRAN8.0 NA
RRU3942
1900M
02310CYU SRAN8.1 NA
RRU3961
900 + 800
02310KYV SRAN8.0 NA
RRU3961
900 + 800
02310KYV SRAN8.1 NA
AAU3902
2100M
02310TJD RAN13.0 DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC510
AAU3902
2100M
02310TJD RAN14.0 DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC354
AAU3902
2100M
02310TJD SRAN7.0 BTS3900 V100R007C00SPC200
AAU3902
2100M
02310TJD SRAN8.0 BTS3900 V100R008C00SPC170
AAU3902
2100M
02310TJD SRAN8.1 NA
AAU3910 02310QUM RAN13.0 DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC510
AAU3910 02310QUM RAN14.0 DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC350
AAU3910 02310QUM SRAN8.0 NA
AAU3910 02310QUM SRAN8.1 NA
AAU3910 02310QUT RAN13.0 DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC510
AAU3910 02310QUT RAN14.0 DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC350
AAU3910 02310QUT SRAN8.0 BTS3900 V100R008C00SPC170
The mapping single-mode base station versions are:
GBTS: V100R015C00SPC170
NodeB: V200R015C00SPC170
eNodeB: V100R006C00SPC170
AAU3910 02310QUT SRAN8.1 NA
AAU3910 02310QUP SRAN8.0 BTS3900 V100R008C00SPC170
The mapping single-mode base station versions are:
NodeB: V200R015C00SPC170
eNodeB: V100R006C00SPC170
AAU3910 02310QUP SRAN8.1 NA
AAU3910 02310QUN SRAN8.0 NA
AAU3910 02310QUN SRAN8.1 NA
AAU3910 02310QUQ RAN13.0 DBS3900 WCDMA V200R013C00SPC510
AAU3910 02310QUQ RAN14.0 DBS3900 WCDMA V200R014C00SPC350
AAU3910 02310QUQ SRAN8.0 BTS3900 V100R008C00SPC170
The mapping single-mode base station versions are:
GBTS: V100R015C00SPC170
NodeB: V200R015C00SPC170
eNodeB: V100R006C00SPC170
AAU3910 02310QUQ SRAN8.1 NA
RRU3232
1800M
02310KPF
02310KPE
02310KPC
02310KPB
02310GVT
02310GVR
02310GUU
02310GRK
02310GQP
02310GFL
SRAN8.1 NA
RRU3232
2300M
‘02310VED
02310THC
02310THB
02310THA
02310QBK
02310PGG
02310PDM
02310MUE
02310MTY
02310KLU
02310KCR
02310FVQ
02310FBD
02310EYY
02310EVR
02310EPS
02310EPH
02310EMD
02310DWD
SRAN8.1 NA
RRU3232
2500M
02310SPE
02310QSE
02310QRT
02310PWN
02310PKD
02310NTT
02310JUS
02310FVV
02310FJT
02310ECS
02310BTP
SRAN8.1 NA
RRU3232
3500M
’02310UUP
02310ULE
02310UKH
02310UKG
02310TER
02310RMH
02310QXL
02310QSH
02310QBH
02310NJX
02310NJW
02310NJV
02310NJU
02310MNY
02310MKS
02310LXU
02310LXT
02310LHV
02310HXN
02310HUC
02310HUB
02310HHE
02310HEM
02310FXK
02310FXE
SRAN8.1 NA
RRU3251                               2300M 02310QKC
02310MYJ
02310MNK
02310JWM
02310JWL
SRAN8.1 NA
RRU3252
2300M
02310UNV
02310SKP
02310SKN
02310SFJ
02310QNX
02310QGA
02310MRX
SRAN8.1 NA
RRU3252
2500M
02310VAC
02310VAB
02310STE
02310QPT
02310PYA
02310PPC
02310PFA
02310MSJ
SRAN8.1 NA
RRU3253
2600M
02310NVR      02310NHR
02310NEG
02310MMC
02310KWA
02310KNG
02310JFF
SRAN8.1 NA
RRU3256
2300M
02310PQY
02310LMH
SRAN8.1 NA
RRU3256
2500M
02310TFP
02310MDF
SRAN8.1 NA

Huawei AAU & RRU RAN Solution Version and Earliest Compatible Base Station Software Version Supporting the Plug-and-Play Function