Huawei NE20E-S2F CR2P2FBASA10 CR2S30BS8A00

Huawei NE20E-S2F
sales@1com.com
02311ARR CR2P2FBASA10
88034LBA CR2S30BS8A00
Huawei NE20E-S2F