Huawei OSN9800 for sale

Huawei OSN9800 + OSN8800
sales@1com.com
Part Code Part Number QTY in stock
Huawei OSN9800
1 ISU2 13
2 PDU 32A 6
3 PDU OSN 5
4 PAC-600WA-B
5 DCM 10
6 OTB 48 CORE LiTech
7 POWER CORD AP9877
8 Subrack OSN 8800
9 Subrack OSN 8800 T32
10 Subrack OSN 9800
1 TN12ST2 022VUU10
2 TN12ST2 022VUU10
3 TN11ST2 020VBF10
4 TN13OAU103 030NHH10
5 TN13OBU104 030SVQ10
6 TN13FIU01 030GXA10
7 TN13OBU103 030SVP10
8 TN13OBU104 030SVQ6T
9 TN13FIU03 031LMU6T
10 TN13FIU03 031LMU6T
11 TN12OPM801 030PHD10
12 TN12OPM801 030PHD10
13 TN12ST2 022VUU10
14 TN13OAU105 030NHM6T
15 TN12OPM801 030PHD10
16 TN13WSDM401 030TTM10
17 TN13WSDM401 030TTM6T
18 TN13WSDM401 030TTM6T
19 TN13TM2001 031EUM10
20 TN13VA401 030YHMD0
21 TN13TM2001 031EUM10
22 TN13TM2001 031EUM10
23 TN52SCC01 030LNBW0
24 TN52SCC01 030LNBW0
25 TN52XCH02 030MEG10
26 TN52XCH02 030MEG10
27 TN52SCC01 030LNBW0
28 TN52SCC01 030LNBW0
29 TN13FIU01 030GXAD0
30 TN13FIU01 030GXAD0
31 TN13OAU106 030NNW6T
32 TN13FIU03 031LMU6TG
33 TN13OAU106 030NNW6T
34 TN12TD2001 030PGE10
35 TN52STG01 030LGBW0
36 TN52STG01 030LGBW0
37 TN51ATE 020EUNW0
38 TNU3N401T53 031FGH10
39 TNU3N402T53 031FY10
40 TN16XCH 020WAK10
41 TN16XCH 020WAK10
42 SL6401  03769210
43 TN55TQX 021ETL10
44 D64E02 030HDT10
45 D64E02 030HDT10
46 TN16XCH 020WAK10
47 TN16XCH 020WAK10
48 TN1FIU01 030KAJ10
49 TN52XCH02 030MEG10
50 TN52XCH02 030MEG10
51 TNF5HUNQ201 030TPC10
52 TNFOBU01 030ULA10
53 TN12D4001 030NAB6T
54 TN13FIU03 031LMU10
55 TNF1AUX 02103054
56 TNF1AUX 02103054
57 TN12M4001 030MV66T
58 TNF1AUX 02103054
59 TNF1AUX 02103054
60 TNF1AUX 02103054
61 TNG1T401Q01 03032VKT
62 TNV5T404Q01 03033AMK
63 WM1N00NTPM00 030DEW10
64 TN91ASE01 ASE 030KTE10 030KTE
65 TN91BPU BPU 030GMV10 030GMV
66 TNU1N402PT53 03031XDS 400G WDM
67 TNU2N402PT52 03031PLA 400G WDM
68 TNU2N402PT51 03032AFQ 400G WDM
69 TNW1HUND201 030TWG10 40G Line Service
Huawei OSN9800